Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
At present, electromobility is a very dynamically developing segment and at the same time has many unknowns that enterprises that want to develop this area in their structures have to face. This article aims is to show the difficulties of electromobility development from the perspective of Polish energy groups which are closely related to this area, especially considering the obligations imposed on energy companies by the legislator. The electrification of transport has become a reality and in order to use its potential to develop new services or implement innovations and new technologies, it is necessary to identify development barriers and prepare a response plan. The authors of the article decided to show the formal and legal implications for the development of electromobility in Poland in first order, and then examine the development strategies of Polish energy groups in terms of electromobility and indicate explored areas related to it. The next section focuses on identifying the main barriers to the implementation of business models, classifying them according to the following factors: economic, operational, technical, social and legal. This presentation of the problem allows for an in-depth recognition of the issue and realizing that in order to achieve the goals set by the Legislator, close cooperation of all stakeholders is necessary both at the national and local level, while engaging energy groups, financial companies, electric vehicle manufacturers, and above all local government units in these activities.
PL
Elektromobilność w chwili obecnej jest segmentem bardzo dynamicznie rozwijającym się i jednocześnie posiadającym wiele niewiadomych, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa chcące rozwijać ten obszar w swoich strukturach. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojawiających się problemów podczas rozwijania elektromobilności z perspektywy polskich grup energetycznych, które z tym obszarem są ściśle powiązane, chociażby przez nałożone obowiązki ustawowe. Elektryfikacja transportu stała się już faktem i aby wykorzystać jej potencjał na rozwój nowych usług czy wdrożenie innowacji i nowych technologii, należy zidentyfikować bariery rozwojowe i przygotować na nie gotowy plan odpowiedzi. Autorzy artykułu postanowili w pierwszej kolejności wykazać implikacje formalno-prawne dla rozwoju segmentu elektromobilności w kraju, a następnie zbadać strategie rozwoju polskich grup energetycznych pod kątem elektromobilności oraz wskazać eksplorowane obszary z tym związane. Kolejny podrozdział koncentruje się na wskazaniu głównych barier implementacji modeli biznesowych, klasyfikując je według następujących czynników: ekonomicznych, operacyjnych, technicznych, społecznych i prawnych. Takie przedstawienie problematyki pozwala na wnikliwe rozpoznanie zagadnienia i uświadomienie, że w celu osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów, niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich interesariuszy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, jednocześnie angażując w te działania grupy energetyczne, przedsiębiorstwa finansowe, producentów pojazdów elektrycznych, a przede wszystkim jednostki samorządów terytorialnych.
EN
This paper discusses analysis of the innovative activities of mining companies in the years 2016–2018 against the background of innovation active industrial enterprises. In addition, reference is made in the article to the previous findings and research in the field of the level of innovation of mining companies. Despite the fact that the mining industry belongs to traditional industries and is considered to be not very innovative, it undertakes innovation activities necessitated by the need to bring the coal-fired power generation to market competitiveness, ensure industrial safety of miners and environmental protection. In recent years, mainly process innovations have been introduced, which is due to ongoing industry-restructuring processes. Despite the risks, the industry should recognise the opportunities in the current situation and try to use them for further innovations. The main objectives of the energy sector included in the Program for the hard coal mining sector in Poland should be pursued particularly through building new knowledge and innovation intensive competitive advantages. The implementation of clearly defined directions of innovation strategy in accordance with the provisions of the documents governing the Mining of Hard Coal section in Poland will enable its later functioning, country's energy independence and competitiveness of the national economy.
PL
Artykuł prezentuje analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2016–2018 na tle aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Ponad to w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz i badań z zakresu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. Pomimo, że branża górnicza przynależy do tradycyjnych branż przemysłu i uważana jest za mało innowacyjną to podejmuje działania innowacyjne, których konieczność wynika z potrzeby zapewnienia konkurencyjności energetyki węglowej, bezpieczeństwa pracy górników oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach wprowadzane są głównie innowacje procesowe, co wynika z trwających nadal procesów restrukturyzacji branżowej. Pomimo istniejących zagrożeń, branża powinna zauważać szanse w obecnej sytuacji i starać się ją wykorzystać do wprowadzenia kolejnych innowacji. Konieczne staje się realizowanie głównych celów sektora energetycznego zawartych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych w szczególności na wiedzy i innowacyjności. Realizacja jasno wyznaczonych kierunków strategii innowacyjnej, ujętych w dokumentach regulujących funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozwoli na dalsze jego funkcjonowanie, niezależność energetyczną kraju i konkurencyjność gospodarki narodowej.
EN
The paper presents an analysis of selected aspects of motivation and engagement of hard coal mine employees working in longwall faces. The analysis of survey results covers selected questions from a broader survey conducted in the analyzed mining companies. The miners had a negative opinion on the incentive programme in their workplaces, stating that it is ineffective. The survey also included factors affecting the engagement of the entire research sample in their work, showing their significance level for the respondents.
PL
Artykuł prezentuje analizę wybranych aspektów motywacji oraz zaangażowania pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego, pracujących na stanowiskach robotniczych w przodkach ścianowych. Przedstawione w artykule analizy wyników badań ankietowych obejmują wybrane pytania z szerszego badania przeprowadzonego w analizowanych przedsiębiorstwach górniczych. Górnicy negatywnie ocenili istniejący w ich zakładach system motywacyjny stwierdzając, że jest on nieskuteczny. Badanie objęło również czynniki wpływające na zaangażowanie całej próby badawczej w pracę, pokazując ich poziom istotności dla ankietowanych.
PL
Można domniemywać, że po ustaniu stanu epidemii zwiększy się liczba nowych wniosków o ogłoszenie upadłości, co może wpłynąć negatywnie na stosunki pomiędzy kontrahentami. A upadłość nawet mniej istotnego kontrahenta będzie powodować duże koszty finansowe w długiej perspektywie.
EN
Power engineering is one of the key areas of sustainable development. Many countries create new concepts of environmental safety management and modify their energy systems to be in line with the goals of sustainable development in the EU. Sustainable development indicators can be a tool for monitoring the set goals of environmental safety management. The aim of the article is to assess the environmental safety management of the energy sector in Poland in relation to EU as well as presenting the concept of sustainable energy development and indicators used to assess the development of energy in the following dimensions: social, economic and ecological. The indicators used to assess the sustainable development of energy in the following dimensions were compared: sustainable consumption and production, marking the production and consumption of energy; organizations and sites with eco-management and audit scheme (EMAS); registration climate change, marking GHG emissions and the share of renewable energy in gross final energy consumption; sustainable transport, marking the energy consumption of transport relative to GDP. The article will test the hypothesis that the structure of obtaining energy in Poland and the tempo of change in this respect differ from the EU average.
PL
Czy atak socjotechniczny na jeden adres email pracownika podmiotu sektora energetycznego zagraża cyberbezpieczeństwu? Jeśli jest nieskuteczny, to pewnie nie. A jeśli zaatakowanych zostanie pięć tysięcy adresów? Wtedy to już nie ryzyko, tylko statystyka.
PL
Systemy technologii operacyjnych (Operational Technologies, OT) służą do kontrolowania infrastruktury przemysłowej i krytycznej w sektorze energetycznym, przy produkcji przemysłowej, w komunikacji i transporcie, obronności, a także w placówkach świadczących usługi użyteczności publicznej. Z uwagi na obszary, w których systemy te są wykorzystywane, mają one kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i gospodarczego. We wszystkich tych sektorach szeroko wdrażane są również rozwiązania cyfrowe. W efekcie sieci OT są coraz częściej podłączone do sieci informatycznych (IT), a te z kolei mają łączność z Internetem. W ten sposób OT stają się podatne na zagrożenia, które wcześniej ich nie dotyczyły.
PL
W świetle nowych restrykcji unijnych przed polskim sektorem energetycznym staje nowe wyzwanie obniżenia emisji rtęci uwalniającej się w wyniku spalaniu paliw kopalnych. Celem uzyskania odpowiednich limitów emisyjnych tego pierwiastka, istnieje potrzeba poszukiwania nowych technologii oczyszczania spalin. Artykuł przedstawia krótką charakterystykę rtęci w sektorze energetycznym, informacje na temat najpopularniejszych metod jej usuwania w polskich warunkach oraz omawia badania i technologie rozwijające się w kraju, mające na celu sprostanie nowym restrykcjom dyrektywy IED.
9
Content available Tax incentives for innovation in the energy sector
EN
The article considers the current issues of stimulating innovation in the energy sector and rational use of energy resources. A three-level system of problem-oriented management of human resources for stimulating innovation in the energy sector is proposed. The system considers the impact of the human factor on innovative development at the national, regional and enterprise levels. Also, the need to encourage enterprises to hire highly qualified specialists in the sphere of energy saving and energy efficiency is proven. The role of the tax policy in state regulation of the rational use of energy resources and stimulation of innovation in the energy sector is substantiated. The tax incentives for the rational use of energy resources applied in the world practice are grouped. Features of the application of tax incentives (accelerated depreciation, tax credits, tax holidays, and tax reduction) for energy efficiency and energy saving of households and business entities are analyzed. Directions for stimulating innovation in the energy sector for the efficient use of energy resources are offered.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza czynników determinujących wartość organizacji wielopodmiotowych sektora energetycznego oraz ich uszeregowanie według stopnia siły oddziaływania na tę wartość. W tym celu zostały użyte metody statystyczne, które najlepiej sprawdzają się w ustalaniu porządku cech diagnostycznych według określonego kryterium. Badaniem zostały objęte firmy polskiego sektora energetycznego, natomiast sam proces opiera się na danych agregatowych, które reprezentują dane finansowe grup kapitałowych obecnie działających w polskim sektorze energetycznym. W pierwszej części artykułu przedstawiono krótką charakterystykę polskiego sektora energetycznego, zwracając szczególną uwagę na strukturę organizacyjną sektora, czyli firmy operujące na krajowym rynku energii. Opisano charakter przedsiębiorstwa wielopodmiotowego jako typowej jednostki gospodarczej w sektorze. W drugiej części artykułu opisano założenia wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) jako narzędzia porównywania jednostek wielocechowych. WAP umożliwia znalezienie najważniejszych parametrów lub wskaźników mających największy wpływ na wartość organizacji wielopodmiotowej jaką jest grupa kapitałowa. Badaniem objęto cztery przedsiębiorstwa polskiego sektora energetycznego: TAURON Polska Energia SA, ENEA SA, ENERGA SA oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Badanie z zastosowaniem WAP przeprowadzono w trzech etapach: - w pierwszym etapie, na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, stworzono macierz cech diagnostycznych, opisujących kondycję finansową podmiotu badań, - w drugim etapie dokonano normowania, ujednolicenia wartości zmiennych diagnostycznych; zastosowano dwie metody normowania: metodę standaryzacji i unitaryzacji zerowej, - w trzecim etapie pogrupowano zmienne diagnostyczne wykorzystując dwie metody: wzorcową miarę rozwoju Hellwiga oraz bezwzorcową miarę rozwoju. Wyniki analizy zilustrowano za pomocą tabel i rysunków.
EN
The subject of the paper is the analysis of factors determining the value of multi-entity organizations in the energy sector and their ranking according to the degree of impact on this value. For this purpose, statistical methods were used, which are best suited to determine the order of diagnostic features according to a specific criterion. The survey covered companies from the Polish energy sector, while the process itself is based on aggregated data, which represents the financial data of capital groups currently operating in the Polish energy sector. The first part of the article presents a short description of the Polish energy sector, paying particular attention to the organizational structure of the sector, i.e. companies operating on the domestic energy market. The nature of a multi-entity enterprise as a typical economic unit in the sector is described. The second part of the article describes the assumptions of multidimensional comparative analysis (MCA) as a tool for comparing multifunctional units. The MCA makes it possible to find the most important parameters or indicators having the greatest impact on the value of a multi-entity organization, i.e. a capital group. The survey covered four companies from the Polish energy sector: TAURON Polska Energia SA, ENEA SA, ENERGA SA and PGE Polska Grupa Energetyczna SA. The study with the use of MCA was conducted in three stages: - in the first stage, on the basis of information contained in the financial statements, a matrix of diagnostic features was created, describing the financial condition of the examined entity, - in the second stage, the values of diagnostic variables were normalized/unified; two methods of normalization were applied: the method of standardization and zero unitization, - in the third stage, the diagnostic variables were grouped using two methods: the model measure of Hellwig’s development and the non-standard measure of development. The results of the analysis are illustrated by tables and figures.
PL
Wzrost gospodarczy w Polsce wiąże się z coraz większą emisyjnością zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Niekorzystne zjawisko dotyczy również sektora energetycznego. Skutkiem ubocznym produkcji energii elektrycznej jest wytwarzanie szkodliwych substancji, w tym CO2 odpowiedzialnego za ocieplanie się klimatu. Należy się zatem zastanowić nad kwestią ochrony środowiska i wsparcia polskiego sektora energetycznego w wywiązaniu się z wymogów narzuconych przez Unię Europejską. Oprócz modernizacji obiektów energetycznych pomocne jest zastosowanie systemów IT, ukazujących parametry pracy poszczególnych urządzeń oraz maksymalne wartości emitowanych zanieczyszczeń podczas procesu spalania paliw kopalnych.
EN
Economic growth in Poland is associated with increasing emissions of pollutants into the environment. The occurrence of unfavorable phenomenon also applies to the energy sector. The side effect of electricity generation is the production of harmful substances, including CO2, which is responsible for global warming. It is therefore important to consider the issue of environmental protection and support for the Polish energy sector in meeting the requirements imposed by the European Union. In addition to the modernization of power plants, the use of IT systems demonstrating the performance of individual devices and the maximum pollution during the combustion of fossil fuels is helpful.
EN
RESPECT Index is the first responsible company index in Central and Eastern Europe. The index only includes companies which undergo a three-stage verification conducted by the WSE and the Polish Association of Listed Companies – the companies must also engage in high-quality communication with the market through current and periodic reports and on their websites. The aim of the article is presentation selected companies from the energy industry included in the Respects Index. The companies will be analyzed for responsible management, including the industry in which they operate.
PL
RESPECT Index to pierwszy odpowiedzialny indeks firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Indeks obejmuje tylko firmy, które przechodzą trzyetapową weryfikację prowadzoną przez GPW i Polskie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - spółki muszą również angażować się w wysokiej jakości komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz na ich stronach internetowych. Celem artykułu jest prezentacja wybranych firm z branży energetycznej zawartych w Respect Index. Firmy zostaną przeanalizowane pod kątem odpowiedzialnego zarządzania, w tym branży, w której działają.
EN
The article applies to the EU strategy for the climate protection in terms of reducing greenhouse gas emissions. The key assumptions of the climate package were discussed, along with the tools on the emission reduction, such as: European Union Greenhouse Gas Emission Trading System (EU ETS), Joint Implementation (JI) and Clean Development Mechanism (CDM). As a research method, case studies and literature studies were used. The impact of the climate package on the coal industry in the EU countries has been presented, with special regard to the situation of Poland.
PL
Artykuł dotyczy strategii UE na rzecz ochrony klimatu w ramach ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Omówiono podstawowe założenia pakietu klimatycznego wraz z narzędziami dotyczącymi redukcji emisji, takimi jak: system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), wspólne wdrożenie (JI) i mechanizm czystego rozwoju (CDM). Jako metody badawcze wykorzystano studia przypadku i badania literaturowe. Zaprezentowano wpływ pakietu klimatycznego na przemysł węglowy w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.
EN
The main purpose of this paper is to present the possibilities of application of the Statistical Process Control techniques in the energy sector. In each large system variability occurs, which will require a statistical approach to prevent further deregulation. Statistical Process Control tools allow to control individual product/service characteristics, and the gained information is used to control the entire manufacturing process. Specifically, in this paper we present three statistical methods that are often applied in production processes. The first one is a graphical presentation of measurement data in the form of a histogram. The second one – the Sewhart control charts allow identification of special factors. The third one – the process capability analysis allows to assess how well the process meets the requirements. Implementation of such solutions in an energy company can lead to the decrease in operating costs and increase in profitability.
PL
Stale rosnący udział energii odnawialnej wprowadzany do sieci zmienia specyfikę całego sektora energetycznego. Jednakże tym, co nie uległo zmianie, jest fakt, że urządzenia energetyczne nie mogą pracować niezawodnie bez komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi. Konwertery mediów, zaprojektowane przez Phoenix Contact tak, aby były odporne na działanie niekorzystnych wpływów środowiska energetycznego, umożliwiają wolną od zakłóceń wymianę danych.
16
Content available remote An analysis of the Ghanaian power generation sector using an optimization model
EN
The Ghana power sector has faced several challenges in the area of supply-demand balances alongside electricity tariff regulations, in particular during the past decade. This has had direct consequences on its ability to meet increasing demand. Other issues are expected to arise in the future, such as the introduction of carbon tax and a move to renewables to reduce atmospheric emissions. This paper addresses these issues through creating scenarios and making comparisons, which provide ideas on how these situations might affect the generation mix and the cost of generation. To this end a shortrun computable model of the Ghana power generation system was developed to analyze those scenarios. The model is developed in the General Algebraic Modelling System (GAMS) as a Linear Programming problem.
PL
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy Fundusz) każdego roku przeznacza kilka miliardów złotych na cele związane z modernizacją infrastruktury przedsiębiorstw funkcjonujących w polskim sektorze energetycznym. Efektem wdrażanych mechanizmów wsparcia jest konsekwentna poprawa efektywności w każdym segmencie prowadzonej przez nie działalności. Skutkuje to znaczącym ograniczeniem ich wpływu na środowisko naturalne i ponoszonych z tego tytułu kosztów.
PL
Nadchodzące miesiące przyniosą zasadnicze zmiany w działalności podmiotów funkcjonujących w sektorze energetycznym. W ostatnim czasie bowiem na arenie międzynarodowej podjęto decyzję o nałożeniu nowych regulacji ukierunkowanych na wzmacnianie ich niezakłóconego działania. W tym wypadku budowa bezpieczeństwa dotyczy specyficznego obszaru - funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
PL
W artykule przeanalizowano kluczowe uwarunkowania ekonomiczno-regulacyjne ewentualnej dalszej konsolidacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Przybliżono najważniejsze skutki wdrożenia programów i strategii rządowych, w wyniku których ukształtowana została obecna struktura organizacyjna polskiego sektora energetycznego. Dokonano analizy najważniejszych celów europejskiej polityki energetycznej, do których zaliczyć należy budowę wewnętrznego rynku energii. Podkreślono znaczenie projektów wspólnego zainteresowania (Project of Common Interest – PCI) dla tworzenia europejskiego rynku energii, czego konsekwencją ma być wzrost poziomu połączeń międzysystemowych łączących Polskę z innymi krajami, z obecnego poziomu poniżej 5% krajowych mocy produkcyjnych, do przedziału 10–15%, jaki jest obecnie obserwowany między innymi w Niemczech. Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że wraz ze wzrostem zdolności przepustowych wymiany międzysystemowej mocy pojawi się silna presja na ceny krajowe i konieczność konkurowania przez polskie grupy energetyczne z innymi wytwórcami europejskimi. Faktyczna integracja polskiego rynku energii co najmniej na poziomie rynków regionalnych jest zatem kwestią czasu. W tym kontekście, konieczne wydaje się odpowiednie przygotowanie polskich przedsiębiorstw do konkurencji z europejskimi koncernami energetycznymi oraz rozważenie ich dalszej konsolidację.
EN
The paper presents key economic and regulatory conditions of the further consolidation of the domestic power sector. The most important consequences of the implementation of governmental strategies and policies, which formed the current organizational structure of the Polish energy sector, were analysed. Furthermore the key objectives of European energy policy, which include the development of the internal energy market, were discussed. It was emphasized that the implementation of projects of common interest (PCI) is of utmost importance for the creation of the internal European energy market. A direct consequence of the introduction of EU energy policy will be an increase in the level of transmission capacity between Poland and adjacent countries from the current level of less than 5% to around 10–15% (the level that is currently available in countries such as Germany). The analysis carried out in this paper confirms that with increasing cross-border electricity trade, there will be strong pressure on domestic electricity prices and, consequently, Polish power companies will have to compete with other European power enterprises. The actual integration of the Polish energy market, at least at the level of regional markets, is therefore a matter of time. In this context, the paper concludes that the proper preparation of Polish companies to compete with European energy companies is required and that their further consolidation needs to be considered.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.