Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor żywnościowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania cen żywności płaconych przez konsumenta w Unii Europejskiej oraz analizy cenowych przewag konkurencyjnych polskich Producentów żywności na rynku unijnym. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania mają na celu wzrost konkurencyjności, który wyraża się lepszą pozycją konkurencyjną na rynku oraz zdobyciem przewag konkurencyjnych w długim okresie. Dotychczasowym źródłem przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności na rynku unijnym były przede wszystkim przewagi kosztowo-cenowe. Wraz z postępującą integracją polskiego rynku rolno-spożywczego z rynkiem UE, następuje wyrównywanie cen krajowych z cenami unijnymi. W konsekwencji niezbędne jest wykorzystywanie przez Producentów żywności pozacenowych instrumentów konkurowania.
EN
The purpose of the article is to show diversification of consumer prices of food in the European Union and to analyze the competitive price advantages of Polish producers of food on the EU market. The activities as undertaken by the enterprises are aimed at the increase of competitiveness, being expressed by better competitive position on the market and achievement of competitive advantages in the longtime period. The cost-price advantages were, first of all, the so-far sources of the competitive advantages of Polish producers on the EU market. Along with the progressing integration of the Polish agri-food market with the market of the EU, the convergence of domestic prices with the EU prices is going on. In consequence, the employment of non-price instruments of competing by food producers is indispensable.
PL
Impulsem dla przyspieszonego rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce była akcesja do UE. W artykule przedstawiono najważniejsze trendy rozwoju sektora na tle UE, zmiany w handlu zagranicznym, strukturze produkcji i sytuację ekonomiczno-finansową. W nawiązaniu do najważniejszych kierunków ewolucji WPR do 2020 zaprezentowano wyzwania wobec sektora spożywczego odnoszące się do konkurencyjności, innowacyjności oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
EN
The accession of Poland to the EU was an impulse for the accelerated development of food industry in Poland. In the paper, the most important trends in the mentioned sector development against the background of the EU, the changes in foreign trade, production structure and economic and financial situation have been presented. Referring to the most important directions of the CAP evolution until 2020, the challenges for the food sector relating to competitiveness, innovation and food safety have been discussed.
PL
Obecne zagrożenia kryzysem gospodarczym wynikają z kryzysu finansów publicznych, spowodowanego nadmiernym zadłużeniem budżetów państwowych i samorządowych, co zagraża także systemowi bankowemu. Konsekwencją tego może być recesja w krajach najbardziej zadłużonych, co wpływa także na gospodarkę innych krajów rozwiniętych. W Polsce ryzyko recesji jest małe, gdyż nasza gospodarka jest jeszcze słabo powiązana z rynkiem światowym, jest zorientowana na rynek krajowy, a osłabienie waluty krajowej zwiększa opłacalność eksportu i zmniejsza zainteresowanie importem. Nieuniknione jest jednak kolejne spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski, które skutkuje osłabieniem dynamiki popytu krajowego. Zagrożenia dla sektora żywnościowego zwiększają drogie produkty rolne (w skali światowej i krajowej).
EN
The present threats of economic crisis result from the crisis of the public finances caused by excessive indebtedness of state and self-governing budgets what constitutes also a threat to banking system. It may result in recession in the most indebted countries what affects also the economy of other developed countries. In Poland the risk of recession is small because our economy is still weakly connected with the world market; it is oriented to domestic market and weakening of the national currency increases profitability of export and decreases the interest in import. The successive slowdown of economic development of Poland is, however, unavoidable; it may lead to weakening of dynamics of the national demand. The threats to the food sector are increased by the expensive agricultural products (in the world and domestic scale).
PL
W pracy przedstawiono analizę ogólnych warunków aktualnego i dalszego rozwoju sektora żywnościowego, z uwzględnieniem obowiązującego prawa i tworzonych możliwości w ramach Unii Europejskiej. Wskazano na globalne uwarunkowania rozwoju innowacyjnej gospodarki, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Przeanalizowano możliwości wypromowania lokalnych środowisk, wartości czy zasobów oraz rozwoju między regionami i narodami w EU. Stwierdzono, że miarą sukcesu polskiej polityki innowacyjnej będzie tempo zmniejszania dystansu gospodarczego, technologicznego i organizacyjnego między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi, mierzona wzrostem PKB na mieszkańca, uzewnętrzniona w poprawie warunków ich pracy i życia.
EN
The paper presents some considerations on general conditions of current and further development in the field of economy, law and quality of life. Problem of innovation was discussed from view point of differentiation of EU countries, including specific Polish conditions. Rural areas, food production and their transformation were taken into account to develop problems how to use knowledge to promote social and national advance as well as cooperation between regions and nations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.