Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seaport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Seaports are not only transport nodes but they are also important links in the land-sea transport chains and global supply chains. Due to the nature of their activities, seaports have a significant impact on both their internal and external environment. This necessitates the implementation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR). This concept focuses on, to a large extent, considering the positions of all the stakeholders when planning and implementing company strategies. Pursuant to the Act on Seaports and Harbours, the seaports in Szczecin and Świnoujście are ports of primary importance to the national economy. A great challenge for the ports is to simultaneously balance their development with caring for the environment. The aim of this article is to determine whether the seaports in Szczecin and Świnoujście are socially responsible and what the result of their impact on the natural environment and society are. This article uses the case study method, which analyses the activities undertaken by the port management as well as the enterprises that are part of the port service supply centres in Szczecin and Świnoujście, and assesses the effects of these activities. From the results, it can be stated that the Ports Authority, through its business, pro-environmental, pro-social and pro-employee activities, implements the goals of CSR and is a socially responsible entity, although more could be done.
PL
Znane metody prognozowania zapotrzebowania na transport towarów oparte są na danych szeregów czasowych, które nie zawsze są dostępne. Celem artykułu jest ocena użyteczności metody jakościowej szacowania popytu na przewozy ładunków żeglugą śródlądową na zapleczu portów morskich w przypadku niedostępności danych historycznych. Oceniana metoda obejmuje pięć etapów i opiera się na badaniu popytu, które przeprowadzono wśród gestorów ładunków. Weryfikację przeprowadzono na przykładzie Odrzańskiej Drogi Wodnej, analizując potencjalne operacje wykonywane w ramach żeglugi śródlądowej do/z portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, przy założeniu, że droga wodna została zmodernizowana do klasy żeglowności III. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić zalety i wady prognozowania opartego na badanej metodzie jakościowej, wskazując na jej użyteczność, i mogą być przydatne dla zarządów portów morskich, spedytorów, firm transportowych i instytucji rządowych podejmujących decyzje w zakresie rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych.
EN
Known methods of forecasting the demand for goods transport are based on given time series, which are not always available. The article aims to assess the usefulness of the qualitative method of estimating the demand for cargo transport by inland waterways in seaports hinterland when historical data are unavailable. The assessed method consists of five stages and is based on a demand survey, which was carried out among cargo senders. The verification performed on the Oder Waterway example, analysing potential operations performed in inland shipping to/from seaports in Szczecin and Świnoujście, on the assumption that the Waterway has been modernized to navigability class III. Obtained research results allowed to determine the strengths and weaknesses of predicting using analysed qualitative method pointing to its usability and can be useful for seaports authorities, forwarders, transport companies and government institutions making decisions regarding the development of inland waterway infrastructure.
3
Content available remote Concept of green seaports. Case study of the seaport in Gdynia
EN
World transport faces a serious challenge, which involves the detrimental impact of its activity on the environment. Marine transport is a significant link in the worldwide transport system, which provides the free flow of diversified cargoes and offers competitive prices compared to other modes of transport for the carriage of goods. Seaports enabling waterborne transport have a major impact on the economic, social and natural environment. Port managing authorities show growing awareness of the negative influence of port units on the surrounding environment. Concurrently, environmentally friendly measures are implemented in line with the principles of sustainable development. The article aim is to present the characteristics of the green ports concept in response to ports struggle with environmental problems. The article presents port development background and the evolving approach to environmental issues. The seaport in Gdynia is an example of pursuing a sustainable development policy, and informally is well embedded in the concept of green ports.
4
Content available remote Wiadukt Biskupia Górka : budowa zmierza do finału
PL
Budowa obiektu mostowego Biskupia Górka w Gdańsku jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącego do portu morskiego łączącego Pomorze z południem kraju. Realizacja inwestycji o wartości około 165 min zł rozpoczęła się jeszcze w 2018 r. i powoli zmierza do zakończenia.
5
EN
Nowadays, seaports are not only important links between land and sea transport chains, but also serve as logistics centres. Due to their nature, they have an impact on environments both near and far, which requires the implementation of the corporate social responsibility (CSR) concept. In practice, this primarily means taking into account stakeholder expectations in planning and implementing marketing strategies. CSR is becoming the subject of interest not only for major seaports but also smaller ports with regional significance. The Port of Gdansk is the largest in Poland and one of the largest in the Baltic Sea Region, and it therefore plays a significant role in the region’s development. The aim of this article is to define the CSR areas of the Port of Gdansk Authority S.A., and the socially responsible tasks undertaken by port operators and the whole port service centre under the name of the Port of Gdansk.
PL
Celem artykułu jest określić czy działalność Portu Zewnętrznego przyczyni się do zwiększenia wolumenu kontenerów przeładowywanych w polskich portach. Na wstępie przedstawiono powód, dla którego podjęto decyzję o budowie Portu Zewnętrznego. W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię konteneryzacji oraz obecne realia towarzyszące przewozom kontenerowym w Polsce i na świecie. Następnie zdefiniowano czym jest port i terminal kontenerowy. Określono rolę terminali kontenerowych we współczesnym handlu światowym oraz sposób ich współdziałania. Opisano inwestycje, które mają lub prawdopodobnie będą mieć miejsce w Porcie Gdynia. Na koniec poddano analizie projekt budowy Portu Zewnętrznego pod kątem przeładunku kontenerów.
EN
The aim of the article is to determine if activity of the External Port will contribute to increase the numer of containers passing through the Polish ports. The introduction shows the reason why decision of building the External Port was made. First chapter shows the history of containerization and present-day reality of container transport in Poland and the world. Then it is define what is a port and container terminal. Next, the role of container terminals in modern world trade and the way of their cooperation was determined. The article describes the investments that take, or probably will take place, in the Port of Gdynia. In the end project of building the External Port was analyzed in terms of containers flow.
7
Content available remote Porty Szczecin i Świnoujście przyjmą więcej pociągów towarowych
PL
Za prawie 1,5 mld zł zostanie zrealizowany projekt poprawy kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Prace obejmują infrastrukturę PKP PLK - stacje Szczecin Port i Świnoujście, a także terminal kontenerowy Grabowski na terenie Portu Szczecin i tory zdawczo-odbiorcze w Porcie Świnoujście.
8
Content available remote Kolejowe inwestycje usprawnią pracę w polskich portach
PL
Trzy projekty PKP PLK S.A. {Polskich Linii Kolejowych) o łącznej wartości około 2,46 mld zł netto poprawią kolejowy dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni. Pod koniec sierpnia br. rozpoczęły się prace w ramach pierwszego z nich, a mianowicie przygotowania do budowy toru podczas przebudowy stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. Zmodernizowana zostanie też infrastruktura kolejowa w Morskim Porcie Gdynia.
PL
W artykule przedstawiono kwestie związane z przeładunkiem towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka w portach morskich ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Na przeszkodzie w sprawnej realizacji tego rodzaju procesów stoją m.in. liczne obostrzenia zawarte a obowiązujących przepisach dotyczących specyfiki transportu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem drogi morskiej. Zaprezentowane w niniejszym artykule uregulowania prawne są konieczne i niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu realizowanego przez morskich przewoźników.
EN
The article presents issues related to the transport of dangerous goods of high risk in seaports with particular emphasis on the applicable provisions. The obstacle to the smooth implementation of this type of processes are: numerous observers included and the existing regulations on the specificity of transporting dangerous goods via the sea route. The legal regulations presented in this article are necessary and necessary from the point of view of the security of transport carried out by maritime carriers.
EN
This paper examines one of the most important operational problems in seaport terminals, namely the Berth Allocation Problem (BAP) which finds an optimal assignment of ships to the berths that minimize the total waiting time of all ships and reduce congestion in ports. Our problem is to affect and schedule n ships on m berths to minimize the processing time and the waiting time for all the ships in the port. Therefore, ships stay time in the port known by the flow time, while respecting the physical constraints existing at the port (such as the depth of the water berth and the draft of the ship’s water), knowing that each ship can only accommodate one ship at a time. It is as if it was a case of n tasks and m machines in parallel, and we wanted to schedule the passage of different tasks on different machines, knowing that each task can only pass on one machine and that the interruption of the task is not allowed. For example, if a job started on a machine, it will remain on this machine up to its completion. In our case, tasks are ships and machines are berths that are opting to minimize the total flow time and, therefore, to decrease the residence time of all the ships in the port. In a first step, a Mixed Integer Linear Program model is designed to address the BAP with the aim of minimizing the flow time of the ships in the port, our sample can be used for both static and dynamic berth allocation cases. In a second step, this model is illustrated with a real case study in the Tunisian port of Rades and solved by a commercial solver CPLEX. Calculation results are presented and compared with those obtained by port authorities in Radès.
EN
This paper is devoted to the Travelling Salesman Problem as applied to Czechoslovak ocean shipping companies and their marine ports on the Black Sea. The shortest circular path around these ports is found and discussed. Formulation of the problem accounts for the fact that distances between the individual cities are not the same in both directions. The consequences that arise from this situation are studied. The used algorithms are based on graph theory and standard logistic methods. In addition, the results are compared with the results obtained by using a minimum spanning tree algorithm.
PL
Pozytywne oddziaływanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenach portów morskich na lokalne otoczenie można rozpatrywać w dwojaki sposób. Tradycyjne ujęcie wynika z zaangażowania w realizację funkcji gospodarczych portu morskiego czynnika ludzkiego (mieszkańców gminy portowej) oraz pochodzących od przedsiębiorstw portowych, a przewidzianych prawem, transferów nierekompensowanych do budżetu gminnego. Szerszy kontekst tego oddziaływania obejmuje aktywność związaną z dobrowolnym wsparciem przez podmioty portowe lokalnej sfery społecznej w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja w dwóch ujęciach (tradycyjnym i rozszerzonym) kierunków pozytywnego wpływu działalności wybranego przedsiębiorstwa portowej sfery eksploatacji (PPSE) na lokalne otoczenie portu morskiego. W badaniach wykorzystano metodę pojedynczego studium przypadku. Podmiotem badań był największy PPSE funkcjonujący w granicach administracyjnych portu morskiego w Szczecinie. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że wpływ PPSE na lokalne otoczenie może być istotny, zarówno w tradycyjnym ujęciu, związanym z oddziaływaniem na lokalny rynek pracy oraz lokalne transfery podatkowe, jak również w szerszym zakresie, związanym z wpływem na lokalną sferę społeczną, w tym w szczególności w relacjach ze szkolnictwem wyższym (na płaszczyźnie kształcenia oraz B+R). Wyniki badań wskazują także, że wielopłaszczyznowe i długoterminowe współdziałanie PPSE z instytucjami funkcjonującymi w lokalnym otoczeniu portu morskiego staje się nieodzownym elementem jego działalności. W sytuacji coraz silniejszej pozycji pracowników na rynku pracy oraz niedoboru wysoko wykwalifikowanych kadr, jak również coraz większej świadomości i wrażliwości społeczeństwa na negatywne aspekty działalności gospodarczej portów morskich, zidentyfikowana w badaniach pozytywna aktywność może w dłuższej perspektywie przynieść angażującym się w nią podmiotom wymierne korzyści. Należą do nich przede wszystkim korzyści związane z poprawą wizerunku podmiotu jako organizacji odpowiedzialnej społecznie oraz te związane z uzyskaniem dostępu do wiedzy i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (dzięki rozwojowi współpracy z lokalnym szkolnictwem wyższym).
EN
The positive impact of seaport enterprises on the local environment can be considered in two ways. The traditional approach stems from the involvement of the human factor (the inhabitants of the port city) in the economic function of seaports. This approach also includes the realisation of tax transfers by port enterprises to the port city budget. The wider context of this impact includes an activity related to voluntary support by port entities the local environment as a part of the implementation of the CSR concept. The aim of the article is to identify in two approaches (traditional and extended) directions of the positive impact of the stevedoring enterprise (reloading and storage enterprise) activities on the local environment of the seaport. In the research study the single case study method was applied. The research subject was the largest stevedoring enterprise operating in the port of Szczecin. The results of the conducted research proved that the impact of stevedoring enterprise on the local environment (Szczecin port city) is substantial, both in the traditional approach related to the impact on the local labour market and local tax transfers as well as in a wider scope, in particular in relations with a higher education institutions (in the area of education and R&D). The research results also indicated that the multidimensional and long-term cooperation of the stevedoring enterprise with institutions operating in the local environment of the seaport becomes an indispensable element of its general activity. In the situation of an increasingly stronger position of employees on the labour market and the shortage of highly qualified personnel as well as the increasing awareness and sensitivity of the society to the negative aspects (external costs) of seaport economic activity, positive activity identified in the research study can in the long perspectives bring measurable benefits to entities involved in it. These include, above all, the benefits associated with improving the image of the RSE as a socially responsible organization and those related to obtaining access to knowledge and a highly qualified workforce (thanks to the development of cooperation with local institutions of higher education).
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia portu morskiego dla gospodarki narodowej. Analizie poddano zasady wykonywania działalności gospodarczej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano przeglądu zadań podmiotów zarządzających portami morskimi, w świetle obowiązujących unormowań prawnych. Analizie poddano także instrumenty prawne, którymi dysponuje podmiot zarządzający portami morskimi.
EN
The role of a seaport is pivotal for state economy. Author analyzed legal regulations on seaport management and described why and how state or self-government units exercise economic activity in the field of seaport management.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie roli portu morskiego w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska morskiego. Dokonana została analiza unormowań prawnych, z których wynikają nakładane na porty morskie obowiązki związane z ochroną środowiska morskiego. Analiza uwzględnia zarówno przepisy prawnomiędzynarodowe jak i krajowe.
EN
In the article author defined role of the seaport in exercising functions in the field of maritime environment protection. Author analyzed national and international legal regulations obliging seaports to fulfil tasks of protection of maritime environment.
15
Content available remote Wpływ portów morskich na funkcjonowanie łańcuchów dostaw
PL
W poniższym artykule opisano porty morskie w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Znaczenie działalności gospodarczej portów morskich wychodzi daleko poza ich granice, ponieważ porty zajmują bardzo ważne miejsce w zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchach transportowych, jak również w tych międzynarodowych. Mają duży wpływ na efektywność integracji ekonomicznej, technicznej i technologicznej transportu morskiego z transportem lądowym.
EN
The article below describes seaports in Poland and their impact on the functioning of supply chains. The importance of seaport economic activity goes far beyond their borders, as ports occupy a very important place in the integrated marine-land transport chains, as well as in international ones. They have a major impact on the effectiveness of economic, technical and technological integration of maritime transport with land transport.
PL
W artykule precyzyjne zidentyfikowano potencjalne sposoby i środki przeprowadzenia zamachu/ataku z kierunku podwodnego na porty morskie - elementy infrastruktury krytycznej państwa. W konsekwencji dokonanej analizy poczyniono rozważania, których wynikiem stało się opracowanie koncepcji mobilnego, lądowego systemu hydroakustycznego przeznaczonego do wykrywania min morskich i ładunków wybuchowych zaimplementowanych na dnie basenów portowych. Szczególną uwagę poświęcono doborowi właściwego urządzenia detekcyjnego.
EN
In the article precisely identified potential methods and resources of carrying out the assassination/attack from the underwater direction on the seaports - elements of critical infrastructure. As a consequence of analysis that has been done, made considerations, which has become a concept development for mobile, land, hydroacoustic system intended to detect mines and explosives that are implemented at the bottom of the seaports aquatories. Particular attention was given to selecting the appropriate detection device.
PL
Infrastruktura transportu a zwłaszcza infrastruktura punktowa transportu morskiego istotnie warunkuje życie społeczno-gospodarcze wszystkich państw na świecie. Zaspokaja ona, bowiem naturalne potrzeby ludzkie, takie jak konieczność przemieszczania osób i dóbr materialnych. Ten rodzaj transportu jest nieoceniony, jeśli chodzi o przewóz jak największej i masy ładunków, bez wymuszonej restrykcji czasowej. Rozwijające się rynki oraz postępująca konkurencja wymusza konieczność podjęcia inwestycji rozwojowych a także modernizacyjnych, które istotnie poprawiłyby dostępności infrastruktury punktowej transportu morskiego, a jednocześnie skupiałyby się na samym porcie i jego przepustowości.
EN
Transport infrastructure, in particular the point infrastructure of maritime transport, significantly shapes the socio-economic life of all countries in the world. It satisfies natural human needs, such as the movement of persons and material goods. This type of transport is the most popular when it comes to transporting as much freight as possible, without a time limit. Developing markets and progressive competition require development investments and modernizations that would significantly improve the point infrastructure of maritime transport , and would focus on the port itself and its capacity.
PL
W artykule dokonano analizy możliwości funkcjonowania Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście jako regionalnego huba logistycznego. Położenie geograficzne tego zespołu portów predysponuje je do pełnienia funkcji wiodącego regionalnego węzła transportowego i centrum (huba) logistycznego. W Polsce od lat toczy się dyskusja, czy w cieniu takich portów jak Hamburg, Antwerpia, Rotterdam jest miejsce na rozwój zespołu portowego w Szczecinie i Świnoujściu. Dlatego podjęto próbę oceny szans rozwojowych i konkurencyjności Zespół Portowy Szczecin - Świnoujście przez pryzmat efektywności i bezpieczeństwa transportu.
EN
The article analyzes the possibilities of functioning of the Szczecin-Świnoujście Ports Group as a regional logistics hub. The geographical location of this port team predisposes them to be the leading regional transport hub and logistics center. In Poland, for years, there has been a discussion whether in the shadow of such ports as Hamburg, Antwerp, Rotterdam there is a place for the development of the port complex in Szczecin and Świnoujście. Therefore, an attempt was made to assess the development opportunities and competitiveness of the Szczecin-Świnoujście Seaport through the prism of transport efficiency and safety.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych wymiarów bezpieczeństwa w aspekcie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w portach morskich. Analizując problematykę współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich, dokonano wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa morskiego. Potencjalnymi źródłami zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych są wyloty kanalizacyjne odprowadzające ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe, procesy przeładunkowe prowadzone na nabrzeżach, prace budowlane, remontowe lub konserwacyjne, eksploatacja statków, odbiór odpadów ze statków.
EN
The article discusses selected issues regarding contemporary security dimensions in the aspect of combating threats and pollution in seaports. Analyzing the problems of the modern dimension of safety on sea areas, the concept of maritime safety was clarified. Potential sources of hazards and pollution of port waters are sewage outlets discharging sanitary, industrial and rain-water sewage, transhipment processes carried out on quays, construction, renovation or maintenance works, operation of ships, collection of waste from ships.
PL
W publikacji zaprezentowano zagadnienia dotyczące ewolucji w zarządzaniu portami morskimi, prowadzącej do przekształcenia znacznej ich części z tradycyjnych węzłów transportowych, obsługujących ładunki w relacjach lądowo-morskich i charakteryzujących się niską wartością dodaną, w morsko-lądowe platformy logistyczne, generujące wysoką logistyczną wartość dodaną. Ta ewolucja zaczęła się w połowie XX w. i trwa do dzisiaj, wymuszając redefiniowanie pojęcia „port morski”, jak i postawienia pytania, czy zarządzanie nim jest nowym paradygmatem w naukach o zarządzaniu.
EN
The publication was presented issues concerning the evolution of the management of sea ports, leading to the transformation of many of them from traditional transport nodes, handling cargo in the land-sea relationship and characterized by low value-added, to the sea-land logistics platform that generate high value-added logistics. This evolution began in the mid-twentieth century. And continues today by forcing redefinition of the concept of "sea port" and immediate question raised whether the management of the seaport is not a new paradigm in the management sciences.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.