Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sea transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The purpose and scope of this paper is to describe anchoring procedures and typical human errors that are the cause of many marine accidents related to the anchoring of vessels and their manoeuvring in anchorage areas. In this paper the author focuses on typical marine accidents recorded for very large crude carriers (VLCC). As a result of the analyses, it can be seen that in the vast majority of cases these accidents are caused by human error and are related to the violation of accepted maritime anchor practices and a failure to observe the relevant safety and security procedures. The consequences of the accidents vary from the minor (e.g. slight structural damage to the anchor winches or other marine equipment) to the serious, which result in dry dock repairs due to hull damage, loss of stability and/or loss of navigability. The described cases refer to both favourable and extremely unfavourable hydro meteorological conditions, the latter including strong winds, currents and waves within the confined anchorage area.
2
Content available remote Bezpieczeństwo w przewozach ładunku transportem samochodowym
PL
Artykuł został poświęcony omówieniu procedur związanych z przewozem ładunków przez transport samochodowy. Zaprezentowano sposoby mocowania ładunków do podłogi przestrzeni ładunkowej samochodu. Omówiono sposoby wyliczania sił działających na ładunek podczas przewożenia oraz sił jakie działają na niego podczas hamowania i pokonywania zakrętów.
EN
The article is devoted to the discussion of procedures related to the carriage of cargo by road transport. Methods of fixing loads to the floor of the cargo space of the car are presented. Methods of calculating the forces acting on the load during transport and the forces acting on it during braking and cornering are discussed.
EN
In the modern world, in Europe and in Poland, many forms of cooperation between states and enterprises can be observed. Many business entities take a lot of effort to offer the most up-to-date services and to prepare sales and marketing networks ready to win on a competitive market. These processes affect transport market as well. The article focuses on global transport services, in particular on the competition in international cargo traffic on the China-Europe route. It is presented on the background of the globalization and competitive processes in transport services. The demand for transport services, resulting from rapid growth of China is discussed, with particular interest in two modes of transport: railway and sea. The article considers the conditions for China-Europe rail transport due to the recent initiatives towards building the "Silk Road". It opens new possibilities for rail transport to compete on the China - Europe route, especially considering the factor of time. The conclusions present the guidelines for further development in the area of transport services on the China-Europe route.
PL
W roku 2016 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na opracowanie analizy zagrożeń pożarowych dla portów morskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy stanu ochron przeciwpożarowej w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach o przystaniach (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz.179)[numer sprawy BDG.V.ZP.2510.10.2016.RB]. Postępowanie było powtórzeniem nieskutecznego postępowania przeprowadzonego rok wcześniej jeszcze przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zamówione opracowanie miało posłużyć do wydania rozporządzenia ministra standaryzującego na wzór portów lotniczych zasady organizacji zabezpieczenia przeciw pożarowego w dużych portach morskich w Polsce ponieważ aktualnie każdy port posiada własne rozwiązania ww. zakresie. Zamawiający wymagał przy tym opracowania analizy systemowej i indeksowej oraz odpowiedniego zobrazowania graficznego na podkładach mapowych dla wszystkich czterech portów.
EN
In 2016, the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation announced a tender to develop a fire hazard analysis for seaports of key importance for the country's economy. The object of the contract was to provide a service to analyze the state of fire protection in Polish seaports of key importance for the national economy (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), referred to in the Act of 20 December 1996 on ports with marinas (Dz. U. of 2010 No. 33, item 179). The proceedings were a repetition of ineffective proceedings carried out a year earlier by the Ministry of Infrastructure and Development. The ordered study was to be used to issue a decree of a minister standardizing airport-like rules for the organization of fire protection in large seaports in Poland, because currently each port has its own solutions. range. The ordering party required the development of system and index analysis as well as the appropriate graphical imaging on map foundations for all four ports.
5
Content available remote Wpływ portów morskich na funkcjonowanie łańcuchów dostaw
PL
W poniższym artykule opisano porty morskie w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Znaczenie działalności gospodarczej portów morskich wychodzi daleko poza ich granice, ponieważ porty zajmują bardzo ważne miejsce w zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchach transportowych, jak również w tych międzynarodowych. Mają duży wpływ na efektywność integracji ekonomicznej, technicznej i technologicznej transportu morskiego z transportem lądowym.
EN
The article below describes seaports in Poland and their impact on the functioning of supply chains. The importance of seaport economic activity goes far beyond their borders, as ports occupy a very important place in the integrated marine-land transport chains, as well as in international ones. They have a major impact on the effectiveness of economic, technical and technological integration of maritime transport with land transport.
6
Content available remote Realizacja procesów przeładunkowych w porcie morskim
PL
Artykuł został poświęcony omówieniu występujących procesów przeładunkowym i ich wpływu na organizację prac z tym związanych oraz rozmieszczenie wymaganych elementów infrastruktury portu morskiego w realizacji takich zadań. Głównie skupiono się na rozładunku ładunków pomiędzy środkami transportu morskiego a lądowego (kolejowego i drogowego). Zwrócono uwagę na problematykę związaną z realizacją prac jakie są prowadzone podczas przyjęcia statku morskiego w porcie, oraz jakie wymagane są niezbędne urządzenia przeładunkowe.
EN
The article is devoted to discussing the transhipment processes occurring and their impact on the organization of related works and the deployment of elements of the seaport infrastructure that are required in the implementation of such tasks. The main focus was on loading and unloading between means of sea and land transport (rail and road). The mainly attention to the issues related to the implementation of the work that is carried out during the ship's arrival of a seagoing vessel in the port, and what necessary transhipment facilities are required.
PL
Celem pracy była analiza zderzeń na morzu, mających miejsce na akwenach świata w latach 2004–2014, w których wyniku doszło do zanieczyszczenia środowiska z powodu przedostania się do niego przewożonych substancji chemicznych oraz zniszczenia i zatonięcia jednostek pływających. Badania uzupełniono analizą typu statków uczestniczących w zderzeniach oraz rodzaju akwenów, na których doszło do omawianych wypadków.
EN
The goal of the paper was the analysis of accidents including collisions and contacts of ships around world sea areas between 2004 and 2014 resulting in the sea environment pollution due to release of chemicals as well as in the total loss of ships and their sinking. Moreover, the type and age of ships affected the collisions or contacts and the locations of sea accidents as well as the consequences of these accidents were investigated.
EN
In the modern world, in Europe and in Poland there can be observed many forms of cooperation between states and enterprises. Many business entities take a lot of effort to offer the most up-to-date services and to prepare sales and marketing networks ready to win on competitive market. These processes affect transport market as well. The article focuses on global transport services, in particular the competition for international cargo traffic in China-Europe route. It is presented on the background of the globalization and competitive processes in transport services. The demand for transport services, resulting from rapid growth of China is discussed, with particular interest in two modes of transport: railway and sea. The article considers the conditions for China-Europe rail transport due to the recent initiatives towards building the “Silk Road”. It opens new possibilities for rail transport to compete on the China – Europe route, especially considering the factor of time. The conclusions present the guidelines for further development on the transport services on the China-Europe route.
PL
We współczesnym świecie – w Europie i Polsce – można zaobserwować różne formy współpracy między państwami i przedsiębiorstwami. Wiele podmiotów gospodarczych dokłada wszelkich starań, aby oferować najbardziej aktualne usługi i przygotowywać sieci sprzedaży i marketing gotowe do wygrania na konkurencyjnym rynku. Te procesy determinują również rynek transportowy. Artykuł koncentruje się na problematyce globalnych usług transportowych, w szczególności na konkurencji międzynarodowego ruchu towarowego na trasie Chiny – Europa na tle globalizacji i procesów konkurencyjnych w usługach transportowych. Omówiono popyt na usługi transportowe wynikający z szybkiego wzrostu gospodarczego Chin, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch rodzajów transportu: kolejowego i morskiego. W artykule rozważono warunki dla kolejowego transportu w Chinach i Europie w związku z ostatnimi inicjatywami na rzecz budowy „Jedwabnego Szlaku”, który otwiera nowe możliwości dla transportu kolejowego, szczególnie biorąc pod uwagę czynnik czasu. W konkluzjach przedstawiono wytyczne dotyczące dalszego rozwoju usług transportowych na trasie Chiny – Europa.
9
Content available remote Zarządzanie bezpieczeństwem transportu morskiego z wykorzystaniem metody APELL
PL
Celem jaki postawili sobie autorzy metody APELL było dostarczenie odpowiednich informacji decydentom, politykom na szczeblu rządowym i samorządowym oraz decydentom związanym z przemysłem, informacji niezbędnych do prac prewencyjnych, a także lepszego przygotowania do reagowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie. Zaprezentowane tutaj metody wiążą się z identyfikacją zagrożeń, ocen i hierarchizowaniem ryzyka związanego z technicznymi wypadkami, w tym w transporcie morskim. Do takich wypadków możemy zaliczyć: duże pożary, wybuchy, wycieki trujących substancji, przynoszących szkodę środowisku lub klęski żywiołowe, mogące przyczynić się do powstania awarii technicznej. Metody zaprezentowane w tym programie można zastosować właściwie do każdego zdarzenia wywołującego zagrożenie kinetyczne. Stanowią one podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem.
EN
The purpose of the APELL method was to provide relevant information to policymakers, government and local government policy makers and industry decision makers, information needed for preventive work, and better preparedness to respond to situations of danger. The methods presented here are related to the identification of hazards, assessments and prioritization of the risks associated with technical incidents, including maritime transport. Such accidents can include: large fires, explosions, spillage of toxic substances, environmental damage or natural disasters, which may contribute to a technical failure. The methods presented in this program can be applied properly to any event causing a kinetic hazard. They are a basic risk management tool.
10
Content available remote Cyberbezpieczeństwo operacji przeładunkowych i usług w portach morskich
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie oraz analiza zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni związanych z operacjami przeładunkowymi i usług w portach morskich. Wraz z rozwojem technologii telekomunikacyjnej oraz wsparciem logistycznym poprzez stosowane systemy informatyczne w transporcie morskim, pojawia się potrzeba wprowadzenia stosownych procedur cyberbezpieczeństwa. Ponadto wszyscy użytkownicy portów morskich przetwarzają różne rodzaje treści informacji, które również mogą stanowić cel cyberataku hakerów.
EN
The purpose of this article is indications and analyst threats in cyberspace with reloading operations and services at sea ports. With development telecommunications technology and logistic support with computer information systems at sea transport occur need to introduction right cybersecurity procedure. Although sea ports users are processing different data which might be used as a target hackers of cyberattacks.
11
Content available remote Charakterystyka ładunków transportowanych drogą morską
PL
W artykule omówiono w zarysie rodzaje ładunków transportowanych drogą morską w aspekcie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku. Przedstawiono również charakterystyki poszczególnych typów statków wraz z zagrożeniami jakie mogą im towarzyszyć podczas podróży morskiej. Dokonano także analizy przeładunków w wybranych portach morskich w Polsce oraz na świecie.
EN
The Article describes the types of cargoes carriage by sea in the aspect of ensuring safety of vessel`s operations. The paper also discuses the characteristics of particular types of vessels and emergencies which may occur during sea transport. The author also analyzes cargo handling operations in the examples harbors in Poland and in the world.
PL
Rozwiązanie sytuacji kolizyjnej na morzu wymaga wyznaczenia bezpiecznej trajektorii z uwzględnieniem własności manewrowych statku, warunków hydrometeorologicznych oraz parametrów akwenu. Uwzględnia się również kryteria ekonomiczne. Problem wyboru drogi jest przykładem zadania optymalizacji. W literaturze proponowane są różne metody optymalizacji do wyznaczenia bezpiecznej trajektorii ruchu obiektu. W artykule przedstawiono wybrane algorytmy optymalizacyjne wyboru drogi w różnych gałęziach transportu. Rozpatrzono możliwość zastosowania metody pól potencjałowych do rozwiązywania sytuacji kolizyjnych na morzu.
EN
Solving the collision situation at sea requires a safe trajectory to be determined, taking into account the ship's maneuverability, hydrometeorological conditions and the reservoir parameters. The economic criteria are also taken into account. The problem of route selection is an example of an optimization task. Various optimization method are proposed in the literature to determine the safe trajectory. The article presents selected algorithms for optimizing the choice of path in different transport sectors. It was considered possible to use potential field method to solve conflicts at sea.
PL
W artykule przedstawiono metodyki budowy stref działania i stref dokładności dwuelementowych azymutalnych, stadiometrycznych i trójelementowych hiperbolicznych systemów nawigacyjnych. Przedstawiono metodyki jako narzędzie wspomagające proces projektowania nowych i modernizacji istniejących systemów wykorzystywanych w procesie zapewnienia bezpiecznej nawigacji w transporcie morskim.
EN
The paper presented methodologies of building coverage zones and accuracy zones for two-elements azimuthal and stadiometric navigation systems and there-elements hyperbolical navigation systems. The methodologies are support tools for creating new and modernization exists navigation systems. Navigation systems are essential in ensuring safe navigation in sea transport.
PL
Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku blisko 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971–2014, przedostały się do środowiska morskiego. Wśród tych substancji największą grupę stanowiły chemikalia o właściwościach toksycznych (w stosunku zarówno do powietrza, jak i wody morskiej). Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa grożącego z ich strony. Wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.
EN
The goal of the paper is the analysis of chemicals, other than oil, released as the result of near 40 sea accidents that happened around European sea areas in 1971-2014. It was found that toxicity substances (in the air and the seawater) were the largest group of spilled substances. These substances were analysed from the point of view their toxicity range as well as the most polluted sea areas.
EN
Information about the condition of ice cover on surface of the water, which are the content of map, are important for carrying out safe navigation and efficient economic activity in the polar regions. Methods of mapping can be fully automated on the basis of developed through years of experience algorithms or additionally supported by experienced professionals. The content of some of those now commonly encountered maps is compiled on the basis of mixed methods. In this work geographic positions of ice maps content are analyzed taking into consideration their usefulness for planning ship’s voyage in ice. The results of this work allow using the contents of studied maps for determining the ship’s route in ice and voyage planning of the ship in ice according to her hull strengthening. The ice maps often have boundary lines for different values of reference. The maximum width of the strips of each boundary line within the Marginal Ice Zone is 100 km. The mean square error of position of the analyzed maps is +/- 2.0 km. Average locations of boundaries are consistent except for GRIB type maps of the OSI SAF and NIS, which seem to indicate much lower value of ice floe concentration. The NIC MIZ maps and S-411 standard maps are consistent for the 13% and 81% concentration. The 40% limits on MASIE maps and 46% limits of concentration on S-411 standard maps are also consistent. The course of ice edge issued by the NIS for the GMDSS METAREA, 19 region visualizes well the boundaries of the area where the ship might encounter any form of ice. Information of the GMDSS METAREA 20 region issued by the AARI represents the average of the limits 1 to 46% of all sources of information, and on average the 13% limit of ice concentration. The one-year old ice limit with thickness of 0.10 to 0.30 meters on the AARI map is consistent with course and average location of boundaries of 81% ice concentration on the NIC MIZ map and S-411 standard map. The multi-year old ice limit of thickness from 0.30 to 2.00 meters on the AARI map is coincident with the 79% limit of concentration displayed on the NIS map.
EN
Since safety of navigation is related to the stability performance of a ship, the transverse stability is routinely calculated and measured. One of the crucial experimental approach is a roll decay test. Although, an obtained result of the roll decay test carried out on the full-scale ship needs to be compared to a benchmark enabling an estimation of the relevant stability. Nowadays such a benchmark is just based on the simplified GM-based IMO-recommended formula. This research aims at the more sophisticated method of ship’s natural period of roll estimation and thus her stability assessment. The CFD (computational fluid dynamics) technique is applied and the result of the free roll simulation is compared to the solution of a roll equation. The one degree-of-freedom roll equation is applied with regard to the nonlinear ship righting moment and the nonlinear damping moment obtained according to Ikeda’s method. The six degrees-of-freedom simulation of ship’s roll decay test was carried out by the use of FlowVision code utilizing the Reynolds-averaged Navier–Stokes equation with regard to the turbulent flows based on the eddy viscosity concept. The semi-empirical k-ε turbulence model was applied. Thereby, the CFD-based approach allows to get rid of any assumptions regarding the value of the damping coefficient, which is an advantage over the roll equation based approach.
EN
One of the most important dynamic phenomenon recognized as dangerous to seagoing ships is the resonance gain of rolling. This may occur due to nonlinearity of ship response in resonance conditions, i.e. when the encounter wave frequency is similar to the natural frequency of ship roll motion. Such coincidence should be avoided therefore shipmaster steers clear of some configurations of speed and course resulting in potential synchronous rolling. Nowadays, according to the IMO Intact Stability Code the natural period of roll is determined with the use of very simplified GM-based formula. The paper deals with the problem of more sophisticated prediction of ship’s natural rolling frequency with the use of the one degree-of-freedom roll equation with regard to nonlinear restoring moment. A special emphasis is put on the damping coefficient modelling which remains one of the crucial issues in terms of rolling simulation. Two typical approaches to the damping coefficient estimation are tested, the linear and the nonlinear one according to Ikead’s method. The set of ship roll simulations is carried out for a wide range of excitation frequency and a variety of exciting moment. The results of computation focused on the natural frequency of ship roll prediction are compared to assess the influence of damping model selection.
EN
In this paper, we extend the analytic hierarchy process (AHP) method and the Atanassov’s intuitionistic fuzzy set (IFS) into the intuitionistic fuzzy analytic hierarchy process (IFAHP) with application in ship system risk estimation. In the safety engineering, risk estimation is in practice confronted with difficulties connected with shortage of data. In such cases, we have to rely on subjective estimations made by persons with practical knowledge in the field of interest, i.e. experts. However, in some realistic situations, the decision makers might be reluctant or unable to assign the crisp evaluation values to the comparison judgments due to his/her limited knowledge. In other words, there is a certain degree of hesitancy in human cognition and his judgment. Taking advantages of IFSs in dealing with ambiguity and uncertainty into account, the IFAHP can be used to handle with the subjective preferences of experts, who may have insufficient knowledge of the problem domain or uncertainty in assigning the evaluation values to the objects considered. This paper also develops a new knowledge-based ranking method to derive the priority vector of the hierarchy. An illustrative example of the propulsion risk estimation of container carriers operating on the North Atlantic line is given to show the applicability and effectiveness of the proposed method.
19
PL
Przejście Północno-Wschodnie daje możliwości znacznego zmniejszenia kosztów oraz skrócenia czasu dostawy towarów z portów Dalekiego Wschodu do Europy. Trasa ta przebiega również przez wody znajdujące się w jurysdykcji Federacji Rosyjskiej, co minimalizuje lub wręcz wyklucza możliwość napadu piratów na statki handlowe. W artykule przedstawiono możliwości i korzyści płynące z wykorzystania przejścia Północno- Wschodniego oraz trudności wynikające z braku odpowiedniej infrastruktury i niebezpieczeństw hydrometeorologicznych na jakie są narażone statki przechodzące w rejonie Arktyki.
EN
Northeast Passage gives the possibility of a significant reduction in costs and shorten delivery time of goods from the ports of the Far East to Europe. This route also passes through the waters under the jurisdiction of the Russian Federation, which minimizes or even excludes the possibility of an attack of pirates on commercial vessels. The article presents the opportunities and benefits from the use of crossing the North East and the difficulties arising from the lack of appropriate infrastructure and hydrometeorological hazards to which they are exposed ships passing in the Arctic region.
20
Content available remote Możliwości wykorzystania lodołamaczy w transporcie morskim
PL
Lodołamacze są specjalistycznymi jednostkami pływającymi wykorzystywanymi do zapewnienia bezpiecznej żeglugi innym statkom w rejonach zlodowaceń. Artykuł ten jest poświęcony problematyce związanej z tymi specjalistycznymi jednostkami. W artykule przedstawiono charakterystykę lodołamaczy. Dokonano również porównania i oceny różnych typów i klas.
EN
Icebreakers are specialized watercraft used to ensure the safe navigation of other vessels in areas of glaciation. This article is devoted to the problems associated with these specialized units. The article presents the characteristics of icebreakers. Also made the comparison and evaluation of different types and grades.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.