Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sea port
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A seaport is presented in this article as a system composed of various types of waterways. The author has defined relationships between port waterway system elements and conditions of safe operation of ships in port. Relationships were determined between the conditions of safe operation of ships and the parameters of the following port waterways: anchorage, fairways (approach and inner channels, port entrances), turning area and port basin. The identified relationships between port waterway system and conditions of safe ship operation provided a basis for formulating the objective function of waterway parameter optimization during port design. In practice, these relations were used to determine the parameters of the Outer Container Terminal being built in Świnoujście, where two optimization problems were to be solved: 1. The optimization of approach channel parameters, 2. The optimization of parameters of the port entrance, turning area and port basin. The Outer Container Terminal in Świnoujście is expected to handle ocean-going ships with a length overall Lo = 400 m, and its projected capacity is estimated at 1.5 million TEU per year, a figure that can be doubled in the future.
2
Content available Hard coal and international seaborne trade
EN
A significant part of hard coal production (15–19% in the years 2010–2017, i.e. 1.0–1.3 billion tons per year) is traded on the international market. The majority of coal trade takes place by sea, accounting for 91–94% of the total coal trade. The article discusses the share of coal in international seaborne trade and the largest coal ports. Coal is one the five major bulk commodities (in addition to iron ore, grain, bauxite, alumina, and phosphate rock). In the years 2010–2016, the share of coal in international seaborne trade and major bulk commodities was 36–41% and 11–12%, respectively. Based on the analysis of coal throughput in different ports worldwide, the ports with the largest throughput include the ports of Qinhuangdao (China), Newcastle (Australia), and Richards Bay (South Africa). For 2013–2017, their throughput amounted to a total of 411–476 million tons of coal. The largest coal exporting countries were: Australia, Indonesia, Russia, Colombia, South Africa, and the US (a total of 85% share in global coal exports), while the largest importers are Asian countries: China, India, Japan, South Korea and Taiwan (a 64% share in global imports). In Europe, Germany is the largest importer of coal (54 million tons imported in 2016). The article also discusses the freight costs and the bulk carrier fleet. Taking the price of coal at the recipient’s (i.e. at the importer’s port) into account, the share of freight costs in the CIF price of steam coal (the price of a good delivered at the frontier of the importing country) was at the level of 10–14%. In the years 2010–2016, the share of bulk carriers in the world fleet was in the range of 11–15%. In terms of tonnage, bulk carriers accounted for 31–35% of the total tonnage of all types of ships in the world. The share of new (1–4 years) bulk carriers in the total number of ships on a global scale in the years 2010–2016 was 29–46%.
PL
Międzynarodowy rynek węgla kamiennego stanowi fragment jego światowej produkcji (15–19% w latach 2010–2017, tj. 1,0–1,3 mld ton/rok). Główna część międzynarodowych obrotów węgla realizowana jest drogą morską stanowiąc 91–94% ogólnych obrotów handlowych tym surowcem. W artykule skupiono się na omówieniu udziału węgla w światowych morskich przewozach ładunkowych, jak również głównych węglowych portów morskich. Węgiel stanowi jeden z pięciu głównych ładunków masowych suchych wyszczególnianych w statystykach morskich (obok rudy żelaza, zbóż, boksytów i aluminium oraz fosforytów). W latach 2010–2016 udział węgla w strukturze morskich przewozów ładunków w skali globalnej wynosił 36–41%, a w strukturze pięciu głównych ładunków suchych – 11–12%. Z analizy przeładunków węgla w różnych morskich portach świata wynika, że pod względem tonażowym największe przeładunki realizowane są w portach: Qinhuangdao (Chiny), Newcastle (Australia) i Richards Bay (RPA). W latach 2013–2017 przeładunki te rocznie wynosiły w sumie 411–476 mln ton węgla. Największymi eksporterami węgla na świecie są państwa: Australia, Indonezja, Rosja, Kolumbia, RPA i USA (łącznie 85% udziału w globalnym eksporcie węgla), a największymi importerami są głównie kraje azjatyckie: Chiny, Indie, Japonia, Korea Płd. i Tajwan (64% udziału w światowym imporcie). W przypadku Europy największym importerem węgla są Niemcy (w 2016 r. importowały 54 mln ton). W artykule omówiono także koszty frachtu morskiego oraz flotę masowców. Biorąc pod uwagę cenę węgla u odbiorcy (czyli w porcie importera), udział kosztów frachtów w cenie węgla u odbiorcy w ostatnich latach kształtował się średnio na poziomie 10–14%. W latach 2010–2016 udział masowców w światowej flocie zawierał się w przedziale 11–15%, a pod względem tonażowym masowce stanowiły 31–35% (łącznego tonażu wszystkich rodzajów statków na świecie). Udział masowców najmłodszych (1–4-letnich) w ogólnej liczbie statków w skali globalnej w latach 2010–2016 wynosił 29–46%.
PL
Usługi holownicze i pilotażowe, pełnią fundamentalną rolę w aspekcie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji polskich portów morskich. Współpraca i budowanie dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami holowniczymi, a spółkami pilotowymi jest jednym z ważniejszych aspektów współpracy gwarantującej prawidłowy, terminowy i skuteczny przebieg realizacji skomplikowanego procesu transportowego. Artykuł przybliża oraz wyjaśnia, jak niezwykle istotnym i ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania polskich portów morskich od zawsze było, jest i będzie, świadczenie ponadstandardowych usług holowniczych i pilotażowych. Celem artykułu jest analiza oraz przybliżenie specyfiki funkcji, jaką pełnią usługi holownicze oraz pilotażowe w codziennej eksploatacji polskich portów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potu morskiego w Gdańsku.
EN
Towing and pilot services play a fundamental role in the aspect of the correct and safe operation of Polish seaports. Cooperation and building good relations between towed companies and pilot companies is one of the most important aspects of cooperation that guarantees a correct, timely and effective transport process. The article introduces and explains how an extremely important and important element of the proper functioning of Polish seaports has always been, is and will be, providing above-standard towage and pilot services. The aim of the article is to analyze and approximate the specificity of the functions performed by towing and pilot services in the daily operation of Polish seaports, with particular emphasis on the specificity of sea port in Gdańsk.
4
Content available remote Morski port handlowy jako wielokanałowy system masowej obsługi
PL
W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania teorii masowej obsługi i jej metod analitycznych do badania prakseologicznego systemu działania, którym jest morski port handlowy, traktowany jako wielokanałowy system masowej obsługi. We wstępie zaprezentowano założenia metodologiczne i podstawowe narzędzia badawcze teorii masowej obsługi, ukierunkowane na analizę morskiego portu handlowego. W dalszej części został przedstawiony wielokanałowy model morskiego portu handlowego, obejmujący 5 terminali portowych. Wybrany terminal kontenerowy posłużył do szczegółowych badań analitycznych za pomocą metod teorii masowej obsługi.
EN
The paper presents a proposal to use the theory of mass service and its analytical methods to study the praxeological operating system, which is a commercial sea port, treated as a multi-channel mass service system. The introduction presents the methodological assumptions and basic research tools of mass service theory focused on the analysis of the commercial sea port. In the next part, a multi-channel model of the commercial sea port was presented, covering 5 port terminals. The selected container terminal was used for detailed analytical research using the methods of mass service theory.
EN
Economy is subject to constant change, and business models and strategies of enterprises often become obsolete before they are implemented. Such circumstances of the modern world force entrepreneurs to use creative thinking and non-standard solutions. Change is present in almost all business areas – starting from production, through distribution, marketing and sales, to operational management. It is a commonly accepted permanent standard of the current times. The contemporary course of socio-economic development on the international arena is outlined by Agenda 2030, adopted in 2015, where the core is the idea of sustainable development. One of the tools for implementing sustainable development is the concept of corporate social responsibility (CSR). The aim of the article is to identify the benefits of incorporating CSR strategies into the business model of transport sector companies – from visions and missions, through strategic objectives, policies and programmes, and ending with procedures. It is supposed to improve efficiency and bring stable results, which will become a source of competitive advantage in the transport sector.
6
Content available remote Zasady i formy gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich
PL
Przedmiotem badań jest analiza procesów gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich. Uwaga autora koncentruje się głównie na takich aspektach jak: zasady wyceny wartości terenów portowych, podstawy prawne płatności podatku od nieruchomości, finansowanie infrastruktury ogólnodostępnej oraz pomocy publicznej. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwiązań ekonomicznych i prawnych stosowanych w tym zakresie w Polsce. Wnioski wynikające z badań wskazują, iż polski model gospodarowania zasobami rzeczowymi w portach morskich jest zgodny ze standardami UE i efektywny dla zarządców ogólnodostępnej infrastruktury portowej.
EN
The research subject is to analyze the processes of real estate properties management in the Polish sea ports. The main objective of the paper is to analyze and evaluate economic and legal solutions already used in the Polish sea ports. The research results point out unambiguously that the Polish model of real estate’s management in the sea ports is fully in line with the set UE standards as well as it is efficient and effective enough for the port authorities.
PL
Gdyński port znajduje się nad Zatoką Gdańską w województwie pomorskim na Pobrzeżu Kaszubskim i lokuje się na trzecim miejscu (po Gdańsku i Szczecinie) pod względem wielkości portów morskich w Polsce. Jest on bardzo nowoczesnym wielofunkcyjnym portem. Wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska morskiego, powoduje wiele niekorzystnych skutków: niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, szkodliwość dla żywych zasobów. Szkodliwe substancje stanowią przeszkodę w przemysłowym użytkowaniu morza. Zanieczyszczenia wydostające się poza granice portu obniżają jakość użytkową wody morskiej i zmniejszają walory estetyczne kąpielisk.
EN
Gdynia harbor is located in the Gdansk Bay in the Pomeranian Voivodeship at the Kashubian Seashore and is placed on third place (after Gdansk and Szczecin) in terms of the size of sea ports in Poland. It is a very modern multifunctional port. The inflow of pollution into the marine environment causes many adverse effects: threats to human health, harm to the living resources. Hazardous substances impede the industrial use of the sea. Pollution that are emerging the port borders cause lower quality of sea water and reduces the aesthetic qualities of bathing water.
PL
Przedmiotem badań jest zjawisko specjalizacji w uniwersalnych portach morskich. Wskazano jego przyczyny i dokonano jej analizy. Przeanalizowano podstawowe modele i formuły współpracy podmiotów zarządzających infrastrukturą portową z jej użytkownikami (PPP). Celem artykułu jest ocena skutków tego zjawiska dla portów morskich i innych uczestników logistycznych łańcuchów dostaw, a także wskazanie ryzyka i zagrożeń, jakie ono niesie dla standardu ogólnodostępności infrastruktury portowej. Efekty badań wskazują, że jest to zjawisko nieodwracalne, a jego skutki nie wpływają negatywnie na ograniczenie dostępności do infrastruktury portowej.
EN
The research subject focuses on the nature and main reasons of ongoing specialization in the sea ports. In this context, the main PPP models of cooperation in the sea ports have been analyzed. The key objective of the paper is to evaluate the consequences of this tendency. In this context, the issue of risks and threats concerning the sea port infrastructure accessibility has been analyzed. The research results indicate that this tendency is irreversible and it does not restrict the accessibility to the sea port infrastructure.
PL
Porty morskie stanowią istotne ogniwa w lądowo – morskich łańcuchach dostaw zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i militarnym. Pełnią role miasto i regionotwórcze oraz ze względu na posiadaną infrastrukturę stanowią uzupełnienie i wsparcie dla wojskowego systemu logistycznego sił morskich. Dlatego też istotnym elementem jest zdefiniowanie ich strategii rozwoju i funkcjonowania zarówno w wymiarze zarządzania jak i obronności. Opracowanie prezentuje zastosowanie analizy SWOT/TOWS w celu określenia pożądanych strategii normatywnych rozwoju dla badanego obiektu, tj. Zespołu Portów Morskich Szczecin - Świnoujście w wyżej wymienionych obszarach.
EN
The article raises an important issue which is the status of sea ports in the land and maritime chains of supply considered within the commercial and military aspects. That is why the key element is to identify the development strategy of the sea port under consideration from the management and defense perspectives. The analysis SWOT/TOWS has been implemented to resolve the problem. As the result of the analysis, the required normative strategies have been established to manage and develop the sea port under research.
PL
Opracowanie ma na celu dokonanie oceny interoperacyjności logistycznej terminali przeładunkowych, specjalistycznych i uniwersalnych, funkcjonujących w głównych portach morskich Polskiego Wybrzeża. Interoperacyjność logistyczna rozumiana jest jako zdolność do świadczenia usług logistycznych i portowych szerokiej gamie klientów portu morskiego od strony morza i lądu, zdolnych do przyjęcia tych usług. Przedmiotowa ocena wymagała zbudowania modelu hierarchicznego interoperacyjności logistycznej morskich terminali przeładunkowych, funkcjonujących w ramach portu morskiego, który umożliwił obliczenie poziomu interoperacyjności jako wartości liczbowej w postaci miernika. Takie podejście ma na celu dokonanie szybkiej oceny potencjału terminali, zdefiniowanie charakteru portu ze względu na realizowane przeładunki oraz ich udziału w obrocie międzynarodowym, krajowym oraz tranzycie, a także ocenę systemu techniczno - ruchowego związanego z infrastrukturą i suprastruktura terminali występujących w badanym obiekcie.
EN
The paper is going to assess the level of the logistic interoperability of the multirole and specialized cargo handling terminals operating in the main sea ports of the Polish Coastline that have been under research. Maritime cargo terminals logistic interoperability is the feature that presents the terminals capabilities to provide the sea ports customers with the wide range of the port and logistic services. The assessment has been made on the base of the hierarchic model which enabled to present the sea ports cargo terminals logistic capabilities as the concrete value. The approach presented in the paper is going to make the assessments related to cargo terminals capabilities, the characteristic of the ports with regard of the cargo handled there and their contributions in the international, national and transit turnover. It also give the clear picture of the infrastructure and superstructure capabilities used by terminals for the operations.
11
Content available remote Morskie centra logistyczne w Polsce
PL
Treść artykułu dotyczy doświadczeń polskich w kształtowaniu sieci morskich centrów logistycznych. We wstępie autor wyjaśnia pojęcie, co rozumie pod pojęciem Morskie Centrum Logistyczne, a następnie dokonuje analizy stanu aktualnego powstających centrów logistycznych w Morskich Portach w Polsce. W artykule głównie stosowano metodę analizy i syntezy, w wyniki badań dotyczą identyfikacji centrów logistycznych powstających w Morskich Portach Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynia.
EN
The article examines the experiences in shaping the Polish network of marine logistics centers. In the introduction, the author explains the concept of what is meant by the term Marine Logistics Center, and then analyzes the current state of emerging logistics centers in seaports in Poland. The article mainly used method of analysis and synthesis of research results relate to the identification of logistics centers in emerging seaports Szczecin-Świnoujście, Gdańsk and Gdynia.
PL
Przedmiotem badań jest polski model zarządzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Autor charakteryzuje podstawowe, typowe dla niego cechy, traktując go jako jeden z modeli zarządzania infrastrukturą transportu. Celem podjętych badań jest dokonanie oceny jego funkcjonowania, postrzeganej przez pryzmat sprawności zarządzania infrastrukturą portową. Miernikiem tej sprawności tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym jest możliwość jej udostępniania użytkownikom na zasadach powszechności i niedyskryminacji. Przekłada się to bowiem na efekty rynkowe (przewagi konkurencyjne) i ekonomiczno-finansowe, jakie może uzyskać zarząd portu, jako podmiot zarządzający tym zasobem. W kategoriach prawnych podstawowe znaczenie ma natomiast kwestia zachowania standardu ogólnodostępności tego składnika akwatorium i terytorium portowego. Operując w tym obszarze analizy, autor koncentruje się na charakterystyce modelu zarzadzania portami morskimi w Polsce i efektywności funkcjonowania rynku usług portowych w ich relacjach z zagadnieniami dotyczącymi gospodarowania ogólnodostępną infrastrukturą portową, a w szczególności jej wydzierżawiania na zasadach spełniających ten wymóg.
EN
The main subject author has focused on relates to Polish model of sea ports management. Author has characterized its key features regarding it as one of the domestic models of transport infrastructure management. The research objective is to assess its functioning being perceived in terms of efficiency of seaport infrastructure management. The key measure of this efficiency regarding both economic and legal terms is the possibility of offering seaport infrastructure to all users on nondiscriminatory basis. Only such a form of its accessibility may generate the expected market effects (competitive advantages) as well as economic and financial ones, gained by the port authority that makes it available to the port users. From the legal point of view the dominant criterion is to make it readily available to all existing and potential users. Taking this into account, author has primarily focused on issues concerning the analyses of Polish model of port management and the effectiveness of functioning of seaport market viewing those questions with respect to leasing out of the port real assets and organization of processes of providing port infrastructure services to all users on entirely nondiscriminatory basis.
PL
W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN
The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1695--1702, CD2
PL
Atrakcyjność turystyczna regionów wybrzeża morskiego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje armatorów o włączeniu ich do programów tras wycieczkowych. Konkurencja między portami morskimi i poszczególnymi przybrzeżnymi regionami Morza Bałtyckiego Ponadto walka konkurencyjna pomiędzy portami morskimi o armatorów statków wycieczkowych jest niezwykle silna. Celem tego artykułu jest identyfikacja czynników, które decydują o atrakcyjności turystycznej miasta Gdańska jako ważnej destynacji rejsów turystycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań, prowadzonych wśród pasażerów statków wycieczkowych odwiedzających wybrzeże Gdańska w 2014 roku, a także badań prowadzonych przez Instytut Eurotest.
EN
Tourist attractiveness of the sea coast regions is one of the most important factors affecting cruise shipowners' decisions about including them into programs of cruise routes. Competition between seaports and coastal regions the Baltic Sea market in order to attract cruise lines is strong. The purpose of this article is to identify the factors that determine tourist attractiveness of the city of Gdansk as an important stage of cruise travels. The results of original research, carried out among cruise ship passengers visiting the coast of Gdansk in 2014 and also the results of the Eurotest Research Institute from Gdansk carried out among visitors to Gdansk, have been presented in this article.
PL
W artykule przedstawiono studia przypadków inwestycji logistycznych w wybranych portach morskich Bałtyku. Przedstawiono najważniejsze wykonane i planowane inwestycje w ramach autostrady Gdynia–Karlskrona oraz w portach Goeteborg i St. Petersburg. Podjęte inwestycje w dostępie do portu od strony morza i lądu oraz rozwój centrów logistycznych skutecznie przyczyniają się do poprawy pozycji konkurencyjnej portów w globalnej sieci logistycznej.
EN
The article presents the case studies of logistics investments in selected Baltic sea ports. The most important investments and planned investments were described, including investment in Gdynia and Karlskrona made in the framework of the Gdynia–Karlskrona Sea Motorway Project. Investment in Goeteborg and St. Petersburg sea ports was presented as well. Investments supporting access to the port from the sea and land, and the development of logistics centers effectively contribute to improve the competitive position of ports in the global logistics network.
PL
Niezbędnym czynnikiem, warunkującym realizację funkcji logistycznych morskich portów jachtowych w obsłudze jednostek pływających oraz żeglarzy jest odpowiednia infrastruktura techniczna. Ponadto procesy logistyczne w porcie są uwarunkowane relacją jacht żaglowy lub motorowy - port lub przystań jachtowa. Z drugiej strony, wykorzystanie infrastruktury w realizacji procesów logistycznych, w istotny sposób wpływa nie tylko na sprawność i niezawodność, ale także na efektywność świadczonych usług dla jachtów i żeglarzy -armatorów i przypływających gości. W artykule przeanalizowano logistyczną infrastrukturę morskich portów jachtowych, bazując na doświadczeniach krajowych i międzynarodowych.
EN
The key factor which determines the implementation of the logistic function of yacht seaports that consists in handling vessels and yachtsmen is adequate infrastructure. Moreover, the logistic processes in a port depend on the relationship between sail/motor yachts and the yacht seaport/ marina. On the other hand, the use of the infrastructure in the implementation of logistic processes affects, to a significant extent, not only the efficiency and reliability but also the effectiveness of the services provided to yachts and yachtsmen - yacht owners and guests on board of their boats. The article analyses the logistics infrastructure of yacht seaports based on domestic and foreign experience.
PL
W opracowaniu przedstawiono problem komplementarności potencjału logistycznego morskich portów handlowych w stosunku do narodowej logistyki sił morskich w zabezpieczeniu brzegowym oraz podczas działań RSOM w operacjach NATO. Na podstawie dokumentów normalizacyjnych NATO dokonano kompleksowego zestawienia wymagań sojuszniczych dotyczących zabezpieczenia logistycznego komponentu morskiego oraz działań RSOM przez brzegowe instalacje logistyczne. Zidentyfikowano potencjał logistyczny morskich portów handlowych, a następnie w oparciu o sojusznicze wymagania w zakresie zabezpieczenia logistycznego określono zakres komplementarności instalacji cywilnych w stosunku do instalacji wojskowych. Dokonano oceny komplementarności potencjału logistycznego Polskich Portów Morskich w przedmiotowym zakresie na podstawie danych zawartych w branżowych periodykach i w literaturze przedmiotu.
EN
The problem of the complementarity of commercial sea port logistic capabilities to the national naval logistics capabilities in ashore support and RSOM during the operations led by NATO has been arised in the paper. On the base of the NATO documents the allied logistic requirements related to Maritime Component support and RSOM execution process have been identified. The logistic capabilities of the commercial sea port have been reflected and range of the sea port logistics complementarity to ashore naval logistic installations has been defined. The assessment of the sea port logistic capabilities complementarity has been made on the base of the branch periodic and professional literature.
EN
This paper is aimed at presentation of a set of methods for rationalization of servicing containerized refrigerated cargoes in sea ports. During servicing reefer containers in port container terminals, take place various combinations of risk factors which can lead to loss of quality merits of cargoes contained in them. In the paper the risk factors capable of influencing quality of cargoes during their servicing in sea port, are identified, and the elaborated model for assessing risk level with the use of assumptions of fuzzy logic theory, is presented. Also, a simulation of servicing reefer containers in port, was performed. Moreover a prototype of an expert system which makes it possible to take correct decisions on servicing reefer containers in sea port, depending on impact level of risk factors, was proposed.
19
Content available remote Przebudowa Nadbrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia
PL
Budowa coraz większych statków, a także potrzeba przystosowania infrastruktury portowej do oczekiwań szeroko rozumianego rynku żeglugowego oraz wymogów unijnych sprawiły, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął decyzję o przebudowie Nabrzeża Szwedzkiego.
20
Content available remote Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin
PL
Głównym celem społeczno-gospodarczym modernizacji toru Świnoujście–Szczecin jest wzmocnienie konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego oraz sprzyjanie jego rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej poprzez efektywne powiązania transportowe z resztą Europy i świata za pośrednictwem nowoczesnego portu morskiego o dużej przepustowości. Tor ten umożliwi wpływanie do portu statków o większym niż obecnie zanurzeniu. Będzie tym samym sprzyjał ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności oraz integracji z Unią Europejską poprzez ułatwianie realizacji dwóch z czterech podstawowych zasad wspólnego rynku: swobody przepływu towarów i usług.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.