Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scalenia gruntów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Realizacja prac scaleniowych posiadać winna coraz istotniejszy wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Prace te to jeden z najważniejszych, jeżeli nie jedyny obecnie instrument poprawy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Scalenia gruntów umożliwiają realizację szeregu pozarolniczych celów, w tym ważnych zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w ramach których możliwe jest pozyskiwanie terenów bez konieczności sięgania po procedurę wywłaszczeniową. Ich realizacja może mieć ogromny wpływ na rozwój obszarów wiejskich w kontekście poprawy jakości środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, co ma duże znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i instytucji publicznych. Scalenie jest zabiegiem trudnym, kosztownym, lecz obejmuje obszar, który umożliwia podjęcie w odpowiedniej skali (zwykle sołectwa – rzadziej dwóch lub więcej sołectw – równolegle do jego klasycznych celów agrarnych – rozwiązań w zakresie wodnym, środowiskowym i krajobrazowym) – w ramach jednego postępowania. I vice-versa – ponieważ powyższe problemy można rozwiązać tylko w odpowiedniej skali (mikrozlewnia lokalna, sołectwo – w zależności od sytuacji lokalnej) należy je realizować równolegle do prac scaleniowych.
EN
The implementation of land consolidation should have an increasingly significant impact on the development of rural areas in Poland. This work is one of the most important, if not the only, instrument to improve the spatial structure of rural areas in Poland. Land consolidation enable the implementation of a number of non-agricultural goals, including important public tasks in the field of environmental protection and landscape shaping and counteracting climate change, under which it is possible to acquire land without using to the expropriation procedure. Their implementation may have a huge impact on the development of rural areas in the context of improving the quality of the natural environment and improving the quality of life, which is of great importance both for residents and public institutions. Merging is a difficult and costly procedure, but it covers an area that allows to take on an appropriate scale (usually village councils – less often two or more village councils) – parallel to its classic agricultural goals – solutions in the field of water, environmental and landscape – within one procedure. And vice versa – as the above problems can be solved only on an appropriate scale (local micro-catchment, village council - depending on the local situation), they should be implemented in parallel to the land consolidation works.
EN
The article presents the possibility of using GIS (Geographic Information System) in the scope of the elaboration of calls for participants in land consolidation (LC). It shows the tools and the way they are used, as well as the possibility of automating this process. In the process of land consolidation and exchange, when the LC project is developed, calls for LC participants are prepared. Usually these documents are done manually by referring to the nearest plots of state before LC. The information given in the notification is, among others, the distance and direction in which the new plot is located away from the nearest plot of the old state. Using the GIS system, a tool has been developed that automatically shows information about the designation, direction and distance of parcel nearest to the input parcels and indicates selected nearest parcels on the map. The results were checked, and the tools used were assessed for their suitability for this type of task. In conclusion, specifying the distance and direction alone, especially at large distances, may be not accurate enough. However, the ability to automatically indicate the nearest plots before LC in relation to the newly designed plot is extremely valuable and significantly accelerates LC work.
PL
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania systemu informacji geograficznej GIS w zakresie opracowania wezwań dla uczestników scaleń gruntów. Pokazuje narzędzia oraz sposób ich wykorzystania, a także możliwość automatyzacji tego procesu. W procesie scalenia i wymiany gruntów, po opracowaniu projektu scalenia, przygotowywuje się pisma dla uczestników scalenia, w których wzywa się ich do stawienia się w terenie, w celu okazania nowej lokalizacji działek. Pisma, zwykle opracowywane są ręcznie, a miejsca spotkań w nich przedstawione opisuje się odnosząc się do najbliższych działek stanu przed scaleniem. W zawiadomieniu podaje się między innymi informacje o tym, w jakiej odległości i jakim kierunku nowa działka jest oddalona od najbliższej do niej działki według poprzedniego stanu. Wykorzystując system GIS, opracowano narzędzie pozwalające automatycznie uzyskać informacje o oznaczeniu, kierunku i odległości obiektów najbliższych do obiektów wejściowych oraz wskazać na mapie wybrane obiekty najbliższe. Otrzymane wyniki zostały skontrolowane, a wykorzystane narzędzia ocenione pod kątem przydatności do tego typu zadania. Stwierdzono, że podanie samej odległości i kierunku, szczególnie w przypadku dużych odległościach, może być mało dokładne. Niemniej jednak możliwość automatycznego wskazania najbliższych działek przed scaleniem w stosunku do działki nowo zaprojektowanej jest niezwykle cennym i znacznie przyspieszającym pracę elementem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy w scaleniu gruntów bierze udział wielu właścicielach gruntów.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje syntetyczne zestawienie informacji na temat szacunku gruntów wykonywanego na potrzeby prac scaleniowych. Przedstawia procedurę oraz podstawowe metody szacunku gruntów.
EN
This article presents a synthetic summary of information on land evaluation performed for land consolidation works. Presents the procedure and basic methods of land evaluation.
PL
Prace scaleniowe – lub szerzej urządzeniowo-rolne – stają się w Polsce coraz popularniejsze. O ile procedura scaleniowa jest uregulowana ustawowo, to proces programowania tych prac w poszczególnych województwach jest różny. Dlatego w ramach niniejszego artykułu autorzy prezentują sprawdzony model dolnośląski, jako przyczynek do dalszych dyskusji w środowisku branżowym nt. kierunków zmian w podejściu do metodyki programowania prac scaleniowych. Z mechanizmów programowania prac urządzeniowo-rolnych w Polsce, zdaje się on być najbardziej spójny – a przede wszystkim umożliwiający kompleksowe programowanie prac dla całego obszaru województwa. U podstaw tego modelu leży zasada, iż kompleksowe podejście do scaleń umożliwia pełne wykorzystanie środków unijnych na scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe – ale także odnowę wsi, programy rolno-środowiskowe i inne działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
EN
Land consolidation – or more widely agricultural land development – are becoming more and more popular in Poland. While the consolidation procedure is regulated by law, the process of programming these works in particular voivodeships is different. Therefore, in this article, the authors present the proven Lower Silesian model as a contribution to further discussions in the professional circles about the directions of changes in the approach to the methodology of programming of the land consolidation works. Among the mechanisms of programming agricultural land development works in Poland, it seems to be the most coherent – and above all enabling comprehensive programming of land development works for the entire region. The basis of this model is the principle, that a comprehensive approach to consolidation enables the full use of EU funds for land consolidation and post-land consolidation investment – but also for village renewal, agri-environmental programs and other rural development activities.
EN
Soil erosion by water is an important economical issue strongly deteriorating environment and requiring remedial actions. The study was designed to evaluate antierosion effect of changes in the layout of plots from along to across slope as an effect of land consolidation. Moreover, rightness of leaving newly set out boundaries of plots without any protection (i.e. sodding) was evaluated. For this purpose simulations of use of additional anti-erosive measures were done. The Water Erosion Prediction Project (WEPP) model was used. Studies have shown that in addition to the design of transverse layout of parcels during consolidation, further antierosion measures may be necessary to reduce soil loss and sediment yield. In order to minimize soil losses outside the slope, boundaries between the newly designed fields should be sodded already in the post consolidation management. Limitation the amount of erosion over the entire slope requires use of additional protection measures in the upper part of slopes e.g. shelterbelts and antierosion crop rotations. WEPP model can be recommended for Provincial Bureaus of Surveying as a tool to support the development of assumptions for consolidation projects of lands threatened by erosion.
PL
Erozja wodna gleb jest ważnym zagadnieniem gospodarczym, silnie pogarszającym stan środowiska, wymagającym działań zaradczych. Badania miały na celu ocenę przeciwerozyjnych efektów zmiany układu działek z wzdłużstokowego na poprzecznostokowy w wyniku scalenia gruntów. Oceniono też słuszność pozostawienia nowo wytyczonych granic działek bez zastosowania żadnych środków przeciwerozyjnych (np. zadarnień). W tym celu dokonano dodatkowej symulacji zastosowania różnych środków przeciwerozyjnych z wykorzystaniem modelu WEPP (ang. Water Erosion Prediction Project). Badania wykazały, że poza zaprojektowaniem w trakcie scalenia układu poprzecznostokowego niezbędne mogą być dalsze środki przeciwerozyjne, aby ograniczyć erozję gleby i jej wynoszenie poza obszar stoku. Aby zminimalizować straty gleby poza stok, należałoby już w trakcie zagospodarowania poscaleniowego zadarniać granice między nowo zaprojektowanymi polami. Ograniczenie rozmiarów erozji na całym stoku wymaga stosowania dodatkowych umocnień w górnych partiach zbocza, np. zadrzewień śródpolnych oraz płodozmianów przeciwerozyjnych. Model WEPP może być rekomendowany Wojewódzkim Biurom Geodezji jako narzędzie wspomagające opracowanie projektów scalania gruntów na terenach zagrożonych erozją.
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities of using GIS methods in analyzing the spatial structure of rural areas. The study was conducted in 34 villages of the municipality Sławno located in the district of Opoczno, Lodz province. The study was carried out analysis of the structure possession of land, land use, and analysis of land fragmentation of individual farms. The results will determine the status of the spatial structure of rural Polish central.
7
Content available Model agregacji działek: wstępne wyniki
PL
Znaczne rozdrobnienie działek wpływa negatywnie na gospodarkę rolną, ochronę środowiska oraz planowanie przestrzenne. Łączenie działek w większe kompleksy jest przedsięwzięciem kosztownym, czasochłonnym i pracochłonnym. W niniejszej pracy poruszany jest problem pół-automatyzacji procesu upraszczania struktury działek rolnych. Zaprezentowane zostały dwa podejścia do rozwiązania tego problemu. W pierwszym podejściu przedstawiona została metoda grupowania działek w oparciu o ich reprezentację rastrową. W metodzie tej każdemu pikselowi przypisana jest informacja o właścicielu oraz wartości obliczeniowej danego obszaru. Natomiast w drugim podejściu pokazana została metoda bazująca na wektorach. Zaprezentowano rezultaty obu metod na podstawie danych testowych. W pracy zostały przedstawione także kwestie: rozmieszczenia nowo powstałych działek, ich dostępu do istniejącej sieci drogowej, tworzenia nowych dróg dojazdu oraz weryfikacji otrzymanych wyników przez człowieka. Dla powyższych metod wykonano implementacje w środowisku programistycznym Python. Otrzymane wyniki, dla danych testowych, dowodzą przydatności obu metod w rozwiązywaniu problemu upraszczania struktury działek rolnych.
EN
Fragmentation of agricultural land parcels adversely affects agricultural economy, environmental protection and spatial planning. Aggregation of agricultural land parcels into a larger complex is an expensive, time-consuming and labour-intensive project. This paper describes the process of semi-automatic simplification of the structure of agricultural land parcels. Two approaches to the solution of this problem are presented. In the first one, the method of grouping agricultural land parcels based on their raster representation is presented. In this method, information about the owner and calculated value of area was assigned to each pixel. The second approach is based on the vector representation. This paper also presents the issues of distribution of newly created parcels, their access to the existing road network, creating new access roads and verification of the results obtained. Implementations of these methods were performed in Python software environment. The results of the test data proved usefulness of both methods in solving the problem of simplifying the structure of agricultural parcels.
PL
W pracy przedstawiono metodykę uwzględniania dziedzictwa krajobrazowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie procedury scaleniowo wymiennej w procesie rozwoju obszarów wiejskich. W pierwszej części rozprawy przeprowadzono szczegółowe badania współczesnych podejść zarówno do koncepcji krajobrazu, jak i do koncepcji dziedzictwa. Analizy objęły badania podejść stosowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej. W pracy wprowadzono pojęcie dziedzictwa krajobrazowego. Zaproponowano autorską definicję tego pojęcia. Dziedzictwo krajobrazowe, stanowiące zarówno koncepcję teoretyczną jak i konstrukcję społeczną potraktowano jako platformę łączącą podejścia różnych dyscyplin naukowych. Proponowaną w pracy koncepcję dziedzictwa krajobrazowego potraktowano jako odniesienie dla analiz i dyskusji związanych z wdrażaniem zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W zaproponowanym podejściu do dziedzictwa krajobrazowego w gospodarowaniu przestrzenią, obszarów wiejskich na przykładzie procesu scaleniowo-wymiennego, wysunięto postulat konieczności uwzględnienia w procedurze scaleniowo-wymiennej wartości elementów dziedzictwa krajobrazowego. Zidentyfikowano możliwe obszary dziedzictwa krajobrazowego wsi. Zaproponowano metodykę określania wartości gruntów z uwzględnieniem aspektów dziedzictwa krajobrazowego w procedurze scaleniowo-wymiennej, w której wykorzystano wyniki wieloletnich badań autorki pracy. W wyniku badań stwierdzono potrzebę stworzenia nowego systemu określania wartości gruntów w procesie scaleniowo-wymiennym, który uwzględniałby dodatkowo wartości historyczne, kulturowe, estetyczne, symboliczne i przyrodnicze dziedzictwa krajobrazowego oraz uregulowania kwestii jego dostępności. Zagadnienia krajobrazowe będą mieć szczególne znaczenie na obszarach charakteryzujących się słabymi uwarunkowaniami do produkcji rolniczej. Zaproponowane wskazówki metodyczne odniesiono do terenów z potencjałem rozwojowym w kierunku rekreacyjnym. W podejściu zaprezentowanym w pracy istotne jest założenie, te krajobraz (oprócz jego oczywistych związków z uwarunkowaniami przyrodniczymi i procesami historycznymi) jest funkcją określonych relacji społecznych. W prezentowanym podejściu odniesiono się do kompleksowego, interdyscyplinarnego ujęcia zagadnień związanych z rolą dziedzictwa krajobrazowego w gospodarowaniu przestrzenią, łącząc elementy architektury krajobrazu, geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich, wyceny nieruchomości, socjologii i psychologii.
EN
This publication presents a methodology for considering landscape heritage in spatial management, which has been applied in a land consolidation procedure as part of a rural development process. In the first part of the publication, detailed studies of contemporary approaches to landscape and heritage are presented. and landscape heritage approaches that exist in selected EU countries are examined. The publication introduces the concept of landscape heritage and proposes its definition Landscape Heritage, understood as a theoretical concept as well as a social construct, is treated as a platform for integrating different approaches. The proposed landscape heritage concept is discussed with reference to the current debate concerning the European Landscape Convention. In the proposed approach, which considers landscape heritage during spatial management in rural areas, the value of landscape heritage elements should be taken into account during land consolidation procedures. Potential rural landscape elements have been identified and a method of rural land valuation that considers landscape heritage aspects has been developed. Surveys were performed and the results have indicated the need for creation of a new land valuation system within the land consolidation procedure that would consider the historic, cultural, aesthetic, symbolic, and environmental values of landscape heritage. Public access to the landscape heritage elements should also be considered in the valuation system. Landscape heritage aspects are especially important in areas with poor agricultural conditions. and the proposed methodology has been applied to areas with recreational potential. In the approach proposed in this publication, landscape is the result of cultural and social relations in addition to its relationship with natural and historical processes. The proposition presented in this publication relates to an interdisciplinary approach to the landscape heritage aspects in spatial management, which combines elements of landscape architecture, rural development, real estate valuation, and psychology.
PL
Podstawowym elementem infrastruktury technicznej niezbędnym w codziennej działalności gospodarstw rolnych są drogi. Stanowią one nie tylko element przestrzennego zagospodarowania wsi, który ma umożliwić komunikację pomiędzy ośrodkami gospodarczymi poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez nie gruntami, ale współuczestniczą również w kształtowaniu struktury przestrzennej gruntów oraz krajobrazu wiejskiego. Artykuł przedstawia próbę oceny przestrzennego układu dróg transportu rolnego we wsi Kamianki w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 2007-2008 obiekt prac scaleniowych. Aby osiągnąć zamierzony cel pracy, dokonano inwentaryzacji obszaru badań oraz wykonano następujące analizy: określono odległości gruntów od siedlisk, wskaźnik zagęszczenia dróg, wskaźnik wydłużenia dróg oraz gęstość sieci dróg metodą centrograficzną. Do analiz i prezentacji ich wyników wykorzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI.
EN
Roads are the main element of the technical infrastructure necessary for the daily operation of agricultural farms. Farm roads are not only structural elements which enable transportation between local economic centres and agricultural fields, but they are also important in shaping the spatial organization of farmland and the rural landscape. This article presents an evaluation of the agricultural road network in the village of Kamianki in the Grodzisk district, which underwent land consolidation from 2007 to 2008. An inventory of the study area was conducted, and the following were determined: the distances between agricultural land and residential dwellings, the road density index, the road extension index, and the road network density as indicated by the centrographic method. The analysis and presentation of the results was done using the ArcGIS ESRI geographical information system.
PL
W artykule przedstawiono potrzebę przeprowadzenia scaleń i wymiany gruntów na terenach objętych procesem inwestycji liniowych, jakim jest budowa autostrady. Przedstawiono negatywny wpływ oddziaływania dróg na poziom życia ludności zamieszkującej wieś i rozwój rolniczej działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia scaleń, jako instrumentu porządkującego przestrzeń i zapobiegającego degradacji tych terenów. Na podstawie doświadczeń województwa małopolskiego przedstawiono obecnie prowadzone prace w zakresie scaleń związanych z budową autostrady A-4.
EN
The paper presents the need for the merger and exchange of land in areas affected by the investment line, namely the construction of the highway. Presents the negative impact of road impacts on the living standard of the population living in rural and agricultural development of economic activities and the benefits of carrying out the consolidation, as a means of ordering the space and preventing the degradation of these areas. Based on experience voivodship Malopolska, now presents work undertaken on the merging of the construction of the highway A-4.
PL
W pracy przedstawiono metodykę rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską z jednoczesnym uwzględnieniem procedur geodezyjno-prawnych. Omówiono aktualnie stosowane metody rozwoju obszarów wiejskich w wybranych krajach Unii Europejskiej. Głównym elementem rozprawy są zasady opracowania Projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy założeniu, że podstawową jednostką opracowania jest gmina wiejska. Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z gospodarką terenami na obszarach wiejskich, wynikające z obowiązujacych ustaw i rozporządzeń. W pracy omówiono zasady kształtowania obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej z uwzględnieniem ich wzajemnych uwarunkowań, ochrony wód oraz obszarów chronionych NATURA 2000 i ECONET. Przedstawiono zasady projektowania tych obszarów w ujęciu ochrony środowiska z elementami kształtowania krajobrazu. Omówiono także kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej z uwzględnieniem potrzeb osadnictwa, rekreacji i wypoczynku oraz infrastruktury technicznej. Przeprowadzono analizy ekonomiczne warunkujące realizację Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć o charakterze środowiskowym, oraz opracowano zasady sporządzania bilansu zasobu gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono procedury geodezyjne służące realizacji procesu rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem scaleń i wymian gruntów oraz scaleń i podziałów nieruchomości. Przeanalizowano zakres obecnie realizowanych prac scaleniowych oraz opracowano macierz określającą priorytety wdrożenia Projektu Planu Rozwoju Obszarow Wiejskich w obrębach ewidencyjnych gminy. Przedstawiono dokumentację geodezyjno-kartograficzną jako źródło informacji do opracowania Projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opracowano procedury nadające Projektowi cechy normy prawnej. Metodykę opracowania Projektu i sposób określania priorytetów wdrożenia w poszczególnych obrębach ewidencyjnych przetestowano dla gminy Mielnik. Dla obiektu doświadczalnego oceniono potrzebę przeprowadzenia scaleń i wymian gruntów w świetle wymienionych aspektów oraz określono obręby ewidencyjne priorytetowe w zakresie wykonania tych prac geodezyjnych.
EN
The monograph presents the methodology of development of rural areas with respect to integration with the European Union along with the consideration of surveying-and-legal procedures. The methods of Rural Areas Development, existing in selected EU countries, have been discussed. The core of the dissertation are the rules of elaboration of the Design of the Plan of Rural Areas Development, assuming the rural community (gmina) as the basic unit of work. Legal conditions related to land management in rural areas, resulting from the existing legal regulations, have been discussed as well. The monograph also presents the rules of development of areas of agricultural and forest production, with respect to their mutual relations, water protection and NATURA 2000 and ECONET protected areas. The rules of designing those areas with respect to environmental protection, with landscape management elements, have also been discussed. Moreover, the dissertation covers management of the agricultural production space with consideration of needs of development of settlements, recreation and technical infrastructure. Economic analyses which influence the implementation of the Rural Areas Development Plan pointing to sources of funds for environmental ventures, as well as balances of state and local government land resources, have also been performed and discussed. Geodetic procedures applied for the needs of implementation of the Rural Areas Development Plan, with particular attention to land consolidation and exchange, as well as to land consolidation and division of real estates, have been discussed. The analysis of the scope of current land consolidation works has been performed and a matrix which specifies the priorities of implementation of the Design of the Rural Areas Development Plan within registration districts of a commune has been proposed. The monograph presents the geodetic-and-cartographic documentation, as the source of information for the needs of preparation of the design of the rural areas development plan. Procedures which lead to assigning the features of a legal norm to the Design have also been developed. The methodology of development of the Design of the Rural Areas Development Plan and ways to determine implementation priorities, in particular registration districts, were tested in the commune of Mielnik. As a result, the assessment of the needs to perform land consolidation and exchange with respect to the above aspects was performed for the experimental site, and priority registration districts were determined with respect to the required surveying works.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady przydziału działek do gospodarstw uwzględniające przebieg stref różnic odległości z siedlisk do działek i rozgraniczających je linii równych różnic odległości. Zarówno granice rozpatrywanych stref, jak i zasięgi ich obszarów stanowią istotną przesłankę do kształtowania właściwego przydziału gruntów do gospodarstw. Warunkiem poprawności przydziału działek do dwu wybranych gospodarstw jest występowanie ich tylko w jednej strefie różnic odległości, która oddziela działki należące do tych gospodarstw. Przez tę strefę oddzielającą przebiega również linia równych różnic odległości odgraniczająca działki obu gospodarstw w przypadku ich najkorzystniejszego położenia względem siedlisk. Wykorzystane w tym opracowaniu przykłady optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw oraz przebiegu linii równych różnic odległości z siedlisk do działek i zasięgi stref odległości dotyczą dwóch gospodarstw położonych we wsi Wojków.
EN
The editorial describes basic rules of allocation of land plots to farm holdings that take under consideration a course of zones of disparities concerning distances between homestead areas and land plots. The borders of considered zones represent an important premise in a process of forming an appropriate allocation of land plots to farm holdings. Location of land plots belonging to two farm holdings within the same zone of distance disparities is a condition for correctness of allocation of plots to the two chosen farm holdings. The said zone divides land plots belonging to those farm holdings. Examples of optimization of farm holdings’ lands as well as routes of lines defining equal disparities of distances showed in this elaboration concern two farm holdings situated in Wojków village.
13
Content available remote Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów
PL
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niezbędne stało się opracowanie studiów środowiskowych w procesie scaleń gruntów o powierzchni powyżej 300 ha oraz przygotowanie ocen oddziaływania scalenia gruntów na środowisko na obszarach wymagających szczególnego potraktowania. Prawidłowo efekt środowiskowy. Aby zadanie to zostało spełnione, należy przestrzegać wielu zasad o charakterze prawnym w świetle dyrektyw unijnych, polskich aktów prawnych i aktów wykonawczych związanych ze scalaniem gruntów oraz ściśle określonych zasad organizacyjnych i technicznych zgodnych ze sztuką geodezyjną. W niniejszym artykule przybliża się tę problematykę.
EN
In connection with the coming into effect of the Environmental Protection Law of 27th April 2001, it became necessary to carry out environmental studies in the integration process of lands over 300 hectare in area and to develop assessment of the effect land integration has on the environment in the areas requiring special treatment. The properly carried out land integration should have positive or neutral effect on the environment. In order to meet this objective it is necessary to observe a number of principles of legal nature in view of the EU directives, Polish primary and secondary legislation related to land integration, as well as strictly specified organizational and technical principles in compliance with the art of surveying. The article presents the above problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.