Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scalability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, we describe the design and analysis of a Soft Cubic Module (SCM) with a single internal pneumatically actuated chamber. The actuation chamber’s shape, size and, orientation have been evaluated to realize a soft robotic actuator which can be further employed for the development of modular soft robotic systems. SCM can be easily manufactured through the molding process and it is composed of single soft material, the silicone polymer. Its external shape allows utilization of this module as a single block actuator as well as makes it easy to combine multiple SCM modules to build multiunit soft robotic systems. We consider it as our first tool to investigate whether the SCM scheme is sufficient to build soft robots which would be able to perform certain given tasks in various configurations like a soft gripper, bio-mimetic crawling mechanism or multi-axis manipulator. So far, the results obtained are encouraging in order to further develop and employ the SCM design scheme, focusing on its further geometrical optimization for both standalone configuration and assembly of multiple modules to realize novel, economic and easy to fabricate soft robotic systems.
2
Content available Model wydajnego i skalowalnego systemu integracji
PL
Niniejsza praca rozwiązuje problem projektu wydajnej i skalowalnej architektury systemu integracyjnego oraz doboru odpowiednich komponentów do jej praktycznej realizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej różnych realizacji platform integracyjnych, bazujących na zaproponowanej architekturze wskazano, że w celu zastosowania modelu przesyłania komunikatów typu punkt-punkt najszybszym brokerem integracyjnym jest RabbitMQ, w połączeniu z protokołem AMQP. Dla modelu przesyłania komunikatów publikuj-subskrybuj, brokerem, który najszybciej przesłał określoną liczbę wiadomości jest Apache Kafka, z własnym dedykowanym protokołem.
EN
This thesis solves the problem of designing an efficient and scalable architecture of the integration system and selecting the appropriate components for its practical implementation. Based on the research conducted on integration platforms consisting of specially selected components, it was pointed out that in order to implement the point-to-point messaging model, the fastest integration broker is RabbitMQ, in combination with the AMQP protocol. For the publishsubscribe messaging model the fastest broker is Apache Kafka, with its own dedicated protocol.
3
EN
Image edge detection plays a crucial role in image analysis and computer vision, it is defined as the process of finding the boundaries between objects within the considered image. The recognized edges may further be used in object recognition or image matching. In this paper a Canny image edge detector is used which gives acceptable results that can be utilized in many disciplines, but this technique is time-consuming especially when a big collection of images is analyzed. For that reason, to enhance the performance of the algorithms, a parallel platform allowing speeding up the computation is used. The scalability of a multicore supercomputer node, which is exploited to run the same routines for a collection of color images (from 2100 to 42000 images) is investigated.
EN
Reliable knowledge of a ship’s position and movement in relation to other traffic participants and obstacles is a fundamental requirement for navigation and avoiding collisions and groundings. Consequently, the onboard provision of resilient position, navigation and time data (PNT) is emphasized by the International Maritime Organization’s (IMO) e-navigation strategy, solution S3 “Improved reliability, resilience and integrity of bridge equipment and navigation information” and by the assigned risk control option RCO5 “Improved reliability and resilience of onboard PNT systems”. An initial step towards resilient PNT has been realized by the maritime community with the development of the performance standards for shipborne multi-system radionavigation receiver equipment (MRR). This MRR performance standard (PS) supports the full use of data coming from current and future radionavigation systems and services. Consequently, the combined use of several global navigation satellite systems (GNSS) and the additional use of space based augmentation systems (SBAS) as well as optional terrestrial radionavigation systems (e.g. eLoran or R-Mode) will be supported to increase the performance of positioning and timing. As a second step, the development of guidelines for an onboard PNT (data processing) unit has been identified as supplementary and necessary. The starting point is the onboard use of a combination of GNSS receivers and autarkic systems (e.g. radar, gyro, echosounders with bathymetric data) for a comprehensive provision of required PNT data. Redundancy in the available data enables the application of integrity monitoring functions to evaluate the current usability of safety-critical data and components. The aim of the guidelines is the specification of data processing rules towards the resilient provision of standardized PNT data and integrity information. For this purpose, a modular architecture for an onboard PNT system is introduced and scaled to the need for data input as well as the performance of data output.
EN
In the paper an overview of scalability and reliability in the SDN (Software Defined Networks) networks has been presented. Problems and limitations for guaranteeing scalability and reliability in SON networks have been indicated. Known methods for assuring scalability and reliability in SDN networks have been described. Projects from research communities for resolving issues with scalability and reliability in SDN networks have been presented. Scientific projects have been categorized based on their common features and the methods for resolving the issues with scalability and reliability. A future field of scientific research has been outlined and all of the presented projects have been graded based on their functionality.
PL
Przedstawiono zagadnienie skalowalności oraz niezawodności w sieciach sterowanych programowo (SON - Software Defined Networking). Omówiono problemy i ograniczenia związane z gwarantowaniem skalowalności oraz niezawodności w sieciach SDN. Opisano znane metody zapewniania skalowalności oraz niezawodności w sieciach SDN. Zaprezentowano projekty środowisk naukowych opracowanych w celu eliminacji problemów ze skalowalnością i niezawodnością w sieciach SON. Dokonano kategoryzacji projektów badawczych ze względu na współdzielone cechy i podejścia do rozwiązania problemu. Przedstawiono dalsze pole do badań naukowych oraz oceniono każdy z przedstawionych projektów pod względem funkcjonalności.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych do oceny jakości sporządzonych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w aspekcie możliwości ich kontrolowanego rozwoju. Skalowalność, badana w poniższym artykule jest miarą możliwego powielania rozwiązań planistycznych z zakresu komunikacji, optymalizacji wielkości działek budowlanych, rozwoju terenów podmiejskich i racjonalnego wykorzystywania możliwych terenów inwestycyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Analizę przestrzenną wykonano w oparciu o techniki GIS i funkcje zaimplementowane do obsługi przestrzennych baz danych. Skorzystano z wolnego oprogramowania: SQLite/ Spatialite, SpatiaLite_GUI, QGIS.
EN
This article presents the possibility of applying geomatic methods to evaluate the of drawn local development plans quality in terms of of their controlled development possibility. Scalability tested in this article is a measure of the possible duplication of planning solutions, roads communication, size plots optimizing, the development of suburban areas and rational use of possible housing areas. Spatial analysis was performed on GIS technology and functions implemented to spatial databases supporting. A free software: SQLite/SpatiaLite, SpatiaLite_GUI, QGIS was used to perform analises.
EN
Consolidation processes ongoing in polish healthcare sector combined with continuous pressure for cost reduction (including IT costs) forces software vendors to use modern technologies, especially in software architecture area. This article describes concept of architecture for HIS system based on micro-services architecture, which ensures stability, performance and scalability, which is crucial in case of deployment the solution in federated hospitals.
PL
Procesy konsolidacyjne przebiegające w służbie zdrowia oraz nieustająca presja na ograniczanie kosztów (w tym kosztów IT) wymuszają na dostawcach oprogramowania dla szpitali stosowanie nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w obszarze architektury systemu. Artykuł opisuje koncepcję architektury systemu klasy HIS opartą na mikrousługach, która zapewnia stabilność, wydajność i łatwość skalowania, co jest kluczowym zagadnieniem w przypadku wdrożenia systemu w sieci jednostek ochrony zdrowia.
8
Content available remote Scalability tests of the direct numerical simulation solver UNS3
EN
In this paper analysis of scalability of the solver UNS3, dedicated to direct numerical simulation (DNS) of Navier-Stokes equations, is presented. Efficiency of parallel computations has been examined with the use of a PC cluster built by the Division of Virtual Engineering. Tests have been carried out on a different number of partitions, in the range of 1÷80. The test case was steady flow around a wall-mounted circular cylinder with Reynolds number set to the value of Re = 10. The research included the measurement of preparatory time, calculation time, communication time, speedup, core hours and efficiency.
PL
W niniejszym artykule zawarto analizę skalowalności solwera UNS3 służącego do obliczeń CFD (ang. computational fluid dynamics) typu DNS (ang. direct numerical simulation). Skuteczność wykorzystania wielowątkowości sprawdzano przy użyciu klastra Zakładu Inżynierii Wirtualnej. Badania prowadzono na procesorach typu Intel® CoreTM 2 Quad oraz Intel® Xeon® przy ilości partycji w zakresie 1÷80. Za testowe zadanie posłużyły obliczenia stacjonarne opływu cylindra o przekroju kołowym zamocowanego na ścianie, przy liczbie Reynoldsa Re = 10. Badano czas obliczeń, czas komunikacji międzywęzłowej, przyspieszenie w wyniku zrównoleglenia, zużycie zasobów oraz efektywność ich wykorzystania.
PL
Efektywność energetyczna, skalowalność i odporność na awarie centrów przetwarzania danych zależą od wielu czynników, ale nie może być żadnych wątpliwości, że jednym z najważniejszych jest instalacja zasilania gwarantowanego (UPS). Istnieje jednak wieIe problemów związanych z projektowaniem instalacji UPS, która łączy sprawność : odpornością i skalowalnością. Artykuł ten przedstawia wyzwania i wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie i kosztowo efektywnie realizować założenia inwestora korzystając z najnowszych osiągnięć w technologii UPS.
PL
Jest oczywiste, że systemy zasilania gwarantowanego z wielu względów muszą być odporne na awarie. W pierwszej części cyklu poświęconego temu zagadnieniu autor zajmuje się uwarunkowaniami istniejącymi w projektowaniu między skalowalnością instalacji UPS a jej niezawodnością, rozbudową i możliwościami stosowania bypassów (systemy łączące rozproszone moduły bypassow z modułowymi zasilaczami UPS).
11
Content available remote Analiza wydajności serwisu internetowego opartego na modelu chmury obliczeniowej
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania opartego na modelu przetwarzania w chmurze, w charakterze skalowalnego serwera aplikacji internetowej. Omówiono techniczne aspekty możliwości wykorzystania systemu EUCALYPTUS jako serwera aplikacji internetowej. Przedstawione zostały wyniki testów wydajnościowych przykładowego systemu, zarówno w kontekście wykorzystania różnej liczby i konfiguracji zasobów obliczeniowych, jak i możliwości wykorzystania oprogramowania do równoważenia obciążenia Apache mod_proxy_balancer.
EN
This paper presents the possibilities of using software based on the model of cloud computing as a scalable web application server. In this paper a performance issue for scalable Cloud Computing based systems was analyzed in the context of load balancing between the different configurations of resources. An application of the EUCALYPTUS system as well as the results of the performance tests, both for the case of the use of virtual machines with different number of resources and the use of Apache mod_proxy_balancer software were presented.
EN
Unlike message-passing applications, “bag-of-tasks” applications (BoTs), whose tasks are unrelated and independent (no inter-task communication), can be highly parallelized and executed in any acceptable order. A common practice when executing bag-of-tasks applications (BoT) is to exploit the master-slave topology. Cloud environments offer some features that facilitate the execution of BoT applications. One of the approaches to control-cloud resources is to use agents that are flexible actors in a dynamic environment. Given these assumptions, we have designed a combination of approaches which can be classified as distributed, hierarchical solutions to the issue of scalable execution of bag-of-tasks. The concept of our system relates to a project that is focused on processing huge quantities of incoming data from a network of sensors through the Internet. Our aim is to create a mechanism for processing such data as a system that executes jobs while exploiting load balancing for cloud resources which use applications such as Eucalyptus. The idea is to create a hybrid architecture which takes advantage of some centralized parts of the system and full distributedness in other parts. On the other hand, we balance dependencies between system components using a hierarchical master-slave structure.
EN
In the paper, results of experimental research on wavelet video codec are presented. The author has put emphasis on the optimal selection of the coder parameters to optimize the coding time. The author has used six test sequences (Basket, City, Crew, Harbour, Ice and Soccer in 352x288, 30 fps) for the experiments. The sequences used in the research are commonly used to assess the effectiveness of video sequence compression. The measurement of the image quality is based on the PSNR. The results of optimal selection of wavelet video codec parameters due to the coding time are presented. The main goal of the paper is to show the coder parameters that provide the best values of the PSNR for a reduced coding time.
EN
In recent years, the scalability of web applications has become critical. Web sites get more dynamic and customized. This increases servers’ workload. Furthermore, the future increase of load is difficult to predict. Thus, the industry seeks for solutions that scale well. With current technology, almost all items of system architectures can be multiplied when necessary. There are, however, problems with databases in this respect. The traditional approach with a single relational database has become insufficient. In order to achieve scalability, architects add a number of different kinds of storage facilities. This could be error prone because of inconsistencies in stored data. In this paper we present a novel method to assemble systems with multiple storages. We propose an algorithm for update propagation among different storages like multi-column, key-value, and relational databases.
15
Content available remote Skalowalność przestrzenno-czasowa falkowych koderów sekwencji wizyjnych
EN
The significance of the wavelet analysis with motion compensation, due to numerous applications in the area of scalable video coders, has grown significantly in importance in the recent years. Wavelet-based coders are attractive alternative to popular hybrid coders (MPEG 2, H.264), due to natural feature of full scalability (temporal, spatial and SNR scalability), allowing to control the picture size and transmission bitrate [3, 8, 9, 10]. The scalability of the coders is a fundamental feature while deploying within the heterogeneous networks. In the paper results of experimental research of ompression efficiency with usage of patiotemporal scalability was presented. Tab. 1 presents experiment results as PSNR values for bitrates from 128 to 704 kbps for spatial and temporal scalability. Presented results show that wavelet video coders are suitable for scalable video coding. Despite the fact that coding efficiency decrease when scalability is used, obtained picture is correct and legible.
16
Content available remote Efficient data management on a multicomputer
EN
High performance, fault tolerance and scalability are usual requirements for an application running on a multicomputer. The paper presents different variants of centralized SDDS LH* architecture in the light of all the requirements. Hence, the paper briefly summarizes already published features of SDDS that concern data scalability and fault tolerance, and then introduces a new option for SDDS called throughput scalability that can balance workload of nodes of a multicomputer. Finally, having met all the requirements for efficient management of data on a multicomputer the SDDS schemes are estimated as for the time and memory overhead.
PL
Wysoka wydajność, odporność na błędy i skalowalność to typowe wymagania aplikacji dla multikomputerów. W artykule zaprezentowano różne odmiany struktur SDDS LH* o architekturze scentralizowanej w świetle wszystkich tych wymagań. Podsumowano znane już możliwości struktur SDDS dotyczące skalowalności danych i odporności na błędy oraz przedstawiono nową funkcjonalność SDDS nazwaną skalowalnością przepustowości, pozwalającą na zrównoważenie obciążenia węzłów multikomputera. Ostatecznie, po spełnieniu wszystkich wymagań w kwestii efektywnego zarządzania danymi w obrębie multikomputera, struktury SDDS są analizowane pod względem kosztów czasowych i pamięciowych.
17
Content available remote Transmisja sekwencji wizyjnych w sieciach o zmiennej przepustowości
PL
Falkowe kodery sekwencji wizyjnych stanowią interesującą alternatywę w stosunku do klasycznych koderów hybrydowych, gdyż umożliwiają w naturalny sposób uzyskanie pełnej skalowalności. W wielu systemach, np. monitoringu i nadzoru wizyjnego, ciagłoSC transmisji sygnału wizyjnego jest sprawą kluczową. Możliwość stosowania rozwiązań zapewniających taką transmisję przy ograniczonym pasmie transmisjnym, spowodowanym awarią czy też zatorami w sicie jest wysoce pożądane. Przedstawione wyniki badań dowodzą, że kodery falkowe można z powodzeniem stosować w sytuacjach nawet znacznego ograniczenia przepustowości sieci. Warto tu podkreślić, że wszystkie badane sekwencje wizyjne zostały prawidłowo zdekodowane przy predkości transmisji wynoszącej 96kb/s, podczas gdy przyjęto, że znamionowo predkość ta wynosiła 1408kb/s. Oznacza to, że pomimo czternastokrotnie zmniejszonego pasma transmisyjnego możliwe było poprawne odtworzenie oryginalnej sekwencji wizyjnej, choć oczywiście o znacznie gorszych parametrach jakościowych. Warto również zauważyć, że możliwa jest transmisja prawidłowego sygnału wizyjnego dla różnych parametrów przestrzenno-czasowych sekwencji wizyjnej. Jak wynika z badań, dla predkości transmisji o wartości 256kb/s można odtworzyć prawidłowy obraz w trzech rodzielczościach: CIF 30Hz, CIF 15Hz, QCIF 15Hz.
EN
A very important feature of video codecs especially used in networks with variable in time bitrate to transmit video data (for example: WLAN, GSM) is scalability. In the paper there are described possibilities of use a wavelet video codec in mentioned types of networks. Simulations results for spatial, temporal and SNR scalability are shown. Research was carried on for ten transmission speeds for each type of scalability. Representative set of test video sequences was used in the simulations. The sequences selected are commonly used to assess the video sequences compression effectiveness.
PL
Przedstawiono model systemu multimodalnej bazy danych, zorientowany na identyfikację mówcy, zaprojektowany w celu przechowywania rekordów w postaci plików audio, wideo, graficznych i tekstowych. Dostęp do rekordów jest możliwy on-line przez sieć w architekturze typu klient-serwer przy użyciu Systemu Zarządzania Bazą Danych typu open source, przy czym dostęp obejmuje dodawanie, modyfikowanie, pobieranie i uzupełnianie rekordów w zależności od poziomu autoryzacji użytkownika. Dzięki modułowej strukturze i odpowiednio zaprojektowanemu mechanizmowi kategoryzacji, skalowalność systemu jest możliwa zarówno w skali makro (bazy danych zorientowane na zastosowanie) jak i mikro (liczba mówców/nagrań, język, itd.).
EN
In the paper, the multimodal database system model designed to storę the audio, video, graphical and text file records for speaker identification is proposed. The opportunity to make the records accessible on-line via Web in the client-server architecture using an open source DBMS is provided, and the access involves sharing, loading, modifying or completing the records depending on the user's authorization level. Due to the modular structure and the categorization concept, the scalability of the system along the macro axis (purpose-oriented component databases) and micro axes (number of speakers/recording conditions, language, etc.) has been obtained. A specific solution has been proposed regarding a need for dealing with great volume files.
19
PL
Referat dotyczy ograniczeń skalowalności systemów asynchronicznych. Istotą badań był wpływ procesów o charakterze długoterminowym na degradację wydajności i czasu odpowiedzi systemu o skończonych zaso-bach. Pokazano, że generowanie procesów o charakterze długoterminowym można wyjaśnić na bazie termodynamiki nieekstensywnej.
EN
This paper deals with scalability limitations of asynchronous systems, Fig. 1. The impact of long-term processes on system performance degradation and response time, Fig. 4, has been investigated. As starting point of analysis we assume that asynchronous system is complex system in contrast to traditional models which based on simple systems, Fig. 2. This mean that investigations concern of influence of all system components together on performance disturbances in contradiction to independent particular component in the case of classical models. The idea presented in this paper shows how complex system behavior provide a good perspective to analysis and application asynchronous system.
20
Content available remote Sterowniki CX: skalowalność konfiguracji i kosztów
PL
Rozwój technologiczny współczesnego rynku wymusza na producentach układów automatyki projektowanie coraz to nowszych urządzeń. Elastyczne rozwiązania określane ogólnie mianem PC BASED AUTOMATION sukcesywnie zyskują coraz większe grono zwolenników, stanowiąc przy tym interesującą alternatywę dla układów tradycyjnych. Przy ciągłej migracji instalacji automatyki w kierunku IT oraz decentralizacji systemów w aplikacje o inteligencji rozproszonej rozwiązania te są idealną odpowiedzią na stale rosnące wymagania współczesnych użytkowników.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.