Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satellite navigation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Since many years the most frequently method used for position fix in transport are global satellite navigation systems (SNS) as GPS and GLONASS and Satellite Based Augmentation System as EGNOS, GAGAN, MSAS and WAAS. Next global SNS (Galileo and BeiDou) and SBAS (SDCM) and KAAS) are under construction. The generic name given to all these mentioned above systems is Global Navigation Satellite System (GNSS). Since 2010 GNSS Market Report, edited by the European GNSS Agency (GSA), takes a comprehensive look at the global GNSS market providing detailed analysis per market segment (currently 9 segments) and application type (currently depending on segment 4, 8, 11 or 13). In order to show the different distributions of these two parameters in different continents the world was divided into six regions (European Union, Russia and Europe without European Union, North America, Asia‒Pacific, Middle East and Africa, South America and Caribbean). The distributions of installed base of GNSS device and total revenue of GNSS devices sales by region and application in selected years for all four modes of transport (area, maritime, rail and road) are presented. In these analysis new and emerging GNSS trends by all these modes and the population numbers in each region was taken into account also.
EN
This study shows the way of ionospheric data usage obtained from 2 Tables using D2 NAV message Chinese BeiDou system. It was identified particular algorithms for Table’s calculation. Authors also suggested data Table 2 modification and special algorithms useful for that Table. It was given calculated examples for BeiDou system Tables as well as for new suggested system.
PL
W artykule opisano sposób wykorzystania danych jonosferycznych zawartych w dwóch tabelach przesyłanych w depeszy D2 NAV chińskiego systemu BeiDou. Określono szczegółowe wzory umożliwiające określenie danych zawartych w tabelach. Zaproponowano modyfikację tabeli danych nr 2 oraz określono wzory pozwalające na korzystanie z tej tabeli. Podano przykłady liczbowe określenia danych w systemie tabel BeiDou oraz w systemie zaproponowanym.
PL
Powslały wJaponii system QZSS (Quasi-Zenitalny System Satelitarny) zapewnia regionalny serwis nawigacji satelitarnej (w tym również usługi wspomagające) w Azji Wschodniej i Oceanii. System ten został zbudowany w celu zapewnienia możliwości określania pozycji za pomocą systemu satelitarnego w miejskich kanionach i regionach górzystych. Opisano segment kosmiczny obejmujący satelity na nachylonych orbitach geosynchronicznych (IGSO), podano parametry wszystkich szesciu sygnałów depesz nawigacyjnych wysyłanych przez te satelity. Opisano segment naziemny z 11 stacjami, segment użytkownika ze zintegrowanymi odbiornikami (QZSS i inne nawigacyjne systemy satelitarne), możliwosci i zastosowania systemu obecnie i w przyszłości.
EN
The Quasi - Zenith Satellite System (QZSS), developed by Japan, provides a regional satellite navigation service (augmentation also) in East Asia and Oceania. QZSS was developed to provide position service in urban canyons and mountainous environments. Spatial segments with Inclined GeoSyn-chronous Orbit (IGSO) satellites, the parameters of all six signals transmitted by satellites, all six navigation messages, terrestrial segment with 11 stations, user segment with integrated (QZSS and other satellite navigation system) receivers and the system performance and its use today and in the future are described in this paper.
PL
W artykule przedstawiono logistykę zabezpieczenia imprez masowych z wyszczególnieniem służby porządkowej oraz służby informacyjnej, powoływanych przez organizatora imprezy. Na potrzeby artykułu i ze względu na bardzo obszerny materiał omówiono tylko ogólnie zasadę działania satelitarnego systemu namierzania obiektów oraz dostępne systemy satelitarnej nawigacji. Analizą objęto zabezpieczenia imprez masowych w zakresie prawa, nadzoru nad służbami porządkowymi, zakres należących do nich działań oraz koordynację z innymi służbami zabezpieczającymi. Autorzy zaproponowali użycie odbiorników sygnałów satelitarnych i programu do wizualizacji obiektów chronionych z naniesionymi śladami pozycjonowania odbiorników, w celu zwiększenia efektywności zabezpieczenia imprez masowych.
EN
The article presents the security logistics of mass events detailing the security forces and information services, appointed by the organizers of mass events. For the purposes of the article and because of the very extensive material – only general principles of the satellite tracking objects system and available navigation satellite systems are discussed. The analysis covers the security of mass events in the law, oversight of secutity of mass events in the law, oversight of security forces, the scope of their activities and coordination with other services. There is also proposed to use satelite signal receivers and software for the visualization of protected areas with marked traces of positioning receivers to increase the security of mass.
PL
Artykuł opisuje problematykę geodezyjnych pomiarów konstrukcji mostowych. Ze względu na coraz większą skalę wznoszonych obiektów istnieje potrzeba dostarczania coraz lepszych narzędzi pozwalających na wiarygodną kontrolę odkształceń i przemieszczeń konstrukcji. Jest to niezbędne dla zweryfikowania faktycznego stanu technicznego obiektu oraz zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Oprócz opisu licznych instalacji monitoringu geodezyjnego na świecie, autorzy przedstawili przykłady pierwszych w Polsce testów pomiarowych na obiektach mostowych. Opisano próby wykorzystania wysokoczęstotliwościowych pomiarów GNSS w badaniu dynamiki konstrukcji Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
EN
The article describes issues of bridge construction measurements using new survey methods. Increasing scale of emergent constructions needs better measurement tools for reliable control of deformations and movements of the object. It is essential to verify condition of the construction and provide the highest level of safety. Authors characterize sample monitoring installations and first in Poland measurement tests on bridges. Integrated measurements techniques were used on Siekierkowski Bridge in Warsaw using high rate GNSS data for measurements dynamics of the construction.
EN
Since few years the significance of the navigation at high latitudes (60° and more), increases incessantly, e.g. northern passages between Atlantic and Pacific Waters. In these regions the user’s position can be obtained mainly from global satellite navigation systems (SNS). Nowadays (September 2016) two systems, American GPS and Russian GLONASS, are fully operational, two next, Galileo in Europe and BeiDou in China, are under construction. As the error of user’s position obtained from these systems depends on geometry factor DOP (Dilution Of Precision) among other things the knowledge of the number of satellites visible by this user above given masking elevation angle Hmin and the distributions of DOP coefficient values, GDOP in particular, is very important. The lowest and the greatest number of satellites visible in open area by the user at high latitudes for different Hmin, the percentage of satellites visible above angle H, distributions of satellites azimuths and GDOP coefficient values for different Hmin for all these four SNSs at different user’s latitudes (beginning from 60°) and other distributions are presented in the paper. All calculations were made for constellation of BeiDou 27 MEO satellites, Galileo 24 satellites, GLONASS 24 and GPS 31 satellites.
PL
Od kilku lat znaczenie nawigacji na dużych szerokościach geograficznych (60° i wyższych) wzrasta nieprzerwanie, np. przejście północne łączące Atlantyk i Ocean Spokojny. W tych rejonach współrzędne użytkownika mogą zostać określone głównie za pomocą globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych (NSS). Obecnie (sierpień 2016) w pełni operacyjne są dwa systemy — amerykański GPS i rosyjski GLONASS, dwa kolejne są w budowie — Galileo w Europie i BeiDou w Chinach. Z uwagi na to, że błąd pozycji użytkownika określonej za pomocą tych systemów zależy również od współczynnika geometrycznego DOP, bardzo istotna jest znajomość liczby satelitów widocznych przez użytkownika powyżej przyjętej wysokości Hmin oraz rozkładu współczynnika DOP, w szczególności GDOP. W artykule omówiono najmniejszą i największą liczbę satelitów widocznych powyżej danej Hmin, procent satelitów widocznych powyżej danej H, procentowy rozkład azymutów satelitów oraz współczynnika GDOP na różnych szerokościach dla wszystkich czterech globalnych NSS. Obliczenia zostały zrealizowane przy założeniu, że system BeiDou liczy 27 satelitów, system Galileo 24 satelity, GLONASS 24 satelity, GPS zaś 31 satelitów.
EN
To date, a ship’s position can generally be obtained from functional satellite navigation systems (SNS), such as Global Position Systems (GPS and GLONASS), and Satellite-Based Augmentation Systems (SBAS), such as (European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), GPS-Aided Geo Augmented Navigation system (GAGAN), MTSAT Satellite Augmentation System (MSAS) and Wide Area Augmentation System (WAAS). Sometimes these systems are collectively called Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Two more SNS, Galileo and BeiDou, one more SBAS, System for Differential Corrections and Monitoring (SDCM), and new regional systems, such as Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) in Japan and Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) in India, are also under construction. Information about all of these 11 systems is available on the internet. The number of links and the type of the information obtained from two search engines, Google and Bing, for the different keywords concerning each system are shown in the paper. Additionally, the analysis of the character and usefulness of the information placed on the pages of governmental organizations and institutions administering the above-mentioned systems, manufacturers of the satellites, receivers and different kinds of the institutional users is also provided.
EN
The methods of automatic pilotage along a guided path are well known in the practice of navigation. However these methods have a number of drawbacks, which reduce the effectiveness of their application. It is especially important for river-sea vessel in poor visibility. Because of the large inertia of the vessel and its hydrodynamic properties that are changed by external influences, the process has unstable oscillatory nature. Therefore the vessel moves not in a straight line, but on a winding curve having the general direction that corresponds to the specified value. In this paper new method of coastal navigation with invented new devices supported with satellite navigation receiver is presented.
PL
Metody automatycznego prowadzenia statku po zadanej trasie są powszechnie znane i szeroko stosowane w praktyce. Mają one jednak kilka niedogodności, które częściowo ograniczają ich efektywność. Jest to istotne zwłaszcza dla statków morsko-rzecznych w warunkach ograniczonej widzialności. Z powodu dużej bezwładności statku, a także szczególnych własności hydrodynamicznych, które zmieniają się pod wpływem czynników zewnętrznych, proces ten nie jest stabilny i ma charakter oscylacyjny. W efekcie statek nie porusza się po linii prostej, lecz myszkuje, utrzymując tylko w przybliżeniu założony kurs. W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę żeglugi w strefie brzegowej wraz z propozycją specjalnej aparatury do tego celu, opartej na nawigacji satelitarnej.
PL
Omówiono transmisję danych, różnego rodzaju poprawek, nieobrobionych pomiarów dotyczących określania pozycji użytkownika, do i z odbiornika nawigacyjnego systemu satelitarnego (NSS). Analizie poddano liczbę portów, rodzaj portów (standardów) oraz szybkości transmisji danych kilkuset odbiorników NSS dla szeroko rozumianej nawigacji.
EN
The paper concerns the transmission of data and different corrections, raw measurements of position solutions from or to the satellite navigation system (SNS) receiver The number of ports, port type and baud rate of several hundred SNS receivers for navigation environment and applications were analysed.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia oraz problemy związane z kodowym pozycjonowaniem różnicowym GPS+GLONASS. Wskazano największe ograniczenia oraz sposoby ich eliminacji a także zalety stosowania prezentowanej metody. Rozważania teoretyczne poparto wynikami sześciogodzinnego pomiaru opracowanego w trybie postprocessingu. Do obliczeń wykorzystano dane pobrane ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. Badania wykazały, iż metoda pozycjonowania różnicowego GPS+GLONASS poprawia dokładność oraz stabilność wyznaczonych współrzędnych w porównaniu do pozycjonowania wykorzystującego jedynie system GPS. Nie eliminuje ona natomiast wpływu błędów systematycznych. Niemniej jednak zaprezentowane wyniki pozwalają na przeprowadzenie badań nad zastosowaniem prezentowanej metody w nawigacji, Systemach Informacji Geograficznej, czy też usługach lokalizacyjnych.
EN
This paper presents the essential issues and problems associated with differential code GPS+GLONASS positioning. The major limitations and methods of their elimination are described, as well as the advantages resulting from the application of the presented method. Theoretical considerations were verified with the post-processed observations gathered during a six-hour measurement. The data from selected reference stations of the ASG-EUPOS system was used in the calculations. The examinations showed that the method of the differential GPS+GLONASS positioning allows to achieve higher accuracy and precision, as well as improves the stability of coordinate determination in the time domain, in comparison to the positioning that uses only GPS system. However it does not eliminates influence of the systematic errors. Nevertheless, presented results allow to conduct research on application of this method in a navigation, Geographic Information Systems or localization services.
EN
The paper deals with use the satellite navigation system for increase safety of navigation in difficult areas. There have been presented an algorithm to ship control procedure during environmental disturbances in narrow passages.
EN
Actually (March 2013) more than 60 operational GPS and GLONASS (Satellite Navigation System – SNS), EGNOS, MSAS and WAAS (Satellite Based Augmentation System – SBAS) satellites are in orbit transmitting a variety of signals on multiple frequencies. As nowadays more than one hundred million receivers of all these systems are used in every mode of transportation in the world a land, maritime and air a the problem of compatibility and interoperability of SNS and SBAS also under development, Galileo & BeiDou and GAGAN, SDCM & QZSS respectively is described in the paper. Three parameters a signal in space (frequency carrier), system time and coordinate reference a frame (datum) were taken into account in particular. A reply to several questions such as how many systems can be used at the same time and which system must be preferred in individual mode of transport, what does for the user new SNS and SBAS mean is described also.
PL
Obecnie (marzec 2013) ponad 60 satelitów operacyjnych nawigacyjnych systemów satelitarnych (SNS) GPS i GLONASS oraz satelitarnych wspomagających (SBAS) EGNOS, MSAS i WAAS znajduje się na orbitach około ziemskich transmitując pakiet sygnałów na różnych częstotliwościach. Ze względu na fakt, że już więcej niż 100 mln użytkowników wszystkich trzech gałęzi transportu, lądowego, morskiego i powietrznego, korzysta dzisiaj z odbiorników w/w systemów, w artykule omówiono problem kompatybilności i międzyoperacyjności SNS i SBAS, również tych znajdujących się na etapie budowy, czyli odpowiednio Galileo i BeiDou oraz GAGAN, SDCM i QZSS. Pod uwagę wzięto trzy parametry, czyli sygnał w przestrzeni (częstotliwość nośna), czas systemu oraz układ odniesienia współrzędnych określanej pozycji. Udzielono również odpowiedzi na takie pytania jak: z ilu systemów można jednocześnie korzystać, który system zalecany jest dla danej gałęzi transportu, co oznacza dla użytkownika pojawienie się nowego SNS i SBAS.
PL
Sygnały emitowane przez satelity systemów nawigacyjnych (SSN) i systemów wspomagających (SBAS) na swej drodze do odbiornika użytkownika napotykają dwie warstwy atmosfery ziemskiej - jonosferę i troposferę. Omówiono wpływ tych warstw na określanie pozycji użytkownika i jej dokładność oraz podano szczegółowe informacje o poprawkach dotyczących jonosfery, które są przekazywane w depeszy nawigacyjnej satelitów systemów GPS, GLO-NASS, Galileo, OZSS i SBAS. Scharakteryzowano też sposoby propagacji sygnałów emitowanych przez stacje naziemnych systemów radionawigacyjnych, takich jak system Loran C.
EN
The signals transmitted from the satellites of navigation systems (SNS) and augmentation systems (SBAS) on the way to the user's receiver propagate through the two Earth's atmosphere layers - ionosphere and troposphere. The influence of these layers on determination of the user's position and its accuracy and the detailed Information about corrections concerning ionosphere transmitted in the navigation message of GPS, GLONASS, Galileo, OZSS and SBAS satellites are presented in this paper. Additionally the ways of propagation of the signals transmitted from the stations of terrestrial radionavigation systems, as Loran C, are showed also.
PL
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w statusach operacyjnych i zasadach eksploatacji dwóch globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych GPS i GLONASS oraz dwóch innych systemów znajdujących się w budowie, globalnego Galileo i regionalnego OZSS (Quasi Zenith Satellite System). Opisano nowe depesze nawigacyjne transmitowane przez satelity systemu GPS - CNAV (blok IIR-M i późniejsze) oraz CNANA2 (blok III), nowe szczegóły depesz FNAV i INAV satelitów Galileo, Dlex satelitów OZSS, dokonano też zestawienia parametrów wszystkich wymienionych depesz oraz depeszy ST satelitów GLONASS.
EN
The last years gave a rise to many important changes in the operational status and practical exploitation of two global satellite navigation systems GPS and GLONASS, and two other systems, global Galileo and regional OZSS (Quasi Zenith Satellite System) currently under construction. New navigation messages transmitted by GPS satellites - CNAV (block IIR-M and later) and CNAV-2 (block III), the new detailed information about Galileo messages FNAV and INAV, message Dlex transmitted by OZSS satellites and the comparison of the structure of all these messages and additionally GLONASS message ST are described in the paper.
PL
Jednym z elementów składowych w każdym naziemnym systemie radionawigacyjnym (NSRN) oraz w każdym nawigacyjnym systemie satelitarnym (NSS) jest antena nadawcza i odbiorcza. Opisano najczęściej stosowane anteny stacji nadawczych trzech najbardziej znanych NSRN, czyli Lorami C, Decca Navigator i Omegi, a na przykładzie systemu GPS i jego odmiany różnicową także anteny nadawcze satelitów, stacji segmentu naziemnego oraz stacji referencyjnych NSS. Scharakteryzowano też parametry najczęściej stosowanych anten wykorzystywanych we wszystkich wymienionych NSRN i NSS, w szczególności tych zainstalowanych na statkach morskich.
EN
Each terrestrial radionavigation system (TRS) and each satellite navigation system (SNS) consists of several components, among other things the transmitting and receiving antennas. The most usual types of transmitting antennas used in the stations of the most known TRS - Loran C, Decca Navigator and Omega, and in the space, terrestrial-control segment and reference stations of SNS, e.g. GPS and its differential mode arę described in this paper. Additionally the parameters of the most frequently antennas used in all mentioned above TRS and SNS receivers, installed on the ships in particular, are presented also.
16
Content available remote Nawigacyjny system satelitarny GPS, dzisiaj i w przyszłości
PL
Pod koniec pierwszej dekady trzeciego tysiąclecia jedynym w pełni operacyjnym nawigacyjnym systemem satelitarnym (NSS) był amerykański system GPS. W artykule opisano jego status, problemy eksploatacyjne, wykorzystanie przez różnych użytkowników, szczegółowe plany modernizacyjne, w szczególności segmentu kosmicznego i naziemnego, nową technologię ze wspomaganiem Assisted GPS (A–GPS) oraz najważniejsze wydarzenia związane z GPS i innymi NSS, spodziewane w najbliższych 10 latach.
EN
At the end of the first decade of the third millennium American GPS system is only one fully operational satellite navigation system. The actual status, exploitation problems, detailed plans of the modernization of this system, spatial and terrestrial control segments in particular, new technology Assisted–GPS, the utilization of the system by different kind of users and the most significant events concerning GPS system in the nearest 10 years are described in this paper.
PL
W artykule omówiono status operacyjny i problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych (SNS), takich jak GPS i GLONASS oraz satelitarnych systemów wspomagających (SBAS), takich jak EGNOS. W różnych częściach świata dostępne są inne systemy (WAAS i MSAS), kolejne (Galileo, Compass, QZSS, GAGAN) są na etapie budowy. Odbiorniki w/w systemów znalazły zastosowanie we wszystkich rodzajach transportu. Omówiono też najważniejsze wydarzenia jakich można spodziewać się w najbliższych latach w dziedzinie SNS oraz wykorzystanie tychże systemów na rynku. transportowym.
EN
Operational status and practical exploitation (March 2010) of Satellite Navigation Systems (SNS), as GPS and GLONASS, and Satellite Based Augmentation System (SBAS), as EGNOS are presented in this paper. Other systems in various part of the world are already available (WAAS, MSAS) or under development as Galileo, Compass, QZSS and GAGAN. The receivers of these systems are now found in every mode of transportation, maritime and land in particular. Additionally the most significant events in the satellite navigation systems in the nearest years and SNS markets and applications are described also.
18
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie technologii GPS w procesie szkolenia Sił Zbrojnych RP. Zaprezentowano krótki opis systemu GPS ze szczególnym uwzględnieniem jego poszczególnych komponentów na podstawie informacji z innych źródeł W. Garszka, W. Górala, J. Narkiewicza. Pokazano możliwości wykorzystania GPS w wojsku polskim ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystania w wojskach lądowych oraz zapoznano z typami odbiorników GPS wykorzystywanymi podczas zajęć programowych i dodatkowych w WSOWL.
EN
The article discusses how to employ GPS technology in the process of the Polish Armed Forces training. A brief description of the GPS system with special emphasis put on its individual components is presented on the basis of information from other sources, such as W. Garszka, W. Góral and J. Narkiewicz. In addition, various opportunities for employing GPS technology in the Polish Armed Forces, particularly in the Land Forces, are shown and the different types of GPS receiver sets used during curricular classes as well as additional ones at WSOWL are presented.
EN
The usefulness for all sea users of Satellite Navigation Systems (SNS), Satellite Based Augmentation Systems (SBAS) and Automatic Identification System (AIS) is well known. The possibility, actual and future, of the utilization of all these systems on European inland waterways, GPS augmented by IALA DGPS reference stations, GPS augmented by European SBAS – EGNOS from direct Signal–in–Space (SIS) and GPS augmented by EGNOS from re–transmission over AIS, is presented in this paper. The operational systems, such as the German network IALA DGPS and DoRIS, and planned system such as GALEWAT, MARGAL, MUTIS and MARUSE are described also.
PL
W artykule scharakteryzowano różne depesze nawigacyjne emitowane przez satelity systemów GPS i GLONASS oraz satelity geostacjonarne systemów wspomagających (SBAS). Opisano również wiadomości emitowane przez brzegowe stacje odmiany różnicowej NSS oraz przewidywaną strukturę depeszy przyszłego systemu Galileo.
EN
The different navigation data messages transmitted by GPS satellites, GLONASS satellites and Satellite Based Augmentation System (SBAS) geostationary satellites are described in the paper. Additionally the message transmitted by differential SNS reference station and the planned navigation message structure of the future Galileo system are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.