Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sandwich panels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych na przykładzie lekkich konstrukcji z płyt warstwowych w okładzinach metalowych. Autor przedstawia specyfikę płyt warstwowych w kontekście bezpieczeństwa pożarowego budynków. Charakteryzuje klasy odporności pożarowej materiałów i obiektów budowlanych i przybliża klasyfikację badań ogniowych nad płytami warstwowymi oraz metodykę ich prowadzenia. Następnie przygląda się właściwościom ogniowym płyt warstwowych oraz odporności ogniowej ścian i przekryć dachowych budynku w zależności od klasy jego odporności pożarowej.
EN
The subject of the article is the fire safety in hall facilities on the example of lightweight structures made of sandwich panels in metal facing. The author presents the specificity of sandwich panels in the context of fire safety of buildings. He characterizes the classes of fire resistance of building materials and objects and brings closer the classification of fire tests on sandwich panels and the methodology of performing them. Then the Author looks at the fire properties of sandwich panels and the fire resistance of walls and roof coverings of the building depending on its fire resistance class.
PL
W artykule zwrócono uwagę na specyfikę połączeń paneli warstwowych lekkiej obudowy z konstrukcją wsporczą. Pokazano przykłady połączeń wadliwych. Szczegółowo omówiono badania doświadczalne nośności widocznych połączeń pośrednich na zaczepy z blach (wykonane w sposób poprawny i wadliwy), a także na rąbek podwójny i łapkę stojącą. Pracę kończą wnioski szczegółowe i zalecenia praktyczne.
EN
The article draws attention to the specifi city of lightweight sandwich panels connections with a supporting structure. The examples of faulty connections are shown. The experimental investigations of the load-bearing capacity of visible intermediate joints are discussed in detail: metal plates (made correctly and defectively), as well as double seams and a standing fastener. Detailed conclusions and practical recommendations complete the paper.
PL
W artykule omówiono badania doświadczalne nośności widocznych połączeń bezpośrednich płyt (paneli) warstwowych z konstrukcją wsporczą lekkiej obudowy. Wyznaczono przy tym nośności połączeń na obciążenia działające wzdłuż łącznika, będące efektem ssania wiatru i temperatury, a także ze względu zarówno na zniszczenie, jak i użytkowalność. Badane połączenia były wykonane na: śruby zamkowe, wkręty i łączniki specjalne FL. Artykuł zakończono wnioskami szczegółowymi dotyczącymi połączeń bezpośrednich, a także wnioskami ogólnymi i zaleceniami praktycznymi w odniesieniu do wszystkich zbadanych połączeń.
EN
The article discusses the experimental investigation of the load-bearing capacity of direct and visible connections of sandwich panels with a lightweight supporting structure. Load capacities for loads acting along the connector as a result of wind suction and temperature as well as in terms of both resistance and serviceability, were determined. The tested connections were made for lock bolts, screws and special FL fasteners. The article ends with detailed conclusions concerning direct connections as well as general conclusions and practical recommendations for all tested connections.
EN
This study aimed to develop a knowledge about material parameters identification of the foam core and numerical modelling of the sandwich panels to accurately predict the behaviour of this kind of structures. The polyisocyanurate foam (PIR) with low density used in sandwich panels dedicated to civil engineering is examined in the paper. A series of experiments (tensile, compression and bending tests) were carried out to identify its mechanical parameters. To determine the heterogeneity of analysed foam a Digital Image Correlation (DIC) technique, named Aramis, is applied in the paper. The results obtained from FE analyses are compared with the experimental results on full-size plates carried out by the author and proper conclusions are drawn.
PL
W artykule omówiono zastosowanie łączników jednostronnych w płytach warstwowych z rdzeniem z pianki PIR. Rozważania odniesiono do badań laboratoryjnych osiowego rozciągania łączników jednostronnych przeprowadzonych przez autora artykułu. Badania miały charakter badań pilotażowych i obejmowały dwa rodzaje łączników jednostronnych (nity Bulb-tite i nity Fab-Lok) oraz dwa rodzaje okładzin (okładzina stalowa i okładzina kompozytowa GFRP). W cytowanych badaniach zwrócono ponadto uwagę na wpływ tzw. warstwy primera (stosowanego przy płytach z rdzeniem z pianki PIR) na nośność połączenia na łączniki jednostronne. Rozważania dotyczące połączeń na łączniki jednostronne zostały odniesione do połączeń na powszechnie stosowane w płytach warstwowych łączniki przelotowe. W artykule opisane zostały również mechanizmy zniszczenia dla rozpatrywanych wariantów połączeń. Artykuł nie wyczerpuje całkowicie problematyki połączeń jednostronnych, jest jednak dobrym punktem wyjścia do dalszych badań tego typu połączeń.
EN
The article presents the use of unilateral fasteners (one-side fasteners) in sandwich panels with core made of PIR foam. The considerations have been related to the laboratory tests of the axial pulling of unilateral fasteners, which were carried out by the author of the article. The presented laboratory tests were the pilot studies and investigated two types of unilateral fasteners (Bulb-tite and Fab-Lok rivets) and two types of facings (steel and composite GFRP). The influence of the so-called primer layer (the layer used in sandwich panels with core made of PIR foam) was also investigated. The article presents the comparison of unilateral fasteners with typical two-side fasteners, which are commonly used in sandwich panels. Basic failure mechanisms are described. The article does not completely cover the issue of unilateral fasteners, however, it is a good starting point for further research on this type of connections.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości stabilizacji zginanych elementów konstrukcji hali przez obudowę z płyt warstwowych. W rozważaniach uwzględniono zarówno ograniczenia wynikające ze sztywności poszycia, jak również z nośności połączeń pomiędzy płytami warstwowymi a płatwiami. W tym celu wykorzystano procedury normowe oraz wzory dostępne w literaturze przedmiotu, jak również własne badania numeryczne i doświadczalne. Wyniki analizy skłaniają do zachowania daleko idącej ostrożności w wykorzystywaniu poszycia z płyt warstwowych do stabilizacji płatwi.
EN
An analysis of the ability of sheeting made of sandwich panels to stabilize hall structure elements under bending has been presented in the article. Limitations due to sheeting stiffness, as well as the resistance of connections between sandwich panels and purlins have been included in the considerations. Code procedures and formulas from the literature of the subject, as well as our own numerical and experimental studies have been used for this purpose. The results of the analysis urge users to be extremely cautious when using sheeting from sandwich panels for the stabilization of purlins.
7
Content available remote The use of rivet joints in sandwich panels
EN
The article presents the results of pilot studies concerning sandwich panels joined by blind rivets subject to axial tension. The studies consisted in analysing the impact of fastener type (Bulb-tite rivets and Fab-Lok rivets), sandwich panel skin type (steel and GFRP) and position of the steel skin in relation to primer layer. The results (summarised in a table) highlighted the following failure mechanisms: delamination of steel skin, reaching core tension resistance and skin breakage. The results shown in the table are promising. In the author’s opinion, continuation of initiated pilot studies is justified.
8
Content available remote Wykorzystanie radiografii cyfrowej w inżynierii materiałowej
PL
W artykule opisano zasadę działania radiografii cyfrowej i metodykę prowadzenia badań. Artykuł prezentuje także możliwości techniki cyfrowej wizualizacji w aspekcie konstruowania elementów ochrony balistycznej. Przedstawiono wyniki analizy rentgenowskiej wielowarstwowych struktur kompozytowych typu przekładkowych (ang. sandwich), składających się z elementów prasowanych w stanie ciekłym (ang. squeeze casting), przerabianych plastycznie, fragmentów ceramiki oraz związków elastomerowych połączonych za pomocą innowacyjnych technik klejenia. Przedstawiono również możliwości analizy jakościowej stalowych połączeń spawanych przeznaczonych do zastosowań w technice wojskowej.
EN
The article describes the principle of digital radiographic methods and research methodology. It also presents the capabilities of digital visualisation with regard to designing ballistic protection components. Results are presented of X-ray analyses of composite sandwich structures consisting of squeeze cast plastic worked elements and elastomeric compounds bound using innovative adhesive binding methods. Capabilities are also presented of qualitative analysis of steel welded joints for military applications.
9
Content available remote Application of digital radiography in materials engineering
EN
The article describes the principle of digital radiographic methods and research methodology. It also presents the capabilities of digital visualisation with regard to designing ballistic protection components. Results are presented of X-ray analyses of composite sandwich structures consisting of squeeze cast plastic worked elements and elastomeric compounds bound using innovative adhesive binding methods. Capabilities are also presented of qualitative analysis of steel welded joints for military applications.
PL
W pracy przedstawiono uproszczoną metodę analizy płyt warstwowych poddanych obciążeniom skupionym. Metoda ta polega na redukcji elementu konstrukcyjnego do modelu belki o określonej szerokości efektywnej. W artykule omówiono sposób analizy elementu warstwowego, wyjaśniono podstawowe wzory oraz zaprezentowano przykład ilustrujący opisaną metodę.
EN
The paper presents a simplifi ed method for the analysis of sandwich panels subjected to concentrated loads. The method consists in the reduction of a structural element to the beam model with the respective eff ective width. The article discusses how to analyze a sandwich element, explains basic equations and presents an example to illustrate the method.
EN
The paper presents numerical simulations of the behavior of sandwich panels loaded by static concentrated force. Two model classes (2D and 3D) are considered, and the results are compared with the effective width method. The comparison mainly concerns the displacements and stresses in the facings. The obtained results indicate the areas of conformity between the models but also show significant differences between them. The observed local effects are discussed and the surprising location of extreme stress in the facings is demonstrated.
12
Content available remote Modernizacja obiektów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modernizacji elementów obudowy obiektów budowlanych (w szczególności obiektów przemysłowych). Przedstawiono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article presents the matters of upgrading building enclosure items (particularly for industrial buildings). Further there is a presentation of heat insulation performance and fire safety performance requirements.
PL
W pracy omówiono ogólne zasady projektowania płyt warstwowych. Opisano specyfikę płyt warstwowych oraz typowe mechanizmy zniszczenia. Przedyskutowano powstawanie przegubów plastycznych i ich wpływ na stan konstrukcji. Przedstawiono typowe kombinacje oddziaływań i zinterpretowano odpowiednie wymagania normowe.
EN
The paper presents general rules for the design of sandwich panels. The specificity of sandwich panels and typical failure mechanisms have been described. The formation of plastic hinges and their impact on the state of the structure have been discussed. Typical combinations of forces have been presented and the relevant standard requirements have been interpreted.
PL
W pracy przedstawiono szczegóły doboru płyt warstwowych na podstawie dostępnych tabel wytrzymałościowych. Omówiono założenia przyjmowane przy wyznaczaniu tabel oraz zakres stosowalności tabel. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację wyników przedstawianych przez producentów płyt warstwowych.
EN
The paper presents the details of the selection of sandwich panels on the basis of available load-bearing tables. The assumptions for the determination of the tables and the range of applicability of the tables were discussed. Particular attention was paid to the interpretation of the results provided by the manufacturers of sandwich panels.
EN
The paper presents the possibility of using an ultrasonic IR thermographic method to detect internal defects in composite types of sandwich panels with metal sheets. Experimental results indicate that this method may in many cases be effective in detecting defects that weaken the structure of sandwich panels. The results also show the limitations of using this method to sandwich panels and the materials used in them.
EN
Sandwich panels with thin metal sheets and a thick, anisotropic foam core are considered in the paper. While the experiments show a large anisotropy of core’s material, this factor is usually neglected due to elementary assemble of sandwich panels and basically simple boundary conditions. In this paper the problem of rectangular openings is considered. Thus, the influence of two main factors on the response of modelled panels are analysed, mainly: the material model of the PU foam core and openings existing in the panel. Sensitivity analysis with respect to these factors is presented. In the final part of the paper, the conclusions are formulated.
EN
The paper concerns the phenomenon of wrinkling of compressed facing of a sandwich panel. The parametric analysis of the numerical model of the sandwich panel with a soft core is presented. The core was assumed as an elastic orthotropic material. The results of numerical simulations show the sensitivity of a sandwich structure to the variations of the core parameters. The results are evaluated qualitatively and quantitatively.
EN
The paper presents a numerical model, which allows one to determine the wrinkling stress in sandwich panels. The wrinkling of the compressed face of sandwich panel can be caused by a bending moment or axial force. The developed model enables one to take into account various boundary conditions and micro-profiling of sandwich faces. Damage initiation and propagation in the interface between the face and the sandwich core is defined, too. The numerical procedures and parameters of the FE model are discussed. The obtained solutions are related to the results of actual experiments.
EN
The paper examines the problem of the influence of restrictions on freedom of horizontal displacements in thermally loaded sandwich beams. The classical theory of sandwich beams and panels with thin facings and a soft core has been applied. It was assumed that the cross-section of the beam could be asymmetric geometrically and materially. The beam has vertical supports and additional horizontal supports limiting the freedom of horizontal displacements. The supports are linearly elastic and the rigidity of the upper and lower support can be arbitrary. The static problem of single-span beam with support conditions identical at both ends of the beam was solved in the paper. Each of the sandwich facings has been subjected to temperature change. The derived formulas were used in the example illustrating the importance of the problem.
EN
The paper concerns the problem of the influence of thermal actions on the structural behavior of sandwich panels with unspecified elastic supports. An ordinary sandwich panel theory is used. The boundary conditions have the arbitrary form of elastic supports. The solution of a statically undetermined system with limitations of horizontal displacement and rotation is derived. The illustrative examples are presented and the problem solution is discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.