Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sampling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Poprawa jakości powietrza wiąże się z między innymi z stosowaniem wysokiej jakości paliw węglowych dla celów grzewczych. Jakość węgla nie rozwiązuje problemu bez stosowania odpowiednich nowoczesnych instalacji cieplnych szczególnie w sektorze komunalno-bytowym. Jednakże stosowanie węgla opałowego wysokiej jakości jest właściwym działaniem w kierunku ochrony powietrza. System nadzoru jakości produkowanego węgla realizowany jest w PGG S.A. przez Działy Kontroli Jakości i jest zgodny z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują procedury jakościowe implementujące rozwiązania formalno-prawne i określające zasady nadzoru jakości produkcji w PGG S.A. W swojej ofercie produktowej PGG S.A. posiada węgiel wysokiej jakości dedykowany na rynek komunalno-bytowy. To wysokiej jakości węgiel odpowiadający wymaganiom EKO (Qir ≥ 24 000 kJ/kg) i spełniający wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
EN
The improvement of air quality is associated, among others, with the use of high quality carbon fuels for heating purposes. The quality of coal does not solve the problem without the use of appropriate modern thermal installations, especially in the municipal sector. However, the use of high-quality heating coal is an appropriate action in the direction of air protection. PGG S.A. has a system for monitoring and controlling the quality of coal, providing coal for the needs of customers with an installation up to 1 MW. The quality control system for the produced coal is carried out at PGG S.A. by the Quality Control Department and complies with the applicable technical standards and legal regulations. As part of the Integrated Management System, there are quality procedures implementing formal and legal solutions and defining the principles of quality control of production at PGG S.A. In its product offer PGG S.A. has high-quality coal dedicated to the communal housing market. It is a high quality coal corresponding to the requirements of eco coal (Qir ≥ 24,000 kJ/kg) and fulfills the requirements of applicable laws in this area.
2
PL
Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych pomiarów czasów wykonania algorytmu PID w sterowniku PLC S7-1500. Wyniki eksperymentu pokazują zmienny czas obliczeń algorytmu regulatora dla różnych jego realizacji. Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym musi być obliczone w zdefiniowanym reżimie czasowym, który jest uzależniony od czasu próbkowania regulatora. Pomiary zostały wykonane przy pomocy instrukcji „RUNTIME”. Mierzonym algorytmem był zaproponowany przez autorów regulator PID2DOF oraz firmowe rozwiązanie PID Compact V2, który również jest o strukturze 2DOF.
EN
The aim of this paper is the analysis of performed measurements of PID algorithm execution times in PLC S7-1500. The lack of constant calculation time of the controller algorithm for its various realizations is presented. Real-time digital control must be calculated in a defined time regime which depends on the sampling time of the controller. The measurements were made using the "RUNTIME" instruction. The algorithm was measured by the PID2DOF controller proposed by the authors (which was written in SCL Language) and the original PID Compact V2 (Siemens) solution.
3
Content available remote Ortogonalne i nieortogonalne-zaburzone próbkowanie sygnałów harmonicznych
PL
Praca dotyczy próbkowania sygnałów harmonicznych za pomocą dwóch próbek, które wystarczają do pełnego zidentyfikowania sygnału. Rozpatruje się dwa rodzaje próbkowania. Próbkowanie ortogonalne, które nie zniekształca operatorów przejścia przetworników liniowych czasowo-niezmienniczych i tzw. próbkowanie nieortogonalne, zniekształcające operatory przejścia i relacje mocowe.
EN
The work is on sampling a harmonic signals using two samples that is sufficient to fully identify the signal. Two types of sampling are considered. Orthogonal sampling, which does not distort the transient time-invariant linear transducer operators and so called non-orthogonal sampling that distorts these operators, and power relations.
4
Content available remote Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu o renowacji zawilgoconych budynków. Przedstawiono w nim schemat postępowania w procesie diagnostyki, tj. oględziny, inwentaryzację, plan i metodykę badań, badania i ocenę i wyników, a także planowanie działań naprawczych.
EN
The article is the first in a series concerning the refurbishment of damp buildings. It presents a diagram of procedure in terms of diagnosis, e. g. a general analysis, inventorying, the planning and methods of testing, the analysis and evaluation of results as well as the planning of repair work.
PL
Etap pobierania i przygotowania próbek do badań żywności ma znaczący wpływ na jakość badań mikrobiologicznych. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z wyborem metody pobierania próbki w zależności od rodzaju matrycy żywności oraz określeniem planu pobierania próbek. Przedstawiono również dokumenty opisujące postępowanie z próbką laboratoryjną i analityczną.
EN
The stage of sampling and preparation of samples for food examination has a significant impact on the quality of microbiological analysis. The paper discusses issues relating to the choice of sampling method depending on the type of food matrix and specifying the sampling plan. Documents describing the laboratory and analytical sample were also presented.
PL
W artykule omówiono prawodawstwo w zakresie pobierania próbek gleby, obowiązujące podczas prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dokonany przegląd pokazał, że na szczeblu unijnym problem regulacji prawnej związanej z ochroną gleb został dostrzeżony, lecz nadal nie doszło do wprowadzenia jednej dyrektywy poruszającej ten temat. W przypadku regulacji krajowych istnieje rozporządzenie podejmujące zagadnienia związane z pobieraniem próbek gleb w celu dokonania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, która powinna być prowadzona na podstawie wiarygodnych wyników wraz z oszacowaną niepewnością, uwzględniającą wszystkie kluczowe składowe. Zaprezentowano wyniki badań otrzymane dla próbek gleby, pobranych zgodnie z omówionymi regulacjami prawnymi. Na podstawie wyników analiz czterech parametrów otrzymanych dla próbek pobranych zgodnie z projektem zrównoważonym (polegającym na wykonaniu dwukrotnych analiz dla dwukrotnie pobranych próbek z ośmiu obiektów), oszacowano niepewność procesu oraz jej składowe (stosując analizę wariancji robust ANOVA). Najbardziej znaczącym udziałem w oszacowanej niepewności procesu (Umeas) była niepewność pochodząca z etapu pobierania próbek.
EN
The article discusses the legislation in the field of soil sampling, which is obligatory during the assessment of soil surface pollution. The review showed that at the EU level, the problem of legal regulation related to soil protection has been noticed, but a single directive dealing with soil protection has not yet been implemented. In the case of national regulations, there is one that deals with issues related to the sampling of soils in order to assess the pollution of the Earth surface. The assessment of ground contamination should be based on reliable results together with estimated uncertainty, which takes into account all key components. The results of the tests obtained for the soil samples that have been collected according to mentioned legal regulations have been presented and discussed. The article shows the results of empirical methodology (robust ANOVA) using data from balanced experimental design, which includes duplicate samples analyzed in duplicate from 8 sampling targets. Robust ANOVA methodology is used for the estimation of the uncertainty arising from the manual sampling of soils and determination of four tested parameters. Based on the results of the study, it was found that the most significant contribution to the estimated uncertainty of the process (Umeas), was the uncertainty arising from sampling.
EN
A description of equipment and tools relative to the sampling of seabed sediments for physicochemical analyses is presented in accordance with the Polish Standard PN-EN ISO 5667-19:2006. The paper reports sampling procedures for various purposes, instructions regarding samples handling, with emphasis on hazardous substances, chemical warfare agents (BST). It also includes information and instructions concerning high level of safety while working at sea, in accordance with international conventions SCTW and SOLAS.
PL
Opis sprzętu i narzędzi związanych z pobieraniem próbek osadów dennych do analiz fizykochemicznych przedstawiono zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 5667-19: 2006. W artykule opisano procedury i metody pobierania próbek do różnych celów, instrukcje dotyczące postępowania z próbkami, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, Bojowych Środków Trujących (BST). Zawiera również informacje i instrukcje dotyczące wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas pracy na morzu, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami SCTW i SOLAS.
8
Content available Automatyzacja instrumentalnych analiz chemicznych
PL
Przedmiotem artykułu jest przegląd bieżących tendencji w automatyzacji procesów analitycznych. W pierwszej części pracy nacisk został położony na problematykę pobierania próbek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na automatyzację przygotowania próbek do końcowej analizy. Omówione i porównane zostały trzy podstawowe tryby przygotowania próbek: on-line, at-line i off-line. W drugiej części artykułu opisane zostały techniki łączone i ich zastosowanie w nowoczesnych laboratoriach analitycznych. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji systemów obsługujących urządzenia analityczne. Porównano dwa najbardziej obiecujące rozwiązania: skryptowanie i wprowadzanie ujednoliconych standardów.
EN
The subject of the article is a review of current trends in the automation of analytical processes. In the first part of the work the problem of sampling was carried out, with particular attention to the automation of sample preparation for analysis. Three basic methods of sample preparation were discussed and compared: on-line, at-line and off-line. The second part of the article describes combined techniques and their application in modern laboratories. Attention was paid to the need to integrate systems that support research devices. Scripting and introducing standards were compared as the most promising solutions.
EN
The purpose of the article is to present the control factors and product control points at the stage of the production process. The paper presents methods of sampling raw materials and cement material and presents the scope of legal provisions classifying cement products in relation to tabular strength data.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie czynników kontroli oraz punktów kontroli wyrobów na etapie procesu produkcyjnego. W pracy zaprezentowano metody pobierania próbek surowców i materiału cementowego oraz przedstawiono zakres zapisów prawnych klasyfikujących wyroby cementowe w odniesieniu do tabelarycznych danych wytrzymałościowych.
EN
Sound synthesizers are a natural element of a musician’s toolset. In music arrangement, samplers can often produce satisfactory results, but it requires a combination of manual and automatic methods that may be arduous at times. Concatenative Sound Synthesis reproduces many of natural performance- and expression-related nuances but at a cost of high demand for processing power. Here, another method of musical phrase synthesis aimed at music arrangement is presented that addresses these and other related issues. Contrary to common practice, we propose to record and utilize sound samples containing not one, but short sequences of pitches. In effect, natural pitch transitions are preserved and phrases appear to be much smoother, despite using very limited set of performance rules. The proof-of-concept implementation of the proposed method is discussed in detail along with attempts at optimizing the final sound effects, based on auditory tests. The limitations and future applications of the synthesizer are also discussed.
PL
Pomimo całkiem długiej historii badań obecności tworzyw sztucznych w środowisku wydaje się, że ten obszar jest ciągle w początkowym etapie rozwoju. Przede wszystkim metodologia pobierania próbek oraz sposób przedstawiania uzyskanych wyników wymagają standaryzacji.
12
Content available Prawo do bycia artystą – sztuka i prawo autorskie
PL
Artykuł traktuje o związkach prawa autorskiego i sztuki. Na przykładzie literatury i muzyki autorka wskazuje jak kwestie związane z problemami określenia prawa przekładają się na podstawowe zagadnienia sztuki. Prawo autorskie związane jest z techniką druku, która do dziś wpływa na jego kształt. Ze zderzenia prawa konstruowanego w ramach „paradygmatu druku” z twórczością opartą na nowoczesnych technologiach rodzi się wiele problemów, opisywanych w kategoriach kryzysu praw autorskich. Plądrofonia, ściśle związana z techniką samplingu, wywołuje antynomię prawa autorskiego i artystycznej wolności. Utwory plądrofoniczne powstają na bazie twórczości innych, którą „próbkują”, „cytują” czy „zawłaszczają”. Pojawia się problem legalności tak konstruowanych dzieł, a do różnych historycznych definicji i ujęć sztuki dochodzi nowy jej rodzaj – sztuka kwestionująca zasadność autorskich praw, sztuka nielegalna.
EN
This article discusses the relationship between author’s rights and art. Drawing upon examples from literature and music, the author of the article shows how imprecisely drafted law relates to fundamental issues in art. Author’s rights and print technology have historically had a mutually influential relationship, a dynamic which continues through present times. The conflict between laws written within the ‘print paradigm’ and art created with new technology gives rise to various problems which could be described as the crisis of author’s rights. Plunderphonics, a style of music that is strictly connected to sampling, creates antinomy between author’s rights and artistic freedom. Plunderphonic pieces are based on works of other authors. They sample, quote and appropriate them. Therefore, the problem of the legality of works drawing upon the creation of others emerges. In addition to historical definitions and descriptions of art arises a new definition: art that questions the legitimacy of author’s rights – illegal art.
EN
Thermo-fluid properties are required for numerical modeling of nano/micro devices. These properties are mostly obtained from results of molecular dynamics (MD) simulations. Therefore, efforts have been put in developing methods for numerical evaluation of fluid properties, such as pressure. In this paper, the pressure behavior in a controllable nanochannel flow is investigated. The nanoflow field is created by imposing a gradient of a macroscopic property such as temperature. Details of the pressure calculation method in a molecular system and its sensitivity to the approximations made are described first. The effect of temperature rise in a uniform flow on the pressure field is studied next. Then, in the flow under a fixed mean velocity condition, the effect of temperature gradient as a controllable property on the pressure field of nanoflow is studied. Velocity, pressure and molecular density of nanoflows with various temperature gradients and different temperature levels are investigated as well. It has been found that the temperature level at which the temperature gradient is imposed, is important. A fixed temperature gradient will not always lead to the same pressure gradient at different temperature levels. Furthermore, quite interestingly, it is observed that at a fixed temperature gradient, with the variation of mean velocity the pressure field also varies.
EN
Diffraction contrast tomography (DCT) is an X-ray full-field imaging technique that allows for the non-destructive three-dimensional investigation of polycrystalline materials and the determination of the physical and morphological properties of their crystallographic domains, called grains. This task is considered more and more challenging with the increasing intra-granular deformation, also known as orientation-spread. The recent introduction of a sixdimensional reconstruction framework in DCT (6D-DCT) has proven to be able to address the intra-granular crystal orientation for moderately deformed materials. The approach used in 6D-DCT, which is an extended sampling of the six-dimensional combined position-orientation space, has a linear scaling between the number of sampled orientations, which determine the orientation-space resolution of the problem, and computer memory usage. As a result, the reconstruction of more deformed materials is limited by their high resource requirements from a memory and computational point of view, which can easily become too demanding for the currently available computer technologies. In this article we propose a super-sampling method for the orientation-space representation of the six-dimensional DCT framework that enables the reconstruction of more deformed cases by reducing the impact on system memory, at the expense of longer reconstruction times. The use of super-sampling can further improve the quality and accuracy of the reconstructions, especially in cases where memory restrictions force us to adapt to inadequate (undersampled) orientation-space sampling.
15
Content available remote Triaxial tests on weak cohesive soils – some practical remarks (Part 1)
EN
Standard procedures of triaxial testing recommended e.g. in Eurocode 7 are often unsatisfactory in case of weak cohesive soils (soft and very soft clays, clayey soils with organic content, etc.), mainly due to the high deformability of these soils. Forming a specimen from material sampled in situ and installation of the necessary equipment (a membrane, filter paper strips or on-sample sensors, etc.) may be very difficult and can influence the quality of the test results. This paper (part 1/2) presents detailed description and discussion of the issues related to weak soil sampling and forming of triaxial specimens, based on the Authors’ own experience and literature review. Some solutions, which make the work with weak soils easier and, at the same time, increase the reliability of the results, are suggested e.g.: an “extra consolidation” in a sampler or alternative preparation of the specimen from slurry. Due to the ampleness of the problems related to testing of weak cohesive soils, another issues, such as installation of a triaxial specimen in a chamber or equipping it with different accessories, have been described in part 2 of this paper. In the Authors opinion, the text (parts 1 and 2) may constitute an important hint for researchers completing a triaxial testing system designated for testing weak cohesive soils.
PL
Standardowe procedury badań trójosiowych rekomendowane np. przez Eurocod 7 w przypadku słabych gruntów spoistych (plastyczne i miękkoplastyczne iły, grunty spoiste z zawartością części organicznych itp.) są często niewystarczające. Z powodu znacznej odkształcalności takich gruntów formowanie próbki z materiału pobranego in situ, jak również instalacja niezbędnego wyposażenia takiego jak: membrana, paski filtracyjne oraz czujniki napróbkowe, może sprawiać wiele trudności, zarówno w trakcie wykonywania tych czynności, jak i późniejszej analizy wyników badania. W niniejszym artykule (część 1/2) szczegółowo omówiono i przedyskutowano na podstawie doświadczeń własnych oraz danych dostępnych w literaturze zagadnienia związane z pobieraniem próbek in situ i ich formowaniem do badań laboratoryjnych. Wytypowano rozwiązania ułatwiające pracę z takimi gruntami i zwiększające wiarygodność wyników – m.in. “dokonsolidowanie” gruntu w próbniku lub przygotowania próbki z pasty gruntowej. Ze względu na obszerność problematyki pozostałe zagadnienia (montaż do komory badawczej i instalację czujników) zawarto w części 2. Zdaniem autorek, treść pracy (części 1 i 2) możestanowić istotną wskazówkę dla badaczy kompletujących stanowisko do badań trójosiowych słabych gruntów spoistych.
EN
In this paper, a learning automata-based algorithm is proposed for approximating a near optimal solution to the bounded diameter minimum spanning tree (BDMST) problem in stochastic graphs. A stochastic graph is a graph in which the weight associated with each edge is a random variable. Stochastic BDMST problem seeks for finding the BDMST in a stochastic graph. To the best of our knowledge, no work has been done on solving the stochastic BDMST problem, where the weight associated with the graph edge is random variable. In this study, we assume that the probability distribution of the edges random weight is unknown a priori. This makes the stochastic BDMST problem incredibly hard-to-solve. To show the efficiency of the proposed algorithm, its results are compared with those of the standard sampling method (SSM). Numerical results show the superiority of the proposed sampling algorithm over the SSM both in terms of the sampling rate and convergence rate.
PL
Przedstawiono charakterystykę podstawowych siloksanów wykrywanych w biogazach, źródła ich pochodzenia oraz mechanizmy uwalniania do biogazu. Przeanalizowano zagrożenia technologiczne stwarzane przez spalanie biogazu zawierającego siloksany oraz możliwe sposoby ich minimalizacji. Zasadnicza część pracy została poświęcona przeglądowi i analizom porównawczym technik poboru siloksanów ze strumienia biogazu. Przedyskutowano problemy analityczne towarzyszące różnym metodykom poboru tych związków. W ramach części badawczej wykonano pomiary zawartości siloksanów w biogazie powstającym z osadów ściekowych we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, wykorzystując wybraną w oparciu o przeprowadzone analizy metodykę ich poboru i analizę chromatograficzną metodą GC/MS.
EN
The article presents characteristic of main siloxanes detecting in biogases, their sources and mechanisms of fall upon biogas. Some technological hazards owing to combustion siloxanes included in biogas and possible ways of their abatement were analyzed. The main part of this work was regarded to review and compare siloxanes uptake technics from biogas flux. Some analytical problems of sampling siloxanes were discussed. The experimental part of this work contains measurements of siloxanes included in biogas produced from waste water sludge at the Wroclaw’s WWTP, using selected sampling method and chromatographic analyze by GC/MS method.
19
Content available remote Analiza oleju jako efektywne narzędzie monitorowania stanu urządzeń
PL
Coraz większe znaczenie dla stabilnego wzrostu i osiągnięcia konkurencyjności zakładów przemysłowych ma maksymalizacja wydajności i ograniczanie kosztów produkcji. Działy utrzymania ruchu zdecydowanie częściej skłaniają się do szukania nowych sposobów optymalizacji kosztów. W konsekwencji coraz więcej zakładów dostrzega korzyści płynące z używania wysokowydajnych olejów i smarów. Stosując dobrej jakości środki smarne w połączeniu z regularnymi analizami oleju, można znacząco wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju, chronić elementy urządzenia przed nadmiernym zużyciem i skuteczniej zapobiegać nieplanowanym przerwom w produkcji.
20
Content available remote Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych
PL
W artykule poruszono problemy związane z procesem pobierania i przygotowywania do dalszych analiz próbek materiałów uziarnionych. Przedstawiono zależności pomiędzy minimalną masą próbki a jej uziarnieniem w zależności od rodzaju wykonywanej analizy. Dokonano analizy porównawczej składów granulometrycznych próbek pobranych ręcznie i automatycznie. Opisano błędy występujące przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek, mające wpływ na uzyskiwane wyniki badań.
EN
The paper addresses the problems of sampling and preparation of grained material samples for further analyses. In the first sections the relationships between the minimal mass of the sample and its particle size composition, depending on the type of analysis, were presented. It was also presented a comparative analysis of particle size compositions of samples collected manually and with using of automatic sampling devices. There were also discussed common errors occurring at sampling and sample reduction, affecting the obtained results.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.