Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorząd terytorialny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest ukazanie aspektu działania państwa szwedzkiego, przez ujęcie jego możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, bądź zagrożenia bezpieczeństwa państwa lecz przede wszystkim w kontekście zagrożenia wojennego czy wręcz wojny. W szczególności analizie poddana została problematyka roli podsystemu obrony cywilnej w szerszym systemie obrony terytorialnej Szwecji, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Podstawowe pytania, jakie przyświecały podjętym rozważaniom, odnosiły się do kwestii realizacji założeń prowadzenia całkowitej obrony państwa w dwóch zasadniczych filarach: militarnym i cywilnym przez obronę cywilną, którego zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej zagrożonej działaniami związanymi z: wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, a także działań podsystemu obrony cywilnej w sytuacji reagowania na potrzeby sfery społecznej (obywatelskiej). W toku procesu badawczego dokonano analizy miejscowych rozwiązań w zakresie współpracy sfery militarnej i cywilnej w aspekcie problematyki planowania cywilnego i koordynacji działań pomiędzy wojskowymi strukturami terytorialnej administracji wojskowej, a komórkami kierowniczymi sił obrony cywilnej oraz elementów pochodnych ze sfery organizacji pozarządowych.
EN
The main aim of this publication is the aspect of the Swedish state's of security, by including its capabilities of crisis management and civil protection in the event of a crisis situation or threat to the security of the state but primarily in the context of a threat of war or even war. In particular, the problem of the role of the civil defense subsystem in the foremost territorial defense system of Sweden was analyzed from the point of view of crisis management and civil protection in peace and during the war. The basic questions that guided the undertaken considerations referred to the issue of implementing assumptions of conducting total defense of the state in two main pillars: military and civil through civil defense, whose main goal is to ensure the protection of civilians threatened by related activities with: occurrence of an emergency situation, threat to national security or war, as well as activities of the civil defense subsystem in responding to the needs of the social (civic) sphere. In course of the research process, local solutions were analyzed in the area of cooperation between the military and civil sphere in the aspect of civil planning issues and coordination of activities between military structures of territorial military administration and management units of civil defense forces and derivatives from the sphere of non-governmental organizations.
PL
Odpowiedzialność i skuteczność działania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju jest silnie zależna od organizacji pracy w wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. Determinuje go również stopień posiadanej wiedzy i doświadczenie pracowników, a także zakres przydzielonych obowiązków zawodowych i stopnień dostosowania struktury organizacyjnej do wymiaru wykonywanych zadań. W niniejszym artykule uwagę skupiono na urzędach powiatowych i gminnych badając, czy zatrudnieni tam pracownicy są właściwie przygotowani do pełnienia funkcji związanych z systemem obronnym.
EN
Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state security and defense are strongly dependent on the organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment of the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article, the attention was focused on district and village offices examined in terms of proper preparation of employees to perform their functions.
EN
The publication addresses the issue of financing the activities of city counties in Poland. City counties are municipalities executing county tasks based on principles under the relevant act. Their area covers territories of bigger cities. Cities entitled to the rights of a county include those which in December 31, 1998 had more than 100,000 inhabitants, those which lost their right to be the seat of a voivodeship, unless the relevant authorities at the request of a city council refused to grant county rights to a city, and those which were given the status of a county in the first state’s administrative division into the counties. City counties constitute a specific combination of a municipality and a county, as they fulfill not only municipality tasks but also county functions. They constitute a substantial part of the structure of the Polish self-governmental administration. The legislator imposed a significant number of tasks on it. Their execution requires possessing necessary funds of an adequate amount by a unit. Incomes of city counties encompass three groups – own incomes, general subsidies and grants. Due to the dual construction of city counties, municipality and county incomes can be distinguished in their profit structure as well. Management of varied sources of incomes can create problems that are to be overcome by authorities of the so-called district cities. The theoretical part of the article characterizes city counties as an element of the Polish self-governmental administration. Furthermore, the review of sources financing their activities is conducted, whereas the experiential part is presented in the form of the case study attempting to assess the income side of the budget of Swinoujscie City.
PL
Publikacja przedstawia problematykę finansowania działalności miast na prawach powiatu w Polsce. Miasta na prawach powiatu są gminami wykonującymi zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie. Swoim obszarem obejmują teren większych miast. Prawa powiatu przysługują bowiem miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Miasta na prawach powiatu stanowią specyficzne połączenie gminy i powiatu, ponieważ wypełniają nie tylko zadania gminy, ale także zadania przynależne powiatowi. Stanowią one istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Ustawodawca nałożył na nie znaczną ilość zadań. Ich realizacja wymaga posiadania przez jednostkę niezbędnych środków pieniężnych w odpowiedniej kwocie. Dochody miast na prawach powiatów obejmują trzy grupy – dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. Dualna konstrukcja miast na prawach powiatu sprawia również, że w strukturze ich dochodów wyróżnione mogą zostać dochody gminne i dochody powiatowe. Zarządzanie różnorodnymi źródłami dochodów powodować może problemy, którym sprostać muszą włodarze tzw. powiatów grodzkich. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowane zostały miasta na prawach powiatu jako element polskiej administracji samorządowej. Dokonany został również przegląd źródeł finansowania ich działalności. Część empiryczna przyjęła natomiast postać studium przypadku, w którym podjęta została próba oceny strony dochodowej budżetu miasta Świnoujście.
PL
Przepisy prawa samorządowego zawierają szereg ograniczeń związanych z pełnieniem funkcji w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, o których warto pamiętać na początku kolejnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
PL
Kwestia stosowania monitoringu przez organy publiczne, w tym zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, urzędy czy też szkoły i przedszkola od dawna budziła kontrowersje co do jej zgodności z prawem.
PL
W niniejszym artykule omówiono część danych pozyskanych w ramach badań terenowych realizowanych wiosną i latem 2018 roku w obwodzie chmielnickim na Ukrainie. Autorki prezentują dane empiryczne na temat funkcjonowania i aktywności samorządu lokalnego w warunkach decentralizacji, na przykładzie gminy Hannopol. Celem artykułu jest przybliżenie społecznego wymiaru reformy samorządowej w odniesieniu do konkretnego, badanego przypadku. Studium ma charakter empiryczny.
EN
This article discusses some of the data obtained during fieldwork carried out in the spring and summer of 2018 in the Khmelnytsky region of Ukraine. The authors present empirical data on the functioning and activity of local self-government in the conditions of decentralization, on the example of the Hannopol municipality. The aim of the article is to show the social dimension of local government reform with reference to a specific case being examined due to empirical data.
PL
Wiadukty zwiększają bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia emisji spalin. Rząd oraz kolej uważają, że administracją, a także zarządzaniem przynajmniej setką wiaduktów drogowych powinny zajmować się samorządy. Te jednak nie chcą się zgodzić na tego typu rozwiązanie.
PL
Istotną rolę w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce mają odegrać jednostki samorządu terytorialnego. Czy samorząd poradzi sobie z nowym wyzwaniem? Warto nad tym zastanowić się już dziś.
PL
Nowe przepisy mogą spowodować, że do kontroli spółki uprawnionych może być nawet kilkuset radnych różnych samorządów.
PL
Nawałnice, podtopienia, powodzie, ekstremalne temperatury czy inne anomalie pogodowe mogą wpłynąć na destabilizację warunków w przestrzeni miejskiej. Obecnie 44 miasta w Polsce starają się jak najlepiej zapobiec w przyszłości skutkom tych zjawisk, wprowadzając program Ministerstwa Środowiska – Miejski Plan Adaptacji.
PL
Odpowiedź na pytanie o możliwości i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości nie jest oczywista. Z jednej strony wsparcie takie stało się częstym rodzajem aktywności władz publicznych i rozumiane jest jako ich oczywiste działanie. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, czy wspieranie przedsiębiorców ze strony administracji przynosi czytelne rezultaty.
PL
Prezydent RP powołał specjalny zespół do spraw wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Jakie będą jego zadania?
PL
Błędy w procedurze uchwalania planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 są przyczyną jego unieważnienia. Takie rozstrzygnięcie powinno być przestrogą przy uchwalaniu kolejnych WPGO we wszystkich województwach.
PL
Reforma Prawa wodnego dotyka m.in. regulacji związanych z ochroną przed powodzią. Zmiany w tym zakresie będą istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.
PL
Globalna gospodarka rynkowa stwarza przedsiębiorstwom możliwość prowadzenia swojej działalności z najbardziej odpowiadającego realizacji ich celów biznesowych miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa są przekonywane przez państwa, miasta oraz różne jednostki podziału terytorialnego do wyboru danej lokalizacji za pomocą kompleksowych ofert inwestycyjnych podsumowujących możliwe korzyści do osiągnięcia przez działalność w wybranym miejscu. Do promocji tych ofert wykorzystywane są różne narzędzia marketingowe, w tym nowoczesne formy promocji internetowej. W artykule poddano analizie działania polskich jednostek samorządu terytorialnego prowadzone w największym na świecie serwisie społecznościowym skierowanym do odbiorcy biznesowego - LinkedIn. Opisano wykorzystywane sposoby prezentacji oferty oraz powiązane z nimi instrumenty. Podjęto również próbę określenia stopnia rozwoju tej formy terytorialnej promocji inwestycyjnej w Polsce i jej perspektyw na przyszłość w porównaniu do przykładów wykorzystania LinkedIn przez jednostki administracji z Europy i świata.
EN
The global market economy provides companies with the opportunity to do business from the most appropriate location in the world to meet their business goals. Countries, cities and other territorial divisions persuade firms to choose a particular location using complex investment offers summarising the possible benefits to be achieved operating in the selected location. Various marketing tools are used to promote these offers, including modern forms of Internet promotion. The paper includes the analysis of the activities of Polish local government units carried out in the world's largest social media service addressed to the business user - LinkedIn. The methods used to present the offer and related instruments are described. Also, the author tried to determine the development of this form of territorial investment promotion in Poland and its prospects compared to the use of LinkedIn by administrative units from Europe and the world.
16
PL
W obliczu ciągle rozwijającej się gospodarki oraz postępu techniki, z punktu widzenia obywatela bezpieczeństwo energetyczne jest traktowane priorytetowo. Tym samym społeczeństwo coraz częściej zwraca uwagę na poczynania samorządu w kwestii zapewnienia odpowiednich rozwiązań w celu zminimalizowania ryzyka blackout-u. Co więcej, inicjatywy lokalne związane z bezpieczeństwem energetycznym są niezwykle istotne z punktu widzenia zobowiązań jakie zostały nałożone na Polskę w strategii "Europa 2020" w związku z obowiązkiem udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii kraju na poziomie 15%. Jednym z przejawów inicjatywy w tym zakresie jest projekt "Gmina Samowystarczalna Energetycznie".
EN
The main objective of this article is to evaluate the significance of forming the intra-municipal relations in relation to place marketing, based on the example of the Polish city of Poznan. Different conceptions of place marketing, and intra-municipal relations are defined, their mutual correlation aimed towards increasing a city’s value is explained, and intra-municipal relations are illustrated. Poznan was chosen due to the preparatory cooperation which took place between the city, and its citizens. It is explained how Poznan’s authorities incorporate practices of shaping the intra-municipal relations as a place marketing practice, for facing the city’s important challenges such as: ageing of the society, ecological issues, the need for public participation, as well as the importance of maintaining a high quality of life for its citizens. The conclusion is drawn, that such marketing efforts for dealing with these issues do in fact have the joint goal of increasing the quality of life of all the residents of the city and that these practices are a recognised part of place marketing for the city of Poznan.
PL
Zasadniczym celem opracowania jest ocena kształtowania relacji wewnątrzgminnych, na przykładzie miasta Poznań, w kontekście marketingu terytorialnego. W materiale podjęto próbę zdefiniowania koncepcji marketingu terytorialnego, a także wyjaśnienia wzajemnych korelacji między marketingiem terytorialnym i zależnościami wewnątrzgminnymi w dążeniu do podniesienia roli i znaczenia, a w konsekwencji wartości podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Wybór Poznania wiąże się z faktem, że w Mieście zaczyna współcześnie dochodzić do kooperacji pomiędzy władzami samorządowymi, a jego mieszkańcami. W przeprowadzonej analizie autorzy podjęli się wyjaśnienia kształtowania przedmiotowych relacji w odniesieniu do starzenia się społeczeństwa, kwestii ekologicznych, potrzebie partycypacji społecznej obywateli, a także potrzebie zapewnienia wysokiego poziomu życia mieszkańcom. Konkluzją jest stwierdzenie, że kształtowane przez miasto Poznań relacje wewnątrzgminne, mimo niekiedy swoich wad, mają wspólny cel, a mianowicie podniesienie poziomu życia wszystkich mieszkańców.
PL
Nie ma trwalszych związków niż te, w których obie strony czują się wygrane. „Win – win”, czyli „wygrany – wygrany”, to klucz do sukcesu w edukacji ekologicznej według wołomińskich urzędników.
PL
Tematyką poruszoną w artykule jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwości jego kształtowania na różnych poziomach administracyjnych, począwszy od gminy poprzez powiat a skończywszy na województwie, w obszarach zarządzania kryzysowego, obronności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z celem i istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej, charakterystyką bezpieczeństwa oraz udziału służb mundurowych w procesie jego kształtowania wraz ze społeczeństwem, jako przejawem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
EN
The main focus area of the article is concentrated upon the issue of ensuring the security by the local government of the Republic of Poland. This includes the analysis of the structure of its institutional formations at various levels of administration, from the municipality, through the poviat to the voivodeship, in the area of crisis management, defense and public safety and order, as described. This article addresses issues related to the purpose and essence of functioning of the local government in public space, security characteristics and the participation of uniformed services in the process of its improvement, together with society as an aspect of the development of civil society in Poland.
PL
Poselska interpelacja może stać się przyczynkiem do zatrzymania nieprawidłowości związanych z naruszaniem przez JST neutralności finansowej swoich systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.