Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sales organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo nowoczesną koncepcję sprzedaży o dużym potencjale rozwoju, opartą na strukturalizowaniu procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie. Podstawą tej koncepcji jest mapowanie procesu sprzedaży na podprocesy według czterech zasad, a mianowicie: centralnego planowania pracy, standaryzowania przepływów pracy, specjalizowania zasobów oraz formalizację zarządzania. Koncepcja ta na rynku amerykańskim nazywana jest „maszyną” sprzedażową.
EN
The article covers a contemporary approach to the sales process in enterprises. At present, in many markets (also on the Polish market), there is a traditional approach to sales, namely the individual and comprehensive approach by the sellers to their clients. In many cases enterprises operating on the Polish market, production is the most important element of their strategy, not sales. Enterprises spend as much time and resources as possible to optimize their production, including, for example, cost reductions, forgetting the importance of selling their products and services. The article presents a very modern sales concept with a large growth potential, based on structuring the sales process in an enterprise. The basis of this concept is to map the sales process to subprocesses according to four principles, namely: central work planning, standardizing workflows, specializing resources and formalizing management. This concept on the American market is called a “machine” sale.
EN
The internationalization is becoming a part of company’s strategy, requiring some effort for getting its success. The present article is aimed at showing that joining the sale group is one of many ways of internationalizing activity for small and medium enterprises. The article presents the roles of sales group activity, its typical structure and opportunities and threats for its functioning. Based on collected data it was pointed, that companies, especially SME should analyze perspective for joining the sale group in their supply chain or seek for other forms of cooperation supporting their foreign market entry. Cooperation allows in relatively short time to achieve first results. Resignation of cooperation should be a conscious decision of management. Such decision, as everyone, can bring expected benefits or be difficult to reconstruct it in the future.
PL
Internacjonalizacja staje się częścią strategii coraz większej liczby MSP, które muszą włożyć ogromny wysiłek w jej powodzenie. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, iż przyłączenie się do grupy sprzedażowej jest dla małych i średnich przedsiębiorstw jednym ze sposobów umiędzynarodowienia swojej działalności. W opracowaniu zaprezentowano koncepcję działania grupy marketingowo-sprzedażowej, jej strukturę oraz szanse i zagrożenia dla jej funkcjonowania. W oparciu o zebrane dane wskazano, iż w dobie globalizacji, że MSP winny rozważać włączenie grupy sprzedażowej do swojego łańcucha dostaw lub poszukiwać innych form kooperacji ułatwiających im wejście na rynki zagraniczne. Kooperacja pozwala w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć pierwsze wyniki. Odrzucenie współpracy powinno być zatem świadomym i przemyślanym działaniem, gdyż ta, jak każda decyzja może przynieść oczekiwane korzyści, ale może być też ograniczeniem trudnym do odtworzenia w przyszłości.
3
PL
W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa stosują różnorodne środki oraz metody nakłonienia konsumentów do zakupu dóbr i usług oferowanych na rynku. Potrzeby i pragnienia nabywców charakteryzuje duże zróżnicowanie wynikające z odmienności, zarówno ich cech osobistych, jak i sytuacji, w jakiej się znajdują. Merchandising, będący sztuką optymalnej organizacji sprzedaży zapewnia dostrzeżenie tego zróżnicowania. Dzięki temu konsumenci mają większą szansę, iż w bogatej i zróżnicowanej ofercie rynkowej znajdą to, co w danej chwili najlepiej zaspokoi ich potrzeby i pragnienia. Merchandising na rozwiniętym rynku gospodarki wolnorynkowej w sposób bardzo istotny oddziałuje na zachowanie każdego konsumenta, jest zatem jednym z najważniejszych instrumentów marketingowych każdego przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie merchandisingu w działalności przedsiębiorstwa. Przeanalizowano wybrane narzędzia merchandisingowe intensyfikujące zachowania konsumentów na runku towarów i usług.
EN
In a market economy, companies use a variety of means and methods of inducing consumers to purchase goods and services on the market. Needs and desires of buyers are varied due to differences in both their personal characteristics, as well as the situation in which they are located. Merchandising, which is the art of optimal sales organization, provides noticing this diversity. As a result, consumers have a greater chance that the rich and diverse market will offer what at the time best suits their needs and desires. Merchandising developed market for free-market economy in a very significant impact on the behavior of each consumer, it is therefore one of the most important marketing instruments of any company. The article presents the nature and significance of merchandising in the company. It examines some of the merchandising tools intensifying consumer behavior on the market for goods and services.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1216--1223, CD 2
PL
Ponad dziesięcioletni okres rozwoju handlu internetowego w Polsce określany jest mianem dynamicznego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotnej roli zaplecza logistycznego w rozwoju handlu internetowego. Poddano analizie jak to zaplecze logistyczne ewoluowało w analizowanym okresie rozwoju handlu internetowego w Polsce i jaki miało nań wpływ, szczególnie biorąc pod uwagę następujące aspekty: lokalizację sklepów internetowych, liczbę prowadzonych pod jednym szyldem sklepów internetowych, liczbę zatrudnionych do prowadzenia sklepu, liczbę dostawców, rodzaj kanału sprzedaży, powierzchnię magazynową, opcje dostawy, współpracę z firmami logistycznymi, czy czas realizacji zamówień.
EN
More than ten years of development of ecommerce in Poland is called dynamic. The aim of this study is to show the important role of logistics in the development of e-commerce. Were analyzed as a logistic base has evolved in the period of the polish ecommerce development, and which had an impact on him, especially taking into account the following aspects: the location of the online stores, the number of conducted under one banner online stores, number of people employed to running a shop, the number of suppliers, the type of channel sales, warehouse space, delivery options, working with logistics companies, delivery time of orders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.