Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2058

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
1
Content available Analysis of road traffic safety in the Piła poviat
EN
Every year, a lot of people lose their lives and health on Polish roads, which at best ends up damaging the car. Resultantly, the high rate of accidents prompted this study in conjunction with the Poviat Police Headquarters in Piła to analyse road traffic safety in the Piła poviat. To this end, road events occurring in Poland and in the Piła poviat were analysed. In addition, the most common types of road incidents were identified alongside the main reasons for their occurrence. By analysing traffic incidents, a map of the most dangerous streets in Piła was created. A survey was conducted to verify the statistical data presented on the state of safety in the Piła poviat. The survey on road safety in the Piła poviat was created in cooperation with the Poviat Police Headquarters in Piła and was conducted among the residents of the Piła poviat. Inhabitants of the Piła poviat feel safe on the roads along the roads of their poviat.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1:Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Celem artykułu jest wskazanie ważnych aspektów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa w instytucjach zhierarchizowanych, jakimi są służby mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie przygotowanie instytucji zhierarchizowanych jest kluczem do niwelowania zagrożeń lub efektywnego usuwania skutków ich występowania. Elementem kluczowym w przygotowaniu służb do działań jest edukacja dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie doskonalenie zawodowe jako proces systematycznej oraz ciągłej aktywności zawodowej mający na celu aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Państwowa Straż Pożarna jako służba ratownicza posiada wdrożony system doskonalenia zawodowego, który przygotowuje strażaków do prawidłowego i skutecznego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia oraz środowiska. Funkcjonowanie tego systemu jest przedmiotem rozważań w poniższym artykule.
EN
The purpose of the article is to indicate important aspects related to education for safety in hierarchically structured institutions, such as uniformed services, taking the State Fire Service as an example. Proper preparation of hierarchically structured institutions is the key to eliminating threats or effectively removing the effects of their occurrence. The key element in preparing services for activities is education for safety, in particular professional development as a process of systematic and continuous professional activity aimed at updating, expanding and deepening knowledge and skills related to the profession. The State Fire Service as a rescue service has implemented a professional improvement system that prepares firefighters to correctly and effectively provide help in the event of a hazard to life, health and property and the environment, the functioning of this system is the subject of consideration in the following article.
PL
Celem artykułu jest wskazanie ważnych aspektów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa w instytucjach zhierarchizowanych, jakimi są służby mundurowe, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie przygotowanie instytucji zhierarchizowanych jest kluczem do niwelowania zagrożeń lub efektywnego usuwania skutków ich występowania. Elementem kluczowym w przygotowaniu służb do działań jest edukacja dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie doskonalenie zawodowe jako proces systematycznej oraz ciągłej aktywności zawodowej mający na celu aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Państwowa Straż Pożarna jako służba ratownicza posiada wdrożony system doskonalenia zawodowego, który przygotowuje strażaków do prawidłowego i skutecznego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia oraz środowiska. Funkcjonowanie tego systemu jest przedmiotem rozważań w poniższym artykule.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
8
Content available Examination of the safety of a port oil terminal
EN
Modeling the safety of critical infrastructure free of outside impacts is presented, and basic safety indicators are defined. The safety of the port oil terminal critical infrastructure free of any outside impacts is examined based on critical infrastructure safety statistical data provided by the operators. Its safety function and other safety indicators are identified and predicted. Furthermore, the safety and resilience indicators for the critical infrastructure of the port oil terminal impacted by its operations are determined, and the results are compared to its indicators obtained without considering operation impacts
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Ponieważ do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Odpowiedzią na pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia - jest Sergi Transformer Protector – najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector – the most modern safety system of its kind on the market.
10
Content available Safety of online shopping according to customers
EN
Customers are more and more deciding to use various types of services via Internet. They make very often different types of purchases. E-commerce is becoming more and more popular and developed. Unfortunately, according to customers, online shopping is not free from problems. Customers are afraid that the ordered goods will not be sent to them, will not meet their expectations, or will be destroyed during transport. An important aspect is also the payment method for this type of shopping. Customers often prefer to pay more to use the option of payment on delivery to avoid losing money if the ordered goods do not be delivered to them. The purpose of the paper is to analyze the safety of services offered via Internet. In the research the customers of different e-shops expressed their opinion on problems that may affect the safety of the offered services. Thanks to the research, it was possible to identify risk areas in accordance with the opinion of customers.
EN
The mining industry in Serbia has an important place in the country's economic development. Bearing in mind that the number of injuries that occur in the mining industry is unacceptably high, occupational safety and health is a challenge that existing and future mines will have to deal with. Studying injuries in mining, it was noticed that injuries requiring an absence from work for more than three days (especially fatal ones) are diametrically different in relation to the cause and manner of events related to injuries for which an absence from work is not necessary. In this research, authors focused on injuries that were characterized as ones requiring an absence from work. The statistical analysis of work-related injuries in mining is presented, as well as analysis of the direct causes of injuries, which are described as unsafe conduct of employees, unsafe conduct of company's management and/or unsafe working environment. In relation to classification of causes of injuries, a recommendation on what needs to be changed in order to remedy this situation in Serbia is given.
12
Content available Decisions in safety management
EN
The article emphasizes that safety is the most important value for every person. Today, in the face of many threats, its level and interpretation are changing. The conditions of some phenomena also generate premises and possibilities for situations threatening health, life, environment, or infrastructure of a specific area to occur. The probability of occurrence of non-military supernatural events is relatively high. Therefore, it is necessary to skillfully use all the circumstances to distance the potential threats and minimize the possible consequences. It is imperative to take action that will keep and prolong the safety situation. Systemic solutions and the inclusion of many public institutions (organizations) and the society in action taken are essential. Security management is one of the basic functions of all government bodies and public administration, both at government and local government levels. Once the state is achieved, it cannot be maintained for too long. In each case, the procedure will be different. The article presents selected principles of the decision-making process, a procedure aimed at ensuring that the security level is acceptable.
PL
Artykuł akcentuje, że bezpieczeństwo jest najistotniejszą wartością dla każdego człowieka. Współcześnie w obliczu szeregu zagrożeń jego poziom i interpretacja ulega zmianom. Uwarunkowania szeregu zjawisk generują również przesłanki i możliwości zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, środowisku czy infrastrukturze określonego obszaru. Prawdopodobieństwo zaistnienia niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych jest stosunkowo wysokie. Dlatego należy umiejętnie wykorzystywać wszelkie okoliczności, aby oddalać mogące się pojawić zagrożenia, a ewentualne skutki zminimalizować. Trzeba podejmować działania, które stan bezpieczeństwa pozwolą utrzymać możliwie jak najdłużej. Nieodzowne są rozwiązania systemowe i włączenie do podejmowanych działań wiele instytucji (organizacji) publicznych oraz społeczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem stanowi bowiem jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Stanu raz osiągniętego nie da się utrzymać zbyt długo. W każdym przypadku procedura postępowania będzie inna. Artykuł przedstawia wybrane zasady procesu decyzyjnego, postępowania ukierunkowanego na to, aby poziom bezpieczeństwa był akceptowalny.
EN
This article describes the Integrated Military Information System (IMIS), which is being gradually introduced in the Ministry of National Defense. The modern IMIS system is intended to form the foundations of effective management of the Air Force logistics. At present, military units often have to carry out their tasks in a coalition or allied environment and the integrated information system is a key to ensuring a successful outcome of these activities. This author also focus on airbase tasks on the example of 42 Aviation School Airbase in Radom. The article also describes the implementation effects of IMIS on enhanced functioning of the airbase logistics in this process.
EN
The Internet has become a ubiquitous medium that absorbs a greater proportion of our time. In addition to its unquestionable advantages, it presents a number of threats to the security of its users. The aim of the article is to analyze the ways in which in dividuals in different countries use the Internet and to examine the security implications resulting from the increasing popularity of the medium. The study presents the results of research conducted in the years 2018-2019 on a group of 562 Internet users from three countries: Spain, Poland and Turkey. The analysis of the results creates a gloomy picture of network users, who -despite risk awareness -do little to defend themselves against the threats until personally affected.
15
Content available Selected Aspects of Contemporary Air Threats
EN
One of the factors affecting the security of a state is air threats. Their nature often exerts a negative impact on both the functioning of the state and using airspace. The purpose of this article is to define the term of air threats and characterize contemporary air threats, illustrated with numerous examples. The scientific deliberations lead to outlining possible development trends in this respect, in relation to technological progress. The article ends with several concluding statements with regard to an analysis of prospective air threats. It also shows possible development trends in the discussed matter. The final part of the article is devoted to conclusions regarding the transformation of contemporary air threats.
EN
As Poland is becoming a more attractive destination for immigrants, Polish schools need to develop relevant solutions that can assist the integration of immigrant students into Polish society. The objective of this study is threefold. Firstly, the paper aims to discuss the role of schools in counteracting threats to societal security resulting from increased migration. Secondly, the study investigates immigration policy and educational solutions in Poland. Finally, we evaluate educational solutions implemented in schools to facilitate the integration of immigrant children, their safety, as well as discuss the difficulties and advantages resulting from the presence of foreign students in Polish schools. The study shows that schools play a special role in educating young people about societal values, personal safety and societal security. Educational solutions aiming at immigrant integration need to be investigated in the context of multidimensional legislation on immigration. The findings of the quantitative analysis relate to the solutions adopted by Polish schools that assist the integration of foreign students. They also shed light on the problems and benefits of having heterogeneous classes. Most schools in Poland offer foreign students a number of educational opportunities related to Polish language acquisition, academic performance (e.g. remedial lessons) and social integration. Inability to speak Polish is the greatest problem at schools, which is the root cause of other complex problems, such as foreign students’ falling behind with schoolwork, slower pace of the lesson, and discipline problems.
PL
Norma ISO 22000:2018 obowiązuje jako standard krajowy od sierpnia 2018 roku. Standard oparty jest na Architekturze Wysokiego Poziomu (High Level Structure), dzięki czemu może być wdrażany i integrowany z innymi systemami zarządzania: 9001, 14001, 45001. Struktura Aneksu SL obejmuje 10 klauzul i pozwala wyeliminować nieporozumienia, powielanie i konflikty wynikające z różnic w interpretacji standardów systemów zarządzania. Cykl Plan-Do-Check-Act wykorzystywany jest do planowania i kontroli na poziomie organizacyjnym FSMS i współistnieje z cyklem PDCA planowania i kontroli na poziomie operacyjnym i procesowym systemu bezpieczeństwa żywności. Najważniejsze różnice pomiędzy standardem z 2005 i 2018 roku można podzielić na dwie kategorie: pierwsza wynika z przyjęcia w standardzie z 2018 roku struktury HLS, natomiast druga kategoria to zmiany specyficzne dla ISO 22000 i zarządzania bezpieczeństwem żywności.
EN
The ISO 22000: 2018 standard has been in force as a national standard since August 2018. The standard is based on High Level Structure, thanks to which it can be implemented and integrated with other management systems: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. The structure of Annex SL includes 10 Clauses and allows to eliminate misunderstandings, duplication and conflicts resulting from differences in interpretation management systems standards. The Plan-Do-Check-Act cycle is used for planning and control FSMS at the organizational level and coexists with the PDCA cycle of planning and control at the operational and process level of a food safety system. The most important differences between the 2005 and 2018 standards can be divided into two categories: the first is due to the adoption of the HLS structure in the 2018 standard, the second category is changes specific to ISO 22000 and food safety management.
PL
W referacie przedstawiono wyniki dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy katastrof budowlanych, które wystąpiły w Polsce w latach 1995–2018.
EN
The paper presents the results of the analysis of construction disasters that occurred in Poland in the years 1995–2018 made at the Main Office of Building Supervision.
19
Content available remote Drony w diagnostyce wizyjnej uszkodzeń szyn kolejowych
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania dronów w diagnostyce wizyjnej toru kolejowe-go. Pokazano przykłady badań rozległych wad w główce szyny, wraz z metodą przetwarzania i analizy obrazów. Wymieniono zalety i wady takich badań. Wskazano propozycje kierunków ich wdrażania przez PKP PLK S.A.
EN
The paper discusses the possibilities of the use of drones in the visual diagnostics of the rail-way track. Examples of extensive defects in the railhead are shown, along with methods of image processing and analysis. Pros and cons of such a research were presented. Suggested directions for their implementation at PKP PLK S.A. were presented.
EN
One of the factors allowing to shape safety and quality of a postal service is an opinion of its customer. In the following paper, the analysis of the impact of a customer’s perception of safety on the service quality assessment has been presented. Research results presented in the paper refer to opinions of traditional and digital customers of postal services. The presented analysis is enriched by a theoretical framework of service quality, the explanation of the concept of safety, and a complementary characteristics of traditional and digital postal services. Afterwards, safety attributes of the postal services have been proposed, explained and highlighted. Subsequently, the results presented in the paper refer to the validity of particular chosen safety attributes of postal services.
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.