Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  słoma jęczmienna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research on the mass and the energy potential of malting barley straw of the "Klas" variety. The research was designated on a 100 ha plantation located in Pojezierze Iławsko-Sztumskie region. Using the Yara N-Sensor processor, precise application of mineral fertilizers according to determined fertilization demand allowed increasing the grain yield by 26% and the straw biomass yield by 74% compared to the control sample. The resulting increase in biomass obtained in the form of straw impacts its possible partial use for energy purposes without negative effects on the environment. The tested energy value of malting barley straw as a function of moisture content allowed a conclusion that between 10 and 25% of water content the energy value drops from 13.1 to 7.4 GJ·t-1 . For an average water content of 15%, this yields an energy potential unit of 23.76 GJ·ha-1 . Following observations of the combustion process, it was concluded that barley straw cannot be used as a source of biomass for the largescale power production since its ash melts at below 800ºC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań potencjału masy i energii słomy jęczmienia browarnego odmiany ”Klas” wyznaczonego na plantacji 100 ha zlokalizowanej na Pojezierzu Iławsko-Sztumskim. Precyzyjne aplikowanie nawozów mineralnych wg ustalonych potrzeb nawozowych przy pomocy procesora Yara N- Sensor, umożliwiło zwiększenie plonu ziarna o 26% i biomasy słomy o 74% w porównaniu do próby kontrolnej. Uzyskany wzrost pozyskiwanej biomasy w formie słomy wpływa na możliwość jej częściowego wykorzystania energetycznego bez negatywnych skutków dla środowiska. Przeprowadzone badania wartości energetycznej słomy jęczmienia browarnego w funkcji jej wilgotności pozwalają stwierdzić, że w przedziale od 10 do 25 % zawartości wody, wartość energetyczna spada z 13,1 do 7,4 GJ·t-1 co dla średniej zawartości wody 15% daje jednostkowy potencjał energii 23,76 GJ·ha-1 Jak wykazały obserwacje procesu spalania, słoma jęczmienna nie może być stosowana jako źródło biomasy dla sieciowej energetyki, ponieważ występuje zjawisko topienia się popiołu już w temperaturze poniżej 800ºC.
PL
Stopień zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi wzrasta wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego ropy naftowej i jest ściśle powiązany z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz wzrostem jakości życia mieszkańców miast i gmin. Wykorzystanie procesów adsorpcyjnych stanowi bardzo dobrą metodę oczyszczania wód oraz ścieków ze związków pochodzenia naftowego z uwagi na ich wysoką efektywność oraz prostotę zastosowania. W pracy scharakteryzowano zjawisko adsorpcji pod kątem jego wykorzystania w oczyszczaniu wód oraz ścieków. Dokonano również przeglądu materiałów adsorpcyjnych, w którym omówiono naturalne i syntetyczne adsorbenty organiczne oraz nieorganiczne wykazujące duży potencjał sorpcyjny w zakresie usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych. Ponadto, porównano właściwości sorpcyjne adsorbentu na bazie węgla aktywnego z alternatywnym materiałem sorpcyjnym, wykazując duży potencjał zastosowania surowców odpadowych w procesach adsorpcji substancji olejowych.
EN
Degree of environmental pollution by petroleum hydrocarbons increases with the development of the petroleum mining industry and is closely related to the rapid development of civilization and an increase of the life quality the inhabitants of cities and communes. The use of adsorption processes is a very good method for water and wastewater purification from petroleum compounds due to their high effectiveness and simplicity of use. The paper characterizes the phenomenon of adsorption in terms of its application in water and wastewater purification. Besides, the review of sorption materials was performed. Natural and synthetic, organic and inorganic adsorbents which showing great sorption potential for petroleum compounds removal, were described. In addition, the sorption properties of active carbon and alternative adsorptive material were compared. It was proved that waste raw materials have high application potential at the oily substances adsorption.
PL
Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania słomy jęczmienia z uprawy przy dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na wartość ciepła spalania badanej słomy jęczmiennej wpływ miała zarówno jej wilgotność, jak też zastosowana podczas uprawy dawka potasu. Przy wilgotności 3,2 i 11,7% słoma jęczmienia nawożonego potasem w dawce 150 kg·ha-1 charakteryzowała się wyższą, w stosunku do drugiego zastosowanego wariantu nawożenia tym składnikiem, wartością ciepła spalania, wynoszącą odpowiednio 18,98 i 18,02 MJ·kg-1. W przypadku jęczmienia, który nawożono o połowę mniejszą dawką potasu, ciepło spalania jego słomy przy wilgotności 3,2% wynosiło 18,3 MJ·kg-1, natomiast 17,51 MJ·kg-1, gdy słoma miała wilgotność 11,7%.
EN
The objective of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of barley straw from cultivation at two levels of potassium fertilization. The research were conducted using a calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the obtained results it was determined that moisture of barley straw and a dose of potassium used at the cultivation influenced the value of the heat of combustion of barley straw. At the moisture of 3.2 and 11.7% straw of barley which was fertilized with potassium with the dose of 150 kg·ha-1 was characterized by a higher value of the heat of combustion, in comparison to the the second variant of fertilization with this component, which amounted to respectively 18.98 and 18.02 MJ·kg-1. In case of barley, which was fertilized with a half lower dose of potassium, the heat of combustion of its straw, at the moisture of 3.2% was 18.3 MJ·kg-1 and 17.51MJ·kg-1 when the straw was of 11.7% moisture.
EN
The eutrophication of freshwaters – including shallow lakes – has become a global problem in the 21st century. Cyanobacterial blooms belong to the most frequent effects of this phenomenon. Although the problem, as well as methods for control it, are known since the beginning of the last century, in the last 25 years we can observe an increasing number of publications concerning methods of bloom control. The paper gives a review of different methods (chemical, physical and biological) applied in cyanobacterial bloom control in shallow lake ecosystems, taking into account not only the effectiveness of the methods but also their impact on other water biocenoses.
PL
Jednym z globalnych problemów XXI w. jest eutrofizacja wód śródlądowych, w tym płytkich jezior, której częstym efektem są zakwity cyjanobakterii planktonowych. Problem zakwitów sinic znany jest co najmniej od początku poprzedniego stulecia, podobnie jak i sposoby walki z tym negatywnym zjawiskiem, jednak to w ciągu ostatnich 25 lat, wraz z rozwojem ekologii płytkich jezior, daje się zauważyć wzrost liczby publikacji na temat nowych metod kontroli zakwitów. W artykule przedstawiono przegląd różnorodnych (chemicznych, fizycznych i biologicznych), aktualnie stosowanych metod ograniczania nadmiernego rozwoju cyjanobakterii w płytkich zbiornikach wodnych uwzględniając zarówno ich skuteczność, jak i wpływ na inne biocenozy wodne.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury naukowej na temat zastosowania słomy jęczmiennej do ograniczania zakwitów glonów w zbiornikach wodnych. Jest to jedna z niewielu metod rekultywacji zbiorników wodnych spełniających jednocześnie następujące warunki: łatwe w zastosowaniu, bezpieczne dla środowiska i stosunkowo mało kosztowne. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat działania słomy jęczmiennej oraz przykłady jej zastosowania w różnych krajach, a także wady i zalety tej stosunkowo nowej metody.
EN
The article reviews scientific literature on the use of the barley straw in reducing algae blooms in water reservoirs. It is one of the few methods of water reservoirs reclamation fulfilling the following conditions: easy to use, safe for the environment and relatively low-cost. The article presents the state of knowledge on the barley straw action and the examples of its use in different countries, as well as advantages and disadvantages of this relatively new method.
PL
Omówiono problem zakwitów powierzchniowych zbiorników wodnych. Obok konwencjonalnych metod zwalczania zakwitów przedstawiono nową metodę kontroli wzrostu fitoplanktonu za pomocą rozkładających się słomy jęczmiennej.
EN
The problem of algal blooms in surface water reservoirs has been discussed. Besides the conventional methods for combatting the algal blooms there is presented in the paper a new method for control of the growth of algae by means of the rotting barley straw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.