Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody i rozwiązania ograniczające erozję, zmniejszające transport rumowiska wleczonego oraz poprawiające parametry geomorfologii fluwialnej cieków. Prezentowane rozwiązania są jednymi z częściej stosowanych metod zabezpieczenia koryt cieków. Technologia wykonania jest prosta i szybka, co skutkuje relatywnie niskim kosztem realizacji i eksploatacji. Głównym elementem elastycznych zapór są przyczółki oraz rozpięta pomiędzy nimi specjalna elastyczna siatka o dużych średnicach oczek. Rozwiązania te nie dokonują separacji koryt oraz nie ingerują w stan ekologiczny wód; są proekologiczne, skuteczne oraz równie funkcjonalne, jak stosowane obecnie.
PL
Zachwaszczone łąki, stosy rozbitych butelek i zniszczonych kartonów, zaniedbane porty rzeczne to obraz, który znamy ze spacerów wzdłuż miejskich rzek. Jednakże ostatnio coraz częściej samorządy dostrzegają wielki potencjał tych terenów. Realizują programy rewitalizacji, by przywrócić je mieszkańcom. Z jakim skutkiem?
EN
The environmental assessment of the surface water quality of the Western Bug River has been made using the system of classification quality of land surface water of Ukraine in accordance with the approved methodology, which allows comparing water quality of separate areas of water objects of different regions. The calculation of the environmental assessment of water quality has been carried according to three blocks: block of salt composition, block of trophic and saprobic (ecological and sanitary) indicators and block of indicators of content of specific toxic substances. The results are presented in the form of a combined environmental assessment, based on the final conclusions of the three blocks and consists in calculating the integral ecological index. Comprehensive studies of changes in the water quality of the Western Bug River have been conducted within the territory of Ukraine for a long-term period. The water quality of the river on the final values of the integral indicators of the ecological condition corresponded mainly to 4nd category of the 3rd class – the water is “satisfactory” by condition and “little polluted” by degree of purity (except for points of observation that located within the Volyn region, where the water quality corresponded to 3rd category and the 2nd class. It is “good” by condition and “fairly clean” by the degree of purity). Visualization and part of the analysis are performed using GIS technologies in the software of the ArcGIS 10.3.
PL
Środowiskową ocenę jakości wód powierzchniowych Bugu prowadzono z zastosowaniem systemu klasyfikacji wód powierzchniowych Ukrainy w zgodzie z przyjętą metodologią, która umożliwia porównywanie jakości wód odrębnych obszarów z różnych regionów. Obliczenia prowadzące do oceny jakości wody prowadzono w trzech blokach: blok składu mineralnego wód, blok wskaźników troficznych i saprobowych (ekologicznych i sanitarnych) oraz blok wskaźników substancji szczególnie toksycznych. Obliczono zintegrowane wskaźniki ekologiczne i przedstawiono je w formie zbiorczej oceny środowiskowej opartej na wnioskach z trzech wymienionych bloków. Całościowe badania zmian jakości wody w Bugu są prowadzone na terytorium Ukrainy od wielu lat. Zintegrowane wskaźniki odpowiadają w większości 4. kategorii i 3. klasie – woda ma stan „zadowalający” i jest „nieznacznie zanieczyszczona” (z wyjątkiem stanowisk w regionie Wołynia, gdzie jakość wody odpowiada 3. kategorii i 2. klasie. Jej stan jest „dobry” a woda jest „dość czysta”). Wizualizację i część analiz wykonano z zastosowaniem technologii GIS i programu ArcGIS 10.3.
PL
Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania wskaźników biologicznych do oceny wpływu robót regulacyjnych na zbiorowiska roślin wodnych oraz ocena wpływu czasu, jaki upłynął od wykonania robót na te wskaźniki. Zbadano wpływ na skład jakościowy zbiorowisk roślin wodnych parametrów koryta rzeki i jej strefy przybrzeżnej, które zostały ukształtowane w wyniku prac regulacyjnych. Wskaźnikami biologicznymi oddziaływania regulacji koryta na rośliny wodne były: liczba gatunków, stopień pokrycia dna, wskaźnik różnorodności Schannona-Wienera, wskaźnik równocenności Pielou oraz wskaźnik niedoboru gatunkowego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że regulacja rzeki ma wpływ na rośliny wodne, a analizowane wskaźniki biologiczne mogą być przydatne w ocenie tego wpływu.
EN
This study aims to examine the possibility of using biological indicators, to assess the impact of regulatory works on aquatic plant communities. In addition, it will also conduct an assessment of changes to indicators over time, following works. The analysis focused on the impact of regulatory works on the qualitative composition of aquatic plant communities, as well as parameters of the river bed and its coastal (littoral) zone. The study finds that several biological indicators can function as a measure of impact in relation to regulatory works. These indicators are the number of species, the degree of bottom coverage, the Shannon-Wiener diversity index, the Pielou equality indicator and the species shortage indicator. This study concludes that river regulation can affect aquatic flora, and that the above listed biological indicators may be useful in assessing levels of impact.
EN
Multidimensional exploratory techniques, such as the Principal Component Analysis (PCA), have been used to analyze long-term changes in the flow regime and quality of water of the lowland dam reservoir Turawa (south-west Poland) in the catchment of the Mała Panew river (a tributary of the Odra). The paper proves that during the period of 1998–2016 the Turawa reservoir was equalizing the river’s water flow. Moreover, various physicochemical water quality indicators were analyzed at three measurement points (at the tributary’s mouth into the reservoir, in the reservoir itself and at the outflow from the reservoir). The water quality assessment was performed by analyzing physicochemical indicators such as water temperature, TSS, pH, dissolved oxygen, BOD5, NH4+, NOˉ3, NOˉ2, N, PO43-, P, electrolytic conductivity, DS, SO42- and Clˉ. Furthermore, the correlations between all these water quality indicators were analyzed statistically at each measurement point, at the statistical signifi cance level of p ≤ 0.05. PCA was used to determine the structures between these water quality variables at each measurement point. As a result, a theoretical model was obtained that describes the regularities in the relationships between the indicators. PCA has shown that biogenic indicators have the strongest infl uence on the water quality in the Mała Panew. Lastly, the differences between the averages of the water quality indicators of the infl owing and of the outflowing water were considered and their signifi cance was analyzed. PCA unveiled structure and complexity of interconnections between river flow and water quality. The paper shows that such statistical methods can be valuable tools for developing suitable water management strategies for the catchment and the reservoir itself.
PL
Eksploracyjne techniki wielowymiarowe, takie jak analiza składowych głównych (PCA), zostały zastosowane w celu analizy wieloletnich (lata 1998-2016) zmian przepływów i jakości wód nizinnego zbiornika zaporowego Turawa (południowo-zachodnia Polska) w zlewni rzeki Mała Panew (dopływ rzeki Odry). W pracy wykazano, że w okresie 1998-2016 zbiornik Turawa w znacznym stopniu wyrównywał przepływy wód rzeki Mała Panew. Analizowano również wskaźniki fizykochemiczne jakości wód na trzech stanowiskach pomiarowych (dopływ do zbiornika, w zbiorniku i na odpływie ze zbiornika). Ocenę jakości wody wykonano analizując wskaźniki fizykochemiczne takie jak: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, pH, tlen rozpuszczony,BOD5, NH4+, NOˉ3, NOˉ2, N, PO43-, P, przewodność elektrolityczną, substancje rozpuszczone, siarczany SO42- - i chlorki Clˉ. Analizie statystycznej poddano również związki korelacyjne pomiędzy wszystkimi wskaźnikami jakości wody na poszczególnych stanowiskach pomiarowych, istotne statystycznie na poziomie p<0,05. W celu wykrycia struktur zachodzących między wskaźnikami jakości wody na każdym stanowisku pomiarowym, zastosowano analizę składowych głównych (PCA) (Principal Components Analysis), w efekcie której otrzymano teoretyczny model opisujący prawidłowości w zależnościach między analizowanymi wskaźnikami jakości wód. Analiza składowych głównych (PCA) wykazała, że jakość wody rzeki Mała Panew najsilniej determinowały wskaźniki biogenne. Analizowano również istotność różnic między średnimi stężeniami wskaźników jakości wody dopływającej do zbiornika i wody odpływającej ze zbiornika. Na podstawie zastosowanych metod eksploracyjnej analizy danych możliwe było rozpoznanie struktur i złożoności powiązań zachodzących pomiędzy przepływami wód oraz wskaźnikami jakości wód w rzece Mała Panew. W pracy wykazano, że metody te mogą stanowić niezbędne narzędzie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji i rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą zarówno w zlewni zbiornika jak i w zbiorniku wodnym.
7
Content available Beach bary we Wrocławiu. Ewaluacja przestrzeni
PL
Od 2016 r. we Wrocławiu powstało kilkanaście beach barów. Większość z nich zlokalizowano nad rzeką. Ich model przestrzenny (a także biznesowy), oparty na skojarzeniach zawartych w samej nazwie, kreujący przestrzeń o dużej atrakcyjności skłonił autora do objęcia ich badaniami. Celem przeprowadzonych badań było poznanie i ewaluacja stosowanych w beach barach sposobów ożywiania przestrzeni, przyciągania i zachęcania ludzi do spędzania tam czasu, a tym samym zrozumienie działania tych miejsc jako przestrzeni. Punktem wyjścia obserwacji i badań było założenie, że beach bary są rodzajem przestrzeni podobnych do miejskich przestrzeni publicznych, co z jednej strony pozwala sprawdzić, czy mogą one odgrywać taką rolę, a z drugiej daje możliwość potraktowania ich jako lustra, w którym pokazane zostanie to, czego miejskie przestrzenie publiczne nie zapewniają. Przyjęta metoda polegała na ciągłej obserwacji, dla której głównym punktem odniesienia była kilkudziesięcioletnia praktyka projektowa i realizacyjna amerykańskiej organizacji non-profit „Project for Public Spaces”. Zgodnie z tym podejściem ocena dotyczyła czterech sekcji: dostępność i połączenia, komfort i wizerunek, funkcja i działanie oraz wartość społeczna. Beach bary są przestrzeniami proponującymi urozmaicone formy spędzania czasu, zapewniają różnorodną, bogatą ofertę i dają możliwość korzystania z różnych rodzajów aktywności, a także umożliwiają użytkownikom dużą swobodę zachowania.
EN
Since 2016 several beach bars have been opened in Wrocław. Most of them were located by the river. The study was inspired by their spatial (and also business) model which relies on creating places of great attractiveness and bases on associations contained in the name itself. The research strived at learning and evaluating the ways of bringing the space to life, attracting and encouraging people to spend their time there, and thus at understanding how these places work as a space. The starting point for this observation and research was the assumption that beach bars are a type of space similar to urban public spaces. On the one hand, it makes it possible to see whether they can play such a role, while on the other it allows to treat them as a mirror which can reveal what urban public spaces are unable to provide. The adopted method consisted of a continuous observation. The long-standing practice in designing and implementing projects by the American non-profit organization “Project for Public Spaces” provided the main reference point for this study. According to this approach, the evaluation referred to four parameter groups: access and connections, comfort and image, function and action, and social value. Beach bars are spaces offering varied forms of leisure, they provide a diverse, rich offer and give an opportunity to enjoy various types of activities. They also give users a great freedom of behavior.
EN
Flooding events are rising across European watercourses because of changing climatic conditions and anthropogenic pressure. To deal with these events, the European Floods Directive requires the development of flood risk management plans regularly updated every 6 years, where areas affected by flood risk and relative management strategies should be identified. Along the Directive, sediment transport and morphological changes in freshwater environments like rivers are only marginally considered, leading to a possibly wrong estimate of the impact of floods in the case of watercourses in which sediment transport represents a fundamental component. Using the Secchia River in Italy as a case study, the paper compares two numerical simulations performed with the freeware iRIC suite, imposing the same boundary conditions but comparing fixed and mobile bed. The obtained results pinpoint the importance of considering sediment transport in drawing flooding scenarios for alluvial sandy rivers. As suggested by this example, for the incoming revisions of the flood risk management plans, forecasted by 2021, water managers should account for the dynamic behaviour of surface watercourses, considering sediments not only as a driver of pollutants but also as a key aspect that shapes the environment and should be considered in modelling future scenarios and drawing associated management strategies.
PL
Zaniedbywane przez dziesięciolecia przestrzenie nadrzeczne polskich miast zyskały w ostatnich latach na znaczeniu jako tereny rekreacyjne poprzez proces ich rewaloryzacji. Tym samym możemy obserwować powrót życia społecznego i kulturalnego nad wodę.
EN
An important factor in the location of the first human settlements was access to a river. Connected with industrialization, the progressive process of turning the city away from rivers caused the degradation of watercourses and their surroundings. Degraded rivers have become a shameful problem and a barrier to intensively developing cities. In the 21st century, the advantages of well-developed boulevards were recognized. This article analyzes the role of the river in the urban spatial development and public spaces related to the river. In addition, opportunities for the improvement of riverside urban spaces are presented on the example of the area of Stare Dębniki and Salwator in Cracow. Detailed variants were developed as part of the Przepis na miasto workshops.
PL
Ważnym czynnikiem lokalizacji pierwszych osad ludzkich był dostęp do rzeki. Związany z industrializacją, postępujący proces odwracania się miasta od rzek spowodował degradację cieków i ich otoczenia. Zdegradowane rzeki stały się wstydliwym problemem i barierą dla intensywnie rozwijających się miast. W XXI wieku zaczęto dostrzegać zalety dobrze zagospodarowanych bulwarów. W niniejszym artykule dokonano analizy roli rzeki w rozwoju przestrzennym miast i przestrzeni publicznych związanych z rzeką. Ponadto, przedstawiono możliwości poprawy nadrzecznych przestrzeni miejskich na przykładzie obszaru Starych Dębnik i Salwatora w Krakowie. Szczegółowe warianty opracowane zostały w ramach warsztatów Przepis na miasto.
EN
Contemporary tendencies in shaping river valleys in cities constitute a clash and overlap of numerous aspects of contemporary urban planning. The range and diversity of interventions depict the whole array of new urban landscapes, the superior quality of which is constituted by the ecological aspect. Growing climatic changes, as well as limits of the natural environment within urban structures, pose special requirements for urban sections of river valleys. Urban strategies and projects proposed for these sections must face problems related to water resources management, and at the same time, they need to be activators of the new quality of the city in the context of its competitiveness. This paper focuses on two fundamental tendencies in designing river valleys in cities: anti-flood control, and increasing the share of the natural environment in the urban structure.
PL
Współczesne tendencje kształtowania dolin rzecznych w miastach to zderzenie i nałożenie się wielu aspektów współczesnej urbanistyki. Rozpiętość i różnorodność interwencji ukazuje pełen wachlarz nowych krajobrazów miejskich, których cechą nadrzędną staje się aspekt ekologiczny. Narastające zmiany klimatyczne, a także ograniczanie środowiska naturalnego w obrębie struktur miejskich, stawia przed miejskimi odcinkami dolin rzecznych szczególne wymagania. Proponowane dla tych odcinków strategie i projekty urbanistyczne muszą sprostać zarówno problemom dotyczącym gospodarowania zasobami wodnymi, jak i jednocześnie być stymulatorem nowej jakości miasta w kontekście jego konkurencyjności. Artykuł skupia się na dwóch podstawowych tendencjach w kształtowaniu dolin rzecznych w miastach: ochronie przeciwpowodziowej oraz zwiększaniu udziału środowiska naturalnego w strukturze miejskiej.
12
Content available Rzeka – transformacja czy metamorfoza
PL
Rzeka jako jeden z podstawowych elementów układu krajobrazowego poddawana jest obecnie intensywnemu procesowi przemian. Przemiany te warunkowane są w znacznej mierze obciążeniami wynikającymi z dotykających nasz Glob zmian klimatycznych. Gwałtowne ocieplenie klimatu i związane z nim podnoszenie się poziomu wód, jak i zwiększenie zagrożeń ze strony wód opadowych stawiają przed polityką dotyczącą zlewni rzek nowe wyzwania. Czy nowe transformacje można określić mianem pozytywnej metamorfozy, kreującej zupełnie nowe wartości przestrzenno – funkcjonalne współczesnego miasta? Artykuł przedstawia wybrane aspekty rządzące relacją zachodzącą pomiędzy rzeką a strukturą współczesnego miasta na przykładzie miasta Berlina.
EN
River as one of basic elements of the landscape pattern has been currently subjected to an intensive process of transformations. These transformations are largely determined by burdens resulting from climatic changes that affect our globe. Rapid climate warming and the sea level rise it entails, as well as the intensification of threats on the part of rainwater, pose new challenges before policies relating to river catchment areas. Can these new transformations be referred to as a positive metamorphosis, creating completely new spatial and functional values of the contemporary city? The paper presents selected aspects governing the relationship between the river and the structure of the contemporary city upon the example of Berlin.
PL
Rewitalizacja nadbrzeży mająca na celu regenerację miejskiej przestrzeni publicznej to działania, które ukierunkowane są na poprawę jakości, intensyfikację zabudowy i zagospodarowanie w obszarach naturalnych cieków rzecznych. Są to czynności obejmujące modernizację terenów o różnym charakterze: śródmiejskich, poprzemysłowych, poportowych, znajdujących się w sąsiedztwie obszarów mieszkaniowych, bulwarów i zajmują się także infrastrukturą rekreacyjną, komunikacyjną oraz hydrotechniczną. W Krakowie wschodni odcinek Wisły stanowi wyzwanie projektowe dla planistów i urbanistów, ze względu na funkcję terenów do niego przylegających, jakimi są obszary przemysłowe, zdegradowane oraz nieużytki. W artykule autorka stara się wyznaczyć kierunki działań regeneracji bulwarów oraz frontu wodnego w okolicy zdominowanej przez funkcję industrialną - Elektrociepłownię Łęg, opierając się przy tym na przykładzie jakim jest zagospodarowanie ciągu bulwarów wiślanych w Warszawie.
EN
The urban regeneration of waterfronts which is meant to regenerate urban public spaces involves efforts which are aimed at the improvement of the quality and the densification of the built environment and development in areas of natural river watercourses. These are efforts covering the modernisation of different types of areas – downtown, post-industrial areas and those of former ports, located in the vicinity of residential areas, boulevards – and which are also focused on recreational, circulation and hydrotechnical infrastructure. In Krakow, the eastern section of the Vistula River constitutes a design challenge for planners and urban designers, due to the function of the areas that are adjacent to it, which are industrial areas, areas suffering from urban decay, as well as wasteland areas. In the article the author attempts to outline directions for action regarding the urban regeneration of the boulevards and the waterfront in an area dominated by an industrial form of use – the Łęg heat and power generation plant, using the example of the development of the Vistula River boulevards in Warsaw as a basis.
EN
The thesis presents long-term changes in water levels of Prosna, one of the main rivers in Wielkopolska, i.e. a region that commonly is considered as one of the least water-rich in Poland. It was found that in the last 40 years, average annual water levels of Prosna were characterized by a downward trend of 7.8 cm•dec-1 and were statistically significant at p=0.05 and also p=0.01.In all months, the water level dropped, although statistically it was significant in seven cases. The largest reduction in monthly average water levels (statistically significant, p = 0.05) was in August and December and it was progressing at a rate of 13.2 and 12.3 cm•dec-1.The consequence of this ongoing trend may be, among others, deterioration of living conditions of ichthyofauna, or worse water quality of Prosna.
EN
Agriculture is one of the strategic spheres of the economy in highland and lowland regions, the main impact of its development by farmers is the management of stable regimes of cultivating crops. Nowadays in Armenia and Artsakh, agriculture develops mainly due to enlarging mostly agricultural crop lands. As a means of solving the main task, one method of calculating the parameters of irrigation regimes is suggested in the case of drip and sprinkle irrigation.
16
PL
Celem pracy jest analiza zmian warunków termicznych rzeki Prosny w środkowej Polsce (profil Bogusław) w ciągu ostatnich 50 lat (1965–2014). Na podstawie codziennych pomiarów temperatury prowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy stwierdzono, że średnia roczna temperatura wody rzeki Prosny uległa znacznemu ociepleniu, średnio 0,27°C∙dek–1. W układzie miesięcznym najwyższy wzrost odnotowano w kwietniu – 0,46°C∙dek–1. Zmiany temperatury wody były silnie uzależnione od transformacji warunków klimatycznych. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w tym samym wieloleciu mierzonej na stacji Kalisz (ok. 20 km od profilu badawczego) wyniósł 0,3°C∙dek–1. Tak wyraźne zmiany reżimu termicznego Prosny mają i będą miały wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu. Jest to dobrze widoczne, m.in. w występowaniu zjawisk lodowych, których czas trwania uległ skróceniu o 5,6 dni•dek–1.
EN
The objective of the paper is the analysis of changes in the thermal conditions of the Prosna River in central Poland (station Bogusław) over the last 50 years (1965–2014). Based on daily temperature measurements performed by the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute, it was determined that the mean annual water temperature in the analysed river considerably increased by an average of 0.27°C∙decade–1. In monthly distribution, the highest increase was recorded in April. It amounted to 0.46°C∙decade–1. Changes in water temperature were strongly dependent on the transformation of climatic conditions. An increase in the annual air temperature in the analogical multiannual for station Kalisz (about 20 km from the research site) amounted to 0.3°C∙decade–1. Such evident changes in the thermal regime of the Prosna Regime have and will have an effect on the functioning of the entire ecosystem. It is clearly visible among others in the occurrence of ice phenomena the persistence of which decreased by 5.6 day∙decade–1.
EN
This paper presents the results of research on the impact of the composition of wastewater discharged from a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant on the quality of water in the Urzędówka River, a right tributary of the Wyżnica River. During the years 2011-2013, samples of treated wastewater and water from the river were collected (upstream and downstream of the wastewater discharge point) and subjected to physicochemical analysis and, in 2013, also to microbiological analysis. The study showed that the treated wastewater outflowing from the treatment plant did not have any negative influence on the quality of the water in the receiver. Water from the Urzędówka River met clarity standards for class I waters; only the concentrations of total phosphorus and nitrate nitrogen exceeded the limit values for water clarity class II. The studies have shown that waters from the Urzędówka River upstream of the treatment plant contained a huge concentration of E. coli bacteria, fecal coliform bacteria and fecal enterococci, which indicates the impact of other sources of microbiological pollution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ścieków odprowadzanych z hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej na jakość wód z rzeki Urzędówki, prawostronnego dopływu rzeki Wyżnicy. Próby ścieków oczyszczonych oraz wód z rzeki (powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków) do analiz fizyczno-chemicznych pobierano w latach 2011-2013, a do analiz mikrobiologicznych w 2013 roku. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ścieki oczyszczone, odpływające z gruntowo-roślinnej oczyszczalni nie miały negatywnego wpływu na jakość wód odbiornika. Wody rzeki Urzędówki odpowiadały I kasy czystości, jedynie zawartość fosforu ogólnego oraz azotu azotanowego przekraczała wartości graniczne określone dla II klasy czystości. W wodzie z rzeki przed zrzutem ścieków oczyszczonych notowano wysoką liczebność bakterii grupy coli i coli typu kałowego oraz enterokoków kałowych, co wskazuje na oddziaływanie innych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
PL
W artykule zwrócono uwagę na nowoczesny, proekologiczny sposób utrzymania rzek i potoków górskich poprzez wprowadzenie do gamy obecnie stosowanych urządzeń hydrotechnicznych bystrz o zwiększonej szorstkości, zwanych też stopniami ramp. Budowle te, utrzymując koryta rzek i potoków górskich w stanie ekologicznym dobrym, powodują odtwarzanie struktur łach korytowych, tworząc stosowne warunki życia moakrobentosowi oraz umożliwiając swobodną wędrówkę ryb. Niniejsza praca spełnia oczekiwania wprowadzanej w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz odpowiada na argumenty organizacji ekologicznych, takich jak przykładowo „Gaja”, czy WWF.
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości wody rzeki Pratwy przepływającej przez zbiornik wstępny; badania prowadzono w okresie od listopada 2005 do października 2007 roku. Ich celem była ocena zmian zawartości substancji biogennych na trzech stanowiskach: w wodach rzeki Pratwy, zbiornika wstępnego i w wodach na odpływie ze zbiornika wstępnego. Ocenę tę wykonano na podstawie badań jakości wody pod względem zawartości w nich substancji biogennych: NO3–, NO2–, NH4+ i PO443– i chlorofilu a. Ponadto w wodzie zbiornika wstępnego badano przezroczystość wody. Przeprowadzone badania wykazały, że zbiornik wstępny Brzózki w okresie badawczym wpływał negatywnie na zmiany jakości wody rzeki Pratwy. Zawartości wszystkich badanych substancji biogennych w wodach odpływających ze zbiornika wstępnego były wyższe niż w wodach dopływających do zbiornika wstępnego. Przeprowadzone badania wykazały, że zbiornik wstępny w okresie badań nie spełniał zakładanych zbiornikom wstępnym funkcji. Badane wody z terenu zbiornika wstępnego uznano za wody eutroficzne ze względu na wartość przeźroczystości i chlorofilu a, natomiast wody rzeki Pratwy ze względu na zawartość azotanów zakwalifikowano także do wód eutroficznych. W pracy wskazano, że należy dążyć do sytuacji, aby zbiorniki wstępne mogły się przyczyniać do ochrony i poprawy jakości wód. W tym celu należy je właściwie użytkować oraz monitorować jakość wody wszystkich dopływów do zbiornika, która wynika z gospodarki wodno-ściekowej w zlewni.
EN
This paper presents the results of water quality measurements carried out in the Pratwa river that flows through the pre-dam reservoir located in the backwater of the Brzozka reservoir in the Opole province. The research was carried out over the period from November 2005 to October 2007. Its goal was to evaluate the changes in the content of biogens at three measurement points: in the Pratwa river, in the pre-dam reservoir and at the outflow from the pre-dam reservoir. The assessment was performed based on the water quality measurements in terms of the content of the following biogens: NO3–, NO2–, NH4+, PO43– and chlorophyll a. Moreover, water transparency was measured in the pre-dam reservoir. The measurements show that over the investigated period of time the Brzozki pre-dam reservoir adversely affected the quality of water in the Pratwa river. The content of all of the investigated biogens in the water outflowing from the pre-dam reservoir was higher than that in the water inflowing to it. The measurements also show that over the investigated period of time the pre-dam reservoir did not fulfil the functions expected of pre-dam reservoirs. Because of the transparency and the content of chlorophyll, the water from the reservoir was deemed eutrophic. The water in the Pratwa river was also deemed eutrophic, but the reason for this was the content of nitrates. The paper shows that one should try to make the pre-dam reservoirs contribute to the protection and improvement of water quality. To this aim, one should use such reservoirs correctly and monitor the quality of water inflowing to the reservoir as a result of water and sewage management in the catchment.
EN
The fourth-order stream of the Baltic Sea has been analysed, which is a tributary which remained in the riverbed as a result of natural river stretches not corresponding to the status of good water quality. The authors examined separate river stretches representing maximum changes in the hydraulic gradient and investigated the dependence of variations in the concentrations of biogenic nutrients on river flow velocity, i.e., turbulence, defining it by the Reynolds criterion. The calculation of the coefficient of self-purification provides that the river flowing downstream is 100% self-purified and removes all nitrates and 61% of phosphates. The content of dissolved oxygen at the confluence of the river in spring was by 5.5% larger than that at the headwaters, whereas in the summer season, the difference in the content of dissolved oxygen in river water between the headwaters and confluence increased and made 25%. The conducted research has disclosed that the dynamics of river flow affects water quality, and therefore, for selecting monitoring places, land use structure or economic entities situated around the sampling point as well as the nature of the river flow itself must be considered.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.