Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko wypadku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Bezpieczeństwo powinno być atrakcyjne
PL
Według danych spółki Aurora (firmy zajmującej się rozwojem pojazdów autonomicznych), w każdej minucie na świecie giną na drogach średnio 2,4 osoby. To prawie 3,5 tysiąca osób dziennie i ponad 1,2 miliona rocznie. Co jest najczęstszym powodem wypadków drogowych oraz co można zrobić, by zredukować wpływ tego czynnika i zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach? Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa transportu drogowego na tle innych rodzajów transportu, takich jak transport lotniczy czy kolejowy. Poruszony zostanie temat błędów ludzkich jako czynnika będącego przynajmniej częściową przyczyną prawie 90% wypadków drogowych. Omówione będą podejmowane środki zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, zarówno ze strony ustawodawców (przepisy, wymagania, promocja zbiorowego transportu publicznego, ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast), przemysłu motoryzacyjnego (poduszki powietrzne, system ABS, opony, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wspierania kierowcy), jak i drogowców (układ niwelety i drogi w planie, bezkolizyjne skrzyżowania, oznakowanie drogowe, nowoczesne bariery, zapewnienie odpowiednich parametrów warstwy ścieralnej). Jak wygląda przyszłość dróg pod względem bezpieczeństwa? Omówiony zostanie temat innowacyjnych technologii i rozwiązań zmniejszających ryzyko wypadków na drogach (pojazdy autonomiczne czy bezkolizyjne tunele podziemne „Loop” Elona Muska). Droga, którą zmierzamy w przyszłość powinna prowadzić do świata, w którym ludzie nie tracą życia w korkach ani w wypadkach.
EN
According to the resourses of Aurora (a company developing autonomous vehicles), every minute an average of 2.4 persons die on the roads in the world. It's almost 3.5 thousand people a day and over 1.2 million a year. What is the most common cause of road accidents and what can be done to reduce the impact of this factor and reduce the number of fatalities on the roads? The aim of the article is to analyze the safety of road transport against other modes of transport, such as air or rail transport. The issue of human error will be discussed as a factor that at least partially causes almost 90% of road accidents. Measures to increase road safety, both from the legislators (regulations, requirements, promotion of collective public transport, reduction of individual car traffic in city centers), automotive industry (airbags, ABS system, tires, advanced safety systems and driver support) as well as road builders (gradeline layout and roads in the plan, collision-free intersections, road markings, modern barriers, ensuring adequate parameters of the wearing course) is discussed in the article. What is the future of roads in terms of safety? The topic of innovative technologies and solutions reducing the risk of accidents on roads (autonomous vehicles or collisionless tunnels "Loop" by Elon Musk) is presented. The way we are approaching the future should lead to a world where people do not lose their lives in traffic jams nor accidents.
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
EN
According to research, metal processing industry has the highest risk of accidents at work, due to the necessity for personal protective equipment use and strict execution of safety rules and procedures. The paper presents the individual characteristics of health and safety management in the company producing steel flat bars. Special attention has been paid to the safety aspect of the use of automated logistical equipment (gantries, automatics) that increase the risk of work-related accidents. The results of research on the difficulties resulting from the specifics of production (metallurgical industry) has been presented.
EN
Improving of road infrastructure results in raised transport efficiency and reduced number and fatality of road accidents; it also has a favourable impact on the course of logistic operations. The current relations between the road category in the general meaning and the fatality of road transport accidents, which significantly affect the so-called external costs of transport, have been analysed in this paper. These costs predominantly depend on the risk of an accident with casualties and on the unit cost of a road accident. Indicators have been defined that may facilitate quantitative describing of the fatality of accidents and the share of accidents in the external costs of transport. Numerical values have been determined that describe the current accident hazards on Polish roads of specific categories. The trend lines of the changes in safety indicators facilitate the forecasting inference, which is indispensable for planning the development of road transport and for moulding the external costs of transport. Particular attention has been given to results of the application of the theory of risk to the defining of the relation between the road category and the fatality of accidents. The calculated risk indicator values show quite stable trend lines, which may facilitate the use of such values for the evaluation of the fatality of accidents on roads of various categories.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu. Podano podstawowe informacje na temat identyfikacji podstawowych charakterystyk statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy. Następnie opisano istniejące metody, które można zastosować do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym, które oparte są na wymaganiach zwartych w konwencji SOLAS 2009. Potem przedstawiono proponowaną kompleksową metodę oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym opartą na analizie ryzyka, którą można zastosować do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu. Przedstawiono główne elementy tej metody, które dotyczą oceny zachowania się statku i oceny ryzyka nieprzetrwania kolizji. Opisano procedurę oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym w czasie ratowania statku na morzu. Podano podstawowe elementy modelu ryzyka nieprzetrwania kolizji przez statek, który zastosowano w metodzie wraz z przykładem dotyczącym metody wyznaczania ryzyka nieprzetrwania kolizji.
EN
The most important information regarding the assessment of the safety of ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is presented in the paper. Brief knowledge about how to identify the basic characteristics of ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is introduced. Next, the possible methods for the assessment of the safety of ships in damaged conditions based on the requirements included in the SOLAS 2009 convention are briefly described. Then a proposed complex method of safety assessment of ships in damaged conditions based on risk analysis that can be applied for the safety assessment of ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is introduced. The major elements of this method concerning ship performance analysis and risk analysis of not surviving a collision are described. The procedure for the assessment of the safety of ships in damaged conditions during salvage at sea is also presented in the paper. The basic elements of the risk model that has been applied are shown. An example regarding the calculation of the risk of not surviving the collision is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym, która oparta jest na ocenie zachowania się statku uszkodzonego oraz na ocenie ryzyka wypadku. Do oceny ryzyka stosuje się analizę ryzyka, w tym elementy Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Proponowana metoda oparta jest na zastosowaniu całościowego podejścia do bezpieczeństwa statków. Uwzględnia sie w nim wpływ na bezpieczeństwo czynników o charakterze projektowym, operacyjnym oraz tych, związanych z zarządzaniem i wpływem czynnika ludzkiego. Zastosowano całościowy model ryzyka, który umożliwia wyznaczenie ryzyka utraty statku, w oparciu o ocenę jego zachowania się w czasie wypadku. Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o drzewa zdarzeń ETA. Poszczególne sekwencje zdarzeń mogą zwierać zagrożenia, zdarzenia pośrednie, zdarzenia dodatkowe i zdarzenia końcowe. Ryzyko wypadku dla danego scenariusza wypadku oblicza się w oparciu o macierzowy model ryzyka. Miarą bezpieczeństwa obiektu w proponowanej metodzie jest ryzyko lub jego poziom. Ocenę ryzyka (RA, QRA) przeprowadza się stosując kryteria akceptacji ryzyka (RAC). W metodzie można zastosować jedno z dwóch kryteriów: macierz ryzyka lub koncepcję ALARP. W ocenie ryzyka i zarządzając ryzykiem stosuje się tak zwane opcje kontroli ryzyka (RCO). W artykule przedstawiono procedurę zarządzania bezpieczeństwem.
EN
The paper concerns the safety of seaborne transportation and is devoted to safety of ocean engineering objects and ships in damaged conditions at sea. A method (procedure) of safety assessment of damaged objects (ships) is presented. The method is oriented on the object performance and risk assessment. For the risk assessment the risk based techniques are applied including the Formal Safety Assessment FSA introduced by IMO. The method (procedure) is based on application of the holistic approach to safety. An influence of factors affecting safety following from the different sources (design, operation, management, human factor) is taken into account. The holistic risk model is implemented which enables to estimate the risk of not surviving a collision (grounding, stranding, terrorist attack, etc.) using the object (ship) performance assessment during the accident. The event tree analysis ETA is used for the risk assessment. The different scenarios of accident are used and they include the hazards, intermediate events, additional events and consequences. The risk estimation is based on the matrix risk model. The safety measure in the method (procedure) is the level of risk. The risk assessment (RA, QRA) is conducted using the risk acceptance criteria (RAC) in the form of either the risk matrix or ALARP concept. The risk assessment is associated with using the risk control options (RCO) as well. Within the method safety is the objective. The procedure of risk management is presented in the paper. Finally, some remarks regarding the prioritization in the risk assessment and risk management during the ship accident at sea are described.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa transportu morskiego z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo obiektów oceanotechnicznych, w tym statków, w stanie uszkodzonym w warunkach operacyjnych. Przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa obiektów oceanotechnicznych i statków w stanie uszkodzonym, która oparta jest na ocenie zachowania się obiektu uszkodzonego lub statku oraz na ocenie ryzyka wypadku. Do oceny ryzyka stosuje się analizę ryzyka, w tym elementy Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA zalecanej przez IMO. Proponowana metoda oparta jest na zastosowaniu całościowego podejścia do bezpieczeństwa obiektów, gdzie uwzględnia się wpływ na bezpieczeństwo czynników o charakterze projektowym, operacyjnym oraz tych, związanych z zarządzaniem i wpływem czynnika ludzkiego. Zastosowano całościowy model ryzyka, który umożliwia wyznaczenie ryzyka utraty obiektu, w oparciu o ocenę jego zachowania się w czasie wypadku. Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o drzewa zdarzeń ETA, w których uwzględniono różne scenariusze wypadku. Poszczególne sekwencje zdarzeń mogą zawierać zagrożenia, zdarzenia pośrednie, zdarzenia dodatkowe i zdarzenia końcowe (konsekwencje). Ryzyko dla danego scenariusza wypadku oblicza się w oparciu o macierzowy model ryzyka. Miarą bezpieczeństwa obiektu w proponowanej metodzie jest ryzyko lub jego poziom. Ocenę ryzyka (RA, QRA) przeprowadza się stosując kryteria akceptacji ryzyka (RAC) w postaci macierzy ryzyka lub koncepcji ALARP. Przy ocenie ryzyka i zarządzając ryzykiem stosuje się tak zwane opcje kontroli ryzyka (RCO). Opracowano procedurę zarządzania bezpieczeństwem obiektu lub statku w czasie katastrofy na morzu opartą na zarządzaniu ryzykiem wypadku.
EN
The paper concerns the safety of seaborne transportation and is devoted to safety of ocean engineering objects and ships in damaged conditions at sea. A method (procedure) of safety assessment of damaged objects (ships) is presented. The method is oriented on the object performance and risk assessment. For the risk assessment the risk based techniques are applied including the Formal Safety Assessment FSA introduced by IMO. The method (procedure) is based on application of the holistic approach to safety. An influence of factors affecting safety following from the different sources (design, operation, management, human factor) is taken into account. The holistic risk model is implemented which enables to estimate the risk of not surviving a collision (grounding, stranding, terrorist attact, etc.) using the object (ship) performance assessment during the accident. The event tree analysis ETA is used for the risk assessment. The different scenarios of accident are used and they include the hazards, intermediate events, additional events and consequences. The risk estimation is based on the matrix risk model. The safety measure in the method (procedure) is the level of risk. The risk assessment (RA, QRA) is conducted using the risk acceptance criteria (RAC) in the form of either the risk matrix or ALARP concept. The risk assessment is associated with using the risk control options (RCO) as well. Within the method safety is the objective.
EN
Percentage of young drivers who were involved in traffic accident with fatalities and injuries is very high. In nearly each fourth accident with fatalities was participated one driver younger than 25 years. Young drivers take part in 26% of all accident with serious consequences (died and serious injuries). In the paper we prepared analysis of casualty among the young car drivers 18-24 years old who participated in traffic on the territory of the Republic of Serbia during the period of 2002. to 2006. According to collected data of casualties we carried out analysis by time and type of accident in which young car drivers were involved. The main aim is to give some traffic safety measures to reduce the accident risks of young car drivers on the road in Serbia.
PL
Statki morsko-rzeczne mogą łączyć tereny w głębi lądu z zamorskimi miejscami docelowymi bez potrzeby pośrednich przeładunków. Wpływa to na obniżenie kosztów transportu i zredukowanie ryzyka uszkodzeń powodowanych dodatkowym przeładunkiem. Jednak wymaga to czasami żeglugi nawet do kilkuset kilometrów w głąb lądu. W zależności od miejsca, gdzie odbywa się żegluga występuja różne warunki fizyczne i atmosferyczne ograniczające żeglugę i bezpieczeństwo nawigacji. W referacie przedstawiono ograniczenia w eksploatacji portów śródlądowych dla statków w żegludze morskorzecznej.
EN
Sea –river ships can connect the area inside of land with oversea places without of indirect trans- shipment of cargo. It influences on decreasing of transport costs and reducing of risk of damage, which caused by additional transshipment. But sometimes, it requires the sea-river ships move on waterways inside of land for hundreds kilometers. There are different physical and atmospherical conditions, which can limited shopping and safety of navigation depend on place, where shopping is executed. The paper presents the restrictions of inland port exploitations for seariver ships shipping.
EN
Time-related accident risk in shift work may be attributed to internal factors, such as fatigue, level of performance, sleep propensity, and to some external factors, like shift system, physical and social environment. Six hundred and sixty-eight events in the metallurgical industry have been analysed in terms of time of day, time on task, consecutive day of the shift block, day of the week, and season. The injury rate was similar on all shifts but more severe accidents happened in the nighttime. Somewhat more injuries occurred in the second half of the shift, in the second part of a shift block, and in summer compared with winter. There were fewer injuries at weekends.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.