Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 316

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
EN
In the article, mathematical modeling methods are used to study the main trends and macroeconomic determinants of the electric car market development in 2011–2018 on the example of the US. The determinants include economic (GDP), socio-economic (household income), energy (electricity use), and environmental (СО2 emissions) factors. The authors justify the role of electric transport in strengthening national energy security due to the transition to renewable energy technologies and the reduction of fossil fuel use. Based on the constructed linear regression equations, a weak relationship has been revealed between the number of electric vehicles sold and the environmental factor, which can be explained by the small share of electric cars in the US market. The formed multifactor linear model showed a positive impact of both the country’s GDP growth and electricity consumption increase on the number of electric vehicles sold. However, the rise in household incomes negatively influences market development due to insufficient consumer awareness of the electric transport operation benefits, an underdeveloped network of electric vehicle charging stations, etc. Based on the obtained multifactor model, the authors have built optimistic, optimal and pessimistic scenarios for the US electric vehicle market deployment for the next five years. In order to implement the most favorable scenarios, recommendations for market development factors’ management have been made. The results of the study can be used to improve public policy in the US transport and energy sectors, as well as in other countries to optimize the fuel and energy balance, strengthen the energy independence of states by developing clean transport and adapting the model to national specifics.
PL
W artykule zastosowano metody modelowania matematycznego do badania głównych trendów i makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju rynku samochodów elektrycznych w latach 2011–2018 na przykładzie USA. Determinanty obejmują czynniki ekonomiczne (PKB), społeczno-ekonomiczne (dochody gospodarstw domowych), energetyczne (zużycie energii elektrycznej) i środowiskowe (emisja СО2). Autorzy potwierdzają znaczącą rolę transportu elektrycznego we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju ze względu na przejście na technologie energii odnawialnej i ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Na podstawie skonstruowanych równań regresji liniowej ujawniono słabą zależność między liczbą sprzedanych pojazdów elektrycznych a czynnikiem środowiskowym, co można wyjaśnić niewielkim udziałem samochodów elektrycznych w rynku amerykańskim. Utworzony wieloczynnikowy model liniowy wykazał pozytywny wpływ zarówno wzrostu PKB kraju, jak i wzrostu zużycia energii elektrycznej na liczbę sprzedawanych pojazdów elektrycznych. Wzrost dochodów gospodarstw domowych negatywnie wpływa na rozwój rynku ze względu na niedostateczną świadomość konsumentów dotyczącą korzyści płynących z eksploatacji transportu elektrycznego, słabo rozwiniętą sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych, itp. Na podstawie uzyskanego modelu wieloczynnikowego autorzy zbudowali scenariusze rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w USA na najbliższe pięć lat: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny. W celu realizacji najkorzystniejszych scenariuszy sformułowano rekomendacje dotyczące zarządzania czynnikami rozwoju rynku. Wyniki badania mogą zostać wykorzystane do poprawy polityki publicznej w sektorze transportu i energii w USA, a także w innych krajach do optymalizacji bilansu paliwowo-energetycznego, wzmocnienia niezależności energetycznej państw poprzez rozwój czystego transportu poprzez dostosowanie modelu do specyfiki tych krajów.
4
Content available remote Centrum logistyczne i jego związki z rozwojem miasta
PL
Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter. Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej firm.
EN
The dynamic development of the logistic market in Poland has influenced the development of numerous logistic centers that perform complex functions and tasks. Logistic centers have become a relatively new but important element of the national economic industrial landscape. The location and development of these facilities are related to specific conditions. The aim of the paper is to present the essence of logistic centers as special economic facilities and their functions and tasks, as well as locations related conditions and factors favouring their set up. Based on these, a comparative analysis has been carried out focusing on three selected logistic centers located in the Poznań agglomeration but of varied characteristics in order to verify previous theoretical considerations. The results and conclusions from the analysis are of an utilitarian nature. They also point to the important role played by logistic centers, in strengthening the market position of companies.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
PL
Starówki, miejskie rynki, place i deptaki to reprezentatywne przestrzenie, kótre wymagają odpowiedniej prawy. Jakie trendy królują w polskich miastach?
7
Content available Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa X. Opisano, jak sobie poradzono z wadami i zaletami tej metody.
EN
The paper presents the possibility of using the historical analogy method to carry out a demand forecast for a newly introduced product. The method was applied in the practical case of the analyzed company X. It was described how to deal with the advantages and disadvantages of this method.
EN
Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized in architectural decorative, industrial and special purpose coatings. The largest segment, with highest number of producers is the decorative one. The development of raw materials for decorative market segment must satisfy the needs of todays and future end users as well as regulatory challenges and economical challenges. This will not happen without influence on currently used raw materials and future development. Aim of the article is present short history of coating industry on the world and in Poland, drivers of changes that are currently ongoing as well as future trends and developments.
PL
Rynek farb i lakierów jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, głównie ze względu na ogromne zapotrzebowanie w branży budowlanej. Biorąc pod uwagę zastosowanie końcowe farb i lakierów rynek ten można podzielić na architektoniczne powłoki dekoracyjne, przemysłowe i specjalne. Największy segment z największą liczbą producentów stanowi segment dekoracyjny. Rozwój surowców do segmentu farb i lakierów dekoracyjnych musi spełniać potrzeby dzisiejszych i przyszłych użytkowników jak i wyzwań regulacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych. Nie stanie się to bez wpływu na obecnie stosowane surowce i przyszły rozwój. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej historii przemysłu lakierniczego na świecie i w Polsce, wskazanie czynników napędzających obecnie ten rynek jak również wskazanie trendów istotnych w przyszłości.
PL
W artykule omówiono tendencje rozwoju rynku przetworów owocowo-warzywnych z udziałem roślin rzadkich i mało znanych na podstawie analizy ich dostępności tych produktów w 8 sklepach w Warszawie. Przeanalizowano etykiety wszystkich przetworów owocowo-warzywnych i wyszczególniono te, w których producent zadeklarował obecność roślin rzadkich i mało znanych. Stanowią one niewielką część asortymentu. W analizie uwzględniono między innymi rodzaj produktu, markę i skład. Najszerszą gamę poszukiwanych przetworów oferowały największe sklepy. Oprócz wiodących marek wyszukano dużo nowych, które oferują pojedyncze produkty. Brak literatury z ostatnich lat dotyczącej tego tematu może świadczyć o tym, że rynek opisywanych przetworów nie był dokładnie badany.
EN
The article discusses the directions of development of the market of fruit and vegetable products with the participation of rare and little-known plants on the basis of the analysis of their availability in 8 stores in Warsaw. The study was based on the analysis of labels of all fruit and vegetable preserves, and those in which the producer declared the presence of rare and less known plants were specified, unfortunately. The analysis includes the type of product, brand and composition. The widest range of products was offered by the largest stores. In addition to the leading brands, a lot of new ones have been found that offer only single products. The lack of literature from recent years regarding this topic may indicate that this particular market has not been thoroughly studied.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące systemów jakości żywności w Unii Europejskiej w aspekcie ekonomicznym. Wspólna polityka rolna próbuje spełnić oczekiwania europejskich konsumentów, którzy coraz większą wagę przywiązują do jakości żywności. Produkty wysokiej jakości, posiadające zarejestrowane nazwy: ChOG, ChNP, GTS, i rolnictwa ekologicznego wytwarzane są w poszanowaniu zasad związanych z ochroną środowiska, zdrowiem roślin, zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Udział rynku produktów posiadających zarejestrowane nazwy w wartości polskiego rynku żywności i napójow wynosi poniżej 1%. Krajowy rynek produktów ekologicznych także jest niewielki, ale systematycznie rośnie. Kontrolą produktów ChOG, ChNP, GTS i rolnictwa ekologicznego zajmuje się Inspekcja Handlowa. Europejska żywność wysokiej jakości jest główną wartością unijnego rolnictwa i pełni kluczową rolę w tworzeniu tożsamości kulturowej narodów i regionów.
EN
The article presents the problem relating to food quality schemes in the European Union in the economic aspect. The common agricultural policy meets the expectations of European consumers, who attach more and more importance to food quality. High-quality products with registered names: PGI, PDO, GTS and organic farming are manufactured in compliance with the principles related to environmental protection, plant health, animal health and welfare. The market share of products with registered names in the value of the Polish food and drink market is below 1%. The domestic market for organic products is also small, but steadily growing. Trade Inspection is responsible for controlling PGI, PDO, GTS and organic farming products. High-quality European food is the main value of EU agriculture and plays a key role in creating the cultural identity of nations and regions.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjno-higienicznych i dostosowanie produkcji do regulacji rynkowych w UE. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i przemysłu mleczarskiego. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę w bilansie rynkowym. Przemiany strukturalne jeszcze trwają, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE.
EN
After the accession to the EU Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. Conducted modernization processed allowed for an achievement of required veterinary and hygiene standards and adapt production to market regulations in the EU. Undergoing structural changes resulted in growing concentration of both raw material basis and dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets which is confirmed by surplus in foreign trade. The financial situation of the industry is comfortable but highly reliable upon global markets, as exports account for a considerable share of output. Since the Polish dairy sector structure is still very fragmented as compared with major EU competitors, structural changes cannot be considered as completed.
EN
The article discusses the market situation and trends in Europe, North America, Asia, Latin America, Middle East and North Africa.
PL
Zrównoważona produkcja, jakość i trwałość produktów, dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, stale rosnący popyt na ekoprojektowanie i proekologiczne podejście do procesu produkcji sprawiają, że konsumenci z chęcią sięgają po opakowania wykonane z tektury falistej, które doskonale spełniają nawet najwyższe, a czasem nietuzinkowe wymagania odbiorców. W kraju obserwuje się trend wzrostowy, zarówno w procesie produkcji samej tektury falistej, jaki i w sprzedaży opakowań z niej wytworzonych. Dane statystyczne gromadzone przez Stowarzyszenie Papierników Polskich dokładnie to potwierdzają. Firmy członkowskie należące do Sekcji Tektury Falistej SPP stanowią około 82% rynku krajowego. Można więc śmiało założyć, że osiągane przez nie wyniki dobrze obrazują rynek branżowy w kraju.
EN
Sustainable production, quality and product stability, access to the up-to-date innovative technology and ecodesign make consumers convinced to choose the corrugated board packaging, that fulfill all these requirements. In Poland the increase in production and shipment of the corrugated board and corrugated board packaging is observed. The data of the Association of Polish Papermakers exactly show this trend. The members companies of the Corrugated Board Section represent around 82% of domestic market and this is why it can be said, that theirs results show the picture of corrugated market in Poland.
16
Content available Alternative fuel market in Poland
EN
The article discusses issues related to the generation, use, and transboundary movement of waste labeled with the code 191210 according to the waste catalogue regardless of its origin (municipal, industrial or mixed). Data contained in voivodship reports related to waste management and information about transboundary shipments shared by the Chief Inspectorate of Environmental Protection were also used in the article. The imbalance in the amount of produced and energetically used alternative fuels in Poland in the years 2015 to 2017 has been confirmed. This affects the economy of the waste management sector involved in the production of alternative fuels. The oversupply causes the prices of alternative fuels to fall and increases the need for subsidies in the case of the recovery or disposal of alternative fuels of lower quality. In the near future one should expect a stabilization of the supply of combustible waste to the cement industry, which is now beginning to achieve its technological potential; this is due to a high degree of replacement of fossil fuels. One should also expect an increase in the demand for alternative fuels from the commercial power sector and heating sector. It has been shown that much more alternative fuel is imported than exported from Poland. The amount of imported alternative fuel in the market is relatively low compared to the amount of fuel produced in the country. This oversupply affects, although not significantly, the possibility of using domestic waste for energy recovery. The export of the alternative fuel produced in the country is a favorable phenomenon when there is no possibility of sale on the domestic market. It seems rational, especially in the case of exports from installations producing fuels in border provinces.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem, wykorzystaniem oraz transgranicznym przemieszczaniem wszystkich odpadów o kodzie 191210, przypisanym w katalogu odpadów do paliwa alternatywnego, bez względu na jego pochodzenie (komunalne, przemysłowe lub mieszane). Wykorzystano dane zawarte w raportach wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami oraz informacje dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stwierdzono brak równowagi w zakresie ilości wytwarzanych i energetycznie wykorzystywanych paliw alternatywnych w Polsce, obserwowanej na przestrzeni lat 2015–2017. Zmiany te wpływają na ekonomię sektora gospodarki odpadami zajmującego się wytwarzaniem paliw alternatywnych. Sytuacja nadpodaży wymusza spadek cen paliwa alternatywnego, a nawet konieczność dopłat za jego przyjmowanie do odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku paliw alternatywnych o niższej jakości. W najbliższym czasie należy liczyć się ze stabilizacją poziomu odbioru paliw alternatywnych przez przemysł cementowy, który zaczyna osiągać kres możliwości technologicznych ze względu na już bardzo wysoki stopień zastąpienia paliw kopalnych. Należy także spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na paliwa alternatywne przez inne rodzaje instalacji, w tym przede wszystkim w energetyce zawodowej i ciepłownictwie. Stwierdzono również, że do Polski trafia znacznie więcej importowanego paliwa alternatywnego, niż jest z niej wywożone w ramach eksportu. Ilość importowanego paliwa alternatywnego na rynku stanowi stosunkowo niewielką część w stosunku do ilości paliwa wytworzonego w kraju. Wpływa to, chociaż w sposób mało istotny, na zwiększenie luki w zakresie możliwości energetycznego wykorzystania krajowego strumienia tych odpadów. Eksport wytworzonego w kraju paliwa alternatywnego jest zjawiskiem korzystnym w sytuacji braku możliwości zbytu na krajowym rynku. Wydaje się to racjonalne, szczególnie w przypadku eksportu z instalacji wytwarzających paliwa w województwach przygranicznych.
17
Content available remote Aktualne problemy sektorów biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce
PL
Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych aspektów związanych z biokomponentami i biopaliwami ciekłymi produkowanymi w Polsce. Omówiono najważniejsze regulacje prawne stanowiące o sposobie funkcjonowania rynku biokomponentów oraz podstawowe informacje związane z produkcją estrów metylowych i bioetanolu w Polsce w latach 2012-2018. Zwrócono uwagę, że rynek ten oparty jest na surowcach pochodzenia rolniczego, co w świetle obecnej polityki UE stanowi istotne wyzwanie w najbliższych latach. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań dotyczące atrakcyjności sektorów bioetanolu konwencjonalnego, lignocelulozowego oraz estrów metylowych.
EN
The aim of the work was to present the basic aspects related to the biocomponents and liquid biofuels produced in Poland. The most important legal regulations related to the functioning of biocomponents market and basic information connected with the methyl esters and bioethanol production in Poland in 2012-2018 were discussed. It was pointed out that the market is based on agricultural raw materials, which is a significant challenge in the coming years in the light of current EU policy. In addition, the results of studies on the attractiveness of conventional and lignocellulosic bioethanol and methyl esters sectors are presented.
18
Content available remote Znaczenie polskiego rynku elementów złącznych w europejskim łańcuchu dostaw
PL
Polski rynek elementów złącznych zyskuje na znaczeniu w Europie z każdym kolejnym rokiem. Wysiłek setek przedsiębiorców i tysięcy ich pracowników składa się na niebywały sukces i wzrost eksportu, jakiego mogłyby pozazdrościć wszystkie branże przemysłowe. A to dopiero początek.
19
Content available Changes in the behavior of organic food consumers
EN
The purpose of this paper is to discuss the purchasing behavior of organic food consumers based on survey findings, and to identify the change patterns by comparing these findings with a 2010 study and selected conclusions from other research carried out in Poland. A PAPI survey was carried out in 2018 with 214 respondents who buy organic food in stores located in Poznań. The results were analyzed using descriptive statistics metrics. The survey revealed the growing importance of health and environmental concerns among the motives for buying organic food, as indicated by the consumers. Compared to findings from previous research, there are improvements in consumer awareness and a transition from an egoistic to an altruistic approach to how their purchasing decisions affect the natural environment. Positive developments also include the increase in the share of regular consumers who form the basic segment of the organic food market, and the fact that online sales are viewed as a prospective place of buying organic food.
PL
Niektóre kraje UE, takie jak np. Niemcy, nie czekając na decyzje wspólnotowe, wprowadzają prawne działania mające na celu ochronę własnego rynku m.in. rynku transportu drogowego przed konkurencją ze strony przewoźników innych państw. Polskie przedsiębiorstwa międzynarodowego transportu drogowego osiągnęły na europejskim rynku transportu rzeczy znaczną przewagę w udziale w tym rynku nad firmami z innych krajów UE. Zdaniem wielu opinii środowiska transportowego takie działania, jak przyjęcie prawa o płacy minimalnej pracowników delegowanych (w tym kierowców) do pracy m.in. na terenie wymienionych tu Niemiec spowoduje wzrost kosztów działalności zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw, a przez to częściową utratę ich rynkowej przewagi konkurencyjnej, szczególnie wobec przewoźników zachodnioeuropejskich, w tym przede wszystkim wobec przewoźników niemieckich. W artykule skoncentrowano uwagę na oszacowaniu skali zaangażowania polskich firm międzynarodowego transportu drogowego na obszarze Niemiec (wielkości przewozów, liczb przedsiębiorstw i liczb samochodów w latach 2013 i 2016).
EN
Some EU countries, such as Germany, without waiting for Community decisions, introduce legal actions to protect their own market, including road transport market, against competition from the carriers of other countries. Polish international road transport enterprises have achieved a significant advantage in the European goods transport market in the share of companies from the other EU countries of this market. According to many opinions of the transport community, such activities as the adoption of the law on the minimum wage of posted workers (including drivers) to work, among the others in the territory of the above-mentioned Germany, will cause the operations costs of the enterprises registered in Poland to rise, and hence the partial loss of their competitive market advantage, especially towards Western European carriers, including primarily German carriers. The article focuses on estimating the scale of involvement of the Polish international road transport companies in Germany (transport volume, number of enterprises and number of cars in the years 2013 and 2016).
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.