Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rybołówstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Czynnikiem kształtującym krajowy rynek ryb w 2016 r. były głównie wysokie ceny zakupu wielu gatunków ryb na rynku światowym, w tym rekordowe ceny łososi. Wpłynęło to na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, ale nadal była ona bezpieczna. Zmniejszenie zysku i rentowności nastąpiło przy znaczącym wzroście zarówno wartości sprzedaży krajowej, jak i przychodów osiąganych z eksportu bezpośredniego. W 2016 r. ryby, owoce morza oraz ich przetwory należały do najszybciej drożejących grup produktów żywnościowych. Wyraźna poprawa sytuacji dochodowej ludności pozwoliła jednak na wzrost konsumpcji ryb w kraju. Niekorzystne uwarunkowania cenowo-kosztowe przetwórstwa ryb w Polsce wystąpiły także w pierwszej połowie 2017 r., a wzrostowa tendencja cen surowców importowanych została zahamowana dopiero w trzecim kwartale ub.r. Wpłynęło to prawdopodobnie na dalszy spadek rentowności przetwórstw ryb w Polsce w całym 2017 r. O dobrych perspektywach sektora przetwórstwa ryb świadczy jednak kontynuacja procesów konsolidacyjnych oraz dalsze inwestycje, w tym zagraniczne.
EN
In 2016 the domestic fish market was driven mainly by high world prices of numerous fish species, including record prices of salmon. High prices led to deterioration in economic condition and financial standing of fish-processing industry; however, the position of the branch was still safe. A decline in profitability overlapped with rising sales value on the domestic markets and the sales value in direct exports. In 2016 the dynamics of fish and sea food prices was the highest one among food products. In spite of that considerable improvement in consumers’ incomes allowed for a rise in their consumption. Unfavourable situation as regards cost-price conditions in Poland was continued in the first half of 2017. The growth in the prices of imported fish and sea food was hampered barely in the third quarter of 2017. Therefore, in the whole 2017 a decline in the profitability of fish processing is expected. Nevertheless, the continuous processes of consolidation along with further investments (including foreign capital) create good outlook for the branch.
PL
Przeprowadzono badania materiału polimerowego koralika linki pływającej stosowanej w rybołówstwie, wykorzystując analizę termiczną w celu oznaczenia parametrów termicznych, a także wyznaczono wskaźnik szybkości płynięcia tego materiału. Dokonano wstępnej identyfikacji materiału koralika linki pływającej.
EN
Polymeric material of floating lines in fisheries was studied by thermal anal. to det. melting and crystn. temps. and the melt flow rate. The material was identified as a blend of polyethylene, polypropylene and an ethylene/vinyl acetate copolymer.
3
Content available remote Certyfikacja – nowy sposób rozwiązywania problemów światowego rybołówstwa
PL
W 1997 r. powstała pozarządowa organizacja Marine Stewardship Council (MSC), która, wykorzystując Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO, opracowała zasady certyfikacji połowów określonych gatunków ryb. Powstanie organizacji było ewidentnym sygnałem braku zaufania do działań podejmowanych przez oficjalne instytucje. Po latach administracje rybackie zdały sobie sprawę, że system certyfikacji może być istotnym elementem wspierającym ich działalność. Aktualnie system certyfikacji rybołówstwa funkcjonuje na szeroką skalę, a w nowej Wspólnej Polityce Rybackiej Unia Europejska zaleca organizacjom producentów stosowanie certyfikowania połowów. Obecnie ponad 10% światowych połowów pochodzi z certyfikowanego rybołówstwa.
EN
Created in 1997 the non-governmental Marine Stewardship Council [MSC] which by utilizing the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries has created certification procedures for fishery of certain fish species. The creation of the organization has been an evident signal as to the lack of trust in the actions undertaken by official institutions. After a number of years fisheries administrations have realized that a certification system can be a relevant element supporting their activities. At present the fisheries certification system is in large scale operation and in the Common Fisheries Policy of the European Union the organizations of producers are encouraged to utilize fisheries certification. Globally 10% of all fisheries are conducted according to certified fisheries standards.
PL
Ryby oraz produkty rybołówstwa to w ujęciu wartościowym ok. 10% ogólnego eksportu produktów rolnych i 1% światowego handlu towarami. Wprowadzenie systemu RASFF umożliwia skuteczną identyfikację i dystrybucję informacji o zagrożeniach ze strony mikroflory, metali ciężkich bądź zafałszowań produktów. Ta ostatnia grupa ma istotne znaczenie dla ukierunkowania monitoringu i systemów kontroli zdrowotności produktów na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Z danych RASFF wynika, iż liczba wszystkich typów ostrzeżeń zarejestrowanych w systemie w przypadku ryb oraz produktów rybnych rosła do 2011 r. Następnie w latach 2011-2015 ustabilizowała się na poziomie 300 zgłoszeń na rok, co w 2014 r. stanowiło 12% spośród wszystkich zgłoszeń odnotowanych w RASFF. Analiza powiadomień RASFF wskazuje również na dotychczas nieznane zagrożenia, ujawniające nowe kierunki w obrocie produktami rybołówstwa i akwakultury, które stwarzają nieoszacowane dotychczas zagrożenia dla zdrowia człowieka (alergeny, dodatki funkcjonalne, pozostałości leków, chemikalia środowiskowe).
EN
Fish and fishery products account for 10% of total export of agricultural products and 1% of value of the world trade. Introduction of RASFF provides efficient identification and distribution of information on microbiological, heavy metal and product counterfeiting hazards. The last group is highly important for the selection of appropriate monitoring steps and further assessment of food safety risks along the whole food chain. RASFF data demonstrate that the total number of notifications for fish and their products recorded in system reached its peak in 2011 and then dropped a to a level of approximately 300 records in 2013-2015, what accounted for approximately 12% of all RASFF records submitted in 2014. Analysis of RASFF notifications reveals also other so-far unknown hazards, presenting new trends in fishery and aquaculture trade, which induce new hazards for human health (allergens, food additives, drug residues, environmental chemicals).
PL
Celem artykułu jest prezentacja przeprowadzonych badań dotyczących analizy możliwych do wykorzystania metod wstępnego oczyszczania zużytych wód technologicznych po hydraulicznym wyładunku ryb pelagicznych z kutrów rybackich. Przeprowadzono próby oczyszczania zużytych wód technologicznych pochodzących z kutrów wyposażonych w system chłodzenia RSW. Metodykę oczyszczania opracowano na bazie jednostkowych operacji technologicznych stosowanych przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych. Oddzielono części stałe i zawiesiny na filtrach oraz wirówkach, dokonano korekty odczynu pH oraz przeprowadzono koagulację zanieczyszczeń z użyciem koagulantów i flokulantów.
EN
Attemps of technological waste water treatment purification from fishing boats, after storing the pelagic fish were carried out in the laboratory, for small samples of the raw material. Therefore, it should be noted, that the port conditions, the effectiveness of the developed methods and degree of reduction of pollutant indicators will depend on many factors, including the quality of waste water technology, performance and the type of installation used and the concentration of the chemicals used.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
453--458, CD1
PL
W artykule zaprezentowano jeden z młodszych komitetów technicznych ISO - ISO/TC 234 "Fisheries and aquaculture", który w bieżącym roku zaprezentował opublikował cały szereg norm związanych zwłaszcza z problematyką zbiorów informacji dotyczących pochodzących z hodowli i połowu ryb morskich, skorupiaków i małży. Informacje te mają umożliwić pełną identyfikowalność produktów w całym łańcuchu dostaw. Tych zagadnień dotyczy 6 z opublikowanych dotychczas 9 norm. Pozostałe odnoszą się do monitorowania środowiska naturalnego wokół akwakultur, budowy hodowlanych klatek rybnych na morzu oraz monitorowania i przeciwdziałania nadmiernemu rozrostowi liczby wszy morskich towarzyszących farmom rybnym. Zaprezentowano również projekt normy określającej minimalne wymagania dla certyfikacji produktów pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa morskiego.
EN
The article presents one of the younger ISO technical committees - ISO / TC 234, "Fisheries and aquaculture", which this year presented a whole range of published standards relating in particular to the collection of information on issues from farming and fishing saltwater fish, crustaceans and molluscs. This information is intended to allow full traceability of products throughout the supply chain. These issues applicable 6 of 9 previously published standards. Others relate to the environmental monitoring around aquaculture, construction of farmed fish cages at sea and to monitor and prevent excessive proliferation the number of sea lice associated with fish farms. Also presented the draft standard sets out minimum requirements for certification of products coming from sustainable marine fisheries.
PL
Istotne miejsce w rozwiązaniu problemów wyżywienia świata ma rybołówstwo, które dostarcza ok. 7% białka zwierzęcego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji. Opracowana przez Bank Światowy prognoza zakłada dalszy rozwój sektora, dostawy ryb wzrosną ze 154 mln t w 2011 r. do 186 mln w 2030 r. W 2030 r. akwakultura zapewni 60% ryb przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Chiny będą odpowiadać za 37% światowej produkcji ryb (17% ryb morskich i 57% produkcji z akwakultury) oraz za 38% ogólnej światowej konsumpcji surowców (bez ryb paszowych). Według prognozy konsumpcja w latach 2010-2030 zmniejszy się w Japonii, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji Centralnej i Afryce Subsaharyjskiej. Przewiduje się istotne zmiany w układzie gatunkowym hodowlanych ryb, oczekiwany jest najszybszy wzrost światowych dostaw tilapii, ryb karpiowatych i pangi.
EN
Fishery which provides 7% of the animal proteins destined for direct consumption has an important place in solving the global problem of food supply. The prognosis developed by the World Bank foresees further growth of this sector where fish supply will rise from 154 million tons in 2011 to 186 million tons in 2030. In 2030 products stemming from aquaculture will amount to 60% of fish destined for direct consumption. China will produce 37% of the global fish production (17% sea fish and 57% aquaculture fish) and additionally, China will be responsible for 38% of global fish consumption (excluding fodder fish). According to prognosis the consumption for the period from 2010 to 2030 will decrease in Japan, Europe, Central Asia, Central America and Africa below the Sahara. Major changes are foreseen in the species makeup for the aquaculture fish and the quickest growth is estimated in the global deliveries of tilapia, carp species and trafish (panga).
PL
W pracy dokonano charakterystyki właściwości sensorycznych i wskaźników fizykochemicznych reprezentatywnych próbek zużytych wód technologicznych po hydraulicznym wyładunku ryb z jednostek rybackich, w tym z kutrów wyposażonych w system RSW lub CSW. Przeprowadzone oceny i oznaczenia analityczne w pobranych próbkach zużytych wód technologicznych wykazały, że ich wyróżniki sensoryczne oraz zawartości wskaźników fizykochemicznych były zróżnicowane w zależności od przeznaczenia złowionych ryb (cele konsumpcyjne lub paszowe), czasu kontaktu z wodą morską oraz temperatury wody (sezon zimowy, letni). Zużyte wody technologiczne, ze względu na zawartość dużych ilości substancji białkowych, tłuszczów, azotu, fosforu oraz związków chloru są zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Z tego względu utylizacja wód technologicznych pochodzących z kutrów poławiających ryby bałtyckie jest jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązania dla rybaków oraz ekologów.
EN
In this study characterization of sensory and physical-chemical properties of representative samples of technological waste water after hydraulic unloading fish from fishing vessels, including fishing boats equipped with RSW (Refrigerated Sea Water System) or CSW (Chilling Sea Water System) system was described. Sensory quality and analytical determinations in technological waste water samples was analyzed. They demonstrated that their sensory quality attributes and physical-chemical properties were different and depending on the destination of fish caught (consumption or industrial fishing), contact time-caught fish with seawater and water temperature (winter or summer season). Because technological waste water has a lot of substance content of protein, fat, nitrogen, phosphorus and chlorine compounds it is a threat to the natural environment. In connection with such a broad problem of utilization of technological waste water from fishing boats for Baltic fish is one of the most important issues to solve for fishermen and environmentalists.
PL
Dbałość o jakość zdrowotną produktów wprowadzanych na rynek przez firmy przemysłu spożywczego nie jest nowością. Istotą identyfikowalności jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule przedstawiono, na czym polega identyfikowalność dla rybołówstwa i akwakultury oraz w jaki sposób sprostać wymaganiom prawnym w tym zakresie stosując standardy GS1.
EN
The care of food quality of the products introduced into the market by food companies is not a novelty. The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words, it is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The paper presents what is the traceability of fisheries and aquaculture and how to meet the legal requirements in this area using GS1 standards.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na efektywność energetyczną jednostek rybackich, możliwości jej poprawy wraz z przedstawieniem danych dotyczących zużycia energii związanych głownie przemianą energii chemicznej zawartej w paliwie na efekt użytkowy. Przedstawione działania podnoszące efektywność energetyczną, możliwe do zastosowania na jednostkach rybackich, zostały podzielone na działania technologiczne, eksploatacyjne i logistyczne.
EN
The paper presents factors that affect the energy efficiency of fishing vessles, the possibilities of its improvement together with the presentation of data regarding power consumption related mainly with the conversion of chemical energy in fuel to usefull effect. The activities presented herein aimed at the improvement of energy efficiency, which are possible to apply at fishing vessles, have been divided into technologica, operational and logistics activities.
EN
The purpose of this article is to assess methods to prevent and minimize discards used in the modern world fisheries and to identify determinants of the choice of method to reduce discards. In the first part of the paper presents the nature, causes and consequences of the phenomenon of discards in the world's marine fisheries, while the second examines the scale estimates of discards in the world's fisheries, and the third rated ways to reduce discards in the modern world fisheries and identifies the most important determinants of their choice. The conducted considerations that the nature and scope of the methods used to combat discards varies greatly and depends on various conditions of biological, technical, economic and social. The most important criterion for choosing how to minimize discards from the point of view of the principles of sustainable development should be the impact on the maintenance and enhancement of fishery resources, determining the implementation of economic and social objectives of sustainable development of fisheries.
PL
Dla krajowego rynku rybnego 2012 r. był okresem stabilizacji i dochodzenia do względnej równowagi po skokowym wzroście cen surowców – zarówno bezpośrednich (ryby i owoce morza, oleje, warzywa itp.), jak i pośrednich (energia, paliwa, gaz). W konsekwencji wiele podmiotów przetwórstwa ryb miało problem z utrzymaniem rentowności produkcji, co wpłynęło na przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w branży, zwłaszcza wśród największych firm. Wiele z planowanych działań nie doszło jednak do skutku lub zostały przesunięte w czasie, potwierdzając trudność i złożoność funkcjonowania tego rynku. Zysk netto firm przetwórstwa rybnego (101 firm, które wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego i przesłały wyniki do Głównego Urzędu Statystycznego) w 2012 r. wyniósł 105 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym rok wcześniej, ale o 60% mniejszy niż w rekordowym 2009 r. Utrzymuje się jednocześnie wysoka dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży (do 7,2 mld zł), zarówno na rynku krajowym, jak i uzyskiwanych z eksportu.
EN
Year 2012 was the year of domestic fish market stability and achieving a relative balance after a sharp increase in prices of raw materials, both direct (fish and seafood, oils, vegetables, etc.) and indirect (energy, fuel, gas). As a result, many fish processing companies had the problems with maintaining the production profitability, what affected a speeding up of restructuring and consolidating actions in the industry, especially among the largest companies. Finally, many of the planned operations did not take place or were postponed, confirming a difficulty and complexity of this market (101 companies that obeyed a regime on statistical reporting and sent data to CSO). In 2012, the net profit fish processing companies was equal to PLN 105 million and was comparable to the result, achieved in the previous year. However, it was 60% less than in a record high 2009. At the same time, the revenues on sales of fish, processed fish products and seafood continue an upward trend (up to PLN 7.2 billion), both on domestic market and those coming from exports.
EN
Proper multidimensional management of perch, common and one of the most abundant species in European freshwaters, is a challenge both from ecological and commercial perspective. However, all activity relating to the management of the perch must be based on good genetic knowledge in order to ensure a purity of species and further conservation of biodiversity. Therefore, in the present study, the mtDNA cytb and D–loop restriction analysis was applied in order to estimate genetic diversity within and among three perch (Perca fluviatilis L.) populations in reservoirs of Central Poland: Sulejów, Próba and Jeziorsko. Two out of nine, and two out of eight restriction enzymes were polymorphic for cytb and D–loop, respectively. Five different haplotypes were detected with the simultaneous occurrence of haplotype 1 in all three populations. Nucleotide diversity values within investigated populations were low (0.003 to 0.02). No significant differentiation (P = 0.248) among populations representing two different catchments of Pilica and Vistula rivers, was observed. The lack of genetic differentiation of perch populations is the first important element for the development of a strategy to regulate the perch in Polish river systems, with simultaneous reduction of fish in eutrophic reservoirs and increase in amount of perch, in sites favorable for fishing and aquaculture.
PL
Przetwórstwem ryb w Polsce zajmuje się obecnie ok. 300 firm, z czego 246 ma uprawnienia do handlu produktami na rynku unijnym. Wytwarzają one 6,6 mld zł przychodów, co stanowi nieco ponad 4 % wartości przychodów osiąganych ze sprzedaży przez cały sektor rolno-spożywczy, i zatrudniają 19,6 tys. osób. Mimo stosunkowo niewielkiego znaczenia, branża ta jest przykładem jak rozwijać biznes oparty na niszowych produktach i ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, przy ograniczonych możliwościach zbytu w kraju. Polskie przetwórnie rybne stały się w krótkim czasie jednymi z największych producentów i eksporterów w Unii Europejskiej przetworów ze śledzi oraz ryb wędzonych. Dużą przeszkodą w dalszym rozwoju okazały się jednak drogie surowce.
EN
There are about 300 companies, dealing with fish processing in Poland, of which 246 are entitled to trade on the EU market. With the employment of 19.6 thousand of staff, the companies generate revenue of 6.6 million PLN which accounts for over 4 % of total revenue generated by the entire agri-food sector. Despite relatively insignificant importance the fish-processing branch can be considered as an example how to develop business having limited possibilities of sale on the domestic market. In a short time, Polish fish processors have become one of the largest producers and exporters of hearing products and smoked fish in the EU. However, high prices of raw materials have proven to be a serious obstacle for further development.
15
Content available remote Natura 2000 a rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego
EN
The article presents Szczecin Lagoon’s spatial, legal and natural conditions from the fisheries’ point of view, and provides a description of the Lagoon communes. Emphasis is put on the Natura 2000 network, which encompasses the area studied. An attempt is made to assess the effect of the Natura 2000 networking programme on the functioning of Szczecin Lagoon fisheries.
PL
Wartość przetwórstwa ryb w Polsce osiągnęła w 2008 r. rekordowy poziom 5 mld zł i była ponad 2-krotnie wyższa niż przed akcesją do Unii Europejskiej. Rozwój sektora determinowany jest przede wszystkim przez eksport produktów na rynek wspólnotowy, gdzie sprzedajemy głównie wędzone łososie, przetwory ze śledzi oraz filetowane dorsze (2/3 wartości eksportu). Popyt krajowy, mimo tendencji wzrostowej jest nadal stosunkowo mały. Przetwórstwo ryb oparte jest w większości na surowcach pochodzących z importu, co uzależnia jego opłacalność od światowej sytuacji popytowo-podażowej oraz kursu walutowego.
EN
In 2008 the value of fish processing in Poland reached a record level of PLN 5 billion, which was double as much as prior the accession to the EU. The development of the sector is primarily determined by exports to the EU market where smoked salmon, processed herrings and cod fillets are traded (roughly 2/3 of the export value). Despite an upward tendency, domestic demand is still relatively small. Fish processing is mostly based on imported raw material, which makes the sector dependant on the world market situation and the exchange rate.
EN
Scientists of the Institute of Technical Operation of Marine Power Plants, Maritime University of Szczecin, are doing research on "The fishing craft modernisation program for the reduction of power consumption and minimisation of environmental impact" funded by an EU grant. The first step to reach the final aim - the reduction of the adverse effects of fishing craft on the marine environment - was to identify the age/size structure and distribution of Polish fishing vessels' main engines. This has enabled the preparation of the range and method of record keeping of fishing vessels' power systems.
PL
W artykule wykorzystano informacje zebrane w czasie realizacji pracy badawczej "Program modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko" w ramach grantu UE. W artykule przedstawiono zebrane i opracowane materiały dotyczące struktury silników napędowych polskich jednostek rybackich, eksploatowanych w oparciu o polskie porty. Przeanalizowano zainstalowane moce napędu głównego w różnych grupach ich wielkości statków rybackich. Analiza była podstawą do opracowania "Karty ewidencji Jednostki".
EN
This study investigated musculoskeletal symptoms among sanitation workers of a fish-processing factory. The methods used included administration of a questionnaire, walk through observation, interview, task analysis and future workshop. All 27 male participants answered and submitted their questionnaires. Of the 11 operations identified, all except one was considered safe. Bent back, bent legs, and heavy manual handling were observed to impose intolerable health risk on participants. This corresponds with questionnaire results in which musculoskeletal symptoms were mostly prevalent in the neck, the shoulder, the low back, the wrists/hands and the upper back regions. Poor psychosocial complaints were also made on the job. There was no significant correlation (p < .05) between musculoskeletal symptoms and age, working hours and length of service. Neither was any significant correlation observed (p < .05) between psychosocial work factors and musculoskeletal symptoms. Recommendations such as task redesign to eliminate high-risk elements in operations, workplace changes and worker training were suggested.
EN
This study investigated musculoskeletal symptoms among fish trimmers (skinners and polishers) in a fish processing factory in Ghana. The methods used included administration of questionnaire, walk through observation, interview, task analysis and future workshop. All 50 female participants answered and submitted their questionnaires. Of the 11 operations performed by skinners only 1 was rated as low risk. Also of the 12 operations performed by polishers only 2 were rated as low risk. Neck side bending, neck flexion, prolonged standing, shoulder elevation, abducted arms, repetitious reaching forward and wrist deviation were observed in most operations. This corresponds with questionnaire results in which musculoskeletal symptoms were mostly prevalent in the neck, the shoulder, the low back, the wrist/hand and the knee regions. There was no significant correlation (p < .05) between musculoskeletal symptoms and age, working hours and length of service. Task redesign, workplace changes and worker training were suggested to improve the work.
EN
The paper discusses problems connected with establishing of fishing zones by directors of regional water boards against the background of the present state of legislation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.