Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural communes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Real estate turnover is a spatial phenomenon, because the location of properties refers to geographic space. Transaction prices are attribute values which distribution in geographic space can be subject to an analysis. The analysis of spatial autocorrelation of transaction prices of properties permits detection of local outlier transactions, detection of clusters of high and low prices, and the assessment of the statistical significance of such clusters. Transaction prices of undeveloped properties intended for building development obtained in suburban areas, and the location of such properties may suggest the intensity of the occurring processes of functional transformations. Results of statistical analyses of the spatial distribution of unitary transaction prices of such properties may constitute an element of specific characteristic of rural communes located in the vicinity of large cities. The article presents results of the analyses and their interpretation for selected rural communes of the Otwock district. The study was conducted in the scope of research grant entitled: "Spatial analysis of undeveloped land property transactions for the purposes of prediction of unfavourable changes in land use at variance with the idea of sustainable development of suburban areas", implemented in 2015 at the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology.
2
Content available remote Bariery i wyzwania w zarządzaniu dziedzictwem w gminach wiejskich
PL
Gminy wiejskie stanowią przeważającą większość jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce – na 2478 wszystkich gmin aż 1563 stanowią gminy wiejskie [Powierzchnia i ludność… 2015, s. 9]. Na obszarach wiejskich mieszka ogółem 39,7% mieszkańców Polski [Rocznik demograficzny 2015, s. 79]. Bez względu na wielkość i charakter gminy ich zadania własne, w tym obejmujące zarządzanie rozwojem i zarządzanie dziedzictwem, są takie same. Tymczasem wiele z gmin wiejskich to najmniejsze samorządy, które nie posiadają dużych zdolności rozwojowych, przez co nie są w stanie skutecznie wpływać na podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. Problemem jest nie tylko niski potencjał finansowy tych gmin, ale przede wszystkim niski potencjał instytucjonalny (objawiający się m.in. ograniczonymi, eksperckimi 67 zasobami kadrowymi) [Ocena… 2012, s. 42]. Taki stan rzeczy ma istotny, negatywny wpływ na bieżące zarządzanie rozwojem lokalnym, w tym na zarządzanie dziedzictwem.
EN
Cultural heritage is one of the endogenous factors, which is gaining importance in the development processes. Heritage management thus becomes part of the local development management. Barriers to heritage management can be formulated for any type of commune, but in rural communities they are particularly difficult to eliminating, because of the low institutional capacity. The paper indicates the barriers in the management heritage, especially in rural communities. It also identifies the possibilities of eliminating these barriers in the local development policies.
PL
Jednym z ważniejszych współczesnych globalnych problemów środowiskowych jest zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Gminne programy ochrony środowiska mogą stanowić istotne narzędzie, służące jej ochronie na szczeblu lokalnym. Celem badań była ocena ochrony różnorodności biologicznej w zapisach programów ochrony środowiska gmin o dużych walorach przyrodniczych. Badania przeprowadzono w 20 gminach województwa łódzkiego, dla których przeanalizowano treść aktualnych programów ochrony środowiska. W wyniku badań stwierdzono, że najwięcej odniesień dotyczy ochrony, utrzymania i zwiększania zasobów leśnych, takie zapisy pojawiły się w prawie wszystkich dokumentach. Innym ważnym działaniem na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, planowanym w badanych gminach, jest wspieranie istniejących i powoływanie nowych obszarów chronionych. Jednak zbyt ogólnie sformułowane harmonogramy finansowe nie gwarantują wypełnienia tych zapisów. W związku z tym niezbędne są dalsze badania dotyczące stopnia realizacji programów ochrony środowiska w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.
EN
The loss of biodiversity is one of the most important contemporary global environmental problems. Commune environmental protection programmes can be an important tool for biodiversity conservation at local level. The aim of the study was to assess the biodiversity conservation measures in environmental programmes of communes with high natural values. The study was based on the analysis of environmental protection programmes, in 20 communes of the Łódź region. Results of the study indicate that most references relate to the protection, maintenance and development of forest resources; such records appeared in almost all documents. Another important biodiversity conservation measure is the support of the existing and establishment of new protected areas. However, too general financial schedules do not guarantee the fulfilment of these tasks. Therefore, more research is needed to assess implementation of the programmes.
PL
W Polsce istnieje dziesięć prawnych form ochrony przyrody. Cztery spośród nich, tj. pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne, od 2009 r. mogą by ustanawiane wyłącznie na podstawie uchwał rad gmin. Celem niniejszej pracy była ocena aktywności gmin wiejskich województwa łódzkiego w tworzeniu tych form. Pracę oparto na szczegółowej analizie rejestru form ochrony przyrody, prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotem badań były 133 gminy wiejskie. Wykazano, że większość wymienionych w rejestrze form ochrony przyrody obiektów zatwierdzono jeszcze przed 2009 r. rozporządzeniami wojewodów. Po 2009 r. aktywność gmin na polu prawnej ochrony przyrody jeszcze bardziej zmalała, ponieważ kompetencje do zatwierdzania form ochrony indywidualnej przekazano wyłącznie gminom, co może skutkować poważnymi konsekwencjami w konserwatorskiej ochronie przyrody na szczeblu lokalnym. Niezbędne jest zatem monitorowanie i wspieranie działań gmin w realizacji ustawy o ochronie przyrody.
EN
There are 10 legal forms of nature protection in Poland. Since 2009 four of them, such as: nature monuments, ecological areas, natural and scenic complexes and documentation sites can be established only on the basis of the District Councils’ resolutions. The aim of this study was to evaluate the activity of rural authorities in the Łódź region in creating these forms. The study was based on a detailed analysis of the nature protection records maintained by the Regional Directorate for Environmental Protection in Łódź. The object of the study was 133 rural communes. The outcome showed that most of nature protection objects were approved prior to 2009 based on governmental orders. The activity of rural authorities in legal nature protection decreased after 2009. Delegation of competences solely to district authorities may have serious consequences for nature protection at the local level. Therefore, it is necessary to monitor and support communes in the implementation of the Nature Protection Law.
EN
Between the technical infrastructure and entrepreneurship development, there may be a kind of a feedback. The development of the technical infrastructure can determine the growth of entrepreneurship. On the other hand, the development of the entrepreneurship may contribute to the development of particular infrastructural elements. In the first part of the article characterized the selected items of the technical infrastructure and an analysis of entrepreneurship in rural areas Lubuskie province. In the second part, on the basis of statistical data examined the relationship between the development of technical infrastructure and entrepreneurship in rural areas Lubuskie province.
PL
Pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczością może występować swojego rodzaju sprzężenie zwrotne. Rozwój infrastruktury może determinować wzrost przedsiębiorczości. Z drugiej strony rozwój przedsiębiorczości może przyczynić się do rozbudowy poszczególnych elementów infrastrukturalnych. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano wybrane elementy infrastruktury technicznej oraz dokonano analizy przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa lubuskiego. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależność pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa lubuskiego.
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia nośników energetycznych w 72 gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Roczne zużycie nośników energetycznych na terenach wiejskich województwa oszacowano w oparciu o modele opisujące zużycie energii finalnej we wszystkich obiektach wiejskich. Dla potrzeb pracy obiekty gminne zgrupowano w trzech sektorach: mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz rolniczo-produkcyjnym. Roczne zapotrzebowanie na nośniki energetyczne wyniosło około 15 PJ. Największym konsumentem energii jest sektor mieszkaniowy, który zużywa ok. 12,5 PJ nośników energii. Stanowi to 83% całkowitego zużycia energii w gminach.
EN
The paper presents the analysis consumption of energy carriers conducted in 72 rural communes of the Świętokrzyskie Province. Annual consumption of energy carriers in rural areas of the province was estimated on the basis of models describing final energy consumption in all rural objects. To meet the work requirements the communal objects were grouped in three sectors: housing, utilities and agricultural-production. Annual demand for energy carriers reached about 15PJ. Housing sector is the greatest energy consumer using about 12.5PJ of energy carriers, which constitutes 83% of total energy consumption in communes.
PL
Nie sposób przecenić obecnie wagi problematyki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój tego sektora w gospodarce umożliwa zminiejszenie bezrobocia, aktywizację lokalnych społeczności, utworzenie nowoczesnego otoczenia kooperacyjnego i usługowego oraz zwiększenie eksportu. Małe i średnie przedsiębiorstwa są głównymi pracodawcami oraz podstawowymi czynnikami rozwoju gospodarczego. Z powyższych względów wspieranie przedsiębiorczości powinno stanowić istotną pozycję w strategiach rozwoju polskich gmin. Wśród 2489 gmin, 1599 to gminy wiejskie. Ich rolą jest m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. W teorii istnieje szeroki wachlarz instrumentów stymulowania lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie one powodują skutki finansowe w postaci wzrostu wydatków, bądź uszczuplenia dochodów samorządowych. Pogarszający się od czterach lat stan finansów gmin wiejskich ogranicza ich możliwości w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości. W niniejszym referacie uwaga skoncentrowana zostanie na analizie zmian w gospodarce finansowej gmin wiejskich, w latach 1991-2001, pod kątem ich możliwości w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
EN
It cannot be overstimated the importance of supporting small and medium firms. The development of this sector of economy enables decreasing of unemployment, situation of local communities, creation of modern co-operative and service environment and increasing of export. Small and medium firms are main employers and basic factors of economic development. Due to the above facts, supporting the local enterprise should be the essential item in the strategy of Polish communes development. From among 2489 communes, 1599 are rural communes. Their role is among the others supporting the economic and civilisation development. In the theory there is a wide range of possibilities of local enterprise stimulation by the territorial self-governments. These activities cause financial results such as expenditure increase of self-government takings decrease worsening financial condition of rural communes for four years limits their possibilities in the range of supporting the local enterprise. In this paper the miain item will be analysis of changes in the financial management of rural communes, in the years 1991-2000, taking into consideration possibilities of supporting the local enterprise development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.