Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 229

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The article discusses selected issues concerning the influence of ecophysiographic determinants on functional-spatial and socio-economic development in rural areas. Ecological, economic and social processes that have been taking place for the past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and transformation of economic processes into market oriented economy following socioeconomic changes in Poland. The process of intense urbanization of the countryside is a common phenomenon that occurs specifically in rural areas that are within the impact zone of a big city. It is caused by i.a. human migration into rural areas as well as by development of areas of business activation. These tendencies, which occur both in the social and economic context, greatly affect ecological processes. Expansion of land development and the ensuing further development of necessary technical infrastructure give rise to numerous problems in natural environment. Ecophysiographic determinants play a vital role in the pursuit of sustainable development of the countryside in the aspect of threats that result from excessive urbanization of rural areas. The author discusses these issues on the example of a study of the village of Lubasz in the wielkopolskie voivodeship.
EN
The paper raises the issue of optimizing the control of the rural low voltage microgrids. Microgrids can operate in a synchronous mode with grids of distribution system operators and in an island mode. We can distinguish two control strategies in microgrids: one approach based on centralized control logic, which is usually used, and another on decentralized control logic. In this paper we decided to present the approach based on the distributed control, combining the efforts of the distributed cooperative control and modified Monte Carlo optimization method. Special attention has been paid to the impact of the order of processing particular devices’ groups on results of optimization calculations. Moreover, different scenarios of behavior of the microgrid control system with respect to the communication loss have been also presented. The influence of the issue of continuity of communication between particular devices’ groups on the possibility of carrying out the optimization process has been investigated. Additionally, characteristics of power loads and generation of electricity from small renewable energy appearing in rural areas have been described and the sensitivity of the optimization algorithm to the changes of demanded power values and changes of values of power generated by renewable energy sources has been studied. We analyzed different objective functions which can be can be used as an optimization goal both in synchronous and island operation modes of microgrid. We decided to intensively test our approach on a sample rural LV microgrid, which is typical in the countryside. The observed results of the tests have been presented and analyzed in detail. Generally, results achieved with the use of proposed distributed control are the same as with the use of centralized control. We think that the approach based on distributed control is promising for practical applications, because of its advantages.
EN
The residential anthropopressure in the areas around large urban centres has become an irrefutable fact. According to many analysts, the suburban development is not related to rational land-use, focused on shaping multifunctional settlement units. The paper is a study of a selected case of spatial development of a service function in the suburban area of Wrocław. The article presents the literature on the subject of building systems of service centres, as well as the analysis of planning documents of the Czernica municipality, including their correlation with higher-order planning studies. As a consequence of the above, the spatial structure of the municipality and potential development possibilities of the service centres system were analysed. For this purpose, GIS analyses (in particular, the analysis of building density or spatial accessibility analysis) were carried out. The research constituted an important starting point for shaping guidelines in the area referring to establishing a hierarchical system of service centres. This led to the further debate on shaping the spaces for integration of rural residents connected to local service centres.
PL
Jak twierdzi wielu analityków, rozwój zabudowań w strefach podmiejskich nie jest związany z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią, opartym o kształtowanie wielofunkcyjnych jednostek osadniczych. Niniejsze opracowanie stanowi studium wybranego przypadku rozwoju przestrzennego funkcji usługowej na terenie podmiejskim Wrocławia. W artykule przedstawiono kwerendę literatury przedmiotu z zakresu budowania systemów ośrodków usługowych, jak i analizę dokumentów planistycznych gminy Czernica, również w zakresie ich korelacji z opracowaniami planistycznymi wyższego rzędu. W konsekwencji powyższych, zweryfikowano strukturę przestrzenną gminy i potencjalne możliwości rozwoju systemu ośrodków usługowych. W tym celu przeprowadzono analizy przestrzenne oparte na GIS (w szczególności analizy gęstości zabudowy czy analizy dostępności przestrzennej) oraz sporządzono opracowania mapowe uwzględniające najnowsze dane statystyczne. Zrealizowane badania stanowiły istotny punkt wyjścia do kształtowania wytycznych w zakresie tworzenia hierarchicznego systemu ośrodków usługowych, a w konsekwencji dalszej debaty na temat kształtowania przestrzeni sprzyjających integracji mieszkańców wsi.
PL
Krajobraz wsi sąsiadujących z dużymi ośrodkami miejskimi podlega silnej presji. Problemy związane z zanikiem zróżnicowania regionalnego, rosnąca homogeniczność struktur przestrzennych i zerwanie ciągłości kulturowej to najbardziej jaskrawe przykłady niekontrolowanych przemian przestrzeni ruralistycznej. Artykuł dotyczy prezentacji problemów ochrony zabytkowego krajobrazu Żuław Gdańskich na przykładzie gminy Cedry Wielkie, należącej do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zasady kształtowania krajobrazu osiedli wiejskich skonfrontowano z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, a następnie porównano ze stanem rzeczywistym, by móc zidentyfikować konsekwencje przestrzenne procesów suburbanizacji. Analizy próbują odpowiedzieć na pytanie czy instrumenty planowania przestrzennego są w stanie ochronić tereny wiejskie przed efektami niekontrolowanego rozwoju miast.
EN
The landscape of villages adjacent to large urban centres is subject to strong pressure. Problems related to the loss of regional diversity, increasing homogeneity of spatial structures and breaking of cultural continuity are the most glaring examples of uncontrolled changes in rural space. This paper presents the problems of safeguarding the heritage landscape of Żuławy Gdańskie with the example of the Cedry Wielkie commune, which belongs to the Metropolitan Area of Gdańsk-Gdynia-Sopot. The principles of shaping the landscape of rural settlements were juxtaposed with the findings of binding local zoning plans and then compared with the actual state in order to identify the spatial consequences of suburbanisation processes. The analyses aim to answer the question of whether spatial planning instruments are capable of protecting rural areas from the effects of urban sprawl.
5
Content available remote The role of wholesale markets in rural development
EN
In the Republic of Poland, agricultural sector is of a greater socio-economic importance than in Western European countries. There are still regions in which agriculture plays the role of one of the main branches of the economy, affecting the level of their development and standard of living of the inhabitants. In the Republic of Poland, the rural area, according to the terminology used by the Central Statistical Office (CSO), is the territory outside the administrative boundaries of cities. According to this criterion, rural areas occupy the area of 291 400 km2 in the Republic of Poland, which is 93% of total country territory. Wholesale markets are an important element of the institutional infrastructure in rural development. The paper presents the importance of regional and local wholesale markets and their importance in rural development.
PL
W Rzeczpospolitej Polskiej sektor rolny ma większe znaczenie społecznogospodarcze niż w państwach Europy Zachodniej. Wciąż istnieją regiony, w których rolnictwo pełni rolę jednej z głównych gałęzi gospodarki, wpływającej na poziom ich rozwoju i standard życia mieszkańców. W Rzeczpospolitej Polskiej obszar wiejski, zgodnie z terminologią stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), to terytorium pozostające poza granicami administracyjnymi miast. Zgodnie z tym kryterium, obszary wiejskie zajmują w Rzeczpospolitej Polskiej powierzchnię 291,4 tys. km2 , co stanowi 93% obszaru kraju. Ważnym elementem instytucjonalnej infrastruktury w rozwoju obszarów wiejskich są rynki hurtowe. W pracy przedstawiono znaczenie regionalnych i lokalnych rynków hurtowych i ich znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich.
EN
The aim of the paper is to identify the scope of socially responsible actions towards employees in agribusiness enterprises and to assess their impact on the level of economic and social benefits resulting from the use of the CSR concept in business practice. The survey research carried out on a sample of 325 companies from the SME sector conducting business in rural areas of the Mazowieckie Voivodeship served to meet the objective of the paper. The results indicate a positive, strong impact of involvement in the CSR activities on the obtained effects, which is more pronounced in the case of economic benefits than social benefits, and can be observed more clearly in smaller companies. Key socially responsible actions towards employees include employee satisfaction surveys as well as data protection and protection of employee privacy. Activity in the analyzed CSR area mainly translates into financial performance and building a positive image of enterprises in their environment.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja zakresu działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach agrobiznesu oraz ocena ich wpływu na poziom korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z wykorzystania koncepcji CSR w praktyce gospodarczej. Realizacji celu pracy poświęcono własne badania ankietowe przeprowadzone na próbie 325 firm sektora MSP prowadzących działalność na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Wyniki wskazują na pozytywny, silny wpływ zaangażowania w działania z zakresu CSR na uzyskiwane efekty, przy czym jest on bardziej wyraźny w przypadku korzyści ekonomicznych, niż społecznych i występuje raczej w firmach mniejszej wielkości. Do kluczowych działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz zatrudnionych można zaliczyć badania satysfakcji oraz ochronę danych i prywatności pracowników. Aktywność w rozpatrywanym obszarze CSR przekłada się przede wszystkim na wyniki finansowe oraz na budowanie pozytywnego wizerunku firm w otoczeniu.
EN
Rural development policy of Agricultural Property Stock (APS) of the State Treasury in Poland is run by the National Support Centre for Agriculture (until 31.08.2017 Agricultural Property Agency). In the article, on the example of the Braniewo municipality, the size and spatial distribution of land transferred from the Agricultural Property Stock (APS) of the State Treasury to the municipality was analysed. One of the most important goals associated with this was activities related to social aspects, often part of the revitalization and renewal of the rural areas. After Poland's accession to the European Union, it was possible to obtain subsidies that allowed the rural population to apply for financing projects, such as: road construction, creating school playgrounds or socio-cultural facilities. Authors also analysed examples of good practices in this area in the municipality of Braniewo, as a recommendation for other municipalities. Attempts have also been made to indicate the role of the National Support Centre for Agriculture in the transformation of the Polish countryside, with particular emphasis on the areas of former State Agricultural Farms.
PL
Polityka rozwoju obszarów wiejskich wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w Polsce prowadzona jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR, do 31.08.2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych). W artykule, na przykładzie gminy Braniewo, przeanalizowano areał i przestrzenny rozkład gruntów przekazanych z ZWRSP na rzecz gminy. Jednym z ważniejszych celów z tym związanych były działania dotyczące aspektów społecznych, często wpisujące się w rewitalizację i odnowę wsi. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej stało się możliwe uzyskanie dotacji na finansowanie projektów, takich jak budowa dróg, tworzenie szkolnych placów zabaw czy obiektów społeczno-kulturowych, na terenach wiejskich. W artykule przeanalizowano również przykłady dobrych praktyk w tym zakresie w gminie Braniewo jako rekomendacji dla innych gmin. Podjęto się także próby wskazania roli KOWR w transformacji polskiej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów byłych PGR-ów.
EN
The aim of this work is to present the selected effects of consolidation processes conducted in 2011–2014 within the Łubka region, Siemień commune and within the Zaliszcze area, Podedwórze commune, Parczew district, Lublin Voivodeship. The consolidation activities within Łubka region were conducted over the area of 156.2937 ha and involved 60 participants. Within the Zaliszcze region, the general development area amounted to 1174.2580 ha and involved 152 participants. The project of land consolidation was developed by the Voivodeship Office of Surveying in Lublin, Branch Office in Biała Podlaska. In order to assess the basic results of land consolidation, the technical-spatial parameters were applied (the index of reducing the number of plots and extension of their surface). The main effects of the conducted process of consolidation include: decrease of a general number of record plots and an increase of the average surface of them within the region, which resulted in a reduction of the number of plots and decrease of the average surface of the plot in the farmstead. Furthermore, in conjunction with the change in the distribution of individual record plots, the farm layout has improved. Numerous agritechnical and recultivating works were also conducted and a functional network of municipal roads was created.
EN
The paper raises the issue of controlling rural low voltage microgrids in an optimal manner. The impact of different criterion functions, related to the amount of energy exchanged with the distribution system operator network, the level of active power losses, the amount of energy generated by different energy sources and the value of financial performance measures regarding the microgrid operation, on the choice of operating points for devices suggested by the optimization algorithm has been analyzed. Both island and synchronous microgrid operation modes are being considered. We propose two variants of the optimization procedure: the first one is based on the particle swarm optimization algorithm and centralized control logic, and the second one takes advantage of the decentralized approach and Monte Carlo methods. A comparison of the simulation results for two sample rural microgrids, obtained for different objective functions, microgrid operation modes and optimization procedure variants, with the use of prepared algorithm implementations, has been provided. The results show that the proper choice of an objective function can have a crucial impact on the optimization algorithm’s behavior, the choice of operating points and, as a consequence, on microgrid behavior as well. The choice of the proper form of the objective function is the responsibility of the person in charge of both the microgrid itself and its operation. This paper can contribute towards making correct decisions in this area. Generally, slightly better results have been achieved for the centralized control mode of operation. Nevertheless, the results also suggest that in many cases the approach based on distributed logic can return results that are better or sufficiently close to the ones provided by the centralized and more sophisticated approach.
EN
The article presents the problems of development of rural areas and agriculture in Poland with the involvement of funds from the European Union budget in 2004-2020. The considerations undertaken in the study focus primarily on the analysis of the content of programs serving the development of rural areas and agriculture. Three operational programs were analyzed. The first of them was the Sectoral Operational Program Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development, Rural Development Program 2007-2013 and the Rural Development Program 2014-2020.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce przy zaangażowaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2004-2020. Rozważania podjęte w opracowaniu koncentrują się przede wszystkim na analizie zawartości programów służących rozwojowi obszarów wiejskich oraz rolnictwa. Analizie poddano trzy programy operacyjne. Pierwszym z nich był Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
PL
Polski sektor energetyczny w dużej mierze oparty jest na paliwach kopalnych wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej, co nie do końca jest zgodne z obecną polityką energetyczną Unii Europejskiej. Dlatego konieczne staje się większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gwarantujących zachowanie wartości środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich. Należy podkreślić, że oprócz efektu ekonomicznego bardzo ważny jest efekt środowiskowy, rozumiany jako wpływ OZE na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Intensywny rozwój OZE wywołuje wiele kontrowersji wśród polityków, a także wśród mieszkańców obszarów wiejskich, które są związane także z mitami dotyczącymi energii odnawialnej jako szkodliwej dla środowiska przyrodniczego. Rozwój obszarów wiejskich powinien być połączony z sytuacją społeczno-gospodarczą, a tym bardziej z sytuacją społeczno-kulturową jej mieszkańców, gdyż zakłada on, że rozwój obszarów wiejskich w Polsce jest związany nie tylko z rolnictwem, ale także z wartościami historycznymi i przyrodniczymi oraz ich trwałością. W pracy założono, że trwałość obszarów wiejskich w dużym stopniu łączy się ze zdolnością zachowania ich wartości przyrodniczych, a także zapewnieniem satysfakcjonującej jakości życia mieszkańcom. Celem niniejszej pracy jest określenie postaw mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego na temat oddziaływania odnawialnych źródeł energii na środowisko przyrodnicze. Podstawowym źródłem danych były badania ankietowe zrealizowane w 2017 r. wśród 282 mieszkańców województwa podkarpackiego.
EN
The Polish energy sector is, to a large extent, based on fossil fuels used in conventional energy, which is not entirely consistent with the current energy policy of the European Union. Therefore, it is necessary to increase the use of renewable energy sources that guarantee the preservation of the value of the natural environment in rural areas. It should be emphasized that in addition to the economic effect, the environmental effect is very important, understood as the impact of renewable energy on the natural environment and the quality of life of rural residents. The intensive development of RES raises a lot of controversy among politicians, as well as among rural residents, who are also associated with the myths regarding renewable energy as harmful to the natural environment. Rural development should be connected with the socio-economic situation, and even more so with the socio-cultural situation of its inhabitants, because it assumes that the development of rural areas in Poland is associated not only with agriculture, but also with historical and natural values and their durability. The aim of this work is to determine the attitudes of the inhabitants of rural areas of the Podkarpackie Province on the impact of renewable energy sources on the natural environment. The work assumes that the durability of rural areas is largely connected with the ability to preserve their natural values, as well as ensuring a satisfactory quality of life for residents. The basic source of data was surveys carried out in 2017 among 282 inhabitants of the Podkarpackie Province.
EN
Education is one of the tools that can affect on changes in the cultural environment at the national, regional or local level in positive way. The article addresses the issue of educational methods used by the state authorities of the Netherlands, England and Germany that support the conversion of farm buildings into non-agricultural functions in rural areas.
PL
Edukacja jest jednym z narzędzi, które w pozytywny sposób mogą wpływać na zmiany w środowisku kulturowym na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym. W artykule podjęto zagadnienie metod edukacyjnych stosowanych przez organy państwowe Holandii, Anglii i Niemiec wpierające przekształcenia obiektów gospodarczych na funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich.
PL
Celem prowadzonych badań była analiza jakości i wartości użytkowej wody w studni kopanej położonej na terenie zagrody wiejskiej w zlewni Jeziora Wydmińskiego. Badania prowadzono w okresie od czerwca 2016 do maja 2018 roku w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sucholaski (województwo warmińsko-mazurskie). Jest to studnia kopana o głębokości 3,75 m, która w minionym okresie była używana jako ujęcie wody pitnej, a obecnie jest tylko dodatkowym źródłem wody wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa (podlewanie roślin i pojenie bydła). Przeprowadzone badania wykazały, że w wodzie ujmowanej ze studni występują wysokie stężenia zanieczyszczeń mineralnych, wśród których dominowały, m.in. azotany(V) oraz jony potasu. Złą jakość wody potwierdzają również wskaźniki określające ogólną ilość składników chemicznych zawartych w wodzie, tj. przewodnictwo elektrolityczne właściwe (EC) oraz suma składników rozpuszczonych (TDS). Świadczy to o niewystarczającym zabezpieczeniu studni i przenikaniu zanieczyszczeń do wody z najbliższego jej otoczenia. W przeszłości studnia była źródłem wody pitnej, jednak ze względu na wysokie stężenia zanieczyszczeń chemicznych obecnie woda czerpana z tego ujęcia jest niezalecana do spożycia. Ponadto długotrwałe nawadnianie gleby i roślin analizowaną wodą może pogorszyć warunki glebowe oraz zmniejszyć potencjał plonotwórczy upraw. Wynika to w głównej mierze z bardzo dużych stężeń jonów potasu.
EN
The aim of the research was to analyze the quality and utility value of water in a dug well located in the farmstead in the Wydminskie Lake catchment. The analysis of chemical indicators of water in a backyard well located on the rural area was conducted from June 2016 to May 2018 in a farmstead in Sucholaski (Warmian-Masurian Voivodeship). It is a dug well with a depth of 3.75 m. Once it was used as a drinking water intake, now it is an additional source of water used for the needs of the farm. The research carried out showed in the water drawn from the well there are high concentrations of mineral pollutions, among which dominated, nitrates(V) and potassium ions. Poor water quality is also confirmed by indicators determining the total amount of chemical components contained in water e.g.: electrolytic conductivity (EC) and total dissolved solids (TDS). This indicates insufficient protection of the well and penetration of pollution to water from the environment. In the past, the well was a source of drinking water, however, due to high concentrations of chemical pollution, currently the water drawn from this intake is not recommended for consumption. In addition, long-term irrigation of soil and plants with the analyzed water may worsen soil conditions and decrease crop yield potential. This is mainly due to very high concentrations of potassium ions.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dostępności transportowej na obszarach wiejskich w Polsce. W jej ocenie uwzględniono zmiany w długości zamiejskich dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej w ujęciu krajowym oraz wojewódzkim. Przyjęta metodyka badania pozwoliła na obliczenie gęstości przestrzennej oraz demograficznej zamiejskich dróg gminnych oraz powiatowych. Przyjmując, że gęstość infrastruktury wpływa na dostępność transportową, oceniono tempo i kierunki tych zmian. Obliczenia przedstawiono dla lat 2000–2015 w przekroju krajowym i wojewódzkim. W Polsce, uwzględniając aspekt infrastrukturalny, na obszarach wiejskich widoczna jest poprawa dostępności transportowej. Można jednak zaobserwować zróżnicowany pod względem przestrzennym i demograficznym zakres tych zmian. Ma na to wpływ zróżnicowanie w rozwoju długości dróg zamiejskich w Polsce. Poprawa wskaźnika gęstości średnioważonej, a tym samym dostępności transportowej, jest zauważalna w regionach Polski centralnej (województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie) oraz wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zmian w długości infrastruktury transportu na dostępność transportową obszarów wiejskich w Polsce.
EN
The article presents an analysis of the accessibility of transport infrastructure in rural areas in Poland. In assessing changes in accessibility, the evolution of the length of non-urban poviat and municipal roads with a hard surface in the national and voivodship terms was taken into account. In Poland, there is an improvement in the accessibility of transport infrastructure in rural areas in Poland. However, it is possible to observe the scope of these changes, which is spatially and demographically diverse. It is influenced by the diversity in the increase in the length of non-urban roads in Poland. The improvement of indicators and, hence, the accessibility of transport infrastructure is noticeable in the regions of central Poland (Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie province) and eastern Poland.
DE
Das Hauptziel des Artikels war es, die Rolle von Non-Profit-Organisationen bei der Förderung einer gesundheitsorientierten Lebensstil der ländlichen Bevölkerung am Beispiel der gewählten Organisation zu bestimmen. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Primäre Daten wurden im 2018 Jahr mit der allgemeinen Fragebogenmethode von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Darüber hinaus wurde als Hintergrund für die Hauptstudien eine situative Bewertung der Organisation anhand der SWOT-Methode durchgeführt. Zusätzlich wurde im Juni 2018 ein direktes Interview auf der Grundlage eines nicht standardisierten Fragebogens mit dem Präsidenten des Verbandes durchgeführt, um die erzielten Forschungsergebnisse besser interpretieren zu können. Während der Studie wurde auch die Literatur zum Thema Lebensstil der ländlichen Bevölkerung überprüft. Die Analyse der Fallstudie ergab, dass die ausgewählte Non-Profit Organisation, die unter den Dorfbewohnern tätig ist, Maßnahmen zur Förderung eines gesundheitsorientierten Lebensstils ergriffen hat. Dies zeigte sich unter anderem in organisierten Veranstaltungen von der körperliche Aktivität, die sich aus den gesundheitsfördernden Zielen des Vereins ergeben. Die erwähnte Integrationsfunktion der Organisation, die den Bewohnern am wichtigsten war, trug dazu bei, soziale Bindungen, Vertrauen unter den Bewohnern aufzubauen und so auch die psychosoziale Gesundheit der Bewohner positiv zu beeinflussen.
PL
Celem głównym artykułu było określenie roli organizacji non-profit w promocji prozdrowotnego stylu życia ludności wiejskiej na przykładzie wybranej organizacji. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Dane pierwotne pozyskano w 2018 roku metodą ankiety ogólnej od trzech grup respondentów – mieszkańców, sponsorów oraz członków stowarzyszenia. Skonfrontowano je z danymi wtórnymi uzyskanymi z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron www. Dotyczyły one lat 2002-2018. Dodatkowo przeprowadzono ocenę sytuacyjną organizacji w oparciu o metodę SWOT, jako tła do badań głównych. Ponadto w czerwcu 2018 roku przeprowadzono wywiad bezpośredni w oparciu o kwestionariusz niestandaryzowany z prezesem stowarzyszenia w celu lepszej interpretacji uzyskanych wyników badań. Badania główne zostały poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu - dotyczącym oceny stylu życia ludności wiejskiej w Polsce. Przeprowadzona analiza studium przypadku wykazała, że wybrana organizacja non profit działając wśród mieszkańców wsi podejmowała działania na rzecz promocji prozdrowotnego stylu życia. Przejawiało się to m.in. w organizowanych zajęciach aktywności fizycznej wynikających z prozdrowotnych celów stowarzyszenia. Wskazywana funkcja integracyjna organizacji, której mieszkańcy przypisywali największe znaczenie, przyczyniała się do budowania więzi społecznych, zaufania a w konsekwencji pozytywnie wpływała na zdrowie psychospołeczne mieszkańców.
DE
Hauptziel dieser Arbeit war es, ausgewählte Aspekte des Marketings in gemeinnützigen Organisationen, die in ländlichen Gebieten tätig sind, am Beispiel eines Vereins vorzustellen und zubewerten. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Die Kriterien für die Auswahl einer Organisation waren Standort und Betriebszeit. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Primäre Daten wurden von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Präsidenten des Verbandes, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde (Interview und Fragebogenmethode). Dadurch konnte man die Aktivitäten von Verein umfassend evaluieren. Im Laufe der Forschung wurde Fragebogen als Messinstrument verwendet. Die erhaltenen Daten wurden einer Marketinganalyse unterzogen. Während der Studie wurde auch die Literatur zu diesem Thema überprüft. Die Untersuchung zeigt, dass der Verein ein Beispiel für eine Non-Profit Organisation ist, die richtige Marketingaktivitäten durchführt. Die Mission und die Ziele waren klar definiert, die Bedürfnisse der Empfänger wurden genau ermittelt und die eingesetzten Marketinginstrumente wurden gut geplant und umgesetzt und vor allem an die angenommenen Aufgaben und Ziele angepasst. Das physische Umfeld des Produkts und die menschlichen Ressourcen waren die am besten bewerteten Elemente des Marketing-Mix. Im Bereich der Promotion sind in der Zukunft Veränderungen notwendig, die den Einsatz moderner Medien in einem größeren Rahmen berücksichtigen.
PL
Celem głównym pracy było przedstawienie i ocena wybranych aspektów marketingu w organizacjach non-profit działających na obszarach wiejskich. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Organizację non-profit wyłoniono przyjmując jako kryteria wyboru lokalizację oraz okres funkcjonowania. Dane wtórne uzyskano z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron internetowych. Dane te dotyczyły lat 2003-2018. Dane pierwotne pozyskano metodą ankiety audytoryjnej oraz wywiadu bezpośredniego w 2018 roku od kilku grup respondentów – członków stowarzyszenia, prezesa, sponsorów oraz mieszkańców korzystających z imprez przygotowanych przez organizację. Dzięki temu uzyskano możliwość kompleksowej oceny działalności prowadzonej przez stowarzyszenie. W badaniach posłużono się przygotowanym instrumentem pomiarowym - kwestionariuszem ankiety. Uzyskane dane poddano analizie marketingowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” jest przykładem organizacji non profit realizującej właściwe działania marketingowe. Misja i cele zostały dobrze określone, potrzeby odbiorców zostały właściwie zidentyfikowane, a zastosowane instrumenty marketingu zostały dobrze zaplanowane i wdrożone, a przede wszystkim dostosowane do przyjętej misji i celów. Najlepiej ocenianym elementami marketingu mix było otoczenie fizyczne produktu oraz zasoby ludzkie. W zakresie promocji z czasem konieczne będą zmiany uwzględniające wykorzystanie w większym zakresie nowoczesnych mediów.
EN
Land consolidations represent a unique tool for managing the problems of the rural space. They help to settle the land property rights and meet the current requirements associated with the protection and formation of a stable, permanently sustainable rural landscape. In the Czech Republic, complex land consolidations have been completed in 1,965 cadastral areas out of the total 13,100, and in 2,134 more they are in the preparation phase (up to 1st September 2015). It means that about 60% of cadastral areas in CR still await land consolidation. Our study aimed to localize the priority localities (cadastral areas and regions) for preferential implementation of land consolidation. The authors selected three thematic factors to determine the risk of their occurrence in particular localities and, consequently, the need to initiate the land consolidation. The analysis is based on the assumption that the cadastral areas where land consolidations have been completed or are under way have already dealt with the above-mentioned risk factors or will do so soon. Therefore, such areas have not been included into our study. The key selected thematic factors relevant for the preferential implementation of land consolidation include: the risk of water and wind erosion in arable land, water management, and water retention in the landscape. For each of these three factors, a map of preferential localities (based on the degree of risk/suitability) was processed for initiation of land consolidation. At the same time, a simple multi-criteria analysis of the extent of the Czech Republic’s erosion (water and wind) has been prepared. The result of this analysis is the ranking of regions according to the degree of risk of erosion. The most vulnerable regions of the Czech Republic include Jihomoravský (South Moravian Region), Středočeský (Central Bohemia) and Pardubice.
EN
Re-structuring of rural spaces is essential for continued sustainable development of these areas. The space-management tool of land consolidation can be used to obtain desirable structural changes, but only if it is systematically implemented and becomes a permanent element of long-term rural management policies of provincial self-governments. Land consolidation and exchange measures should be introduced comprehensively and should be coupled with post-consolidation development of land. Only then can they contribute to the multifunctional development of rural areas. In our previous studies, in order to identify the areas with the greatest defects in the spatial structure which needed land consolidation and exchange most urgently, we carried out the investigations which allowed us to select appropriate factors for identifying such groups of villages. The ranking was established using Hellwig’s synthetic index of development and the zero unitarisation method. This article presents the results of the research carried out in 36 villages of the Opoczno commune, occupying a total area of 16,590.51 ha, divided into 41,990 cadastral plots.
PL
Obecnie dostępne metody oceny stopnia eutrofizacji są kosztowne, czasochłonne i wymagają posiadania zaawansowanej aparatury laboratoryjnej oraz wiedzy. Celem niniejszej pracy było określenie prostej i uzasadnionej ekonomicznie metody monitorowania skutków eutrofizacji wody na obszarze rolniczym oraz powiązanie wyników monitorowania parametrów fizykochemicznych wody z fluorescencją chlorofilu jako potencjalnego zagrożenia dla zdrowia na podstawie ustalonych poziomów alarmowych. Badania prowadzono w zbiornikach wodnych zlokalizowanych na obszarze wiejskim, różniących się intensywnością eksploatowania terenów przyległych: znajdujących się w otoczeniu obszarów intensywnie uprawianych rolniczo oraz w obszarze chronionym rezerwatu przyrody. W pracy określono wydajność aparatu fotosyntetycznego glonów oraz właściwości fizykochemiczne wody. Badania wykazały, że wzrost intensywności fluorescencji chlorofilu związany jest ze zwiększonym ładunkiem substancji biogennych oraz ze wzmożonym wzrostem mikroogranizmow zawierających chlorofil. Wyniki wskazują, na możliwość zastosowana pomiarów fluorescencji chlorofilu do oceny stopnia eutrofizacji wód. Zaprezentowana metoda ma szanse na nieinwazyjną, szybką i precyzyjną ocenę stanu fizjologicznego ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich, szczególnie narażonych na procesy eutrofizacji.
EN
The currently available methods for the assessment of the eutrophication degree are expensive, time-consuming and require advanced laboratory equipment and knowledge. The aim of this work was to determine a simple and economically justified method of monitoring the effects of eutrophication of water in the agricultural area and linking the results of monitoring physicochemical parameters of water with chlorophyll fluorescence as a potential health risk on the basis of established alarm levels. The research was conducted in water reservoirs located in the rural area, differing in the intensity of exploitation of adjacent areas: located in the vicinity of intensively cultivated areas and in the protected area of the nature reserve. The work determined the efficiency of the photosynthetic apparatus of algae and physicochemical properties of water. The studies have shown that the increase in the chlorophyll fluorescence intensity is associated with an raised biogenic load and an increased occurrence of chlorophyll-containing micro-fractions. The results indicate the possibility of using chlorophyll fluorescence measurements to assess the degree of water eutrophication. The presented method can be used for a non-invasive, quick and precise assessment of the physiological status of water ecosystems in rural areas, particularly vulnerable to the eutrophication processes.
PL
Rozwój obszarów wiejskich zmierza od lat w kierunku wielofunkcyjności, która traktowana jest jako remedium na niski poziom rozwoju oraz słabość polskiego rolnictwa. Realizacja założeń programowych zależy jednak od wielu czynników, podobnie jak tempo i kierunki zmian, które różnicują poszczególne obszary Polski. Intensyfikacja zmian następuje w strefie oddziaływania dużych miast, gdzie w znacznej mierze, wkraczają pozarolnicze funkcje gospodarcze oraz zabudowa mieszkaniowa o charakterze wybitnie miejskim. Celem pracy jest porównanie i ocena zmian dokonujących się w gminach podmiejskich Wrocławia, pod kątem ich wielofunkcyjności. Zastosowano metodę wskaźnikową, umożliwiającą porównanie wartości wskaźników w czasie i przestrzeni dziewięciu gmin podwrocławskich. Źródło danych stanowią zasoby GUS, analizy obejmują lata 1995-2015. Badania podzielono na aspekty: demograficzny, przestrzenny i gospodarczy. Wszystkie analizowane gminy charakteryzują sie znaczną dynamiką przeobrażeń. Zauważono, że występują podobne tendencje zmian, jednak ich zakres i tempo są zróżnicowane. Sektor przemysłowy jest silnie rozwinięty w badanych gminach, a dynamiczny przyrost wszystkich analizowanych wielkości znamionuje zachodzące procesy rozwoju społeczno-gospodarczego. Gminy zlokalizowane wokół Wrocławia posiadają silny potencjał rozwojowy w kierunku wielofunkcyjności. Koncentracją impulsów do rozwoju wielofunkcyjnego wyróżniają się spośród analizowanych zwłaszcza gminy: Kobierzyce, Siechnice, Czernica i Długołęka.
EN
For years the development of rural areas has aimed at multifunctionality, which is approached as a remedy for low development level and the weakness of Polish agriculture. However, the implementation of program assumptions depends on many factors, just like the pace and direction of changes which differentiate the particular areas of Poland. The intensification of changes occurs in the influence zone of large cities, where, to a large extent, non-agricultural economic functions and residential buildings of a specific urban nature appear. The objective of the study is to compare and evaluate changes occurring in the suburban municipalities of Wroclaw, in terms of their multifunctionality. The indicator method was used to compare the values of indices in time and space of nine suburban Wroclaw municipalities. The Central Statistical Office resources represent the data source, the analyses cover the years 1995 – 2015. The research was divided into demographic, spatial and economic aspects. All analysed municipalities are characterized by the significant dynamics of transformations. The similar tendencies of change are observed, however, their range and rate are diversified. The industrial sector is strongly developed in the studied municipalities, and the dynamic growth of all analysed dimensions is characterized by the ongoing processes of socio-economic development. The municipalities located around Wroclaw have a strong development potential towards multifunctionality. The concentration of impulses for multifunctional development is particularly characteristic, among the analysed municipalities, for the following ones: Kobierzyce, Siechnice, Czernica and Długołęka.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.