Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozpatrywany jest model pojazdu wyposażony w sterowane tłumiki magneto-reologiczne (MR) oraz sterowane płaty aerodynamiczne. Analizowane są drgania pojazdu poruszającego się z dużą prędkością w trakcie przyspieszanie i hamowania. Celem tej analizy jest ustalenie wpływu sił powstających na płatach aerodynamicznych na drgania pojazdu oraz na zmiany nacisku kół na nawierzchnię drogi podczas przyspieszania i hamowania. W prezentowanej pracy przedstawione zostały wyniki badań numerycznych uzyskanych na podstawie opracowanego modelu pojazdu.
EN
We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated on aerodynamic elements on vehicle vibrations and changes in wheel pressure on the road surface during acceleration and braking. The presented work presents the results of numerical investigations obtained on the basis of the developed vehicle model.
EN
In the paper there is shown the comparative analysis of the courses of linear acceleration and velocity measured using analog devices and measured using GPS systems. There is also discussed the problem of the reduction of these parameters from their location points to the center of masses. The example of the measurement results has been shown on the basis of steady-state circular road test. There was applied four-wheel flat model and the theory of motion kinematics was implemented.
PL
W pracy jest przedstawiona analiza porównawcza przebiegów prędkości i przyspieszenia liniowego zmierzonych przyrządami analogowymi z pomiarami realizowanymi w systemach GPS. Omówiono także problem redukcji tych wielkości z punktów mocowania przyrządów do środka mas. Pokazano przykład z wynikami pomiarów zrealizowanych podczas próby ustalonej jazdy po okręgu. Zastosowany czterokołowy model płaski i związaną z tym teorię kinematyki ruchu.
PL
Jednym z kluczowych zagadnień badań nad niezawodnością urządzeń jest ich dynamiczne zachowanie w trakcie eksploatacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność systemów transportowych eksploatujących pojazdy szynowe jest odpowiedni stan utrzymania infrastruktury torowej. Jej niewłaściwy stan techniczny może spowodować przerwy w ruchu, które w przypadku takiego pojazdu jak tramwaj mogą zakłócić system transportowy całej aglomeracji miejskiej. Jednym z elementów stanu torowiska są geometryczne nierówności toru zmieniające się w trakcie jego eksploatacji. Ich wpływ na dynamikę pojazdu jest bezdyskusyjny. Duże nierówności i niedostosowanie do nich prędkości jazdy mogą spowodować wykolejenie pojazdu. Badania symulacyjne dynamiki pojazdu pozwalają na osza-cowanie ryzyka wykolejenia i mogą stanowić istotny element procesu homologacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ruchu pojazdu na torach, których geometrię zdefiniowano poprzez wskaźnik jakości toru jako tory o bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym stanie utrzymania. W badaniach wykorzystano dane pomiarowe charakteryzujące nierówności pionowe, poprzeczne oraz lokalną przechyłkę toru. W artykule skupiono się nad badaniami lekkiego pojazdu szynowego (tramwaju) z konwencjonalnymi zastawami kołowymi. Szczególną uwagę poświęcono warunkom eksploatacyjnym, w których może dojść do sytuacji niebezpiecznych zakłócających niezawodność działania miejskiego systemu transportowego.
EN
One of the key issues of research on reliability equipment is their dynamic behaviour in the course of the exploitation. An important factor affecting the reliability of transport systems exploiting rail vehicles is the appropriate state of maintenance of track infrastructure. It is the wrong condition that can cause a break in the traffic, which in the case of the vehicle such as the tram can disrupt the transport system throughout the whole urban agglomeration. One of the elements of the state of the track is arising in the course of operation of geometric inequalities of the track. Their impact on the dynamics of the vehicle is indisputable. Large inequality and lack of adaptation to these speeds can cause a derailment of the vehicle. Research simulation of vehicle dynamics allows for the estimation of the risk of derailment and it can be an important element in enhancing the process of approval. The article gives the results of the research involving the simulation of the movement of the vehicle on the tracks, where the geometry defined by the quality of the track is named as a track for a very good, good and sufficient condition. In the research we used survey data related to vertical irregularities, transversal and local cant of a railway track. The article focuses on the research of a light rail vehicle (tram) with a conventional wheelset. Particular attention was given to the conditions of exploitation, which could lead to dangerous situations disturbing reliability of the urban transport system. The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo generated by the buyers of transport services, was carried out by the railway operators who offer their services on the transport market.
4
Content available remote Methods of reducing energy consumption for mass transit vehicles
EN
The paper contains basic information about the currently used methods of construction and maintenance, that result in the reduction of fuel consumption by mass transit vehicles, for both passenger and freight vehicles. Particular attention was given to solutions using hybrid systems (regenerative braking) and systems that recover energy from exhaust gas (thermoelectric generators. The economic aspects of exploitation of such vehicles associated with the proper control of drive units (i.e. eco-driving) were also considered.
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące aktualnie stosowanych metod konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, powodujących zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy transportu masowego, przeznaczone zarówno do przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania wykorzystujące układy napędu hybrydowego (hamowanie rekuperacyjne) oraz układy odzysku energii ze spalin silnikowych (generatory termoelektryczne). Uwagę zwrócono również na aspekty ekonomicznego użytkowania pojazdów związane z właściwym sterowaniem jednostkami napędowymi (tzw. eko-jazda).
PL
W pracy zaprezentowano wyprowadzenie teoretycznej zależności prędkości ruchu pojazdu od gęstości tego ruchu. Otrzymana funkcja jest zależna jedynie od dwóch parametrów: długości pojazdów (średniej długości pojazdów na analizowanym odcinku drogi) oraz bezpiecznej odległości między pojazdami wyrażonej w jednostkach czasu. Wyznaczona zależność, będąca w postaci nierówności, wyznacza obszar (część płaszczyzny), na której mieści się wykres rzeczywistej zależności, bądź punkty pochodzące z pomiarów empirycznych ruchu. Otrzymane ograniczenie pozwala na bardzo szybką, choć zgrubną weryfikację poprawności danych otrzymywanych z pomiarów, czy też estymowanych modeli.
EN
The paper presents a theoretical derivation of the relationship between traffic speed and density. The obtained function is dependent only on two parameters: the length of the vehicle (the average length of the vehicle) and the safe distance between vehicles. The designated relationship, which is in the form of inequality, determine the area (part plane), which is a graph of real dependence or points derived from empirical measurements of traffic.
PL
W pracy zaprezentowano wyprowadzenie teoretycznej zależności prędkości ruchu pojazdów od gęstości ruchu zdefiniowanej jako liczba pojazdów znajdujących się na jednym kilometrze odcinka drogi. Otrzymana zależność jest funkcją tylko dwóch parametrów: średniej długości pojazdów na analizowanym odcinku drogi oraz odległości między nimi opisanej zmienną losową o zadanym z góry rozkładzie i znanych parametrach. W pracy analizowano zmienne losowe o różnych rozkładach wykazując ich niewielki wpływ na wyprowadzoną zależność prędkości od gęstości ruchu. Wykazano, że wpływ na prędkość ruchu ma jedynie wartość oczekiwana przyjętej zmiennej losowej. Praca jest uogólnieniem wcześniejszej pracy Autorów, w której zakładano iż odległość pomiędzy pojazdami jest stała dla wszystkich pojazdów i równa bezpiecznej odległości wyrażonej w jednostkach czasu.
EN
In the paper a theoretical relation between velocity of vehicles in motion and density (defined as number of vehicles for one kilometer of road) was investigated. Described function has two parameters only: mean length of vehicles and a distance between them as random variable with a priori known distribution and parameters. In the article a various random variables with different distribution functions were analyzed. It was proved that random variable hasn’t important influence on the velocity function. Velocity function depends on expected value of distance between vehicles only. The article is a generalization of previous author paper where velocity function was created by assumption of constant distance between vehicles and equal safe distance defined in time unit.
PL
Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zachowanie symulowanego samochodu podczas hamowania. Poprawność symulacji sprawdzono porównując wyniki uzyskane z symulacji oraz z pomiarów eksperymentalnych. Zaproponowany model po pozytywnej walidacji może stanowić narzędzie umożliwiające przewidywanie drogi hamowania pojazdu zabytkowego dla założonej prędkości początkowej.
EN
The physical model of the historic car was created with usage of mass-spring approach, to create simulation of the braking process of historic vehicle for estimation of braking distance. The configuration of network, connecting the elements mass-points, turned out to be crucial for the resulting behavior of simulated vehicle during braking process. The correctness of simulation was verified with comparison of braking distance obtained from the simulation and braking distance measured in real experiments. The proposed model can be used to estimate the braking distance of the real car for given initial velocity, after positive verification.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań dynamicznych „Modułowego sytemu transportu kombinowanego”, służącego do przewozu naczep siodłowych. Z racji specyficznej konstrukcji platform do transportu kombinowanego konieczne jest sprzęgnięcie dwóch takich pojazdów. W innym przypadku nie było by możliwe skonfigurowanie pociągu w skład którego wchodzą inne wagony, dlatego omawiane badania zostały przeprowadzone właśnie dla takiego składu. Zaprezentowano sposób przeprowadzenia oraz wyniki badań odnoszących się do stabilności ruchu pojazdu, badań liniowych (eksploatacyjnych) obejmujących bezpieczeństwo jazdy, obciążenie toru i spokojność biegu. Podczas badań liniowych wykonano serię przejazdów po prostej jak i w łuku przy uwzględnieniu rzeczywistych, zmierzonych nierówności toru. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN-14363. Scenariusze badań oraz wyniki odnoszące się do pojazdu modułowego do transportu kolejowo-drogowego, prezentowane w referacie, są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu rozwojowego nr R10-0065-10 „System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo-drogowym”.
EN
This article presents the results of dynamic, simulation tests of „Modular combined transport system” used for the transport of semi-trailers. Due to the specific construction of platforms for the combined transport it is necessary to couple two such vehicles together. In another case, it would not be possible to configure the train, whose set includes other wagons. Therefore, the discussed studies were carrying out for such a set. It is presented the way of conducting and results of studies relating to the stability of vehicle motion, linear studies (operating) including the driving safety, track loading and calmness of movement. During the linear studies the series of passages on the straight line and on the curve taking into account the actual, measured irregularity of track was carried out. The studies were conducted based on the requirements contained in PN-EN-14363 standard. The scenarios of studies and the results relating to the modular vehicle for the rail-road transport, presented in this article, are result of the research works carried out as part of realization of development project No R10-0065-10 „ System of road semitrailers transport on the railway bogies in the combined rail-road traffic”.
PL
Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu wykonywane są z wykorzystaniem szerokiej gamy układów pomiarowych. Urządzenia te dokonują pomiaru zazwyczaj jednej z trzech wielkości: przebytej drogi, prędkości lub przyspieszenia. Parametry nawierzchni opisywane są najczęściej wizualnie, czasami z uwzględnieniem cech środowiskowych. Cechy nawierzchni, środowiska jak i samych opon determinują przenoszenie sil i momentów na jezdnię, co przekłada się bezpośrednio na warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono pomiary doświadczalne wskaźnika szorstkości nawierzchni, wykonane wahadłem angielskim, na dwóch wybranych odcinkach badawczych.
EN
Experimental studies of the kinematic characteristics of motion of the vehicle is done using a wide variety of measurement systems. These devices measure usually one of three values: distance traveled, speed or acceleration. Surface parameters are described in most cases only visually, sometimes including environmental features. Surface and environment characteristics, and tires it self are determining forces and moments transfers on the road, which translates directly into road safety conditions. Paper presents experimental measurements of surface roughness index, made using English pendulum, on two selected test sections.
PL
Artykuł zawiera umówienie wykonanej przy użyciu programu symulacji zdarzeń drogowych V-sim 3.0.26 rekonstrukcji konkretnego wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego. Złożony charakter wypadku wynikający z udziału w zdarzeniu wielu uczestników (dwóch pojazdów i dwóch grup pieszych), z których każdy poruszał się z innymi zmiennymi w czasie parametrami ruchu przy zastosowaniu tradycyjnych metod obliczeniowych praktycznie uniemożliwiłoby uzyskanie zgodności wyników rekonstrukcji z rzeczywistym przebiegiem wypadku. Dopiero zastosowanie programu symulacji zdarzeń, dzięki któremu możliwe było wielokrotne powtarzanie symulacji tak, aby uzyskać pełną zgodność wyników wygenerowanych w programie z udokumentowanymi śladami na miejscu zdarzenia pozwoliło na prawidłową analizę zdarzenia. W artykule przedstawiono wyniki ostatecznej symulacji , wyniki weryfikacji wybranej części symulowanych zadań ruchu pojazdów na drodze eksperymentu polegającego na rejestracji parametrów ruchu w próbie rozpędzania a także wnioski jakie wynikają z dokonanej analizy w kontekście oceny zachowania kierowcy, który potrącił pieszego.
EN
The article contains the reconstruction of particular road accident involving a pedestrian hitting, made by the program of simulation traffic incidents V-sim 3.0.26 . The complex nature of accident, involving participation in the event many of the subjects (two vehicles and two groups of pedestrians), each of which moved with different (alterations in timeline) motion parameters, using traditional calculation methods, practically make it impossible to achieve the compliance of the results of reconstruction with the real course of accident. Only the use of mentioned program, giving the possibility of repeating the simulation to gain the full compliance of the results generated by the program with documented traces at the scene led, made it possible to correctly analyze the accident. The article presents the results of final simulation. It also includes the results of the selected part of simulated traffic tasks obtained through an experiment involving the registration of the move parameters while accelerating the vehicle as well as the opinion about the behavior of the driver who hit the pedestrian.
PL
Czujniki WIM (ang. Weigh-in-Motion) pozwalają na pomiary wielu parametrów pojazdów poprzez pomiar nacisku osi. Podstawowym zastosowaniami są pomiar obecności pojazdu, pomiar prędkości, pomiar rozstawu kół na osi oraz pomiar ciężaru pojazdu. Większość czujników WIM bazuje na czujnikach światłowodowych. Układ konwersji optyczno-elektronicznej kształtuje specyficzny sygnał wyjściowy, który jest zakłócany na skutek interferencji elektrycznych (szumy oraz harmoniczne siec energetycznej). Filtracja sygnału powinna zostać dobrana zależnie od zastosowania. W artykule przedstawiono kilka rozwiązań z dyskusją na przykładach. Do celów detekcji pojazdu bardzo dobra jest CWT. Progowanie można zastosować jeśli impulsy są znacznie większe w stosunku do zakłóceń energetycznych. Zastosowanie analizy i syntezy DWT pozwala na filtrację sygnału, gdy zachowanie kształtu jest niezbędne na potrzeby estymacji ciężaru.
EN
WIM sensors (Weigh-in-Motion) supports measurements of numerous vehicle parameters by the measurements of vehicle axes pressure. Main applications are vehicle detection, vehicle velocity measurement, wheels distance on axis and weigh of vehicle. Most WIM sensors are based on optical sensors. The opto-electronic conversion unit gives specific output signal that is disturbed by electrical interferences (noises and power line harmonics). Signal filtration should be carefully selected depending on the application. In the paper a few technique are presented and discussed on examples. The detection of vehicle is high quality in CWT is applied. Threshold technique could be applied if is pulses are significantly over power line interferences. The application of DWT analysis and synthesis allows the signal filtration, when the pulse shape should be preserved for further estimation of weight.
PL
Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu umożliwiają ocenę działających w obszarze interakcji opona-nawierzchnia sił i momentów. Determinantem przyspieszania, a w szczególności procesu hamowania jest współczynnik przyczepności. Wartość współczynnika jest zależna od wariacji cech środowiskowych, nawierzchni oraz opon. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu intensywnego hamowania w zmiennych warunkach temperatury otoczenia na jednorodnym podłożu asfaltowym.
EN
Experimental studies of vehicles motion kinematic characteristics allow evaluation of interaction forces and moments operating in the tire-pavement system. Determinant of acceleration, and braking process in particular is the coefficient of friction. Coefficient of friction variations are dependent on the surfaces and tires environmental features. Paper presents results of experimental studies of the intense braking process in varying ambient temperatures on a homogeneous asphalt surface.
PL
Ruch pojazdów w okresie zimowym w głównej mierze zdeterminowany jest warunkami spotykanymi na drodze. Zmienność tych warunków w ostatnich latach w Polsce ma duży rozrzut wartości temperatur, występowania opadów czy zawartości wilgoci w powietrzu. Transport drogowy i jego bezpieczeństwo zależy od wariacji cech środowiskowych i nawierzchni oraz zdolności i odporności psychofizycznych kierowcy. Wielowątkowość i wieloaspektowość procesów jezdnych i zachowań kierowców powoduje, iż badania doświadczalne kinematyki ruchu pojazdu wymagają eliminacji wybranych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w celu określenia wpływu zadanych cech na proces przyspieszania i hamowania. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych intensywnego przyspieszania samochodu osobowego w zmiennych warunkach temperatury na suchej i czystej nawierzchni bitumicznej w okresie zimowym.
EN
Movement of vehicles during winter is largely determined by conditions encountered on the road. Variability of these conditions in recent years in Poland has a large dispersion of values of temperature, occurrence of rain or moisture in the air. Road transport and its safety depends on variations of environmental features and conditions and also drivers psychophysical capacity and resilience. Multithreaded nature and multifaceted of driving processes and driver behavior makes it necessary to eliminate some of internal and external factors for the purpose of vehicle kinematics experimental research in order to determine the effect of selected ambient characteristic son the process of acceleration and deceleration. This paper presents results of experimental studies of intensive acceleration of a passenger car under varying temperature conditions on clean dry bituminous pavement in the winter.
PL
Parametry ruchu pojazdu podczas poruszania się po nawierzchniach pokrytych śniegiem zależą od współpracy opony z nawierzchnią. W warunkach jezdni pokrytej śniegiem, lodem lub błotem pośniegowym zdolność przenoszenia sił stycznych w układzie opona-nawierzchnia podlega dużym fluktuacjom. Osiągany w okresie zimowym na nawierzchni zaśnieżonej współczynnik przyczepności zależy od lokalnych cech śniegu, jego temperatury, stanu warstwy wierzchniej i ubicia. Istotnym czynnikiem jest również grubość warstwy śniegu, jego twardość i gęstość. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych pomiaru twardości i gęstości warstwy śniegu w aspekcie procesu intensywnego hamowania samochodu osobowego.
EN
Motion parameters of the vehicle when moving through the snow-covered surfaces depend on the co-operation tire with the ground. Under the conditions of the road covered with snow, ice or mud carrying capacity tangential forces at the tire-pavement system is subject to large fluctuations. Achieved during the winter on the snowy surface coefficient of friction depends on the local characteristics of the snow, the temperature, the state of the surface layer and compaction. An important factor is also the thickness of the layer of snow, its hardness and density. The article presents the results of experimental measurement of hardness and density of the snow layer in terms of the process of intense braking car.
PL
W pracy zmodelowano hydrostatyczny napęd pojazdu zasilanego z akumulatora hydropneumatycznego. Przedstawiono matematyczny opis procesów związanych z termodynamiczną przemianą gazu w akumulatorze oraz przetwarzaniem energii gazu na energię kinetyczną pojazdu. Oprócz tego rozpatrywano układ sterowania napędem realizującym zakładany cykl jazdy pojazdu. Dla wybranego układu napędowego pojazdu wykonano komputerową symulację ruchu obejmującego rozruch, jazdę ze stałą prędkością oraz odzyskowe hamowanie. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń ilustrujące proces przetwarzania energii w układzie napędowym. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące modyfikacji modelu napędu oraz układu sterowania.
EN
We present results of mathematical and numerical studies of a vehicleequipped with a hydrostatic drive with hydro-pneumatic accumulator. Weformulate and analyze a mathematical description of the process relatedto the thermodynamic conversion of gas in the accumulator and conversionof gas energy into kinetic energy of the vehicle. In addition, the drivecontrol system is considered during the vehicle motion with assumed ECE15 drive cycle. For the vehicle powertrain considered, computersimulations of the vehicle motion during accelerations and regenerativebraking have been conducted. We discuss their results in order toillustrate the process of energy conversion in the hydrostatic drive andhydro-pneumatic accumulator. On the basis of these results,modifications of both the mathematical model and control system aresubsequently proposed.
PL
W okresie jesiennym i wiosennym można spotkać na drogach publicznych pojazdy wyposażone zarówno w opony zimowe jak i letnie. Brak jest wyraźnej granicy, która byłaby wskaźnikiem wymiany opon. W warunkach jezdni suchej, w temperaturach dodatnich zdolność przenoszenia sił stycznych w układzie opona-nawierzchnia może być różna w zależności od typu opony. Osiągane wartości przyspieszeń w danych warunkach atmosferycznych i nawierzchni determinują zakres bezpieczeństwa pojazdu oraz osób postronnych. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu intensywnego przyspieszania i hamowania dwóch samochodów osobowych z wykorzystaniem opon zimowych i letnich.
EN
In the autumn and spring can be found on the public highway vehicles equipped with both winter and summer tires. There is no distinct boundary, which would be an indicator of tire replacement. The dry road conditions, frost-carrying capacity of tangential forces in the tire-pavement system can vary depending on the type of tire. Achieved acceleration values in the data and surface weather conditions determine the scope of the safety of the vehicle and bystanders. The article presents the results of experimental intensive process of acceleration and deceleration of two cars with use of winter tires and summer.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niezbędne do scharakteryzowania reakcji pojazdu na sygnały sterujące generowane przez kierowcę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa badań podczas działania dużych przyspieszeń bocznych zastosowano belkę z kołami podporowymi zabezpieczającą przed przewróceniem samochodu na bok. Badania wykonano dla trzech testów drogowych wykorzystywanych do oceny stateczności i kierowalności pojazdów: jazda po okręgu w warunkach ustalonych, skokowy obrót kierownicy w czasie jazdy na wprost i hamowanie w czasie jazdy po okręgu. Otrzymane wyniki badań pozwalają na wyznaczenie wartości charakterystycznych parametrów opisujących zachowanie pojazdu w poszczególnych testach. Dodatkowym celem badań była praktyczna weryfikacja zbudowanego systemu pomiarowego, który w wyniku przeprowadzonych testów został pozytywnie oceniony pod względem właściwości metrologicznych i adaptacyjnych umożliwiających testowanie pojazdów o zróżnicowanej budowie i przeznaczeniu.
EN
The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In order to ensure safety during the tests performed, during heavy lateral acceleration, a wheeled support frame was used, so as to prevent the truck from tipping over to the side. The tests were carried out for three road tests, which are used for the determination and the assessment of the stability and steerability of a vehicle. i.e. steady-state circular driving behaviour, step steering wheel rotation during driving along a straight line, and braking in a turn. The obtained results enabled the determination of the values of the characteristic parameters describing the behaviour of the vehicle in individual tests. The study additionally aimed at the verification of the newly developed measurement system, which during tests was positively evaluated in terms of its metrological and adaptation characteristics facilitating testing of vehicles of different construction and purpose.
18
Content available remote Stabilnośc układów a stateczność pojazdów drogowych
PL
Głównym celem artykułu jest porównanie problematyki stabilności (stateczności) układów, których ruch jest opisany za pomocą równań różniczkowych, z zagadnieniami pojawiającymi się w związku z badaniem stateczności ruchu pojazdów. Przedstawiono definicje stabilności rozwiazań w sensie Laplace'a, Lapunowa, Poincarego, Lagrange’a i stabilności technicznej oraz najważniejsze kryteria stabilności układów liniowych. W odniesieniu do pojazdów zdefiniowano równe pojęcia stateczności. Wymieniono również najważniejsze zagadnienia związane ze statecznościa ruchu pojazdu oraz metody stosowane do badania ich stateczności.
EN
The main aim of the paper is comparison the stability problems of systems, which movement is described by differential equations with the problems appearing in relationship with investigation of stability of vehicles motion. Definitions of solutions stability in the sense of Laplace, Lapunov, Poincare, Lagrange, definition of technical stability and most important criterions of linear systems stability have been presented. In the reference to vehicles were defined various notions of their stability. Also were mentioned most important problems connected with stability of vehicles motion and methods applied to their stability analysis.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji dynamicznych charakterystyk opon w nieustalonych stanach ruchu pojazdu na podstawie badań drogowych. Charakterystyki te przedstawiają siłę boczną działającą na oponę nie tylko w funkcji kąta znoszenia, ale również w funkcji pochodnej tego kąta względem czasu (inaczej prędkości zmian kąta znoszenia). W ten sposób pokazano wpływ dynamiki wykonanego manewru na charakterystyki opon oraz różnicę pomiędzy charakterystykami otrzymanymi na podstawie ustalonych oraz nieustalonych warunków ruchu. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przeprowadzonej dla różnych typów charakterystyk opon. Jak wynika z przedstawionych wyników symulacji, zastosowane w niej nieliniowe dynamiczne charakterystyki opon dają możliwość lepszego odwzorowania rzeczywistego ruchu pojazdu, niż liniowe charakterystyki otrzymane dla ustalonych warunków ruchu.
EN
The paper presents a method of identification of dynamic tyres characteristics in non-steady-state conditions on the basis of road tests. In the characteristics the side force acting on the tyre is not only a function of slip angle, but also a function of slip angle derivative 48 (i.e. velocity of the slip angle changes). In this way the influence of manoeuvre dynamics on the tyre characteristics and the difference between characteristics obtained in steady-state and non-steady-state conditions are shown. Also the results of computer simulations prepared for different types of tyres characteristics are presented in the paper. It is evident from the presented diagrams, that the application of dynamic nonlinear tyres characteristics for computer simulation, instead of linear steady-state characteristics, makes it possible to better reproduce the real motion of a vehicle.
20
Content available remote O numerycznych aspektach całkowania równań ruchu pojazdów
PL
W pracy przedstawiono różne metody rozwiązywania równań różniczkowych ruchu dla układów wieloczłonowych, na przykładzie trzech modeli pojazdów, o różnym stopniu złożoności. Analizie poddano dwa przypadki ruchu pojazdu, i porównano efektywność obliczeniową rozważanych metod numerycznych. Sformułowano wnioski.
EN
In the paper different methods for solving ordinary differentia equations describing the vehicle motion are compared. Three models of a vehicle with different level of complexity are presented. The constant step size, as well as adaptive and stiff methods are applied in computer simulations. The calculations results and conclusions are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.