Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch pojazdów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono dwa modele obciążenia oparte na roboczej wersji prEN 1991-2:2019. W modelu podstawowym wprowadzono wartości zastępczego obciążenia charakterystycznego 20 i 15 kPa zależnie od efektywnej wysokości nasypu drogowego oraz klasy drogi. Model uzupełniający uwzględnia obciążenie od pojazdu 31 kPa na powierzchni 3x5 m ustawiane w niekorzystnej części jezdni, razem z równomiernie rozłożonym obciążeniem 9 kPa na całej powierzchni wpływu.
EN
Two traffic load models based on the draft of prEN 1991-2:2019. In the primary model, the values of equivalent characteristic traffic loads of 20 and 15 kPa are introduced, depending on the effective height of the road embankment and the road class. The supplementary model takes into account the vehicle load of 31 kPa on a 3x5 m surface, applied at the most unfavorable location, along with a uniformly distributed load of 9 kPa on the entire surface of influence.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących nierespektowania wskazań sygnalizacji świetlnej przez kierujących tramwajami. Do badań wybrano pięć warszawskich skrzyżowań, na których wcześniejsze obserwacje wskazały na częste przypadki wjeżdżania za sygnalizator w trakcie wyświetlania sygnału zabraniającego. Zjawisko to spowodowane jest zbyt długim czasem oczekiwania na przejazd, bardzo małym lub bardzo dużym natężeniem ruchu bądź niewłaściwie działającymi urządzeniami sterującymi. W trakcie pomiarów terenowych klasyfikowano (według określonych kryteriów) przejazdy do odpowiednich grup. Otrzymane wyniki potwierdziły duży udział procentowy pojazdów przekraczających skrzyżowania w niewłaściwy sposób. Krótka charakterystyka wybranych obiektów (skrzyżowań) pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, jakie czynniki mogą prowokować motorniczych do niewłaściwych zachowań.
EN
The paper presents results of research on lack of adherence to traffic light indications by tram operators. The research was based on five intersections in the city of Warsaw, where frequent violations of traffic lights indicating movement-prohibiting signal had been observed in the past. These violations are caused by too long waiting time for right-of way signal, extremely light or extremely heavy traffic conditions, or by faulty traffic control equipment. Types of violations were categorized, based on adopted criteria, during observations taken at research sites. The results confirmed that the percentage of trams crossing intersection in violation was significant. Brief profiling of selected intersections led to conclusions on the factors triggering tram operators to disobey traffic light indications.
EN
Let us consider a level crossing as a technical object with a certain level of safety. In the paper we propose a new method based on the theory of geometric programming. It allows to solve the problem of minimizing common risk of the object safety violation in a simple analytic form due to the choice of object protection parameter set. There is given a numerical example illustrating the calculated scheme of the method.
PL
Ostatnie zmiany w ustawie - Prawo ruchu drogowym oraz zasady stosowania Euro-Norm w zakresie specjalistycznych wymagań technicznych dla pojazdów sanitarnych wymagają analizy i prawno- merytorycznego omówienia. Nowe i zmienione zasady dopuszczania do ruchu tego rodzaju pojazdów z wykorzystaniem procedur homologacyjnych, w zakresie jednostkowego dopuszczenia do ruchu dla pojazdów nowych oraz w wyniku dokonania zmian konstrukcyjnych i wymiany elementów w pojazdach nienowych są często nieodpowiednio stosowane. Celem referatu jest kategoryzacja procedur z jasnym opisem zasad postępowania zgodnie z przepisami. Taki sposób opisania zasad prawidłowej produkcji i adaptacji pojazdów umożliwi przedsiębiorcom i potencjalnym użytkownikom uniknięcie kłopotów podczas rejestracji, okresowych badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów oraz podczas kontroli drogowych.
EN
Recent amendments to the Road Traffic Law and the rules for applying the European Standards in the field of specialized technical requirements for the ambulances require analysis as well as legal substantive discussion. The new and amended regulations admitting this type of vehicles to the road operation, using the type-approval procedures, in terms of the national individual approval of new vehicles or as a result of structural modifications and replacement of components in not-new vehicles, are often inadequately applied. The objective of this paper is to categorize the procedures with a clear description of the rules to proceed in accordance with the regulations. This way of describing the principles of proper manufacturing and adaptation of vehicles will enable entrepreneurs and potential users to avoid problems during registration, periodic technical examinations at the vehicle inspection stations and during roadside checks.
PL
W artykule określono różnicę w zużyciu paliwa oraz emisji związków szkodliwych podczas przejazdów przez centrum miasta oraz po obwodnicy (wybrano miasto Żyrardów z powodu budowy nowej infrastruktury drogowej). W pierwszym etapie wykonano badania emisji spalin (rejestrowanych za pomocą mobilnych analizatorów – PEMS) podczas przejazdu przez miasto przed otwarciem obwodnicy – cały ruch kierowany był przez jego centrum. Drugi etap polegał na wyznaczeniu emisji podczas przejazdu po oddanej do użytku obwodnicy. W efekcie wyznaczono korzyści ekologiczne przekierowania wzmożonego ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane. Artykuł stanowi rozwinięcie prac poświęconych ocenie wpływu powstającej infrastruktury drogowej na zmniejszenie emisji związków szkodliwych spalin powodowanej przez transport drogowy.
EN
This paper contains a consideration about the difference in fuel consumption and exhaust emissions during drive through the city center and the ring road (the Żyrardów city was selected due to the construction of new road infrastructure). In the first stage the emission tests were performed (recorded by mobile analyzers – PEMS) during drive through the town before opening of the ring road – all of the traffic was led through the city center. The second stage involved the measuring of exhaust emissions during the passage of the city on completed ring road. As a result, the environmental benefits of increased transit traffic diversion outside the city center were calculated. The article is a continuation of the tasks devoted assessing the impact of new road infrastructure to reduce the exhaust emissions caused by road transport.
PL
Umiejętne zaplanowanie infrastruktury transportowej jest koniecznością, zwłaszcza w związku z deficytem miejsca w obszarach centralnych miast. W artykule omówiono zakres i cel pomiarów, koniecznych do realizacji, w celu przeprowadzenia analizy ruchu pojazdów na pętli autobusowej. Ich ostatecznym celem jest ocena sprawności funkcjonowania takiej infrastruktury na podstawie wybranych wskaźników. Zasadnicze znaczenie mają wskaźniki punktualności oraz czas wykorzystania poszczególnych elementów pętli. Ich znajomość pozwala na uporządkowanie kwestii rozlokowania linii na peronach przystankowych. W szerszym kontekście można sformułować zasady planowania i projektowania pętli dla komunikacji miejskiej, obciążenia peronów pojazdami oraz ich wzajemnego rozmieszczenia. Pomocne w lepszym wykorzystaniu infrastruktury powinny być systemy informatyczne i informacyjne. Należy brać pod uwagę współdziałanie z innymi elementami infrastruktury transportowej.
EN
Appropriate planning of transport infrastructure is a necessity, especially taking into consideration the deficit of place in the central city areas. This paper presents the scope and the aim of measurements which are needed to analyze the bus flows at terminus. The final aim of the measurements is assessment of the efficiency of infrastructure operation on the base of defined indicators. Punctuality indicators and operation time at particular infrastructure elements at the terminus have a basic significance. Knowledge about indicator values allows to organize the arrangement of bus lines on the platforms in a proper way. In a wider context, it is also possible to define the planning and designing rules for the public transport terminuses. These rules concern the number of platforms, the vehicles volumes on every platform and the terminus location relative to each other. Information technology related systems can be very helpful in efficient usage of this type of infrastructure. Combined effects of the another transport infrastructure elements operation should be also taken into account.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania multiplikatywnego modelu natężenia ruchu pojazdów w mieście. Jako obiekt badań przyjęto jedną z ulic wlotowych w Kielcach, na której występuje duże natężenie ruchu. Dane ilościowe opisujące natężenie ruchu zostały zgromadzone przez automatyczną stację monitorującą. Na podstawie danych uzyskano model multiplikatywny złożony z czterech następujących funkcji: trendu, indeksów zmian godzinnych, zmian cyklicznych i zmian losowych. Utworzony model dokładnie interpolował dane empiryczne. Przedstawiono także własną propozycję utworzenia wersji uproszczonej modelu multiplikatywnego wraz z zaleceniami metodycznymi, które eliminują wady metodyczne podejścia klasycznego. Wykonano weryfikację metodyki uproszczonych badań. Wybrano dane z dwóch dni, w których zapisano parametry ruchu pojazdów w warunkach zimowych i początku lata. Udowodniono, że błędy zastosowania proponowanej wersji uproszczonego modelu mają małe wartości. Prezentowane modele mogą mieć praktyczne zastosowania w algorytmach programów ITS oraz do oszacowań emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy w funkcji natężenia ruchu.
EN
The method of evaluation of the urban transport intensity multiplicative model has been presented in the paper. One of the Kielce inlet streets with the large intensity of traffic has been chosen as an object of the investigations. The quantitative data, describing the intensity of traffic, were recorded by an automatic monitoring station. A multiplicative model, worked out on the basis of collected data, has been gained, consisting of four following functions: the trend, indices of the hour-long changes, cyclic changes and random changes. The created model has interpolated empirical data exactly. An own new proposal for the simplified version creation of the multiplicative model has been proposed in the paper as well as some methodical recommendations, which have eliminated some methodical disadvantages of the classical approach. The verification of the simplified methodology has been executed. The data, describing traffic parameters in winter conditions and in the beginning of summer have been chosen. It has been proved, that the proposed simplified model errors have had small values. The presented models can be used practically applied in the algorithms the ITS software as well as for estimating of the emissions generated by vehicles as a function of the traffic intensity.
8
Content available remote Numerical simulation of vehicle motion along the road structure
EN
Predkladaný príspevok je venovaný metódam numerického modelovania pohybu vozidiel po cestných komunikáciách. Uvažuje priestorový výpočtový model vozidla TATRA 815 a výpočtový model tuhej vozovky s náhodným profilom povrchu jazdnej dráhy. Prezentované je numerické riešenie pohybu vozidla po vozovke v časovej i vo frekvenčnej oblasti. Riešenie pohybových rovníc je robené v prostredí programovacieho jazyka vyššej úrovne MATLAB. Získané výsledky sú zobrazené v grafickej forme.
9
Content available remote Application of Clojure Language to Build Multitasking Simulation Tool
EN
Simulation tool for various kinds of planar vehicles is presented. Each of vehicle is treated as separate object and executed in a thread. Such approach leads to multithreaded system, where concurrency rules have to be obeyed. The proper software tool has to be selected. One of candidates is Java language, with TimerTask objects or Executors, other one is newly developed language Clojure. The Clojure language is interpreted and executed by Java Virtual Machine and possesses many features, which are helpful to build multithreaded, concurrent systems.
PL
Prezentowane jest narzędzie do symulowania ruchu pojazdów na płaszczyźnie. Każdy pojazd traktowany jest jako oddzielny obiekt i wykonywany w wątku. Takie podejście prowadzi do systemu wielowątkowego, w którym muszą być zachowane zasady budowy bezpiecznych programów współbieżnych. Istotnym jest wybór właściwego narzędzia. Jedną z możliwości jest wybór języka Java. Inną możliwością jest wybór języka Clojure wykonywanego przez wirtualną maszynę języka Java.
10
Content available remote Numerical simulation of vehicle motion along two span bridge structure
SK
Predkladaný príspevok je venovaný metódam numerického modelovania pohybu vozidiel po mostných konštrukciách. Uvažuje rovinný výpočtový model vozidla TATRA 815 a diskrétny výpočtový model mosta s dvoma poliami. Pri tvorbe diskrétneho výpočtového modelu mosta bol prijatý predpoklad o tvare ohybovej čiary a tvare funkcie popisujúcej roznos zaťaženia na jednotlivé hmotné body výpočtového modelu. Obidve funkcie sú zavedené do výpočtu ako sínusové funkcie. Riešenie pohybových rovníc je robené numericky v prostredí programovacieho jazyka vyššej úrovne MATLAB. Získané výsledky sú zobrazené v grafickej forme.
11
Content available remote Movement of a vehicle along periodically repeated road unevenness
SK
Predkladaný príspevok je venovaný súčasným možnostiam modelovania problémov interakcie vozidiel s jazdnou dráhou. Sleduje dynamické správanie sa výpočtového modelu vozidla pri pohybe po periodicky sa opakujúcich nerovnostiach cestnej komunikácie. Súčasný prístup k riešeniu týchto problémov vychádza zo vzájomnej kombinacie numerických a experimentálnych postupov. Numerické metódy už v súčasnosti poskytujú účinný nástroj na riešenie tohto problému.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wyznaczania średnicy koła pojazdu szynowego będącego w ruchu. W badaniach tych uwzględniono zmienność prędkości ruchu oraz błędy kształtu kół testowych, dopatrując się w tym przyczyn niezadowalającej dokładności opracowanej metody Porównanie uzyskanych wyników z wcześniejszymi badaniami pozwala stwierdzić, że nierównomierność prędkości znacząco wpływa na dokładność pomiarowej.
EN
The paper presents results of experimental investigation of wheel diameter the method of diameter determination being in motion. Changeability of speed of the vehicle and errors of shapes of tested wheels were taken in to account thincking that they may be a reason of dissatisfied accuracy of proposed method. Comparison of obtained results and results obtained earlier allows to say that inequality of speed of the vehicle significantly influences on the accuracy of the method of diameter determination.
PL
Zmęczenie materiału elementów mostowych jest obecnie główną przyczyną awarii. Pęknięcia zmęczeniowe w mostach powstają znacznie szybciej niż zakładają to normy. Artykuł skupia się na analizie obciążenia cyklicznego, wywołanego przez ruch ciężkich pojazdów.
PL
Podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w ramach Dnia Transportowego na Politechnice Wrocławskiej, 17 września 2011 roku odbył się wykład poświęcony zagadnieniu, jak dalece można sterować ruchem pojazdu? Artykuł rozpoczyna cykl rozważań pod wspólnym tytułem. Jako pierwszy przedstawiony zostanie problem utrzymywania właściwych odstępów między pojazdami, a więc odpowiedniego wyboru toru ruchu i jazdy w bezpiecznej odległości za poprzednikiem.
EN
During the Lower Silesian Science Festival, which was a part of the Day of Transport at the Technical University in Wrocław, on 17th of September 2011 a lecture on the issue of how far you can control the movement of the vehicle was held. The article starts a series of articles under common title. As the first the problem of maintaining the proper spacing between vehicles and therefore the appropriate choice of track traffic and driving at a safe distance behind its predecessor will be presented.
PL
Przedstawiamy probabilistyczne metody przetwarzania obrazów, wykorzystywane do zliczania pojazdów przejeżdżających przed kamerą wideo, pełniącą rolę "bramki". Podstawą działania prezentowanych algorytmów jest estymacja pola powierzchni metodą Monte Carlo. Zliczanie pojazdów może być wykonane w oparciu o kryterium selekcji klatki z sekwencji wideo, na podstawie estymowanych wielkości pola powierzchni, obwodu i momentów obiektu sceny dwuwymiarowej.
EN
ITS conducted tests of the Pilot Project - the functional structure of the National Automated Toll Collection System (NATCS). The system includes the following elements: two on-board intelligent OBU, two gate control to laboratory model of an automatic toll collection a central (NATCC). We prezent the results of tests carried out.
PL
Jednym z efektów zastosowań Inteligentnych Systemów Transportowych jest zwiększenie przepustowości dróg, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu trzech głównych podsystemów: pomiarowego (czujniki), sterującego (algorytmy) oraz wykonawczego (informacje przekazywane do kierowców/pojazdów). Realizacja niezbędnych pomiarów za pomocą metod optycznych (wizyjnych), zarówno w zakresie widzialnym, jak i promieniowania podczerwonego, pozwala na znaczną redukcję liczby wbudowanych czujników pomiarowych (zwykle pętli indukcyjnych). W przypadku małych odległości obiektów od kamery, w celu selekcji pojazdów z tła, stosowane są klasyczne algorytmy przetwarzania obrazów. Dla dużych odległości w celu poprawy dokładności procesu selekcji pojazdów z tła konieczne jest stosowanie algorytmów śledzenia. W przypadku bardzo dużych odległości nawet techniki śledzenia mogą okazać się niewystarczające, stąd w celu sztucznego zwiększenia ilości pikseli obrazu konieczne jest stosowanie algorytmów superrozdzielczości niebazujących na klasycznych technikach interpolacji obrazu. ZZe względu na fakt, iż przy bardzo dużej odległości między pojazdami i kamerą wzrasta rola zakłóceń atmosferycznych (mgła, smog itp.), konieczna jest detekcja pojazdów przy niskim poziomie sygnału do szumów (SNR), co jest możliwe jedynie za pomocą algorytmów śledzenia przed detekcją. Dzięki połączeniu technik superrozdzielczości oraz śledzenia przed detekcją możliwe jest śledzenie pojazdów dla bardzo dużych odległości przy relatywnie niskiej rozdzielczości rejestrowanych sekwencji wideo (np. z kamer przemysłowych). W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, iż dzięki wykorzystaniu rozpatrywanej metody możliwe jest znacznie skuteczniejsze śledzenie odległych pojazdów, także w trudnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych. Wykorzystując analizę subpikselową, uzyskano informacje o ruchu pojazdów, których rozmiar na poszczególnych klatkach sekwencji wideo mieścił się w granicach jednego do kilku pikseli.
PL
Przez długie lata rowerzyści nie stanowili problemu w konfrontacji z sygnalizacjami - i jednych i drugich było mało, a problem ogólnie leżał gdzie indziej - nie traktowano poważnie takich uczestników ruchu, którzy poruszają się pieszo bądź na dwóch kołach.
PL
Techniki śledzenia ruchu pojazdów należą do grupy najbardziej atrakcyjnych algorytmów opartych na analizie sekwencji wizyjnych z punktu widzenia zastosowań w Inteligentnych Systemach Transportowych. Zastosowanie tych metod umożliwia estymację parametrów ruchu pojazdów, co w konsekwencji pozwala m.in. na detekcję zachowań niezgodnych z przepisami o ruchu drogowym.
19
SK
Predkladaný príspevok je venovaný súčasným možnostiam modelovania problémov interakcie vozidiel s jazdnou dráhou. Súčasný prístup k riešeniu týchto problémov vychádza zo vzájomnej kombinácie numerických a experimentálnych postupov. Numeric metódy už v súčasnosti poskytujú účinný nástroj na riešenie tohto problému. Pokiaľ vstupné hodnoty vstupujúce do výpočtu sú zadávané v správnych hodnotách, overených na základe experimentálnych meraní, korešpondujú výsledky numerických analýz výsledkom získaným experimentálnou cestou. Súčasný stav výpočtovej techniky umožňuje riešiť všetky problémy v reálnom čase. Pre tvorbu výpočtových programov je možné s výhodou použiť programovacie jazyky vyššej úrovne. Výsledky získavané z numerických a experimentálnych analýz sú využívané jednak pri konštrukcii dopravných prostriedkov a vo vzťahu k cestujúcim sú smerované do oblasti pohodlia jazdy a jednak pri navrhovaní optimálnych parametrov jazdnej dráhy s ohľadom na jej životnosť a spoľahlivosť, bez ohľadu na to či sa jedná o cestnú komunikáciu, železnicu alebo mostnú konštrukciu.
20
Content available Kalibracja symulacji ruchu pojazdów na autostradzie
PL
W artykule przedstawiono metodę kalibracji symulacji ruchu pojazdów na autostradzie za pomocą wzorca. Był nim inny, powszechnie uznany program symulacji ruchu pojazdów. Opisane zostały zasady działania kalibrowanego programu symulacji. Przed programami postawiono takie same wyselekcjonowane zadanie. Przedstawiono wyniki porównania obu programów, operujących na tych samych strumieniach zgłoszeń, na początku symulowanego odcinka autostrady.
EN
In the paper introduced method of calibration of traffic simulation on motorway using exemplar. The exemplar was other, recognized universally simulation programme. Described rules of activity calibrated of simulation programme. Put such oneself, sorted, exercise for both programmes. Introduced results of comparison both programmes operating on same streams of notifications at the beginning simulated of motorway section.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.