Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Dążenie do podnoszenia bezpieczeństwa jest priorytetem wszystkich podmiotów kolejowych. Ruch kolejowy generuje wiele zagrożeń, których unikanie spoczywa przede wszystkim na maszyniście. Istnieje szereg projektów polskich i międzynarodowych, których celem jest minimalizacja niepożądanych sytuacji mogących prowadzić do wypadku czy incydentu na torach. W artykule zostały omówione zagrożenia występujące w ruchu kolejowym oraz sposoby ich mitygacji. Przedstawiono również założenia i cele jednego z takich projektów pod nazwą „Maszynista 5.0”.
EN
Striving to increase safety is a priority all railway stakeholders. Railway traffic generates many hazards and avoidance them rests first of all on the Train Driver. There are many projects, polish and international, which have important aim: minimalization of the undesirable situations, that can lead to accident on the tracks. In the article have been discussed hazards in the railway traffic and ways to reduce tchem. Also assumptions and goals one of the projects „Train Driver 5.0” were presented.
PL
W artykule opisano zastosowanie nowych typów podwozi jako sposobu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w eksploatacji kolejowych wagonów platform do szybkiego transportu kontenerowego. Ze względu na wady dotychczas stosowanych wózków wagonów towarowych, jest możliwe zastosowanie wózka z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka do wyposażenia szybkich wagonów platform. Posłużono się wysoko wydajnymi, skutecznymi metodami symulacji matematycznej do wyznaczenia dynamicznych właściwości wagonów kolejowych i opracowano odpowiednie modele komputerowe do oceny warunków zapewnienia bezpiecznego ruchu wagonów platform. W wyniku symulacji stwierdzono, iż stabilność zestawów kołowych w warunkach wykolejenia podczas bezpiecznej eksploatacji wagonu platformy wyposażonego w wózki z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka jest spełniona przy prędkościach jazdy do 150 km/h, natomiast bezpieczny przejazd wagonu platformy wyposażonego w wózki konwencjonalne jest zapewniony przy prędkościach jazdy do 100 km/h. Wniosek ten daje podstawy do rekomendowania wyposażenia układu jezdnego wagonów platform do szybkiego transportu kontenerowego w wózki z usprężynowaniem pomiędzy maźnicami i ramą wózka.
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego przemieszczania się osób i przewozu ładunków. Dlatego też muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, rozumianego jako brak niedopuszczalnego ryzyka. W automatyce kolejowej aktualnie przeważa stosowanie technologii dedykowanych, co wynika z konieczności zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jednak coraz częściej można spotkać się z tendencją budowania systemów srk w oparciu o standardowe technologie określane mianem commercial off-the-shelf (COTS). Przykładem takiego podejścia może być wykorzystanie specjalizowanych elementów sterowania należących do rodziny produktów HIMA. Zakłada się, że sterowniki COTS, które są sprzedawane w dużych ilościach jako komponenty standardowe i stosowane w różnych sektorach przemysłu, będą również coraz częściej stosowane w systemach związanych z bezpieczeństwem, w tym również w systemach srk.
EN
Railway traffic control systems play an important role in ensuring the safe movement of persons and goods. They must therefore meet high safety requirements, understood as the absence of unacceptable risks. In railway automation, the use of dedicated technologies prevails at present - that comes from the need to guarantee an adequate level of safety. However, more and more often one can observe a tendency to build railway traffic control systems based on standard technologies called “commercial off-the-shelf” (COTS). An example of such approach is the use of special control elements belonging to the HIMA product family. It is assumed that COTS controllers, which are sold in large quantities as standard components and used in various industrial sectors, will also be increasingly used in safety-related systems, including railway traffic control systems.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące pracowni laboratoryjnej wyposażonej w symulator prowadzenia ruchu kolejowego i działania urządzeń srk, zaprojektowanej i uruchomionej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przedstawiono funkcjonalność symulatora oraz możliwości szkoleń prowadzonych z jego wykorzystaniem. Omówiono dwa przykładowe scenariusze szkoleń. Wskazano możliwości wykorzystania symulatora nie tylko w procesie dydaktycznym, lecz również dla potrzeb podmiotów szeroko rozumianego rynku kolejowego.
EN
The article presents basic information about the laboratory laboratory equipped with the simulator of railway traffic management and operation of srk devices, designed and launched at the Faculty of Civil Engineering of the Cracow University of Technology. The functionality of the simulator and the possibilities of training conducted with its use are presented. Two examples of training scenarios are discussed. The possibilities of using the simulator were indicated not only in the didactic process, but also for the needs of entities in the broadly understood railway market.
5
PL
W ostatnich latach następuje intensywny rozwój techniczny autonomicznych pojazdów drogowych, a także coraz szersze wprowadzanie ich do eksploatacji. Powstaje zatem pytanie o możliwości przyspieszenia rozwiązań technologicznych w zakresie w pełni automatycznego prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych. W artykule przeanalizowano możliwości takiego rozwiązania w celu zastąpienia lub wspomagania maszynisty w aspekcie techniczno-ruchowych wymagań eksploatacyjnych oraz organizacji przewozów. Sformułowane wnioski stanowią przyczynek do dyskusji w tym zakresie prowadzonej z inicjatywy krajowych producentów taboru przez środowiska naukowe w ramach przygotowywanych projektów badawczych i wdrożeniowych.
EN
In recent years, there has been intense technical development of autonomous road vehicles, as well as the increasingly widespread putting them into operation. Therefore, the question arises about the possibility of accelerating technological solutions in the area of fully automatic operation of trains on railway lines. The article analyzes the possibilities of such a solution to replace or assist the driver in the aspect of technical and operational requirements and organization of transport. The conclusions form a contribution to the discussions in this area conducted on the initiative of domestic rolling stock manufacturers and the scientific community as part of the prepared research and implementation projects.
EN
Movement of trains on the railway network, due to the need to conduct them in a smooth, safe and stable manner, must be properly structured. This arrangement is defined as the organization of railway traffic. One of the significant problems associated with the organization of traffic is the construction of the timetable. Timetable should be constructed in such a way as to avoid blockages mainly before operating control points. It can not be allowed to occur that the train will wait for the preceding train to release the platform edge. During building the mathematical models supporting the construction of the timetable should therefore take into account this problem. The article presents selected elements of the mathematical model of timetable construction of the passenger trains, taking into account the problem of the perimeter edges allocation. The formal record of the model, the input data necessary for its operation and the sought values were presented. Boundary conditions and indicators for the quality of the solution have been discussed. An example of model works on real data.
EN
In this study, the issue of intensity of cargo train-induced soil vibrations is presented. Oscillations were measured in Warsaw-Rembertow location with application of set of seismic receivers. The analysis concerns the ground vibration differentiation issue, depending on considered direction of oscillation propagation plane. Statistic distribution of vibration intensity for directions in 3-D space were done. The issue of potential effect on engineering structures of recorded vibrations was raised. The impact based on Scale of Dynamic Effects standard was estimated in the article. Vibration intensity results were also compared with classification according to the Swiss Standard.
PL
Jednym z najbardziej znaczących spośród antropogenicznych źródeł drgań, generowanych w obrębie obszarów zurbanizowanych, jest transport szynowy. Przenoszenie energii w postaci wibracji podłoża zachodzi głównie poprzez propagację fal powierzchniowych. Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów drgań podłoża, indukowanych przejazdem pociągów towarowych w rejonie dworca kolejowego Warszawa-Rembertów. Celem przeprowadzonych badań było określenie intensywności tych drgań, poprzez obliczenie ich amplitudy, przyspieszenia oraz częstotliwości. Przeprowadzone analizy dotyczyły przejazdów dwóch pociągów towarowych, przemieszczających się w różnej odległości względem wytyczonej linii pomiarowej.
PL
W systemie transportowym kraju, przewozy towarów koleją spełniają ważne funkcje przewozowe, zwłaszcza w odniesieniu do przesyłek masowych. Zaspokajają w ten sposób potrzeby rynkowe. Wynika to zarówno z wielkości, jak i z ilościowo-jakościowej struktury potrzeb przewozowych gospodarki rynkowej. Po roku 2000 zostały sukcesywnie zlikwidowane szkoły kształcące przyszłe kadry dla potrzeb przedsiębiorstw kolejowych. Z rynku zniknęły więc Zasadnicze Szkoły Kolejowe oraz Technika Kolejowe, których absolwenci mogliby zasilić szeregi pracowników podzielonego przedsiębiorstwa PKP (np. PKP Polskie Linie Kolejowe SA., PKP CARGO SA., PKP INTERCITY SA. itp.) i nowo powstałych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym. Wynikiem powyższego jest sukcesywny ubytek wykwalifikowanych pracowników kadr kolejowych. Powstała tzw. „luka pokoleniowa" będąca efektem naturalnego odejścia z pracy pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, przy jednoczesnym braku napływu młodej kadry głównie do wykonywania pracy na stanowiskach wykonawczych. W ostatnich latach reaktywuje się w szkolnictwie klasy o profilu kolejowym, w których kształci się przyszłe kadry przystosowane do pracy na kolei, jednak jest to wciąż zbyt mało na potrzeby zatrudnieniowe w branży kolejowej. W niniejszej pracy skoncentrowano się na problemie związanym z odejściem i redukcją kadry pracowniczej zatrudnionej na stanowiskach rewidenta taboru kolejowego, ustawiacza i manewrowego w PKP CARGO SA. na przykładzie Zakładu zlokalizowanego w Polsce Centralnej. Są to kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji zadań przewozowych w tej Spółce, których praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W pracy wykorzystano studia literaturowe oraz obserwacje jako metody badawcze. Celem niniejszego opracowania było wykazanie wpływu odejścia pracowników zatrudnionych na wybranych stanowiskach (ustawiacz, manewrowy, rewident taboru) na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w zakładzie.
9
Content available remote Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz techniki mikroprocesorowej, mikrokomputerów i sterowników programowalnych PLC do zarządzania ruchem pociągów przyczyniło się do powstania nowych systemów sterowania ruchem kolejowym, które zapewniają wysoką niezawodność, mały pobór mocy, stabilność pracy i bezpieczeństwo przemieszczania się pociągów. Również bardzo ważną kwestią dla zarządów kolejowych państw europejskich jest ujednolicenie systemów transportowych kolejowych, a w szczególności unifikacja systemów sygnalizacyjnych i sterowania ruchem kolejowym. Dobrym rozwiązaniem jest jak najszybsze wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), który łączy w sobie system bezpiecznego prowadzenia pociągów ETCS i system cyfrowej łączności komórkowej GSM R przeznaczonej dla kolejnictwa.
EN
The new computer’s solutions and microprocessor technology, microcomputers and the programmable controllers (PLC) for management of train traffic, which are implemented, contribute to the creation of modern rail traffic control systems. These systems provide high reliability, low power consumption, stability and safety of the trains’ movement. One of the most important things for the boards of railway European countries is unification the systems of rail transport, in particular unification the signaling systems and control of the rail traffic. A good solution is as soon as possible implementation the European Rail Traffic Management System (ERTMS), which connect the system of safe operation of trains ETCS and the digital Global System for Mobile Communications - Railways GSM-R.
10
Content available remote Koncepcja zewnętrznego stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego
PL
Niniejszy artykuł stanowi syntezę zagadnień dotyczących stworzenia stanowiska badawczego inżynierii ruchu kolejowego na potrzeby Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Obejmuje on skrót wybranych dotychczasowych przemyśleń związanych z zagadnieniami sformułowanymi na drodze jego projektowania. W pierwszej części omówiono skąd wynika zapotrzebowanie na opracowanie takiego stanowiska oraz przedstawiono proponowane warianty konfiguracji i ograniczenia wpływające na jego budowę. W dalszej części ukazano metody, za pomocą których zostanie dobrana jego końcowa postać, oraz wymieniono, jakie prace należy jeszcze wykonać, aby doprowadzić do realizacji całego przedsięwzięcia.
EN
This article is a synthesis of the issues related to the creation of a railway engineering research station for the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology. It includes a short summary of the previous reflections on the selected issues formulated by its design. The first part discusses the need for such a stand, and outlines the proposed configuration variants and constraints affecting its construction. The following sections show the methods by which the final form will be chosen and what work needs to be done to achieve the whole project.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warunków pracy w centrach sterowania ruchem kolejowym na przykładzie 10 wybranych pomieszczeń. Badaniami objęto ergonomię środowiska pracy oraz czynniki, które mogą wpłynąć na ryzyko popełnienia przez pracownika błędu, hałas, drgania mechaniczne i oświetlenie. Warunki pracy poddano ocenie w oparciu o aktualne przepisy i normy dotyczące środowiska pracy. Wykazała ona, ze zarówno hałas na stanowiskach pracy, jak i akustyka pomieszczeń, poza pojedynczymi przypadkami, spełniają wymagania określone w odpowiednich normach. W przypadku wpływu drgań mechanicznych na ludzi znajdujących się w budynkach centrów, wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych we wszystkich badanych nastawniach. Ocena oświetlenia elektrycznego ujawniła, ze najczęstszym problemem było występowanie odbić dekontrastujących na pulpitach nastawczych. W zakresie oceny ergonomicznej na stanowiskach z wieloma monitorami stwierdzono zbyt wysokie ustawienie monitorów komputerowych. Stwierdzono również brak komfortu pozycji pracy wynikający z braku miejsca na nogi ze względu na konstrukcje biurek ograniczające miejsce na nogi (m.in. zbyt grube blaty stołów) oraz brak regulacji podłokietników krzeseł, które ograniczają możliwość przysunięcia krzesła do stołu.
EN
This article presents a study of the working conditions in 10 rooms in railway control centers. The study focused on factors that can increase the risk of an employee committing an error: noise, mechanical vibration, lighting, and workstation ergonomics. Working conditions were evaluated on the basis of current national legislation and International standards. An analysis of the results showed that both noise at workstations and room acoustics generally met the requirements of the relevant regulations, but permissible values for the impact of mechanical vibration on people in buildings were exceeded in all investigated rooms. An assessment of electrical lighting showed that reflections on control desks were the most common problem. An ergonomics assessment showed that at multi-monitor stations, monitors were positioned too high. Moreover, tables tops were too thick, hence legroom was limited, and armrests could not be adjusted, so chairs could not be pulled dose to tables.
PL
Na przykładzie spółki Polregio Gdynia omówiono system szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wdrożonego dla nowoprzyjętych pracowników. Zwrócono uwagę na profile nowoprzyjętych kandydatów na stanowisko konduktor/kierownik pociągu,omówiono podstawowe zagadnienia uzwględniane w procesie szkolenia, niezbędne do wykonywania powierzonych zadań jak również przeanalizowano metody weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych podczas przygotowania zawodowego.
EN
Training system of railway traffic safety of newly employed workers on the example of Polregio Gdynia Ltd. is presented in the thesis. The attention has been paid on the profiles of newly employed candidates on the position of train guards/managers, the basic questions necessary in the process of training that are essential to approach given tasks as well as methods of knowledge and skills acquired during occupational preparation verifications are analysed.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną systemu ERTMS/ETCS, jako zunifikowanego systemu sterowania, wdrażanego na liniach kolejowych w Polsce. Przedstawiona perspektywa rozwoju systemu, jego architektura i zastosowanie w obecnych realiach rozwoju rynku kolejowego, ukazuje możliwości płynące z interoperacyjności linii kolejowych różnych zarządów. Omówiono istotę European Train Control System (ETCS) poziomu 1, 2 i 3. Dokonano krótkiej charakterystyki wdrożenia systemu w Polsce z uwzględnieniem kosztów budowy i utrzymania.
EN
The article presents the technical analysis of the ERTMS/ETCS system as a unified control system, implemented on railway lines in Poland. The presented perspective of system development, its architecture and its application in the present developments of the railway market, shows the possibilities of the interoperability of railway lines of various boards. The essence of the European Train Control System (ETCS) was discussed at Levels 1, 2 and 3. A brief description of the system implementation in Poland was made, taking into account the construction and maintenance costs.
14
PL
W artykule omówiony został stan techniczny infrastruktury kolejowej w Polsce i przedstawiona została klasyfikacja usterek powodujących występowanie opóźnień pociągów na sieci linii kolejowych. Zestawiono również dane statystyczne za ostatnie 3 lata dotyczące liczby i wielkości występowania opóźnień, których przyczyną były usterki występujące w torze kolejowym. Omówiono także wpływ usterek związanych z elementami toru kolejowego na prowadzenie ruchu pociągów.
EN
The article presents the technical condition of railway infrastructure in Poland and the classification of defects causing the appearance of trains delays on railway network. The statistical data for the last 3 years on the number and values of delays caused by defects in the railway track have also been summarized. It was also described the impact of defects railway track superstructure elements on the railway operations.
EN
This paper presents the study of the impact of vibration induced by the movement of the railway rolling stock on the Forum Gdańsk structure. This object is currently under construction and is located over the railway tracks in the vicinity of the Gdańsk Główny and Gdańsk Śródmieście railway stations. The analysis covers the influence of vibrations on the structure itself and on the people within. The in situ measurements on existing parts of the structure allow us to determine environmental excitations used for validation and verification of the derived FEM model. The numerical calculations made the estimates of the vibration amplitudes propagating throughout the whole structure possible.
PL
Analizowana konstrukcja to Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny "Forum Gdańsk" zlokalizowany w Gdańsku w rejonie Targu Siennego i Rakowego. W ramach budowy kompleksu modernizowany jest układ drogowy i torowy w samym centrum miasta z nadbudową nad torowiskiem płyty stropowej o wymiarach ~400×(30÷50) m. Na płycie mają być zlokalizowane m. in.: parking, hotel, biurowiec i galeria handlowa. Poszczególne sekcje obiektu oddzielają dylatacje, zaś strop zaprojektowano, jako układ płytowy lub płytowo-żebrowy.
PL
Jednym z istotnych elementów modernizacji transportu kolejowego w Polsce jest wdrażanie nowoczesnych interoperacyjnych systemów ERTMS/ETCS (europejski system zarządzania ruchem kolejowym/ europejski system sterowania pociągiem) spełniających zadania i funkcje BKJP. Proces inwestycyjny obejmujący wdrażanie ERTMS/ETCS wymaga uprzedniego opracowania szeregu dokumentów, do których zalicza się m. in. studium wykonalności, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wielu innych. Zainicjowanie procesu inwestycyjnego poprzedza szereg działań obejmujących ocenę i wybór właściwego i docelowego, dla wybranej linii kolejowej, systemu sterowania ruchem kolejowym (srk). Ze względu na wymagania interoperacyjności koniecznym staje się opracowanie metody oceny i wyboru rozwiązania ERTMS/ETCS dla wybranej linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych. Celem publikacji jest przedstawienie pewnej koncepcji, która może być rozważana jako podstawa metody analizy i wyboru systemu srk. Przykładowa linia, która została wybrana do przeprowadzenia badań i analiz, ze względu na jej strategiczne położenie oraz obciążenie ruchowe, jest odcinek linii kolejowej nr 7. (Otwock - Lublin, 147,404 km).
EN
One of the essential elements during modernization of railway transport in Poland, is the implementation of interoperable ERTMS / ETCS systems (European Rail Traffic Management System / European Train Control System), which can fulfill the tasks and functions of CCS. The investment process, which includes the implementation of ERTMS / ETCS, requires to develop a number of documents, which include feasibility study, terms of reference, a description of the contract and many others. The investment process is preceded by a series of activities, including evaluation and selection of the right railway traffic control system and for the selected railway line. Due to the requirements of interoperability, it becomes necessary to develop assessment methods and to choose the proper ERTMS/ETCS solutions for the selected railway line with given parameters of motor-transport. The aim of this document is to present a concept that can be considered as the basis for analysis methods and rail control traffic system selection. The Sample line, No. 7 (Otwock - Lublin, 147.404 km), was chosen as an example for the research and analysis due to its strategic location and load movement.
EN
Creation of separate system for railway transport purposes entails huge investment in development, certification and implementation of this technology. Therefore, in authors opinion, it is possible to use public open radio networks to communicate among railway transport users. Such approach can significantly reduce the cost without decreasing the safety. It is necessary to develop the transmission allowing for safe exchange of information (in accordance with railway standards) via already existing public infrastructure. Thus, this paper will presents the concept of data transmission in open networks for diagnostic of railway traffic control devices using LTE technology.
PL
Stworzenie odrębnego wydzielonego systemu na potrzeby kolei wiąże się z ogromnymi nakładami na projektowanie, badanie, certyfikację a na końcu wybudowanie i wdrożenie takiej technologii. Dlatego też, możliwe jest w mniemaniu autorów wykorzystanie publicznych otwartych sieci radiowych na potrzeby kolei, co w znaczy sposób może wpłynąć na ograniczenie kosztów bez zmniejszenia bezpieczeństwa. Należy więc opracować taki sposób przesyłania informacji spełniający wymagania transmisji bezpiecznej w rozumieniu kolejowych systemów sterowania ruchem a wykorzystujący infrastrukturę zewnętrzną. Dlatego też w dalszej części artykułu zostanie przedstawiona koncepcja transmisji danych w sieciach otwartych dla potrzeb diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem technologii LTE.
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) działają często w trudnych warunkach, a ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnego ruchu pojazdów kolejowych. W związku z tym istotne jest pozyskiwanie informacji eksploatacyjnych o urządzeniach srk na podstawie różnych badań eksploatacyjnych, w tym również z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych. Tworzenie modeli symulujących działanie rzeczywistych systemów transportowych jest współcześnie głównym motywem rozwoju badań dynamicznych (m.in. dotyczących procesu eksploatacji) prowadzonych z systemami transportu kolejowego. Analiza niezawodnościowa modelu systemu sterowania ruchem kolejowym stanowi jedną z alternatywnych dróg podnoszenia niezawodności systemu. Konieczne staje się prognozowanie niezawodności podzespołów systemu srk, które może mieć istotny wpływ na kształtowanie procesu eksploatacyjnego tego systemu, przy znajomości charakterystyk niezawodnościowych zastosowanych podzespołów oraz uwzględnieniu wpływu otoczenia i innych czynników wymuszających. Otrzymane wyniki pozwalają na przeprowadzenie analiz ilościowych i częstotliwościowych obiektów w modelu systemu srk.
EN
The railway traffic control systems often work in different exploitation conditions and their purpose is to ensure safe and efficient movement of rail vehicles and the implementation of complex transport tasks. Therefore, it is essential to obtain exploitation information about railway traffic control devices based on the research of exploitation using simulation model. Creating models to simulate functioning of real transport systems is currently the main motive for the development of dynamic research (among others exploitation process) of systems existing in rail transport. Analysis of model reliability of railway traffic control system is one of the alternative ways to improve reliability of this system. It becomes necessary to predict reliability of railway traffic control system components, which may have a significant influence on the process of exploitation this system, the knowledge of the characteristics of used components reliability and taking into account the impact of the environment and other forcing factors. The results obtained from research of simulation allow to perform detailed analysis of quantitative and frequency of the different types of objects featured in the railway traffic control system model.
PL
Zakłócenia od trakcji elektrycznej mają wpływ na prawidłową pracę układów sterowania ruchem kolejowym i automatyki kolejowej. Szczególnie wrażliwym na zakłócenia elementem układów srkjest obwód torowy. W konkretnych sytuacjach ruchowych, przy określonych, odległościach pojazdów trakcyjnych od podstacji może wystąpić wzrost zakłóceń powodowany istnieniem rezonansów w sieci trakcyjnej. W artykule omówiono symulacyjne i terenowe wyniki badań rezonansów w sieci trakcyjnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych symulacji i badań można stwierdzić, że odcinek sieci trakcyjnej już o długości 5 km można traktować jako linię długą. Modelowanie sieci trakcyjnej jako łańcucha czwórników typu n jest dobrą metodą oceny zjawisk zachodzących w sieci trakcyjnej traktowanej jako linia długa. Przedstawiono również wpływ rezonansów na poziom zakłóceń w urządzeniach srk. Rezonanse w sieci trakcyjnej mają wpływ na poziom zakłóceń w obwodach torowych pracujących na częstotliwościach powyżej l kHz. Rezonanse w sieci trakcyjnej powinny być brane pod uwagę przy określaniu dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla pojazdów trakcyjnych i obwodów torowych.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje i rozwiązania związane z zastosowaniem standardów transmisji bezprzewodowej w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym. Przedstawione koncepcje znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach naukowo-badawczych, których wyniki potwierdzają możliwość stosowania takich rozwiązań do przesyłu danych. Zaproponowany w pracy aparat matematyczny w postaci procesów Markowa pozwolił na ocenę systemów przez pryzmat parametrów niezawodnościowych.
EN
In the paper authors presented conceptions and solutions related with application of wireless radio transmission in railway control and management systems. Presented conceptions are reflected in the work of scientific-research, whose results confirm the possibility of using such solutions for data transmission. The proposed in the paper mathematical apparatus in the form of Markov processes allowed for assessment systems through the prism of reliability parameters.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.