Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 522

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
1
Content available Analysis of road traffic safety in the Piła poviat
EN
Every year, a lot of people lose their lives and health on Polish roads, which at best ends up damaging the car. Resultantly, the high rate of accidents prompted this study in conjunction with the Poviat Police Headquarters in Piła to analyse road traffic safety in the Piła poviat. To this end, road events occurring in Poland and in the Piła poviat were analysed. In addition, the most common types of road incidents were identified alongside the main reasons for their occurrence. By analysing traffic incidents, a map of the most dangerous streets in Piła was created. A survey was conducted to verify the statistical data presented on the state of safety in the Piła poviat. The survey on road safety in the Piła poviat was created in cooperation with the Poviat Police Headquarters in Piła and was conducted among the residents of the Piła poviat. Inhabitants of the Piła poviat feel safe on the roads along the roads of their poviat.
PL
Bezpieczeństwo pieszych w Polsce, mimo prowadzonych wielu działań systemowych, nadal pozostawia wiele do życzenia i jest na niepokojąco niskim poziomie. W roku 2018 prawie 24% wypadków stanowiły wypadki z pieszymi, a udział ofiar śmiertelnych w nich stanowi od wielu lat niezmiennie około 30% pieszych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych znajdujących się na jezdniach o przekroju 2×2 zaczęto niedawno stosować rozwiązanie polegające na zastosowaniu gumowych słupków na jezdni przed przejściem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania zachowań pieszych i kierowców przed i po wykorzystaniu takiego rozwiązania na jednej z ulic w Gdańsku. Jako metodę badawczą użyto wideorejestrację wraz z cyfrową i wzrokową analizą obrazu oraz badania ankietowe. Z analiz wynika, że kierowcy zredukowali swoją prędkość na dojeździe do przejścia o 15%, jednak nadal pojawiały się sytuacje wyprzedzania jednego pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego, przez drugi pojazd. Wykonana modernizacja zniechęciła wyraźnie pieszych do przekraczania jezdni poza przejściem „na ukos” i zwłaszcza młodzi piesi ocenili badane rozwiązanie za poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
EN
Pedestrian safety in Poland, despite many systemic activities, still remains a lot to be demanded and it is at an alarming poor level. In 2018, almost 24% of accidents occurred with pedestrians, and the share of fatalities in these accidents for many years has invariably been about 30% of pedestrians. In order to increase safety at crosswalks on 2 x 2 roads, the solution of using rubber bollards on the roadway before the crossing has recently been introduced. This article presents the results of a study on the behavior of pedestrians and drivers before and after the application of such a solution on one of the streets in Gdansk. Video recording together with digital and visual image analysis and surveys were used as a research method. The analysis shows that drivers have reduced their speed on the access road by 15%, however, there were still situations of overtaking of the vehicle, which stopped to let the pedestrian pass through by the other vehicle. The modernization performed discouraged pedestrians from crossing the road beyond the diagonal crossing, and young pedestrians in particular assessed the solution under study as improving pedestrian safety.
EN
Unsignalized intersections belong to the most common ways of traffic management at intersections. The capacity of the minor entries depends on many factors. One of them is the traffic flow pattern on the major street. In the case of slow-moving queue of vehicles on the main street caused by a downstream traffic signal, the capacity of movements on the minor street joining the queue of vehicles on the main street is significantly reduced. The surveys of traffic parameters were performed in three Polish cities: Wroclaw, Opole, and Krakow. On the basis of these studies, a simulation model representing the traffic conditions at such an intersection was developed. The influence of pedestrian traffic and the number of storage spaces in the median on the possibility of vehicles from the minor entries joining the queue of vehicles on the main street was examined.
PL
Skrzyżowania bez sygnalizacji są jednym z najczęściej występujących sposobów organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Przepustowość wlotów podporządkowanych uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest sposób poruszania się pojazdów na jezdni głównej. W przypadku obecności poruszającej się powoli kolejki pojazdów spowodowanej przez oddziaływanie skrzyżowania z sygnalizacją, przepustowość relacji włączających się do kolejki z wlotów podporządkowanych jest znacznie ograniczona. Pomiary parametrów ruchu przeprowadzono w trzech miastach: Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Na podstawie badań opracowano model symulacyjny odzwierciedlający warunki ruchu na skrzyżowaniu takiego typu. Przeanalizowano wpływ ruchu pieszego oraz pojemności powierzchni akumulacji w pasie rozdziału ulicy głównej na przepustowość pojazdów z wlotów podporządkowanych dołączających się do kolejki na jezdni głównej
PL
Zanieczyszczenia obecne w pyle drogowym, pochodzące z ruchu ulicznego takie jak WWA i inne związki organiczne czy metale ciężkie, są wymywane wraz z deszczem i dostają się do wód, ostatecznie kumulując się w osadzie dennym na wiele lat, tym samym zagrażając organizmom wodnym oraz istotnie wpływając na jakość wód. Aby zbadać wpływ tych związków na zdrowie organizmów żywych, nie wystarczą tylko rutynowe badania chemizmu wód i badania osadów dennych, ponieważ do tego celu bardziej nadają się organizmy żywe. Z tego powodu chcąc poznać reakcję na tego typu zanieczyszczenia organizmów żywych, do badania toksyczności pyłów drogowych spłukiwanych z dróg po raz pierwszy w Polsce zastosowano test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™, który polega na obserwacji rozwoju Heterocypris incongruens naturalnie występującego w osadach dennych. Małżoraczki H. incongruens wykorzystane w badaniach są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, stanowią zatem odpowiednie narzędzie do badania toksyczności pyłu drogowego wymywanego do fazy wodnej. Badania prowadzono w aglomeracji wrocławskiej (w centrum miasta i na przedmieściach), na stanowiskach różniących się intensywnością ruchu drogowego. Stwierdzono, że pył drogowy ma istotny wpływ na zahamowanie wzrostu oraz żywotność małżoraczków, ponieważ na obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego ich śmiertelność była bardzo duża, co korespondowało z podwyższonymi poziomami stężenia badanych pierwiastków na tych stanowiskach badawczych. Z kolei pył drogowy zebrany na przedmieściach Wrocławia nie powodował śmiertelności małżoraczków i tylko nieznacznie wpłynął na ich rozwój. Podsumowując, stwierdzono, że test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™ jest odpowiednim narzędziem do badania wpływu pyłów drogowych na ekosystem wodny.
EN
The application of OSTRACODTOXKIT F™ test to assess metals contamination in road dust in Wrocław agglomeration. Pollutants present in road dust deriving from traffi c, such as PAHs and other organic compounds or heavy metals, are washed out with rain and get into the water bodies accumulating in sediments for many years and simultaneously posing a threat to aquatic life and signifi cantly affecting water quality. To study the impact of these toxic compounds on the health of living organisms, routine tests of water and sediments chemistry are insuffi cient as studies based on living organisms are much more reliable. And therefore, in order to know the response of living organisms to road dust pollutants which enter the water bodies the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ was used. This test is based on the observation of development of Heterocypris incongruens that normally lives in sediments. Ostracod, H. incongruens is very sensitive to heavy metal contamination, thus it is a very good tool to study toxicity of road dust washed out with rain into the water bodies. The research was conducted in the Wrocław agglomeration (in the city centre and suburbs) at sites differing in the intensity of car traffi c. We observed that road dust had a signifi cant effect on growth inhibition and death of ostracods, as highest growth inhibition and mortality in the busy areas occurred which also corres ponded with highest concentrations of studied elements at these sites. On the other hand, road dust collected in the suburbs of Wrocław did not cause death of H. incongruens and only slightly affected their development. In conclusion, we can state that the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ is a suitable tool to study the impact of road dust on the aquatic ecosystem.
PL
Model matematyczny jest uproszczonym odwzorowaniem pewnych zjawisk, które uwzględnia jedynie cechy istotne. W dzisiejszych czasach coraz większym problemem stają się przeciążone infrastruktury drogowe, szczególnie w większych ośrodkach miejskich. Problem ten można w pewnym stopniu zredukować, stosując zaawansowane algorytmy sterowania. W niniejszym artykule podjęto próbę sterowania przepływem ruchu drogowego w skali makroskopowej. W tym celu użyto adaptacji dyskretnego, nieliniowego modelu matematycznego. Przy wykorzystaniu środowiska programistycznego MATLAB opracowano i zoptymalizowano układ sterowania niewielką siecią komunikacyjną. Następnie, zakładając przykładowy scenariusz, przeprowadzono dla tej sieci badania symulacyjne.
EN
The mathematical model is a simplified representation of certain phenomena, which takes into account only the essential features. Nowadays, congested road infrastructures are becoming a growing problem, especially in larger urban centres. This problem can be somewhat reduced by using advanced control algorithms. This article attempts to control the traffic flow on a macroscopic scale. For this purpose, a discrete, nonlinear mathematical model was adopted. Using the MATLAB programming environment, a control system for a small communication network was developed and optimised. Then, assuming a sample scenario, simulation studies were conducted for this network.
PL
Ochrona bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego stanowi przedmiot uprawnień wielu różnych organów państwowych funkcjonujących w oparciu o konstytucyjną zasadę działania na podstawie prawa i w granicach prawa. Przedmiotową ochronę państwo realizuje poprzez działalność ustawodawczą, wykonawczą oraz wymiar sprawiedliwości. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego – zgodnie z Konstytucją RP – należy do władzy ustawodawczej, Prezydenta RP, administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych. W artykule wskazano organy administracji publicznej oraz wykorzystywane przez te organy narzędzia do walki z zagrożeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których skutkiem są zdarzenia drogowe w szerszych lub węższych rozmiarach, ofiary śmiertelne, osoby ranne oraz straty materialne na różną skalę.
EN
Protection of road traffic safety and order is the subject of powers of many different state bodies functioning on the basis of the constitutional principle of operation on the basis of the law and within the limits of the law. This protection is carried out by the state through legislative, executive and judicial activities. According to the Constitution of the Republic of Poland, road traffic safety and order is ensured by the legislative authority, the President of the Republic of Poland, government administration, self-government administration and social organizations. The paper indicates public administration authorities and tools used by these authorities to fight against threats to road traffic safety, which result in wider or narrower road accidents, fatalities, injured persons and material losses on a different scale.
7
Content available remote Metoda przeprowadzania GPR 2020 na drogach wojewódzkich
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 28 tys. km została podzielona na ok. 3000 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów: automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach wojewódzkich będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the regional road network of approx. 28,000 km has been divided into approx. 3000 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
8
Content available remote Metoda przeprowadzania generalnych pomiarów ruchu GPR 2020 na drogach krajowych
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 18 tys. km została podzielona na ok. 2300 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów, automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach krajowych będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the national road network of approx. 18,000 km has been divided into approx. 2300 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
EN
Introduction: Pedestrians aged over 65 are known to be a critical group in terms of road safety because they represent the age group with the highest number of fatalities or injured people in road accidents. With a current ageing population throughout much of the developed world, there is an imminent need to understand the current transportation requirements of older adults, and to ensure sustained safe mobility and healthy. Objectives: The aim of this study is to capture and analyze the key components that influence the identification of design solutions and strategies aimed at improving the safety of pedestrian paths for elderly. Method: A survey was conducted in 5 different locations in Catania, Italy. The locations were specifically chosen near to attraction poles for elderly pedestrians (e.g. centers for the elderly, squares, churches). Participants were recruited in person, so as to select exclusively people over 70. The sample comprised 322 participants. Both Hierarchical and K-Means clustering were used in order to explore which solutions elderly pedestrian propose for improving the safety of pedestrian path. Results: The results show that the judgment expressed by the elderly on the solutions for improving pedestrian safety is linked to the gender, to the experience as road users, and to mobility and vision problems. All solutions proposed regard road infrastructure (improvement of pedestrian crossings and of sidewalks, implementation of traffic calming measures, improvement of lighting), except for police supervision. Conclusion: This study has identified the factors that influence the identification of the best solutions to increase the safety level of pedestrian paths for elderly people. The aspects related to human factors considered were the gender, the factors associated with the experience as road users and the factors related to age related problems (mobility, vision and hearing problems). The results of this research could support traffic engineers, planners, and decision-makers to consider the contributing factors in engineering measures to improve the safety of vulnerable users such as elderly pedestrians.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
EN
Driving safety is a major concern all around the world of both the concerned authorities and the general public. In the context in which aggressive driving behaviour is generally considered to be a major cause of traffic accidents, the study of such a problem can help policy-makers in their endeavour to design better programs that aim at reducing aggressive driving behaviour. The purpose of the present paper is to analyse the above-mentioned problem by considering short- and medium-term alternative measures in terms of social cost. The optimal combination of short- and medium-term solutions will be shown to depend on the drivers’ level of aggressiveness, which, naturally, also depends on the gap between the existent infrastructure and the volume of motorized traffic. Special attention is given to the impact of civic campaigns on the level of aggressiveness.
12
Content available remote Wizja zero jako paradygmat bezpieczeństwa ruchu drogowego
PL
Szwedzka filozofia bezpieczeństwa Wizja Zero zyskała popularność i uznanie na całym świecie. Od roku 1997 wywiera ona silny wpływ na sposób myślenia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i na strategiczne działania podejmowane pod w tym zakresie. Jednak jako teoria Wizja Zero budzi wiele poważnych wątpliwości. Filozoficzna analiza jej założeń prowadzi do wniosku, że jest ona obarczona jest poważnymi niedoskonałościami. Co więcej, etyczne postulaty, do których odwołują się zwolennicy Wizji Zero, mają charakter nie tyle czysto racjonalny, ile quasi religijny.
EN
Vision Zero has gained massive popularity and wide recognition around the world. It has exerted a strong influence on the way of thinking about road safety and on strategic actions taken in this area since 1997. However, Zero Vision raises serious doubts from a theoretical point of view. The philosophical analysis of its assumptions leads to the conclusion that it is inconsistent and has numerous flaws. Furthermore, the ethical imperatives that its supporters refer to are not purely rational but quasi-religious ones.
13
Content available remote Przewozy ładunków niebezpiecznych a bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce
PL
Analiza dotyczy przewozów ładunków niebezpiecznych w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Celem jest wskazanie na związek przewozów ładunków niebezpiecznych z bezpieczeństwem drogowym. W artykule wykazano, że przewozy ładunków niebezpiecznych stwarzają realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, co uzasadnia ingerencję ze strony państwa w dziedzinie prawnej regulacji takich przewozów. W Polsce w ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw naruszało przepisy umowy ADR, co powodowało wzrost zagrożeń bezpieczeństwa drogowego. To ostatnie zależy także od rozwoju infra-struktury drogowej.
EN
The analysis concerns the transport of dangerous goods for road safety in Poland. The purpose is to indicate the connection of dangerous cargoes with road safety. The article shows that the transport causes a real threat to road users, which justifies interference by the legislator in that field. More and more enterprises have violated ADR agreement in Poland in recent years, which led to an increase in road safety hazards. Road safety depends also on the development of road infrastructure.
EN
The concentrations of eight trace elements (As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn) in the soil near a traffic way of Suzhou, Anhui province, China have been determined for the pollution assessment and source identification (along with quantification). The results indicate that Fe is the most abundant element followed by Mn, Zn, Cr, Pb, Cu, Co and As. These elements have low-medium coefficients of variation (0.059–0.293), indicating that some of them might have multisources. The combination of single pollution, geoaccumulation and the Nemerow composite indices suggest that the soils in this study are slightly polluted. Based on multivariate statistical analyses (including correlation, cluster and factor analyses), three sources responsible for the trace elemental concentrations in the soils have been identified, including geogenic, agricultural and traffic-related sources. Their mean contributions calculated based on the Unmix model are 35.9, 31.8 and 32.4%, respectively.
PL
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest problemem złożonym badawczym, a ze względu na różne przyczyny i okoliczności – zagadnieniem interdyscyplinarnym. Istota jego tkwi w intensyfikacji motoryzacji, która obok wielu korzyści, jest także źródłem negatywnych zjawisk i niebezpiecznych zagrożeń. Ich najistotniejszym skutkiem są wypadki drogowe, których liczba, rodzaje oraz następstwa dla uczestników ruchu uzależnione są od wielu odmiennych czynników. Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz zdarzeniom drogowym i ich skutkom w Polsce.
EN
Road safety is a complex research problem and, due to different causes and circumstances, an interdisciplinary issue. Its essence lies in the intensification of the automotive industry, which, apart from many benefits, is also a source of negative phenomena and dangerous threats. The most important consequences are road accidents, whose number, types and consequences for traffic participants depend on many different factors. This paper is devoted to the issues of safety and order in road traffic as well as road incidents and their consequences in Poland.
PL
Wymagania dotyczące obszarów ruchu w strefie miejskiej są różnorodne i stale rosną. Zmniejszenie obszarów wysp ciepła, które niekorzystnie wpływają na klimat miejski ze względu na panującą w nich podwyższoną temperaturę, ma znaczenie dla mieszkańców. Badania przedstawione w pracy pokazały, że jasne nawierzchnie mogą znacznie obniżyć temperaturę zarówno samej powierzchni jak i ogólną temperaturę w obszarach miejskich, co pokazano na przykładzie Wiednia, jak również poprawić widoczność uczestników ruchu przy niezmienionym natężeniu oświetlenia w nocy. Metoda Whitetopping jest prostą i efektywną ekonomicznie metodą remontu nawierzchni prowadzącą do poprawy nośności i jasności w strefach ruchu miejskiego. Modelowe symulacje temperatury powietrza na jednorodnym obszarze o wymiarach 150×150 m pokrytym nawierzchnią w technologii Whitetopping pokazują, że zastąpienie dróg asfaltowych drogami z nawierzchnią betonową, takimi jak Whitetopping, z albedo 0,5, doprowadziłoby do zmniejszenia latem średniej dziennej temperatury powietrza o około 1°C. Wyniki te zgadzają się z wynikami opisanymi w literaturze. Ponieważ drogi stanowią 10% całkowitej powierzchni miasta, można podjąć skuteczne i długoterminowe działania w celu poprawy mikroklimatu i ułatwienia dalszego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The requirements for traffic areas in the urban zone are manifold and continuously increasing. The reduction of the heat islands, which adversely affect the urban climate due to their increased temperature, is of importance for the residents. An investigation revealed that light-coloured traffic areas can significantly reduce the surface temperature and overall temperature levels in urban areas, as illustrated by the example of Vienna, and improve the visibility of traffic participants at unchanged illumination levels at night. Whitetopping method is a simple and cost effective restoration method for improving the load bearing capacity and brightness characteristics of urban traffic zones. Model simulations of the air temperature over a 150×150 m homogeneous area with Whitetopping show that replacing asphalt roads with roads with a concrete topping, such as Whitetopping, with an albedo of 0.5 would lead to a daily air temperature reduction of approximately 1°C in summer. These findings agree with results from literature. Since roads represent 10% of the total area of a city, efficient and long-term measures to improve the microclimate and facilitate further increase in traffic safety can be taken.
PL
Zjawisko chłodzenia radiacyjnego w bardzo dużym stopniu wpływa na stan techniczny dróg w Polsce i tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektów liniowych. Celem artykułu jest określenie zasadności popularyzacji wiedzy na temat zjawiska chłodzenia radiacyjnego wśród kierowców w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 kierowców.
EN
The phenomenon of radiation cooling has a very large impact on the technical condition of roads in Poland and thus on the safety of users of linear facilities. The aim of the article is to determine the legitimacy of popularizing knowledge on the phenomenon of radiation cooling among drivers in the context of traffic safety management system. The survey was conducted on a group of 50 drivers.
PL
W artykule omówiono istotne źródła hałasu w pojazdach samochodowych w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca zawiera wyniki badań i analiz poziomu hałasu w wybranych miejscach w Jeleniej Górze. W opracowaniu wskazano wpływ poziomu hałasu na bezpieczeństwo.
EN
The article discusses important sources of noise in automotive vehicles in relation to road safety. The work contains the results of research and analysis of noise levels at selected locations in Jelenia Góra. The study indicates the impact of noise level on safety.
PL
Sprawna realizacja przemieszczeń w miastach wymaga z jednej strony rozeznania w zakresie potrzeb transportowych, czasu ich powstawania, częstotliwości, zakresu przestrzennego (określenia relacji przestrzennych) a z drugiej strony odpowiedniego powiązania wszystkich dostępnych metod rozwiązywania problemów dotyczących wydolności komunikacyjnej miejskich systemów transportowych. W ostatnich latach zmienia się podejście do preferowanych form realizacji przemieszczeń w miastach. Coraz częściej mieszkańcy do realizacji codziennych przemieszczeń wykorzystują rowery. Istotną rolę w zmianie podejścia do sposobu przemieszczenia odgrywa popularność i rozwój systemów roweru miejskiego. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań zrealizowanych przy okazji konsultacji społecznych dotyczących Radomskiego Roweru Miejskiego oraz oczekiwanych zmian dotyczących kształtowania infrastruktury rowerowej w Radomiu. Zaprezentowana została również szczegółowa charakterystyka wybranych stacji Radomskiego Roweru Miejskiego w Radomiu.
EN
Efficient implementation of displacements in cities requires, on the one hand, understanding in terms of transport needs, time of their formation, frequency, spatial extent (determining spatial relations) and, on the other hand, proper linking of all available methods of solving problems related to communication efficiency of urban transport systems. In recent years, the approach to the preferred forms of displacement in cities has changed. More and more often, residents use bicycles to implement everyday displacements. An important role in changing the approach to the method of displacement is played by the popularity and development of city bike systems. The article presents the results of research carried out on the occasion of social consultations regarding Radom Municipal Bike and the expected changes regarding the development of bicycle infrastructure in Radom. The detailed characteristics of selected Radomski Rower Miejski stations in Radom were also presented.
PL
Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Wypadki przyczyniają się nie tylko do olbrzymich szkód społecznych, ale również powodują kolosalne koszty ekonomiczne, związane z utratą produktywności czy też transferami socjalnymi. Szczególną grupą uczestników ruchu drogowego są dzieci i młodzież, którzy nie mają wpływu na przebieg zdarzenia drogowego, często stają się jego ofiarami. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci garnizonu mazowieckiego od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS”, a bezpośrednio po nich akcję „Bezpieczne Wakacje 2019”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Traffic accident is defined as incident in result of which the road user has been injured or died. Accidents contribute not only to big social damages, but they also cause tremendous economical costs, related to productivity loss or social transfers. Special group of road users are children and teenagers, who do not impact traffic incident, but often are victims of them. Policemen of Mazovian Garrison performed action called „Gimbus” for the youngest road users’ safety, and directly after it the next action „Safe Holiday 2019”. Those activities consisted mainly of vehicles’ technical state controls as well as drivers’ sobriety and working time checking. There are the results of control activities presented in this article.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.