Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój roślin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ alkalicznie aktywowanego spoiwa żużlowego na wzrost i rozwój roślin
PL
Spoiwa aktywowane alkaliami są coraz częsciej wykorzystywane do budowy prefabrykatów budowlanych stosowanych w środowisku naturalnym. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu składu spoiwa żużlowo-alkalicznego na wzrost i rozwój dwóch roślin: żyta oraz szczypiorku. Wybrane rośliny zostały poddane analizie biometrycznej oraz ocenie makroskopowej. Określono również pH gleby i zawartość jonów sodowych w glebie oraz w roślinach. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że spoiwo żużlowe aktywowane roztworem NaOH nie ma wpływu na rozwój roślin. Badano również czy rodzaj roślin, ze względu na pobór soli mineralnych, wpływa na zmianę wytrzymałości na ściskanie badanych zapraw.
EN
Alkali-activated binders are increasingly being used to produce the prefabricated building materials used in the natural environment. The purpose of this work was to determine the effect of the slag-alkali binder on the growth of two plants: rye and chives. Selected plants were subjected to biometric analysis and macroscopic evaluation. The pH of the soil, the content of sodium ions in the soil, and the plants were also determined. Based on the results of the tests, it was found that the slag binder activated with the NaOH solution does not negatively affect the development course of the plants. It was also examined whether the type of plants, due to the uptake of minerals, influences the change in the compression strength of the tested mortars.
EN
Application of silicon (Si) could greatly boost wheat yield and mitigate abiotic stress, especially drought. A field experiment was conducted during 2017- 2018 at the research farm. Evaluation of impact of different methods of application of two Si fertilizers on growth and parameters of yielding of wheat was made. The treatments consisted of the recommended dose of two used Si fertilizers – Adesil and ZumSil at 10 kg and 0,3 l·ha-1, respectively. Spring wheat cv. Arabella was used in the field experiments. The effect of silicon was assessed by measuring emergence, height of plants, density of spikes and the SPAD index. The number of plants emergence, the height of plants and density of spikes 1m-2 were the highest after application of liquid ZumSil, regardless of the method of application. The study revealed a significant effect of silicon on plant.
PL
Zastosowanie krzemu (Si) może znacznie zwiększyć plony pszenicy i złagodzić stres abiotyczny, zwłaszcza suszę. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2017-2018 w gospodarstwie badawczym. Dokonano oceny wpływu różnych, trzech metod stosowania dwóch nawozów Si na parametry wzrostu i plonowanie pszenicy. Zabiegi obejmowały zalecaną dawkę dwóch różnych nawozów krzemowych stosowanych osobno - Adesil i ZumSil w dawce 10 kg i 0,3 l·ha-1, odpowiednio. W doświadczeniach polowych wykorzystano pszenicę jarą, odm Arabella. Wpływ nawozów w okresie wegetacji rośliny oceniano pod kątem ich wschodów, wysokości roślin i obsady kłosów. Liczba wschodów, wysokość roślin i obsada kłosów na ·m-2 były najwyższe po zastosowaniu płynnego ZumSil, niezależnie od metody aplikacji. Obserwacje potwierdziły znaczący wpływ krzemu na rośliny.
EN
Conducted till now studies on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed to identify numerous plant and bacteria metabolites involved in the process of starting of symbiosis and development of nodules. One of this compounds are flavonoids, recognised as signal particles participating in information exchange between a bacteria and a plant, affecting among others nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which decrease their concentration on the way from a producer to a destined organism, they diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It can be then assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. An effect of use of flavonoid extract obtained from germinating seeds on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of pea was evaluated in these studies. Application of a flavonoid preparation increased, among others, the number and weight of nodules and activity of nitrogenase, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
PL
Prowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin motylkowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków sa flawonoidy, uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach motylkowatych. Związki te często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia na drodze od producenta do organizmu docelowego, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania wyciągu flawonoidowego z kiełkujących nasion na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie grochu siewnego. Zastosowanie preparatu flawonoidowego zwiększyło między innymi liczbę i masę brodawek korzeniowych oraz aktywność nitrogenazy, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
PL
Badania wykonano we Wrocławiu w okresach wegetacyjnych lat 2011 i 2012 na dwóch modelach modułowych zielonych ścian o zróżnicowanej budowie. Doświadczalne modele zielonych ścian wykonano w formie domków drewnianych o wymiarach 1,5×1,5×2,5 m oraz paneli roślinnych. Każda elewacja posiadała 9 paneli (33×33 cm), a powierzchnia pojedynczej ściany wyniosła 1 m2. Do zazielenienia ścian użyto 60 gatunków roślin reprezentujących krzewy, byliny oraz trawy (Ajuga reptans, Carex ornithopoda ‚Variegata’, Euonymus fortunei ‚Emerald’n Gold’, Festuca ovina ‚Glauca’, Sedum spurium, Spirea japonica ‚Japaness Dwarf’ i inne). W pracy porównano model retencyjny (I) zielonej ściany wykonanej z substratu glebowego o miąższości 15 cm z modelem ekonomicznym (II), w którym panele roślinne składały się z warstwy filcu i wełny mineralnej o miąższości 5 cm. Badania wykazały, że model ekonomiczny (II) nie sprawdził się w warunkach klimatycznych panujących na terenach nizinnych Dolnego Śląska. Posiadał on zbyt małą chłonność, odpływ wody przy zastosowanej dawce nawodnienia kroplowego 4,6 mm na 1 m2 dochodził miesięcznie do 50–77%, pokrycie ściany roślinnością wynosiło około 60%, a ich przeżywalność po okresie zimowym osiągała 5%. Model retencyjny (I) charakteryzował się znacznie lepszymi właściwościami chłonnymi, nie zaobserwowano odpływów, co wskazuje, że cała dawka nawodnienia była zretencjonowana w substracie glebowym. Rozwój roślin był prawidłowy, a przeżywalność oraz ich pokrycie w badanym okresie dochodziło do 90%. Na modelu retencyjnym (I) najlepiej rozwijały się gatunki z rodzaju Sedum sp., Heuchera sp., Potentilla sp., Festuca sp., oraz Pachysandra sp.,a na modelu ekonomicznym (II) w całym okresie doświadczalnym utrzymały się jedynie rośliny z rodzaju Sedum sp., co wskazuje, że te gatunki można stosować w systemach modułowych zielonych ścian w warunkach klimatycznych panujących na terenie nizinnym Dolnego Śląska.
EN
The study was performed in Wroclaw in growing seasons of year 2011 and 2012 on two models of modular green walls of various construction. Experimental models of green walls was made in the form of wooden houses with dimensions of 1,5×1,5×2,5 m and plant panels. Each elevation had 9 panels (33×33 cm) and the surface of a single wall was 1 m2. For the greening the walls was used 60 plant species representing shrubs, perennials and grasses (Ajuga reptans, Carex ornithopoda ‘Variegata ‘, Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’, Festuca ovina ‘Glauca’, Sedum spurium, Spirea japonica ‘Japaness Dwarf’ and others). The study compares retention model (I) of green wall made with soil substrate having a thickness of 15 cm with an economic model (II), wherein the plant panels consisted of a layer of mineral wool and felt with thickness of 5 cm. Studies have shown that the economic model (II) did not work in the climatic conditions prevailing in the lowlands of Lower Silesia. It had an insufficient absorption capacity. Water outflow at the dose used for drip irrigation of 4,6 mm per 1 m2 came monthly to 50–77%, the covering wall of vegetation was approximately 60%, and the survival rate after the winter period reached only 5%. Retention model (I) was characterized by a much better absorbent properties. There was no water outflows , which indicates that the entire dose of irrigation was stored in the soil substrate. Plant development was normal, survival rate and their coverage in the analyzed period occurred up to 90%. On retention model (I) the best developed species was Sedum sp., Heuchera sp., Potentilla sp., Festuca sp. and Pachysandra sp.. On economic model (II) throughout the whole experimental period remained only plant of the genus Sedum sp., which indicating that these species can be used in systems of modular green wall under the climatic conditions prevailing in the lowland of Lower Silesia.
PL
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Rośliny były uprawiane w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat i Taper, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowana (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyzerem nakładkowym, Wp – woda uzdatniona magnetyzerem przepływowym. Celem podjętych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego. Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody łubinu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki wschodów. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewane zwykłą wodą. Nawadnianie gleby wodą magnetyczną spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian łubinu żółtego. Przyrost plonu był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie uległa większej zmianie.
EN
Researches were conducted in the vegetation hall of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Plants were cultivated in Mitscherlich pots containing a mixture of soil - 5 kg and sand - 2 kg per pot. Yellow lupine variety: Dukat and Taper was the first row factor, and the second one - type of water used for plant watering: Wk – non-magnetised water (control), Wp – water conditioned by flow magnetizer, and Wn – water conditioned by fishplate magnetizer. The aim of undertaken studies was to evaluate magnetically conditioned water influence on seed germination as well as growth, development and yielding of lupine. It was found that magnetically conditioned water increased lupine germination. It concerned both the time and the dynamic of plant emergence. Plants watered with magnetically conditioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal water. The use of magnetic water caused significant seed yield increase of both lupine varieties. Yield increase was a consequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand seeds mass did not undergo greater change.
PL
Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin bobowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są bakteryjne czynniki Nod (LCOs), uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach bobowatych. Związki te, na drodze od producenta do organizmu docelowego, często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania czynników Nod na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie dwóch zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu siewnego (genotyp o normalnym ulistnieniu i genotyp wąsolistny – afila). Zastosowanie czynników Nod zwiększyło m.in. liczbę i masę brodawek korzeniowych, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
The studies conducted till now on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed identification of numerous plant and bacteria metabolites involved at process of starting of symbiosis and development of nodules. One of these compounds are bacteria Nod factors (LCOs), recognised as signal particles participating in change of information between a bacteria and a plant, effected among others on nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which cause decrease of their concentration on the road from producer to destined organism, diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It may be assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. In this studies it was evaluated an effect of Nod factors use on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of two morphological differentiated pea varieties (genotype with normal foliage and narrow leaved genotype - afila type). Using of Nod factors increased among others number and weight of nodules, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
PL
Na rynku systematycznie zwiększa się asortyment produktów skierowanych do produkcji roślinnej, które mają zwiększać zdrowotność roślin poprzez indukowanie procesów obronnych i stymulować ich rozwój. W większości są to produkty oparte na mikroorganizmach konkurencyjnych w stosunku do patogenów lub substancjach naturalnych. Celem badań była ocena przydatności środka ochrony roślin opartego na Pythium oligandrum do zaprawiania (na sucho i na mokro) nasion warzyw oraz ocena jego wpływu na dalszy ich rozwój. Stwierdzono, że rodzaj zaprawiania nie miał wpływu na wschody marchwi. Dla rzodkiewki obserwowano tendencję zwiększenia liczby wschodów po zaprawianiu suchym, podobnie jak dla pomidora. Spośród roślin, które wzeszły największą ilość wypadów roślin rosnących w gruncie obserwowano po suchym zaprawianiu nasion marchwi, w przypadku rzodkiewki nie stwierdzono wpływu rodzaju zaprawiania na ilość martwych roślin. W przypadku pomidora zaobserwowano, że mokre zaprawianie przyczyniło się do zdecydowanego większego obumierania siewek. W dalszej wegetacji rosnące rośliny marchwi, rzodkiewki i pomidora zarówno po zaprawianiu suchym, jak i mokrym, silniej wykształciły częściej nadziemną i podziemną w porównaniu do roślin kontrolnych.
EN
The market is steadily increasing the range of products aimed at the plant production to increase plant health by inducing processes of defense and its development. Most of them are products based on natural substances or microorganisms, which compete with pathogens. The aim of research was to evaluate the use of plant protection products based on Pythium oligandrum to seed vegetable dressing (dry and wet) and its impact on the further development of the plants. It was found that the type of treatment did not affect the germination of carrots. For radish, as is the case of tomato the increase of the number of emergence after dry dressing was observed. Among the plants that emerged the highest number of dead plants growing in the soil it was observed after dry dressing of carrots seeds, in the case of radishes there was no effect on the number of dead plants. For tomato, it was observed that the wet dressing strongly contributed to the increased necrosis seedlings. The plants growing in next time - carrots, radishes and tomatoes, subject to treatment dry or wet, strongly developed aboveground and underground parts in comparison to untreated control plants.
EN
The research was conducted in the growth chambers and in a greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy. Faba bean var. Nadwislanski was cultivated in Mitscherlich pots. An experimental factor was air temperature during flowering: optimal and higher. After flowering pots with plants were transferred from growth chambers to the greenhouse where they stayed up to full maturity. Too high temperature at flowering caused decrease of leaf area, leaf greenness index, plant height and changed the course of some phenological phases of faba bean. High temperature decreased yield which resulted from a lower number of pods per plant, number of seeds per pod and a lower mass of a thousand seeds.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wysokiej temperatury w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych genotypów bobiku. Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Wysiewano bobik odmiany Nadwiślański. Czynnikiem doświadczenia była temperatura powietrza w okresie kwitnienia: optymalna (noc: 14˚C, dzień: 24˚C) oraz podwyższona (noc: 18˚C, dzień: 30˚C). Następnie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej i utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Przez cały okres wegetacji utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60 % ppw. Zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała redukcję powierzchni liściowej i zmniejszenie wysokości roślin oraz zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych bobiku. Rośliny, które przetrzymywane były w warunkach podwyższonej temperatury, znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej dla bobiku temperaturze powietrza. Wysoka temperatura zmniejszała plon co było konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie grochu siewnego. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego: Rola (typ liściasty) i Ramrod (typ wąskolistny "afila"), a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy i siew punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy roślin i plonowanie uwzględnionych w badaniach odmian grochu. Stosując siew punktowy uzyskano istotny przyrost plonu nasion, który był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny w porównaniu z siewem rzędowym.
EN
This work presents the results of a research on the impact of single-grain sowing on growth, development and cropping of sown pea. A field experiment was conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Grabów during the years 2001-2003. The first order experimental factor was pea variety: Rola - conventional leaf type and Ramrod - afila type. The second order factor was the method of sowing: single-grain and row sowing. It was found that the method of sowing had a significant effect on the course of ontogenesis of the examined pea varieties and the cropping of the considered pea varieties. Significant increase in seed yields was obtained in case of single-grain sowing, compared to row sowing. The increase in pea yield when using single-grain sowing was a consequence of: 1) smaller plant losses in the stand, 2) the increase of pods number per plant, and 3) the greater number of seeds per plant.
PL
Infiltrujące przez hałdę odpadów wody opadowe, ługując związki chemiczne, generują powstawanie odcieków składowiskowych, których skład chemiczny przynajmniej kilkakrotnie przewyższa stężenia dopuszczalne ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi. Zanieczyszczenia migrujące w głąb profilu glebowego powodują zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych. Powstaje konieczność unieszkodliwienia zbieranych odcieków. Najczęściej stosowaną metodą jest bezpośrednie kierowanie do oczyszczalni ścieków, w praktyce jednak oznacza to ich rozcieńczenie.
EN
Precipitation water infiltrating trough waste heap and extracting different chemical compounds, generate landfill leachate. Landfill leachate should be than collected, and effectively treated. One of the promising technologies of landfill leachate treatment is a considerable decrease in leachate volume due to evapotranspiration from the soil-plant systems. The decreasing of leachate volume in soil-plant system ensues due to evaporation supported by plants transpiration. In year 2006, the soil-plant systems with reed have been implemented at the landfill in Zakurzewo near Grudziądz, Poland. At the top of the one of the big waste piles, the soil-plant system with area of 2 500 m2 was built. The efficiency of leachate treatment is evaluated on the base of water balance considering the measurements of amount leachate pumped into the soilplant system, precipitation measurements, and meteorological data of evaporation measured with using Peach Evaporometer. The share of landfill leachate in total amount water supplied into soil-plant system was 24.4% during first year of operation and 37.6% in the second year. During second year, in the peak of vegetative season, the measurements of degree of opening leaf stomata (transpiration) of 100 reeds were done. The transpiration rate was measured by Porometer AP-4-UM-3 Delta-T Devices [mmol H2O.m-2.s-1]. The results of measurements were used for assessment of reeds behavior in the toxic condition of landfill leachate supplying. During second year, July the mean value of reed degree leaf stomata opening was at the level 261.3 [mol.m-2.s-1]. Comparison, with laboratory results indicated strong adaptation force of reed growing at the landfill. The electrolytic conductance (EC) of the leachate gathered in the soil-plant system was 10.8 mS/cm. During laboratory tests similar reed transpiration rate - 250.3 [mol.m-2.s-1] was measured for solution with EC - 1.1 mS/cm. The lowest effective concentration causing toxic effect was on the level 7% of leachate. Research indicated that during initial plants growth the dose rate of leachate shouldn't exceed 7%.
PL
Badania prowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Czynnikiem I rzędu była wilgotność gleby: 30, 50 i 70% polowej pojemności wodnej (ppw), a czynnikiem II rzędu dawki pola magnetycznego: D0 - bez stymulacji (kontrola), D1 - 10 750 Jxm-3xs i D2 - 85 987 Jxm-3xs. Przedsiewna stymulacja magnetyczna nasion polepszała wschody grochu siewnego. W warunkach niedoboru wody w glebie wpływ ten był większy niż w warunkach optymalnych. Wilgotność gleby i stymulacja magnetyczna nasion modyfikowały wartości cech morfologicznych roślin. Największą masę nasion uzyskano z roślin wyrosłych z nasion stymulowanych polem magnetycznym i rosnących w warunkach największej wilgotności gleby, a najmniejszą z roślin wyrosłych z nasion kontrolnych i rosnących na glebie najsuchszej.
EN
The research was carried out at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institutive in Puławy. The first order factor was soil moisture content: 30, 50 and 70% of field water capacity (fwc), and the second order factor were magnetic field doses: D0 - without stimulation (control), D1 - 10 750 Jxm-3xs and D2 - 85 987 Jxm-3xs. Magnetic stimulation of seeds before sowing was improving seed pea seedlings. In the conditions of water deficiency in soil, this effect was greater than in optimal conditions. Soil moisture content and magnetic stimulation of seeds were modifying values of plant morphological characteristics. The largest seed mass was obtained from plants grown of seeds stimulated by magnetic field and growing in the conditions of highest soil moisture content, and the smallest seed mass was obtained from plants grown of check seeds and seeds grown in the driest soil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem stymulacji magnetycznej nasion na rozwój i plonowanie grochu siewnego. Doświadczenia wazonowe prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Czynnikiem I rzędu były dwie odmiany grochu siewnego: Rola – typ liściasty i Piast – typ wąskolistny (afila), a, czynnikiem II rzędu - 3 ekspozycyjne dawki pola magnetycznego: D0 – brak stymulacji (kontrola), D1 - 10 750 J m-3 s i D2 – 85 987 J m-3 s. Przedsiewną obróbkę nasion polem magnetycznym wykonano w Katedrze Fizyki AR w Lublinie. Stymulacja nasion grochu polem magnetycznym zwiększała dynamikę i równomierność wschodów. Efekty przedsiewnego oddziaływania pola magnetycznego na nasiona grochu ujawniały się także w późniejszych etapach ontogenezy wyrosłych z nich roślin. Stwierdzono między innymi przyrost wysokości roślin oraz zwyżkę plonu ich organów wegetatywnych i generatywnych. Obydwie badane odmiany grochu siewnego plonowały na podobnym poziomie i wykazywały podobną reakcję na zabieg przedsiewnego traktowania nasion polem magnetycznym. Przyrost plonu nasion grochu na skutek zastosowanej stymulacji magnetycznej był konsekwencją większej obsady strąków na roślinie; liczba nasion w strąku i masa 1000 nasion nie ulegały istotnym zmianom.
EN
The studies based on two-factorial design with various pea varieties (traditional form – Rola and afila type - Piast) regarded as factor I, and different doses of magnetic field (D0 – without biostimulation - control, D1 – 10 750 J m-3 s and D2 – 85 987 J m-3 s – as factor II were run in the greenhouse of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. Stimulation took place at the Physics Department of the Agricultural University in Lublin. Seeds were then sown into Mitscherlich pots containing 7 kg of medium-heavy soil. In order to analyse the dynamics of fresh and dry matter accumulation the plants were harvested at 7 previously fixed dates. Seed stimulation positively affected pea emergence and modified the course of pea development stages, which resulted in accelerated emergence, earlier flowering and ripening of plants. It was found that treatment of seeds with magnetic field significantly affected the quantity and rate of dry matter accumulation of particular pea organs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.