Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W czasach dużej konkurencyjności dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa powinny cechować się zdolnością i elastycznością w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W dobie ciągłego rozwoju i postępującej digitalizacji konieczne jest wyznaczanie długofalowych celów opartych o innowacyjne postawy. Przedsiębiorstwa produkcyjne chcące budować solidną markę na rynku powinny być otwarte na zmiany, a szeroko pojęty performance musi być wpisany w strategię firmy.
2
Content available Droga do urzeczywistniania wizji Przemysłu 4.0
PL
Wizja Przemysłu 4.0 oznacza gruntowne zmiany paradygmatów związanych z produkcją przemysłową i jej otoczeniem. Istotne zmiany dotyczyć będą systemów wytwarzania, modeli biznesowych, architektury produktów. Przyszłość przemysłu to znacznie więcej niż typowa dla trzeciej rewolucji przemysłowej automatyzacja pojedynczych maszyn czy procesów. Wyróżnikiem nowej rzeczywistości będzie cyfrowa integracja produktów, podmiotów, procesów, systemów wzdłuż całego łańcucha budowania wartości, w oparciu o systemy cyber-fizyczne. Zmieni się sposób postrzegania podmiotów realizujących procesy wytwórcze.
3
Content available remote Dotacje na innowacje, a nie na rozbudowy firm
PL
Wśród przedsiębiorców wciąż częstym impulsem do prowadzenia poszukiwania programów unijnych jest chęć rozbudowy firmy, bo miejsca zawsze jest za mało. Brak wystarczającej powierzchni doskwiera wielu podmiotom. Tymczasem ten kierunek jest błędny. Unia Europejska stawia na rozwój i innowacje, a nie na roboty budowlane. Inwestowanie w innowacje i badania to kierunek, który należy obrać w drodze po innowacje.
EN
Designing the company’s development program is a complex project in which it is necessary to preserve the logical sequence of analytical actions but also to respect the basic factors defining the correct direction and program of changes. The article presents the structure of related design actions as well as the strategic aspects of building a program of development changes in the company resulting not only from its general strategy but also from the adopted pattern of development and the change management strategy.
PL
Projektowanie programu rozwoju przedsiębiorstwa jest złożonym przedsięwzięciem, w którym konieczne jest zachowanie logicznej sekwencji działań o charakterze analityczno–studialnym, ale również respektowanie podstawowych czynników wyznaczających właściwy kierunek i program zmian. W treści artykułu przedstawiona została struktura związanych z tym działań projektowych oraz strategiczne aspekty budowy programu zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie, wynikające nie tylko z jego strategii ogólnej, ale również przyjętego wzorca rozwoju i strategii zarządzania zmianami.
PL
W artykule zaprezentowano analizę relacji zachodzących między etapem w zawodowym cyklu życia pracownika a etapem w rozwoju przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem założeń studium przypadku, w trzech przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży budowlanej. Kluczem doboru respondentów w każdym z przedsiębiorstw był udział pracowników w realizacji procesu obsługi klienta. Analizowana relacja została oceniona ze względu na warunkujące ją czynniki zaklasyfikowane do silnych stron relacji, słabych stron, szans i zagrożeń.
EN
Article consists of analysis of relations between carrier cycle of employee and stage of company development. Performed researches include foundations of case study of three productions companies working in construction industry. Key method of respondents selection in each company is employee participation in customer service process realization. Analyzed relation was rated because of criteria classified as strong and weak sights, chances and threats.
6
Content available Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw
PL
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa opisywane szeroko w literaturze przedmiotu od połowy XX wieku są w praktyce postrzegane subiektywnie. Badania własne przeprowadzone w latach 2012-2013 wśród 141 osób z wykształceniem menedżerskim, zatrudnionych w wielkopolskich przedsiębiorstwach, wskazały na rozbieżność percepcji uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa w wyróżnionych grupach pracowników oraz znaczną różnorodność wymienianych czynników rozwoju.
EN
In practice, determinants of development of the company described extensively in the lit-erature since the mid-twentieth century are perceived subjectively. Own research conducted in 2012-2013 among 141 people with managerial education, employed in regional companies have revealed a discrepancy of perception determinants of enterprise development in groups of employees and managers, as well as a considerable diversity of exchanged development factors.
7
Content available remote Zachowania kierownicze a rozwój przedsiębiorstw
PL
W opracowaniu przedstawiono odniesienia do modeli wzrostu organizacji i współczesnych koncepcji zarządzania wskazujących potrzebę sytuacyjnej zmiany stylu kierowania i zarządzania. Wnioski wielu pokoleń badaczy skonfrontowano z wynikami badań sondażowych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych o tematyce powiązanej z zarządzaniem, logistyką i inżynierią bezpieczeństwa. Wyniki te wskazują na różne determinanty określone przez pracowników i kierowników oraz na brak kojarzenia wiedzy teoretycznej z praktyką.
EN
The elaboration presents references to models of company`s growth and to modern concepts of management that indicating the need of the situational change of the management and control style. Establishments made by many generations of scientists are here confronted with surveys’ outcomes obtained from research made in the group of auditors of post-graduate courses from the subject area related to management, logistics, and safety engineering. Results of this examination point at various sets of factors or characteristics determined by employees and managers as determinants of managerial behavior and at problems with connecting knowledge with practice.
8
Content available remote Strategia koopetycji w rozwoju organizacji
PL
Stopień rozpoznania rozwoju organizacji w naukach o zarządzaniu powoduje kierowanie uwagi badawczej w stronę coraz bardziej złożonych zjawisk, które nań wpływają. Pośród nich szczególną popularność uzyskują paradoksy, takie jak oburęczność czy koopetycja. Artykuł identyfikuje pozytywny, choć niejednoznaczny związek pomiędzy strategią koopetycji a przejawami rozwoju organizacji. Następnie rozpoznaje wyróżniki kompetencji stosowania koopetycji, analogicznie do paradoksów zarządzania wiedzą. W konkluzji wskazano na linię debaty dotyczącej tej kompetencji, bowiem część badaczy postuluje obniżanie napięć pomiędzy sprzecznościami, podczas gdy drugie stanowisko skłania się raczej w stronę stymulowania rozwoju poprzez napięcia.
EN
Organizational development has been in focus of management research for decades. Recent insights focus attention on more complex explanatory phenomena. Paradoxes, such as ambidexterity and coopetition have been particularly popular lately. This paper identifies a positive, although ambiguous relationship between coopetition strategies and organization development. Next, endogenous variables are highlighted, and distinct capability to manage paradoxical relationships outlined. In conclusions a debate emerges between two stances: one purports the need to reduce tensions, while the other suggest the need to exploit them in order to foster development.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli narzędzi doskonalenia jakości procesów i produktów w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw. W ostatnich latach można zauważyć, i przedsiębiorstwa doskonaląc realizowane przez siebie procesy oraz wytwarzane produkty coraz częściej obok podejścia systemowego opartego na wymaganiach międzynarodowych standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem wdrażają tak e inne narzędzia doskonalenia operacyjnego (takie jak elementy Toyota Production System, Lean Management, czy Six Sigma). Takie działanie określane jest często jako holistyczne, w którym podejście procesowe w połączeniu z wdrażaniem projektów doskonalących powoduje efekt synergii dla rozwoju organizacji i oferowanych przez nią produktów.
EN
The aim of this article is to highlight the role of quality improvement tools of processes and products in the organizational development of enterprises. In recent years, it can be observed that the companies improving their production processes and products more often next to a systemic approach based on the requirements of international quality/environment/safety management standards implement other operational improvement tools (such as elements of the Toyota Production System, Lean Management, and Six Sigma). This behavior is often referred to as a holistic process approach which, combined with the implementation of improvement projects. This approach create synergies for the development of the organization and of its products .
10
Content available remote Problemy pomiaru kapitału intelektualnego w firmach fazy startowej
PL
Społeczne i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości (rozumianej jako skłonność do prowadzenia działalności gospodarczej) skłania do pogłębionych analiz zewnętrznych i wewnętrznych determinant powstawania i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, oraz siły oddziaływania tych determinant. Jednym z czynników determinujących rozwój przedsiębiorstw, szczególnie w fazie startowej, jest ich kapitał intelektualny. Jego znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa, a przez to także dla potencjalnych inwestorów, powoduje potrzebę jego pomiaru i sprawozdawczości. W opracowaniu omówiono problemy pomiaru kapitału intelektualnego w firmach będących w fazie startu.
EN
Effective management of intellectual capital requires the effective measurement. They are not established yet widely accepted standards and methods of measurement intellectual capital. Lack of a standardized system for measuring intangible assets is associated with the specific features of the intellectual capital. In the case of companies in the early stages of development, these difficulties are enhanced by short period functioning in company, inability to appeal to the market, limited use of financial information, and the size of organization activities.
PL
We współczesnym przedsiębiorstwie zaufanie odgrywa szczególną rolę a jego kształtowanie leży w gestii zarządzających, którzy mogą i powinni świadomie wykorzystywać ten stymulator rozwoju przedsiębiorstw. Artykuł prezentuje najnowsze wyniki badań związane z kluczowymi obszarami Pozytywnego Potencjału Organizacji jakimi są zaufanie, przywództwo oraz postawy i kompetencje społeczne menedżerów średniego szczebla. Autor wykazuje wagę zależności pomiędzy zaufaniem oraz kadrą menedżerską a rozwojem przedsiębiorstw. Badania nie potwierdzają natomiast silnego wpływu otwartości i szczerości wraz z brakiem obaw w przyznawaniu się do popełnionych błędów na innowacyjność organizacji.
EN
In contemporary enterprise trust plays a special role. Managers should intentionally build trust in organization as a effective company’s development activator. The paper presents the latest research results related to the key Positive Organizational Potential areas such as trust, leadership, attitudes and social skills on middle management level. Author shows the importance of the relationship between trust, managers and the business development. However the study does not confirm the strong association between behaviors described as employee’s openness and honesty with the admitting to making mistakes without apprehensions and business innovation.
12
Content available remote Koopetycja a rozwój przedsiębiorstwa w opinii kadry kierowniczej firm high-tech
PL
Koopetycja jest połączeniem konkurencji i współpracy, a relacje koopetycyjne mogą w różny sposób wpływać na rozwój przedsiębiorstwa. Firmy high-tech powinny być otwarte na współpracę z otoczeniem, w tym również współpracę z konkurentami. Nie zawsze jednak tak się dzieje. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej ze względu na wielkość i branżę grupie przedsiębiorstw high-tech dotyczące opinii kadry kierowniczej na temat wpływu relacji koopetycyjnych na rozwój przedsiębiorstwa. Wynika z nich, że im firma jest większa, bardziej innowacyjna, oparta na wiedzy, wykorzystująca nowoczesne technologie i otwarta na rynek międzynarodowy, tym częściej wchodzi w relacje koopetycjne, które przyspieszają jej rozwój.
EN
Coopetition is a combination of competition and cooperation, and coopetition relationships may affect the company's development in different way. High-tech enterprises should cooperate with competitors. But not always they do. This paper presents the results of research on the impact of the coopetition relationships the companies' development. The results show that the company is bigger, more innovative, knowledge-based, using modern technologies and open to the international market, the more enter coopetition relationships, that accelerate its development.
EN
Article presents a proposition of using quantified model defining a level of enterprise growth according to L. E. Greiner’s Enterprise Growth Stages Theory as an attempt of practical use of mentioned theory in Management Practice Discipline. This model defines critical areas of enterprise growth, defining their target condition in next stages of growth, which in turn allows to manage this process consciously.
PL
W pracy przedstawiono propozycję kwantyfikacji modelu określającego poziom rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z teorią etapów rozwoju przedsiębiorstwa L. E. Greinera jako próby praktycznego wykorzystania teorii w praktyce zarządczej. Model określa krytyczne dla rozwoju przedsiębiorstwa obszary działalności definiując ich docelowy stan w kolejnych etapach rozwojowych, co w konsekwencji pozwala na objęcie ich procesem świadomego zarządzania.
14
Content available remote Wpływ zarządzania przez wartości na efektywność przedsiębiorstwa górniczego
PL
Autorzy artykułu próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie są kluczowe czynniki sukcesu determinujące sukces w kierowaniu przedsiębiorstwem górniczym. Autorzy analizują nowoczesne teorie zarządzania, odnosząc je do specyfiki branży wydobywczej, funkcjonującej w dobie dynamicznych zmian i rosnącej złożoności. W artykule podjęto próbę wykazania, że nowoczesne metody zarządzania, w tym przede wszystkim model zarządzania przez wartości, rozumiany jako zdefiniowanie najważniejszych celów istnienia firmy oraz określenie, jakie najważniejsze kluczowe wartości będą określały tożsamość firmy, mogą przyczynić się do jej trwałego rozwoju.
EN
The authors of the article try to answer the question, what are the key factors determining the success in mining enterprise management. The authors analyse modern management theories, relating them to the specificity of the extractive sector, functioning in conditions of dynamic changes and rising complexity. A trial was undertaken to point out that modern management methods, including first of all managing by values, understood as defining of the most important objectives of firm existence and determination, which most important key values will define the identity of the firm, can contribute to its stable development.
PL
Opracowanie przedstawia zarys problematyki formułowania polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Treścią opracowania są dwa zagadnienia: istota i znaczenie tak zwanego „zarządzania ekologicznego” z punktu widzenia wartości rozumianych jako strumień zasobów i „utraconych” możliwości – kosztów; oraz strategie – rodzaje strategii ekologicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa i jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa na dzisiaj i na przyszłość.
EN
The paper presents a sketch of a problem of formulating policy and strategy on an enterprise. Two issues are taken into consideration: essence and meaning of ecological management from the point of view of values understood as a stream of resources and lost opportunities (cost), strategy types of strategies of ecological functioning of the enterprise and its meaning for present and future development.
PL
Współcześnie coraz częściej otoczenie fi rmy, a nie jej wewnętrzny potencjał wytwórczy, jest postrzegane jako podstawowy czynnik determinujący trwałe podstawy do rozwoju przedsiębiorstwa. Zgodnie z obecnym podejściem do teorii organizacji, to otoczenie kryje w sobie określony potencjał, który przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać, albo nie wykazuje takich zdolności i w efekcie upada. Dostosowanie się do zmian otoczenia dotyczy nie tylko przedsiębiorstw o słabej pozycji rynkowej i gorszej kondycji fi nansowej, lecz także fi rm prężnie funkcjonujących, które z uwagi na zmienność warunków gospodarowania narażone są na utratę swojej dotychczasowej pozycji. Można zatem przyjąć, że wyrazem sukcesu przedsiębiorstwa jest jego rozwój „rozumiany jako proces zmian jakościowych i strukturalnych, pozwalających przetrwać przedsiębiorstwu w zmiennym otoczeniu”. [...]
EN
It is the environment of a company and not its internal assets that is viewed to be the basic factor influencing the development of a company in the long run. One of the most important elements of the business environment is the infrastructural potential of regions. The extent to which transport infrastructure influences the business environment is a result of: – basic functions of infrastructure, – the effects which are generated by the development of transport network.
PL
Artykuł przedstawia problemy związku między praktyką rozwojową przedsiębiorstwa, a jego podejściem do ryzyka ponoszonego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie ryzyka kursowego, związanego z międzynarodową skalą działania przedsiębiorstwa. Autor, opierając się na wynikach badań prowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych wykazuje, że dotychczasowe podejście analizujące związki między ryzykiem kursowym, a zyskiem, przepływami pieniężnymi i kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa ma charakter dość jednostronny. Stąd propozycje wzbogacenia dotychczasowego podejścia o dodatkowe miary i konieczność uwzględnienia problematyki wpływu wahań kursu waluty i związanego z tym ryzyka kursowego w szerszym kontekście. Trzeba więc mieć na uwadze regionalne uwarunkowania działania przedsiebiorstwa, podstawowe cele jego rozwoju, specyfikę jego działalności, wielkość przedsiębiorstwa i inne cechy, wpływające na podejście przedsiębiorstwa do ryzyka kursowego.
EN
The article presents the problems of a relationship between a developmental policy of an enterprise and its attitude towards a risk born while running the economic activity, with special emphasis put on the currency rate of exchange risk connected with international range of an enterprise's operation. The author, on the basis of the research results conducted in well-developed countries, proves that the previous approach towards the research dealing with the relationship between the currency rate of exchange risk and the profit, the money flow and shaping the value of an enterprise is of rather one-sided nature. Thus, the author postulates enriching the previous approach with additional measurements as well as issues concerning the influence of the rate of exchange fluctuations (and the risk related to them) in a broader context. This would include such factors conditioning the functioning of an enterprise as the regional conditions, its basic goals of functioning together with its specifics, the size of an enterprise and other features influencing its attitude towards the currency rate of exchange risk.
EN
In scientific literature authors rather freely use two different notions: rationality of actions and development of a firm without closer intervene in their valuation. However, initial review of literature and contained definitions of both categories allows concluding that they are interpreted very differently. Both notions have however some common features, what permits studying connections between them. Because of that, the reason of this study became researching for definite resemblance and relationships occurring between those two. Their analysis began from synthetic presentation the manner of understanding the notion of rational activity; and also interpretation of the very meaning of development. At the end that allowed to connect mentioned process with the development of the firm. These considerations gave the base to realize definite comparisons and interpretations for both categories, which was the main subject of undertaken considerations. Their recapitulation is following statement: No mater if we treat rational activities of a firm as attaining positive states or as avoiding negative states, advisability is necessary condition of rationality; and the result of rational activity is development of the firm.
EN
The technical advance and changes are calling changes in the technological sphere and mutual relations between people in organizations. The area of these changes is difficult to grasp because he refers to various issues and aspects of functioning of the company. It is possible to try multiple and multidimensional transfigurations of economic subjects after all to predict. To visit within the confines of the organization to substantial changes it is possible occurring surfaces: organizational, of relationships to the environment, of the strategy, internal relations, culture. It is necessary to point out at it, that honourable mention above-mentioned has the conventional character. Touched upon issues are often tied with themselves within the confines of these surfaces, they are interfering and they are completing.
20
Content available remote Tożsamość przedsiębiorstwa
PL
Celem opracowania jest dyskusja na temat tożsamości przedsiębiorstwa. Rozwój przedsiębiorstwa, rozumiany jako zamierzona zmiana jakościowa, to proces doskonalenia poprzez transformację mającą na celu kształtowanie tożsamości firmy w perspektywie strategicznej. Jest to tworzenie koncepcji kierunkującej działania i wysiłki na identyfikowanie i pozyskiwanie nowych kompetencji wynikających z wizji przedsiębiorstwa i dających pracownikom poczucie względnej stabilizacji.
EN
The aim of this paper is a discussion about enterprise identity. Enterprise development understood as the positive quality change; business improvement process through transformation aiming to form the corporate identity in strategic view. This is a creation an idea directing the acting which will concentrate efforts on identifying and gaining competences being a consequence of the enterprise's vision and will give employees the sense of the relative stabilization.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.