Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój gospodarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono założenia koncepcji design thinking, etapy opartego na niej procesu innowacyjnego a także przykłady jej praktycznej realizacji. Dokonano oceny korzyści wynikających z jej stosowania.
EN
A review, with 43 refs., of fundamentals, practical aspects and advantages.
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
EN
The objective of this article is to identify indicators that allow for assessing the effectiveness of resource funds in the context of the resource curse occurrence in countries rich in natural resources. At particular stages of the study, several research tasks were also carried out, which made it possible to achieve the goal – the concept of the resource fund was conceptualised, the types and functions of the fund were presented, the individual objectives of creating funds were assigned to the symptoms of the resource curse, the concept of the resource fund was referred to the sovereign wealth funds, and a system resource fund operates was also introduces.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi.rn
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi. Celem opracowania jest wykazanie, że istotne w realizacji projektu są nie tylko zagadnienia techniczno-organizacyjne, ale również aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, wpływający na sprawność realizacji projektu w celu wypełnienia niezwykle istotnych celów zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals).
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads. The aim of the study is to show that not only technical and organizational issues are important in the implementation of the project, but social aspects that can be a problem affecting the efficiency of the project in order to meet the extremely important goals of sustainable development (sustainable development goals).
6
Content available remote Przestrzenie szans rozwojowych i odporność a zróżnicowanie regionalne
EN
The problem of regional diversity is the subject of a broad scientific discourse. The dynamics of territory development is connected with many factors. Among them, the so-called spaces for development opportunities of individual units and resiliance issues for external factors of regions. The author discusses the diversity of individuals from the point of view of these two factors. It indicates future directions of regional research, which will show why regions at the start with potentially the same structure are developing completely differently and why in most cases resistance is associated with innovation and in the case of Polish regions it is not.
7
Content available remote Szansa na wyjście z pułapki średniego rozwoju
PL
Niewiele spraw w ekonomii nie budzi kontrowersji. W przypadku polskiej gospodarki istnieją co najmniej dwie takie sprawy. Po pierwsze - prawie wszyscy są zgodni, że istnieje zagrożenie utraty dynamiki gospodarczej, po drugie - jedną z ważniejszych przyczyn tego zagrożenia jest antyinnowacyjne nastawienie polskich firm.
8
Content available remote Relokacja w toku produkcyjnym
PL
Stale przyspieszające polska i europejska gospodarka nieustannie dodają sporo dynamizmu rozwojowego, i to w zakresie czysto ekonomicznym, jak i fizycznym.
9
Content available remote The Relationship Between the Economic Development of the Country and Food Security
EN
The publication presents issues concerning the impact of the natural environment on food safety. It presents problems regarding existing environmental pollutants in the context of their impact on food safety. The publication focuses on the analysis of the relationship between the economic development of the country and food security. The aim of the article is to analyse the impact of the natural environment on food safety using critical literature analysis and analysis of the Global Security Index (food quality and safety sub-indicator) and its relations with the country's PKB on the example of the European Union.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące występujących zanieczyszczeń środowiska w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo żywności. W publikacji skoncentrowaniu się na analizie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności. Celem artykułu jest analiza wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury oraz analizy wskaźnika Global Security Index (subwskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz jego związków z zamożnością kraju na przykładzie Unii Europejskiej.
PL
Celem artykułu jest określenie kierunków reformy systemu gospodarowania odpadami w Polsce w następstwie implementacji systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przyjęty przez UE pakiet na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego ma stać się czynnikiem rozwoju gospodarczego, wzrostu bogactwa i liczby miejsc pracy. Jednym z narzędzi urzeczywistniających koncepcję gospodarki cyrkularnej jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W artykule scharakteryzowano pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz jej rodzaje sklasyfikowane w oparciu o wyznaczone kryteria. Szczególną uwagę poświecono analizie umocowania zasady w teorii ekonomii. Omówiony został problem odpowiedzialności producenta w istniejącym w Polsce porządku prawnym. W ramach rozważań nad implementacją systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta scharakteryzowane zostały obszary wymagające uregulowania, wykraczające poza zakres regulacji prawodawstwa unijnego. Przedstawione zostały propozycje instrumentów ekonomicznych urzeczywistniających system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Koncepcja ma charakter wariantowy. Przewiduje kształtowanie pożądanych postaw producentów poprzez rozwój systemu opłaty produktowej oraz stosowanie preferencji podatkowych.
EN
The aim of this article is to identify directions for the reform of the waste management system in Poland in the wake of the implementation of extended producer responsibility systems. The Circular Economy Package adopted by the EU is supposed to become the factor that influences economic development, supports prosperity and increases the number of jobs. One of the tools implementing the circular economy concept is the principle of extended producer responsibility. In this article the notion of extended producer responsibility and its types classified based on the established criteria have been characterised. Special emphasis has been put on the analysis of embedding this principle in the theory of economics. The problem of producer responsibility in the existing Polish legal order has been discussed. As part of the reflections about the implementation of extended producer responsibility systems, the areas that need to be regulated and that are beyond the scope of the regulation of the EU legislation have been characterised. The suggestions for economic instruments to implement the extended producer responsibility system have been presented. This concept is optional. It assumes shaping the desired producer attitudes through development of the product fee system, and using tax preferences.
11
Content available Perspektywy rozwoju gospodarki polskiej
PL
Gospodarka rynkowa rozwija się cyklicznie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w falowaniu aktywności gospodarczej. Przyczyny załamania aktywności gospodarczej w każdym cyklu są różne, ale przebieg cyklu jest podobny. Przyczyną ostatniego kryzysu w gospodarce światowej było załamanie się rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Po około dwóch latach tendencje spadku produkcji w wysokorozwiniętych gospodarkach zostały zahamowane i weszły one w fazę powolnego ożywienia. Gospodarka polska jest częścią gospodarki światowej. W tych warunkach otoczenie zewnętrzne wpływa na procesy rozwojowe w naszej gospodarce. Dlatego też analizując tendencje rozwojowe gospodarki polskiej należy zwrócić uwagę na czynniki, które wpływają na poziom aktywności gospodarczej w głównych centrach gospodarki światowej, a więc w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Na tym tle dokonano analizy tendencji rozwojowych gospodarki polskiej i perspektyw dalszego jej rozwoju.
EN
The market economy develops cyclically, which is reflected in the wave of economic activity. The reasons for the breakdown in economic activity in each cycle are different, but the course of the cycle is similar. The cause of the recent crisis in the global economy was the collapse of the real estate market in the United States. After about two years, the tendencies of the decline in production in highly developed economies were stopped and they entered the phase of a slow recovery. The Polish economy is part of the global economy. Under these conditions, the external environment affects the development processes in our economy. Therefore, when analyzing the development trends of the Polish economy, attention should be paid to factors that affect the level of economic activity in the main centers of the global economy, in the United States and the European Union. Against this background, the development trends of the Polish economy and prospects for its further development were analyzed.
PL
Wraz z galopującym rozwojem gospodarczym oraz technologicznym w wielu państwach świata dochodzi do intensyfikacji postępu, poprawy komfortu życia oraz znacznej ilości innych, często pobocznych i pomijanych w ostatecznym rozrachunku czynników. Wpływają one w mniejszym lub większym stopniu na wizerunek otaczającej nas codzienności. Dwa z nich to zapotrzebowanie energetyczne oraz ilość generowanych odpadów. Owe czynniki łączą się i wzajemnie przeplatają.
PL
W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki ekonomicznych barier rozwoju rynku elektromobliności w Polsce. Rozważania oparto o analizę dokumentu stworzonego przez Ministerstwo Energii, czyli Programu Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian, co w przyszłości prowadzić może do zweryfikowania obecnie promowanych działań ekonomicznych w zakresie rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.
EN
The article attempts to signal the issue of economic barriers to the development of the electromobility market in Poland. The discussion was based on an analysis of a document created by the Ministry of Energy or the Program for the Development of Electromobility in Poland. The aim of the article is to signal the existing formal limitations and desirable prospective directions of changes, which in the future may lead to the verification of currently promoted economics activities in the field of development of the electromobility market in Poland.
PL
Celem opracowania jest analiza efektów działania specjalnych strefach ekonomicznych oraz przedstawienie znaczenia innowacji w ich funkcjonowaniu. Podstawowym celem utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego w tych częściach kraju, w których istnieją strefy. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej wiąże się z jednej strony z obowiązkiem posiadania określonego prawem zezwolenia; z drugiej natomiast umożliwia czerpanie korzyści z wielu przywilejów niedostępnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność poza wydzielonym terytorium strefy.
EN
The purpose of this paper is an analysis of the effects of functioning the Special Economic Zones and show of the importance of innovation in their functioning. The primary objective of the creation of a special economic zones is to raise economic development in these parts of the country, where zones exist. Economic activities in the special economic zone is associated with one hand, with obligation of a particular law permits, on the other, enables to benefit from many privileges not available to entrepreneurs doing business outside of the separate territory of the zone.
PL
Obecnie rolę głównego inspiratora rozwoju gospodarki światowej odgrywa wiedza, zastępując takie tradycyjne czynniki jak: zasoby naturalne, ziemia, kapitał i praca. Dużą rolę odgrywają innowacje – nowe idee i koncepcje, a przede wszystkim wdrożenia. Są to celowo wprowadzane zmiany w nauce, technice i w każdej innej sferze ludzkiej twórczości. Mimo że w procesach tworzenia i upowszechniania wiedzy mają swój udział coraz to doskonalsze narzędzia z komputerami włącznie, to decydującą rolę odgrywają pracownicy, specjaliści, a przede wszystkim ich wiedza, kwalifikacje i zawodowe doświadczenie. Człowiek jest także najważniejszym i najbardziej wartościowym nośnikiem wiedzy. Tylko człowiek potrafi wiedzę tworzyć, zdobywać, przetwarzać i udostępniać innym, a przede wszystkim wykorzystywać.
EN
At present a konwledge is playing the role of the Chief initiator of the development of the world economy, replacing such traditional factors as: natural resources, soil, capital and labour. Innovations are playing the greater role – new ideas and concepts but first of all – implementations. They are changes intentionally implemented in science, technology and every other sphere of the human artistic work. Although in formation processes and disseminating of knowledge more and more excellent tools, including computers participate but that are employees, specialists who play a decisive role and first of all their knowledge, qualifications and professional experience. The man is also the most important and most valuable carrier of the knowledge. Only the man is able to create the knowledge, to gain, to process and to make available to other people, and above all to use.
EN
The article describes the issue of the role of resources in shaping economic development. The terminology and theoretical aspects are complemented by a Singapore case study. This little state in South East Asia impresses with its level of development, despite the lack of natural resources and dependence on imports of many products. The main goal of this article is to present slightly extended resources catalogue and to find the source of shaping economic development in a situation of deficiency, and shortage of natural resources in particular.
18
Content available Badania i rozwój w świetle polityki innowacyjnej
PL
Przeanalizowano zagadnienie badań i rozwoju oraz budownictwa innowacyjnego w kontekście aktualnej wiedzy z zakresu polityki innowacyjnej. Przybliżono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych, drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020, dzięki któremu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
EN
Every development carries some changes. The urbanization which is a social, spatial and cultural process is one of the most important factor of the development of cities. The civilization progress, rise of the technology and economic acceleration of last ages contributed to changes in cities. The terrains of greenness also underwent in the result of the spatial transformations of the buildings. The modification grows green usually was the beginning of the transformation of the remaining town-planning elements of the city. It's worth to trace these history because it was one of the most important element of urbanization urbanization.
PL
Każdy rozwój niesie za sobą jakieś zmiany. Urbanizacja, która jest procesem zarówno społecznym, przestrzennym, jak i kulturowym, warunkuje rozwój miast. Na przestrzeni wieków wraz z postępem cywilizacji, a co za tym idzie, rozkwitem technologii i przyspieszeniem gospodarczym, miasta ulegały ciągłym zmianom. W wyniku przekształceń przestrzennych zabudowy, przeobrażeniom ulegały również tereny zieleni. Bywało też tak, że to właśnie modyfikacja zieleni była zaczątkiem dla transformacji pozostałych elementów urbanistycznych miasta. Warto pokrótce prześledzić historię tych przemian, by ukazać zieleń miejską, jako ważny element urbanizacji.
PL
Przedmiotem artykułu jest próba oceny poziomu kapitału społecznego w mieście Lublin oparta na wskaźnikach przedstawionych w raporcie z 2015 r. dotyczącym polskich metropolii. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały wybrane koncepcje kapitału społecznego zaproponowane przez badaczy z dyscypliny nauk o zarządzaniu oraz dyscyplin pokrewnych, tj. socjologii, politologii oraz koncepcję opracowaną przez Bank Światowy. W następnej części artykułu opisane zostały zależności pomiędzy kapitałem społecznym a rozwojem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiono wskaźniki mierzenia kapitału społecznego zaproponowane w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 oraz pozostałej literaturze. Druga część artykułu poświęcona jest ocenie poziomu kapitału społecznego w mieście Lublin z wykorzystaniem wybranych wskaźników mierzenia kapitału społecznego na podstawie danych z raportu z 2015 roku dotyczącego polskich metropolii.
EN
This article examines evaluation of social capital in the City of Lublin basing on indexes provided in 2015 report on Polish metropolises. The first part of the article explores not only selected social capital concepts introduced by scholars specialising in management and related sciences, i.e. sociology, political science, but also the concept developed by the World Bank. Further, the article explains the relations between social capital and socio-economic development. Additionally, it details social capital measurement indexes used provided in a number of publications, including the Social Capital Development Strategy for the year 2020. In the second part, the author of this article evaluates social capital in Lublin by applying selected social capital measurement indexes, basing on 2015 report on Polish metropolises.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.