Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozszczelnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
O ile w ostatnich latach stacje uzdatniania wody zostały zmodernizowane i jakość wody dostarczanej do sieci pozostaje na bardzo wysokim poziomie, o tyle problemy pojawiają się w sieci i w punktach odbioru wody przez klientów. Korozja rur powoduje zmniejszenie ich przekroju, prowadzi do rozszczelnień, a w konsekwencji do wycieków, awarii, a niekiedy pogarsza jakość wody.
PL
W pracy zajmowano się symulacją zjawisk zachodzących wewnątrz obudowy bezpieczeństwa wodnego reaktora jądrowego w czasie awarii polegającej na rozszczelnieniu obiegu chłodzenia reaktora i wycieku chłodziwa (Loss of Coolant Accident - LOCA). Wykorzystując komercyjne oprogramowanie z zakresu numerycznej mechaniki płynów dokonano próbnych symulacji przebiegu awarii w oparciu o model trójwymiarowy, Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi przy użyciu kodu napisanego specjalnie do analizy tego typu awarii. Zaprezentowano wybrane rezultaty obliczeń oraz najbardziej istotne wnioski dotyczące zastosowania tego typu oprogramowania w symulacjach awarii rozszczelnieniowych
EN
This work deals with modeling of processes taking place within a containment of a pressurized water reactor during an accident caused by the primary circuit pipeline rupture (Loss of Coolant Accident - LOCA) Trial simulations, based on a three dimensional model, have been accomplished using a commercial software of computational fluid dynamics. Results have been compared with ones obtained from HEPCAL code, written specially for analysis of such accidents. Selected results of calculations and the most important conclusions are presented in the paper.
PL
Niniejsza praca związana jest z modelowaniem procesów cieplnych i przepływowych zachodzących wewnątrz obudowy bezpieczeństwa reaktora wodnego ciśnieniowego w czasie awarii rozszczelnieniowej. Analiza tego typu awarii najczęściej jest przeprowadzana na drodze symulacji numerycznych. Wykorzystując opracowany w Instytucie Techniki Cieplnej kod HEPCAL przeprowadzono szereg symulacji, których celem było określenie wpływu przyjętego sposobu nodalizacji wnętrza układu lokalizacji awarii na wyniki symulacji awarii rozszczelnieniowej. W pracy, na przykładzie ULA reaktora WWER 440/213, przedstawiono wybrane rezultaty tej analizy oraz najbardziej istotne wnioski.
EN
This work deals with modeling of thermal and flow processes taking place within a containment of a pressurized water reactor during the primary circuit rupture accident. Usually analysis of such accidents this analysis is carried out using computer codes based on mathematical models describing thermal and flow processes. One of such codes, called HEPCAL, has been elaborated at Institute of Thermal Technology for simulations of LOCA within containments ofpressurized water reactors, mainly for VVER 440 type reactors. Analysis of influence of chosen nodalization scheme on LOCA simulation results has been done. Selected results of this analysis for the ALS of the VVER 440/213 nuclear reactor are presented in the paper.
PL
Przegląd dotychczasowych wyników badań izolacyjności akustycznej okien wykonanych z profili z polichlorku winylu pozwolił zaobserwować znaczne zróżnicowanie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej uzyskiwanych przez okna z jednakowym standardowym oszkleniem. W celu znalezienia przyczyn tego zróżnicowania przeprowadzono analizę różnych czynników technicznych związanych z konstrukcją okna. Wykonano badania akustyczne szyb o różnej budowie i różnych wymiarach geometrycznych. Analizowano wpływ sposobu osadzenia szyby na jej właściwości akustyczne. Oszacowano - na podstawie pomiarów laboratoryjnych - izolacyjność akustyczną ramy okiennej. Przeprowadzono analizę wpływu uszczelnienia przymyków na właściwości akustyczne okna, przy czym rozpatrywano dwa aspekty zagadnienia, traktując uszczelnienie jako bezpośrednią drogę transmisji dźwięku oraz uwzględniając pracę uszczelek jako elementu podpierającego skrzydło okienne na obwodzie. W wyniku przeprowadzonych analiz i prac badawczych opracowano udoskonalony model transmisji dźwięku przez okno.
EN
The review of existing laboratory tests results carried out on windows made of plastics sections shows the considerable differences in the sound reduction index values obtained for windows with the same typically used glazing.To find the reason for such a spread different technical factors connected with window's structure were analysed. Sound insulation measurements for glazing of different geometrical dimensions and different structure were done. The influence of the method of edges support on acoustic properties of panes was analysed. The sound insulation of window frame was estimated based on the results of laboratory measurements. The influence of sealing on the acoustic performances of window was investigated. Two main aspects were considered; the sealing as the direct path of sound transmission and perimeter gaskets as the support element of window sash. As a result of analyses and research works the improved model of sound transmission through window was developed.
7
Content available remote Okna z PCW - problem szczelności
8
Content available remote Recepta na zbyt szczelne okna
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.