Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozsiewacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki laboratoryjnych, symulacyjnych oraz eksploatacyjnych badań konserwacji posezonowej rozsiewaczy nawozów mineralnych. Na ich podstawie zaproponowano zmodyfikowany sposób konserwacji tych maszyn, polegający na tym, że jako ostatni jej zabieg, zastosowano operację natryskowego nałożenia wodno-woskowego preparatu ochrony czasowej (AGROKOR-S93), tworzącego po nałożeniu i wyschnięciu dodatkową pyłosuchą powłokę konserwacyjną, w miarę potrzeby łatwo zmywalną gorącą wodą. W wyniku dwuletnich doświadczalnych badań eksploatacyjnych uzyskano poprawę wszystkich wskaźników, charakteryzujących ogólny stan techniczny oraz stan zużycia korozyjnego badanych maszyn w porównaniu ze stanem wyjściowym, zmniejszając stopień skorodowania powłoki oraz współczynnik stanu korozyjnego o 36%.
EN
Paper presents the course and results of laboratory, simulation and operation tests concerning post-season maintenance of the mineral fertilizer spreaders. On such a basis the modified maintenance manner of these machines has been recommended. The last step in proposed method consists in introduced operation of using the coating with water-wax spray preparation AGROKOR-S93, to temporary protection. After drying, it enables to protect additionally all anticorosively protected surfaces of the machines, by dusty-dry coat, quite easy to washing out with the hot water. Lasting two years experimental, operational tests brought the results showing improvement of all indicators characterizing general technical state and corrosion wear of tested machines, as compared to baseline situation. Both, the degree of corrosion coating of fertilizer spreaders, as well as the corrosion rate, have been reduced by 36%.
2
Content available Analiza kosztów wapnowania gleb w Polsce
PL
W pracy przedstawiono analizę kosztów wapnowania gleb wapnem nawozowym o różnej zawartości CaO z zastosowaniem wytypowanych zestawów maszyn. Przyjęta dawka wapna wynosi 2,0 i 2,5 t CaO na hektar. Koszty wysiewu wapna, w zależności od zawartości CaO, wybranymi zestawami maszyn wynoszą 67,60-97,90 zł*ha-1 w warunkach stosowania go w dawce 2,0 t CaO*ha-1 oraz 78,90-114,0 zł*ha-1, gdy dawka wynosi 2,5 t CaO*ha-1. Całkowity koszt wapnowania składa się z kosztów wysiewu i zakupu wapna oraz kosztów transportu. Często występuje dylemat, czy kupić wapno z przerobu skał wapiennych i transportować je na dużą odległość, pokrywając wysokie koszty transportu, czy zakupić wapno pochodzenia naturalnego z pobliskiej kopalni, ale ponieść wyższe koszty wysiewu. Analiza kosztów wapnowania wskazuje, że jeśli gospodarstwo znajduje się w odległości 50 km od kopalni wapna naturalnego i 150 km od kopalni produkującej wapno ze skał wapiennych, to taniej jest stosować wapno z kopalni wapna naturalnego o 64 zł*ha-1, gdy dawka wynosi 2,0 t CaO*ha-1 i 78 zł*ha-1, gdy stosuje się 2,5 t CaO*ha-1.
EN
Paper presents the analysis of costs at fertilization of soils with the lime of different CaO contents, using selected machine sets. Applied lime doses amounted to 2.0 and 2.5 t CaO per ha. The costs of lime spreading with selected sets of machines, depending on the CaO content, were: 67.60-97.90 PLN*ha-1 for application rate of 2.0 t CaO per ha, as well as 78.90-114.0 PLN*ha-1 for application rate amounting to 2.5 t CaO per ha. The total costs of liming include the costs of lime purchase, spreading and costs of its transport. Often the question has to be considered, whether to buy the lime in place of limestone rock processing and transport it for a long distance covering high costs of transportation, or to purchase the lime of natural origin in the neighboring mine, but at higher costs of its spreading. The analysis of liming costs indicates that, if the farm is located at a distance of 50 km from natural lime mine and 150 km from the mine processing lime of natural limestone rocks, the use of lime from natural mine is cheaper by 64 PLN*ha-1 at the rate of 2.0 t CaO per ha, and by 78 PLN*ha-1 at the rate of 2.5 t CaO per ha.
PL
Przedstawiono zmiany w produkcji, imporcie, eksporcie i podaży głównych narzędzi i maszyn stosowanych w zmechanizowanych technologiach uprawy gleby, siewu, sadzenia, nawożenia i ochrony roślin, jakie zachodziły na krajowym rynku maszyn rolniczych latach 2001-2007.
EN
Paper presented the changes in production, import, export and supply of basic implements and machines used in mechanized technologies of soil tillage, seed sowing, planting, fertilizer spreading and plant protection, which took place on the Polish market of farm machines within the years 2001-2007.
PL
W pracy porównano różne metody badania jakości dopasowania krzywej regresyjnej. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu poszukiwania postaci funkcji celu przy doborze maszyn do realizacji rolniczych procesów produkcyjnych. Zamieszczony przykład dotyczy doboru urządzeń do nawożenia mineralnego w gospodarstwie prowadzącym produkcję zbóż.
EN
Different methods of examinations of the quality of regression curve fitting were compared in the paper. The obtained results can be used while making decision on the way of searching the objective function form while selecting the machines for carrying out agronomical practices. The given example deals with the selection of devices for mineral fertilization in the crop farm.
PL
Opisano symulacyjną metodę badań powłok ochronnych i kryterium ich oceny jako zabezpieczeń antykorozyjnych rozsiewaczy nawozów mineralnych. Przeprowadzono badania czterech zestawów powłok stosowanych w krajowych rozsiewaczach i dokonano oceny uzyskanych wyników. W trakcie badań powłoki poddawano przyspieszonemu oddziaływaniu trzech dominujących w trakcie eksploatacji czynników zużyciowych, tj. zużyciu korozyjnemu, ściernemu i starzeniowemu. Zmianę zdolności ochronnych powłok oceniano przy zastosowaniu elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.
EN
Paper described the simulation method to test the protecting coatings and the criterion of their evaluation as anticorrosive protection of mineral fertilizer spreaders. Four various sets of anticorrosive coatings used in locally produced mineral fertilizer spreaders were tested and evaluated. During tests the coatings were subjected to accelerated action of the three wearing factors dominating under normal operation conditions, i.e. the corrosive, abrasive and ageing wears. Changes of protective abilities of the coatings were evaluated by means of electro-chemical impedance spectroscopy.
PL
W pracy przedstawiono metodykę doboru postaci i parametrów równania trójwymiarowego opisującego zależność jednostkowych kosztów eksploatacji agregatu do nawożenia mineralnego od jego wydajności i czasu wykorzystania w ciągu roku. Pokazano różne metody poszukiwania analitycznej postaci funkcji oraz metody badania jakości dopasowania krzywej regresyjnej. Uzyskana zależność może być wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu wykonywania zabiegu nawożenia mineralnego w gospodarstwie prowadzącym produkcję zbóż.
EN
The paper presents a methodology of selecting a form and parameters of the three-dimensional equation describing dependence of unitary running costs of the mineral fertilization unit from its performance and time of usage per year. Various methods of searching for an analytical form of the function and methods of testing the quality of regressive curve matching were shown. The derived dependence can be used when making decisions regarding a method of mineral fertilization procedure on a corn production farmstead.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.