Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest określenie skuteczności popularnych algorytmów rozpoznawania twarzy w przypadku zdjęć o niskiej jakości. W trakcie pracy zostały opisane podstawowe algorytmy rozpoznawania twarzy takie jak LBPH, Eigenfaces i Fisherfaces. Do przeprowadzenia badań stworzono platformę badawczą wyposażona w oprogramowanie pozwalające testować dane i zbierać wyniki. Rezultaty badań pokazała, że jedynym algorytmem nadającym się do takich rozwiązań jest LBPH. Pozostałe natomiast nie uzyskały odpowiednio wysokiego współczynnika skuteczności.
EN
The goal of the article is to determine the effectiveness of popular face recognition algorithms for poor quality photos. Basic facial recognition algorithms such as LBPH, Eigenfaces and Fisherfaces were described during the work. A research platform equipped with software allowing to test data and collect results was created. The results of the research showed that the only algorithm suitable for such solutions is LBPH. The others, however, did not achieve a sufficiently high effectiveness factor.
PL
Celem artykułu jest określenie skuteczności wykrywania obiektu w obrazie wideo za pomocą kamery internetowej. W trakcie pracy zostały zbadane i opisane podstawowe metody rozpoznawania obiektów na zdjęciu, a mianowicie wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i metod Viola-Jones. Do przeprowadzenia eksperymentów, na podstawie metody Viola-Jones, realizowano aplikację do rozpoznawania obiektów na wideo. Za pomocą tej aplikacji, przeprowadzono badanie w celu określenia skuteczności metody Viola-Jones do wykrywania obiektów na wideo.
EN
The goal is to determine the effectiveness of object detection in a video using the camera for the computer. In the course of work studied and described the main methods of recognition of objects in the image, namely the use of artificial neural networks and techniques of Viola-Jones. For the study, based on the method of Viola-Jones, implemented the application for object recognition in video, as this method is effective for solving this problem. With this application, a study was conducted to determine the effectiveness of the method of viola-Jones to detect objects in the video.
EN
Automatic recognition of mammographic images in breast cancer is a complex issue due to the confusing appearance of some perfectly normal tissues which look like masses. The existing computer-aided systems suffer from non-satisfactory accuracy of cancer detection. This paper addresses this problem and proposes two alternative techniques of mammogram recognition: the application of a variety of methods for definition of numerical image descriptors in combination with an efficient SVM classifier (so-called classical approach) and application of deep learning in the form of convolutional neural networks, enhanced with additional transformations of input mammographic images. The key point of the first approach is defining the proper numerical image descriptors and selecting the set which is the most class discriminative. To achieve better performance of the classifier, many image descriptors were defined by means of applying different characterization of the images: Hilbert curve representation, Kolmogorov-Smirnov statistics, the maximum subregion principle, percolation theory, fractal texture descriptors as well as application of wavelet and wavelet packets. Thanks to them, better description of the basic image properties has been obtained. In the case of deep learning, the features are automatically extracted as part of convolutional neural network learning. To get better quality of results, additional representations of mammograms, in the form of nonnegative matrix factorization and the self-similarity principle, have been proposed. The methods applied were evaluated based on a large database composed of 10,168 regions of interest in mammographic images taken from the DDSM database. Experimental results prove the advantage of deep learning over traditional approach to image recognition. Our best average accuracy in recognizing abnormal cases (malignant plus benign versus healthy) was 85.83%, with sensitivity of 82.82%, specificity of 86.59% and AUC = 0.919. These results are among the best for this massive database.
PL
Artykuł przedstawia projekt architektury programowej autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. Pojazd ten jest przedmiotem badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dwie cechy czynią ten pojazd unikatowym w warunkach polskich, są nimi, po pierwsze –autonomiczność, a po drugie –biomimetyczność czyli podobieństwo do żywych przedstawicieli środowiska morskiego. Całkowita nowość technologii opracowywanej w ramach projektu czyni konstrukcję pojazdu w tym jego oprogramowania dużym wyzwaniem. Proponowana w artykule architektura oprogramowania zakłada jego elastyczność oraz skalowalność.
EN
The paper presents the project of software architecture for autonomous biomimetic underwater vehicle dedicated for underwater reconnaissance tasks. The vehicle is build within the framework of the national project funded by National Center for Research and Development. Two features make this vehicle unique in Poland, that is, autonomy, and resemblance to living organisms of sea environment. The project presented in the paper provides for easy expansion and modification of the vehicle control system with new sensors and autonomous behaviors.
PL
Często istotne jest rejestrowanie tras pojazdów należących do przedsiębiorstw. Narzędziem, ułatwiającym to zadanie mogą być zdobywające dużą popularność urządzenia mobilne – a w szczególności smartfony często znajdujące się w posiadaniu pracowników firmy. Istotnym zagadnieniem jest automatyczne wykrywanie jazdy samochodem i co równie ważne odróżnienie tego ruchu od innych typowych rodzajów ruchu użytkownika urządzenia mobilnego. W artykule omówiono wyniki testów implementacji metody rozpoznającej rodzaj ruchu. Dla rejestrowanych parametrów ruchu obliczane są bieżące statystyki (dla ostatnich 10 sekund) a następnie sprawdzane są zaproponowane kryteria. Uwzględniono sytuacje, w których urządzenie mobilne znajduje się w spoczynku, użytkownik urządzenia idzie, biegnie lub jedzie samochodem.
EN
Frequently it is important to track the movement of company vehicles. A tool that can be used for that purpose are very popular mobile devices – and especially smartphones. Most employees carry their smartphones everywhere. An important issue connected with this use of mobile devices is automatic detection of vehicle movement. It is also important to be able to distinguish vehicle movement apart from other typical forms of mobile device user movements, such as walking and running. This paper presents results of implementation of a method that is able to detect type of motion. For registered motion parameters a set of current statistics is computed (for a window of 10 seconds). Then the values are compared against proposed criteria. The following situations were taken into account: the device is stationary, the user of the device is walking, running or driving.
6
Content available Automatic detection of stuttering in a speech
EN
In the work authors applied speech recognition techniques to find disfluent events. The recognition system based on the Hidden Markov Model Toolkit was built and tested. The set of context dependent HMM models was trained and used to locate speech disturbances. Authors were not concentrated on specific disfluency type but tried to find any extraneous sounds in a speech signal. Patients read prepared sentences, the system recognized them and then results were compared to manual transcriptions. It allowed the system to be more robust and enabled to find all disfluencies types appearing at word boundaries. Such system can by utilized in many ways, for example like a "preprocessor" that finds strange sounds in a speech to be analyzed or classified by other algorithms later, to evaluate or track therapy process of stuttering people, to evaluate speech fluency by ´normal´ speakers, etc.
PL
W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Przedstawiono stanowisko badawcze razem z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Dyskretnej transformaty falkowej Biortogonalnej i klasyfikatora Najbliższej Średniej z metryką Minkowskiego. Na podstawie zaimplementowanego systemu, przeanalizowano możliwość diagnostyki defektu generatora prądu stałego. Opracowane algorytmy metod diagnostycznych mają wysoką skutecznością rozpoznawania. To sprawia, że możliwe jest stosowanie ich w przemyśle.
EN
The paper presented problems of diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. There is presented a measuring stand together with a software enabling to research the diagnostic processes. Studies were conducted for algorithms of data processing: Biorthogonal Wavelet Transform and Nearest Mean classifier with Minkowski distance. On the basis of implemented system, a possibility of diagnosing of Direct Current generator defect has been analyzed. Developed algorithms of diagnostic methods have high efficiency of recognition. This makes it possible to use them in the industry.
EN
The increasing public awareness and sense of social responsibility related to environmental issues have led the textile and clothing industry to manufacture products with improved environmental profiles. During the 1990’s, the industrialised world witnessed a growing number of environmental labels as a way of encouraging consumers and industries to alter their consumption patterns and to make wiser use of resources and energy in the drive for sustainable development. In this exploratory study, environmental knowledge among Slovenian consumers regarding the most popular current eco labels was examined. Data were collected through a structured online survey from a simple random sample of 535 consumers. Responses to an online questionnaire indicated that the largest share of participants consider clothing composition the most, while only a small percentage consider eco labels and the environmental impact. Consumers are willing to pay no more than 10% for a textile product with an ecological label attached. The largest proportion of respondents identified themselves as average eco-conscious,, although they didn’t show any knowledge of eco labels. The study revealed that it is necessary to increase the level of awareness of sustainable materials as well as trust in eco labelling systems with transparent standardisation and certification systems.
PL
Wzrastająca świadomość społeczna odpowiedzialności w stosunku do zagadnień ochrony środowiska skłoniła przemysł tekstylny i odzieżowy do produkcji wyrobów o podwyższonych parametrach ekologicznych. W latach 1990 kraje uprzemysłowione zaczęły wprowadzać coraz więcej oznakowań ekologicznych dla zachęcenia konsumentów i producentów w zakresie wyboru produktu jak i wyboru surowca. W artykule przedstawiono studium oparte na badaniach świadomości ekologicznej słoweńskich konsumentów i ich ustosunkowanie się do najbardziej popularnych oznakowań ekologicznych. Wykorzystano 535 opinii na ten temat, które wykazały ze zdecydowana większość konsumentów uważa za najbardziej istotny skład surowcowy produktu. Tylko mały procent uwzględnia oznaczenie ekologiczne oraz wpływ produktu na środowisko. Konsumenci są skłonni płacić nie więcej niż ponad 10% za produkt włókienniczy oznaczony ekologicznym znakiem. Większość respondentów identyfikowała się jako świadomych ekologicznie mimo braku wiedzy o oznaczeniach ekologicznych.
PL
Postęp techniczny i malejące ceny kamer termowizyjnych sprawiają, że ich zastosowanie do monitorowania i oceny stanu technicznego maszyn jest opłacalne. W artykule opisano metodę rozpoznawania stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Proponowane podejście jest oparte na badaniu obrazów cieplnych wirnika. Ekstrakcja istotnej informacji diagnostycznej zakodowanej w obrazach cieplnych jest ważna dla diagnozowania maszyny. Zabieg taki może być wykonany z użyciem wybranych metod analizy i rozpoznawania obrazów. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów silnika z zastosowaniem kwadratowo-drzewowej dekompozycji i sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do zabezpieczania silników synchronicznych. Ponadto metoda może być stosowana do diagnozowania urządzeń w hutach i innych zakładach przemysłowych.
EN
Technological progress and decreasing prices of thermographic cameras make their application to monitoring and assessing a technical state of machines is profitable. In article is described the recognition method of imminent failure conditions of synchronous motor. The proposed approach is based on a study of thermal images of the rotor. Extraction of relevant diagnostic information coded in thermal images is important for diagnosing of machine. It can be performed with the use of selected methods of analysis and recognition of images. Studies were carried out for two conditions of motor with the application of quadtree decomposition and backpropagation neural network. The experiments show that the method can be useful for protection of synchronous motor. Moreover, this method can be used to diagnose equipments in steelworks and other industrial plants.
EN
In the paper author proposed an original approach for detection and localization of faults occurring in Direct Current machine. A system for diagnosing DC machines was described. The system performed an analysis of the acoustic signals of DC machine. Researches were conducted for two states of Direct Current machines. The studies were conducted for the algorithms of data processing: Symlet wavelet transform and modified classifier based on words. A pattern creation process has been carried out for the 10 sound samples. An identification process has been carried out for the 40 sound samples. The described implementation of the system may be useful for protecting machines. Moreover, this approach will reduce the cost of maintenance and the number of damaged machines.
PL
W pracy autor zaproponował oryginalne podejście do wykrywania, lokalizacji usterek występujących w maszynie prądu stałego. Opisano implementację systemu do diagnostyki maszyn prądu stałego. System przeprowadzał analizę sygnałów akustycznych maszyny prądu stałego. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów maszyny prądu stałego. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Transformacji falkowej Symlet i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowach. Proces tworzenia wzorca do rozpoznawania został przeprowadzony dla 10 próbek dźwięku. Proces identyfikacji został przeprowadzony dla 40 próbek dźwięku. Opisana implementacja systemu może być przydatna do ochrony maszyn. Ponadto podejście takie pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania i liczbę uszkodzonych maszyn.
EN
This article discusses the recognition method of imminent failure conditions of synchronous motor. The proposed approach is based on a study of thermal images of the motor. Studies were carried out for four conditions of motor with the application of binarization and nearest mean classifier with Manhattan distance. Pattern creation process used 40 monochrome thermal images. Identification process was carried out for 160 monochrome thermal images. The experiments show that the method can be useful for protection of synchronous motor. Moreover, this method can be used to diagnose equipments in steelworks and other industrial plants.
PL
Artykuł omawia metodę rozpoznawania stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Proponowane podejście jest oparte na badaniu obrazów termowizyjnych silnika. Przeprowadzono badania dla czterech stanów silnika z zastosowaniem binaryzacji i klasyfikatora najbliższej średniej z metryką Manhattan. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 40 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. W procesie identyfikacji użyto 160 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony silników synchronicznych. Ponadto metoda może być stosowana do diagnozowania urządzeń w hutach i innych zakładach przemysłowych.
EN
An automatic diagnostics of induction motor was proposed in this paper. This diagnostics is reduced to a pattern recognition problem which relates the extracted data to a type of fault and a systematic technique which utilizes discrete Meyer wavelet transform and classifier based on words. This method is based on a study of acoustic signals generated by induction motor. Plan of study of acoustic signal of induction motor was proposed. Studies were carried out for two conditions of induction motor. Pattern creation process was carried out for 8 samples of sound. Identification process was carried out for 24 samples of sound. Engineers focus efforts on appropriate diagnostics of electrical motors. So it is important to develop diagnostics based on acoustic signals.
PL
W pracy zaproponowano automatyczną diagnostykę silnika indukcyjnego. Ta diagnostyka sprowadza się do problemu rozpoznawania wzorców, która odnosi się do ekstrakcji danych do danego typu usterki i systematycznej techniki, która wykorzystuje algorytm Dyskretnej transformacji falkowej Meyera i klasyfikatora opartego na słowach. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnałów akustycznych generowanych przez silnik indukcyjny. Zaproponowano plan badania sygnału akustycznego silnika indukcyjnego. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów silnika indukcyjnego. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 8 próbek dźwięku. Proces identyfikacji został przeprowadzony dla 24 próbek dźwięku. Inżynierowie skupiają wysiłki na odpowiedniej diagnostyce silników elektrycznych. Zatem to jest ważne aby rozwijać diagnostykę opartą na sygnałach akustycznych.
13
Content available remote Application and comparison of modified classifiers for human activity recognition
EN
In this paper, custom modifications of Orthogonal Matching Pursuit and Self Organizing Maps based classification algorithms are used and compared to standard and widely used classification techniques with applications to human activity recognition. Seven algorithms are compared in terms of their accuracy performance. The modifications are described in this paper and shown to perform better than commonly used classifiers. The results indicate that human activities can be successfully and reliably recognized even without data preprocessing.
XX
W artykule opisano klasyczne i rzadziej używane metody klasyfikacji danych używanych do rozpoznawania aktywności człowieka. Po równano szereg algorytmów oraz zmodyfikowano algorytm OMP w celu usunięcia ograniczeń.
EN
Nowadays PC computers make possible the signal characteristics by calculation. The paper presents an automatic computerized system for the diagnosis of the rotor bars of the induction motor by applying spectral analysis and backpropagation neural network. Software to recognize the current of induction motor was implemented. System of current recognition is based on a study of the frequency spectrum of stator current. The studies were conducted for two conditions of induction motor. The results of the numerical experiments are presented and discussed in the paper. The researches show that the system can be useful for protection of the engines and metallurgical equipment.
PL
Obecnie komputery osobiste pozwalają na wyznaczenie charakterystyk sygnałów. W artykule przedstawiono automatyczny, skomputeryzowany system diagnozowania prętów wirnika silnika indukcyjnego przy zastosowaniu analizy widmowej i sieci neuronowej opartej na algorytmie wstecznej propagacji błędów. Zaimplementowano oprogramowanie do rozpoznawania prądu silnika indukcyjnego. System rozpoznawania prądu oparty jest na badaniu widma częstotliwości prądu stojana. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów silnika indukcyjnego. Wyniki eksperymentów numerycznych są przedstawione i omówione w artykule. Badania pokazują, że system może być opłacalny do zabezpieczania maszyn i sprzętu hutniczego.
EN
The article presents the diagnostic method for fault recognition of the synchronous motor. The decision on the condition of the motor is based on an analysis of thermal images. Thermal monitoring can quickly, accurately and safely locate problems, indicated by thermal anomalies. Studies were carried out for four conditions of motor with the application of image cross-section and Linear perceptron classifier. Patiem creation process used 60 color thermal images. Identification process was carried out for 200 color thermal images. Analysis of the effectiveness of the proposed recognition algorithms shows that the method can be used for diagnosis of industrial motors.
PL
Artykuł ten przedstawia metodę diagnostyczną do rozpoznawania uszkodzenia silnika synchronicznego. Decyzja o stanie silnika jest podejmowana na podstawie analizy zdjęć termowizyjnych. Monitorowanie podczerwieni może szybko, dokładnie i bezpiecznie zlokalizować problemy, wskazane przez anomalie termiczne. Przeprowadzono badania dla czterech stanów silnika z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 60 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 200 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Analiza skuteczności rozpoznawania proponowanych algorytmów pokazuje, że metoda może być stosowana do diagnozowania silników przemysłowych.
PL
W artykule omówiono sposób rozpoznawania rodzaju modulacji przy użyciu transformacji falkowej (CWT) oraz sieci neuronowej. Przeanalizowano sygnały M-PSK, M-FSK, M-QAM, M-ASK oraz MSK. W celu wyodrębnienia cech wykorzystano wartość średnią i odchylenie standardowe |CWT| sygnałów nieunormowanych oraz unormowanych. Natomiast skuteczność sieci przetestowano dla sygnałów o stosunku sygnału do szumu równym kolejno 20, 10, 6 oraz 3 dB. Poprawność klasyfikacji wynosiła od 100% (dla S/N = 20 dB) do 81% (dla S/N = 3 dB).
EN
The article investigates possibility of modulation type recognition using wavelet transform (CWT) and neural network. There are five types signal modulation analised: M-PSK, M-FSK, M-QAM, M-ASK and MSK with and without normalization. The mean value and standard deviation of CWT are used as a signal features. Two layer neural network with backpropagation algorithm for training is proposed as classifier. Effectiveness of classifier is 100% for 20 dB signal to noise ratio to 81% for 3 dB signal to noise ratio.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane problemy w wykładni i stosowaniu nowej regulacji prawa geologicznego i górniczego (ustawa z 9 czerwca 2011). Wskazano istotne zmiany w ukształtowaniu stosunków własnościowych w górotworze i własności złóż oraz wynikającymi z tego problemami nowej formy użytkowania górniczego. W artykule przedstawiono, jakie przepisy prawa zobowiązań odnoszące się do dzierżawy będą miały zastosowanie do użytkowania górniczego.
EN
The paper presents the development of selected problems in the interpretation and application of new rules of the geological and mining law (act of june 9. 2011). In particular, it deals with the significant changes in main terms and the formation of ownership and property in the problem of subsurface deposits, arising from this new form of mining usufruct. The article also presents how contract law provisions relating to the lease will apply to the mining use.
EN
Paper presents the concept of investigations of signals of armature current of DC motor. Algorithms of signal processing and analysis have been used. System is based on the FFT algorithm and GSDM (Genetic Sparse Distributed Memory). Software of armature current recognition of DC motor was implemented. Studies were carried out for imminent failure conditions of DC motor. The results confirm that the system is useful in diagnostics of electrical motors. System can be used in inspection of metallurgical equipments.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję badania sygnałów prądu twornika silnika prądu stałego. Algorytmy przetwarzania i analizy sygnału zostały użyte. System rozpoznawania prądu oparty jest na algorytmie FFT i GSDM (Genetyczna rozrzedzona pamięć rozproszona). Zaimplementowano oprogramowanie do rozpoznawania prądu twornika silnika prądu stałego. Przeprowadzono badania dla stanów przedawaryjnych silnika prądu stałego. Wyniki badań potwierdzają, że system jest przydatny w diagnostyce silników elektrycznych. System może być wykorzystany do kontroli sprzętu hutniczego.
PL
Autor prezentuje w opracowaniu stan koncesji i użytkowań górniczych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce (tzw. gaz z łupków – „shale gas” i „tight gas”) na podstawie koncesji udzielonych dotychczas przez Ministerstwo Środowiska. Omówiono zakres udzielonych koncesji, tak co do aspektu rzeczowego, jak i ich warunków (czy też obowiązków i uprawnień) oraz użytkowań górniczych, a więc z punktu widzenia dwóch podstawowych instytucji prawa geologicznego kształtujących prawa i obowiązki przedsiębiorców – koncesjonariuszy tak na płaszczyźnie prawa publicznego (koncesja jako akt administracyjny, forma reglamentacji działalności, publicznoprawne uprawnienie podmiotowe), jak i ze względu na materię prawa prywatnego (umowa użytkowania górniczego, majątkowe prawo podmiotowe). Odrębnie zasygnalizowano również zagadnienia legislacji co do niektórych aspektów nowego prawa geologicznego i górniczego według Sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej Druk Sejmowy nr 1696 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
EN
In the paper the author presents status of mining concessions and mining usufruct for recognize and documentation of unconventional natural gas deposits in Poland on the basis of concessions previously granted by the Ministry of Environment. The Author discusses the range of granted concessions, both in the material aspect and conditions of concessions (or the duties and rights) and operated mining usufructs, so from the perspective of two fundamental institutions of geological law, regulating rights and obligations of entrepreneurs – the party performing geological works, as both in the public law area (concession as an administrative act, a form of activity regulation, public law), and for the sake of the matter of private law (an agreement concerning mining usufruct, a personal right to property). Separately also indicate issues of legislation on certain aspects of the new geological and mining law according to the reports of the Special Committee, Publication of The Sejm of The Republic of Poland, 1696 of 28 April 2010.
EN
In this paper we present a novel approach that enables the determination and measurement of important features associated with the human body movement. This information can be used in the construction of a biometric personal identification system. Biometrics is, essentially, a pattern recognition system based on measurements of unique physiological or behavioural features as acquired from an individual. The domain of biometric techniques is currently placed within recently developed disciplines of science. Biometry or biometrics is simply defined as automatically recognizing a person using distinguishing traits and is widely used in various security systems. Biometry can be defined as a method of personal identification based on individuals' physical and behavioural features. Physiological biometrics covers data coming directly from a measurement of part of a human body, for example a fingerprint, the shape of the face, or from the retina. Behavioural biometrics analyses data obtained on the basis of an activity performed by a given person, for example speech and the handwritten signature. The system of biometrics defined above can now be expanded, and a new biometrics system can be considered. In our approach, human foot pressure on a surface is measured and the pressure data retrieved. The pressure parameters are collected without the necessity of any movements of the feet.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.