Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład wielkości ziaren
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano zaczyn z cementu CEM I 42,5 o wskaźniku w/c = 0,3 z dodatkiem 0,3% i 0,5% superabsorbującego polimeru SAP, o ziarnach różnej wielkości (63/90; 90/125, 125/250 i 250/500 μm). Próbki zaczynu dojrzewały przez 3 dni w wodzie, a następnie w powietrzu w warunkach braku wymiany wilgoci z otoczeniem. Badania wykazały brak wpływu domieszki SAP na porowatość całkowitą. Natomiast stwierdzono wpływ zawartości i uziarnienia domieszki SAP na mikroporowatość. W zaczynach zawierających tę domieszkę zwiększeniu ulega zawartość mikroporów o średnicy od około 50 do około 100 nm kosztem obniżenia zawartości mikroporów większych. Równocześnie nastąpiło zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu od około 10% do około 30%, przy równoczesnym niewielkim zwiększeniu wytrzymałości na ściskanie. Te zmiany właściwości zaczynów łączą się prawdopodobnie ze zjawiskiem tak zwanej pielęgnacji wewnętrznej, którą umożliwia woda zmagazynowana w ziarnach SAP.
EN
The paste from cement CEM I 42.5 with a w/c ratio of 0.3 with the addition of 0.3% and 0.5% by mass of superabsorbent polymer (SAP), with particles of various sizes (63/90, 90/125, 125/250 and 250/500 μm) was tested. The samples were water-cured for 3 days and then air-cured under sealed conditions. The study has shown no effect of SAP on total paste porosity, however, it was found that this admixture had an impact on microporosity. The share of micropores with diameters ranging from ca. 50 to ca. 100 nm increased at the expense of larger micropores. Simultaneously the SAP addition caused a decrease of splitting bending strength from 10% to 30% and slight increase of compressive strength. These changes of pastes properties are probably associated with so-called internal curing, which is enabled by the water stored in SAP particles.
EN
The aim was to compare size readings for the same ceramic nanopowders as reported by different characterization methods. Capabilities of TEM, XRD and BET characterization techniques, such as size vs. size distribution output, crystalline phase resolution, ability of error estimation of the size as well as dispersion of size readings are briefly described.
PL
Celem prezentowanej pracy było porównanie odczytów wielkości cząstek dla takich samych nanoproszków ceramicznych otrzymanych za pomocą różnych metod charakteryzujących tę cechę. Zwięźle opisano możliwości technik charakteryzujących takich jak TEM, XRD i BET w odniesieniu do pomiaru wielkości i uzyskiwanego rozkładu wielkości ziaren, rozdzielania faz krystalicznych, zdolności oceny błędu oznaczenia wielkości ziarna i rozrzutu jej odczytów.
EN
In the paper a model for the size assessment of the coarsest grains of coals comminuted in a hammer crusher is presented. Numerical computations were performed and then compared them with grain size analysis results. Numerical prediction of the size assessment of the coarsest grains in the coal comminution product will enable the elimination of laboratory analyses which are particularly burdensome for coal.
PL
W pracy przedstawiono model oceny rozmiaru najgrubszych ziaren węgli kamiennych rozdrabnianych w kruszarce młotkowej. Wykonano obliczenia numeryczne i porównano je z wynikami analiz ziarnowych. Numeryczna prognoza oceny rozmiaru ziaren najgrubszych w procesie kruszenia węgla pozwoli na wyeliminowanie analiz laboratoryjnych, szczególnie uciążliwych w przypadku węgla.
PL
Metody wyznaczania składów ziarnowych mają ograniczony zakres pomiaru, natomiast w wielu dziedzinach przemysłu często zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy ziarnowej materiału o wielkości ziaren niemieszczących się w obszarze stosowalności jednej metody. Przykładowo, analiza składu ziarnowego większości surowców skalnych, a także sztucznie wytwarzanych produktów w rodzaju proszków ściernych wymaga nierzadko przeprowadzenia pomiarów w zakresie wielkości ziaren od części milimetra (analiza sitowa) do kilku mikrometrów (analiza sedymentacyjna), a nawet poniżej tej granicy. Potrzebna jest zatem odpowiednia metoda konwersji jednego typu danych w drugi. W artykule tym zostanie zaprezentowana analiza metody przeliczania wyników z dwóch różnych technik analizy rozmiaru oraz sposób, w jaki mogą być one przetworzone i połączone, aby utworzyć jeden łączny rozkład wielkości, przy użyciu relatywnie prostych technik eksperymentalnych i rachunkowych.
EN
The methods of determination of grain compositions have limited measurement range and in many domains of industry, the necessity of conducting material grain analysis of sizes being outside the working range of certain method. For example, the grain composition analysis of majority of rock materials and also products being manufactured synthetically as abrasive powders needs to be conducted for the grain sizes from millimeter part (sieve analysis) to a few micrometers (sedimentation analysis) or even below this limit. Thus, there is a need for relevant method of one sort of data conversion to second one. This paper presents the analysis of results recalculation from two various methods of size analysis and how can they be transformed and connected to create one associative size distribution function, by means of relatively simple experimental and calculative techniques.
PL
Tematem pracy jest porównanie wyników analiz składu ziarnowego tego samego materiału, uzyskanych przy użyciu różnych metod (zastosowano metodę sedymentacyjną, metodę mikroskopową oraz pomiar licznikiem Coultera). W tym celu metody pomiarowe zostały podzielone na związane ze sobą liniowo i nieliniowo. Za metody związane liniowo przyjęto te, które utrzymują ten sam typ rozkładu wielkości ziaren a nieliniowo pozostałe. Przedstawiono dwie drogi (zasady) przeliczania wyników (metoda przejścia z rozkładu na rozkład oraz metoda regresyjna).
EN
The comparison of the grain composition analyses results of the same material is the topic of the paper (the sedimentation method, microscopic method and the measurement done by Coulter Counter). In this purpose the measure methods were divided into the linearly connected and non-linearly connected. The methods linearly connected are these, which sustain the same type of grain sizes distribution and the rest is classified as non-linearly connected. Two ways (rules) of the counting over of the results are shown in the paper (the method of converting the one distribution into another one and the regressive method).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.