Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozjazd kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The purpose of this study is to present the requirements, methodology, and results of research on the impact of biodegradable oil on plastic components used in the construction of a railway turnout. Briefly discussed are what railroad turnouts are, how they work, and what problems occur with substances used for their lubrication. They have an impact on the mechanical properties and durability of products made of polymeric materials. These types of materials absorb various kinds of chemicals, to a greater or lesser degree, and this affects their properties. For the tests, we used a universal lubrication oil with biodegradable properties, which is its most significant advantage. However, it may not cause deterioration of the turnout operation and change the properties of materials used for its construction. These types of oils require more frequent applications on cooperating components. We used the two most popular polymer materials. The first is high-density polyethylene (HDPE), used to make all kinds of rail spacers, dowels for fixing rails, sleeves, etc. The second, polyurethane (PUR) is most commonly used for rail pads of various shapes. The methodology and results of testing the impact of a lubricant (biodegradable oil) on the change of mechanical properties such as strength and hardness are presented. The tests were carried out at various temperatures; the time of exposure to oil was seven days; the results were referred to samples conditioned under standard conditions. The tests carried out on the impact of the biodegradable lubricant on polymeric materials (HDPE and PUR) showed little effect on the change of strength parameters of these materials.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagań, metodyki oraz wyników badań oddziałania biodegradowalnego oleju na elementy z tworzyw sztucznych stosownych w budowie rozjazdu kolejowego. Krótko omówiono czym są rozjazdy kolejowe i jak działają oraz jakie występują problemy z substancjami używanymi do ich smarowania, które nie pozostają bez wpływu na właściwości mechaniczne i trwałość wyrobów z materiałów polimerowych. Materiały tego typu wchłaniają różnego rodzaju substancje chemiczne w większym lub mniejszym stopniu, a to ma wpływ na ich właściwości. Do badań został wykorzystany uniwersalny olej do smarowania o biodegradowalnych właściwościach, co jest jego największą zaletą. Jednak nie może on powodować pogorszenia pracy rozjazdu oraz zmieniać właściwości materiałów użytych do jego budowy. Tego typu oleje wymagają częstszego aplikowania na elementy współpracujące ze sobą. W pracy wykorzystano dwa najbardziej popularne materiały polimerowe. Pierwszy to polietylen o dużej gęstości (HDPE), z którego wykonuje się wszelkiego rodzaju przekładki podszynowe, dyble do mocowania szyn, tuleje, itp. Drugi to poliuretan (PUR) stosowany najczęściej na przekładki podszynowe o różnym kształcie. Zaprezentowano metodykę i wyniki badań oddziaływania środka smarnego (biodegradowalnego oleju) na zmianę właściwości mechanicznych takich jak wytrzymałość oraz twardość. Badania zostały przeprowadzone w różnych temperaturach, a czas ekspozycji na olej wynosił 7 dób, wyniki odniesiono do próbek klimatyzowanych w standardowych warunkach. Przeprowadzone badania oddziaływania biodegradowalnego środka smarnego na tworzywa polimerowe (HDPE i PUR), wykazały niewielki wpływ na zmianę parametrów wytrzymałościowych tych materiałów.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
3
Content available remote Rozwój konstrukcji rozjazdów na Centralnej Magistrali Kolejowej
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczną eksploatację linii kolejowych dużych prędkości jest odpowiedni dobór rozjazdów wraz z ich systemem przestawiania. W artykule zawarto informacje o obecnie eksploatowanych rozjazdach na Centralnej Magistrali Kolejowej wraz z ich klasyfi kacją w zależności od zastosowanych napędów. Zidentyfi kowano nowe wyzwania przed jakimi stoją producenci nawierzchni szynowej oraz jednostki badawcze w procesie certyfi kacji wyrobów. Omówiono technologie zwiększające początkową jakość rozjazdów oraz parametry defi niujące dostępność techniczną, jak również podatność utrzymaniową. Autorzy przedstawili również propozycję diagnostyki stanu technicznego rozjazdów kolejowych umożliwiającej podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i korekcyjnych we właściwym czasie.
EN
An important factor for the safety operation of the high speed railway lines is proper choice of turnouts and their drives. The article includes information about presently used turnouts on the CMK Central Trunk Line together with their classifi cation in regards of switch machine applied. New challenges were identifi ed which manufactures of superstructure and certifi cation bodies have to cope. Technologies increasing the quality of turnouts as sold were discussed as well as parameters defi ning their technical availability and maintainability. The authors presented a proposal of remote diagnostics allowing undertaking the preventive or correction actions in right time.
PL
W 2018 r., po ponad półtorarocznym vacatio legis, wchodzą w życie nowe standardy techniczne PKP PLK. Powodem dla wdrożenia nowych standardów jest zamiar podniesienia maksymalnej prędkości dla pociągów Pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) do 250 km/h. Obecnie pociągi kursują tam z prędkością maksymalną 200 km/h. Zwiększenie prędkości wymaga starannych badań wszystkich elementów systemu, a w szczególności współpracy taboru z infrastrukturą, w tym z nawierzchnią kolejową. W niniejszym rozdziale przedstawiono parametry techniczne i eksploatacyjne rozjazdów Track Tec z napędami Alstom SmartDrive umożliwiającymi jazdę na wprost z prędkością maksymalną
PL
W artykule przedstawiono problem nadmiernego zużycia iglic łukowych w rozjazdach kolejowych zwyczajnych, charakteryzujący się wykruszeniem i ubytkiem materiału na pewnej długości w początkowym odcinku iglicy. Problem jest na tyle istotny, że zużycie pojawiło się w rozjazdach na zmodernizowanych liniach kolejowych już po kilkunastomiesięcznej eksploatacji. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych według norm PN-EN 13674-1:2011 i PN-EN 13674-2+A1:2010 oraz symulacji i analizy wykonanej metodą elementów skończonych (MES) wskazano prawdopodobne przyczyny nadmiernego zużycia iglic w rozjazdach kolejowych.
EN
The article presents the problem of excessive wear of curved switch rails in ordinary railway turnouts, which is characterized by spallings and the decrement of material on a certain length of the switch rail near the tip. The problem is important, as such wear arises in turnouts on railway lines after several months of exploitation following modernization. The probable reasons behind the excessive wear of switch rails in railway turnouts are indicated on the basis of laboratory tests performed in accordance with PN-EN 13674-1:2011 and PN-EN 13674-2+A1:2010, as well as on the basis of simulations and analyses carried out by the fi nite element method (FEM).
PL
Ocena stanu technicznego rozjazdu kolejowego z ujęcia bezpieczeństwa pasażerów podróżujących pociągiem odgrywa bardzo woźną rolę. Mając na uwadze jak szybko ulegają zniszczeniu lub ścieralności materiały z których wykonano zespoły wchodzące w skład rozjazdu kolejnego, podjęto próbę określenia wykazu dopuszczanych odchyłek na segmentach rozjazdu kolejowego oraz wielkości występujące w rozjeździe kolejowym a mające wpływ na dynamikę przejazdu pojazdu szynowego przez rozjazd. Obydwie grupy wielkości charakteryzujących rozjazd mogą być wykorzystane dla oceny stanu rozjazdu oraz zdefiniowania sił występujących przy przejeździe przez rozjazd pojazdu szynowego. Przedstawiono również wyniki z analizy wykonanej dla rzeczywistych danych zawartych w formularzu technicznym rozjazdu kolejowego. Sformułowano również wnioski wysunięte z wykonanej analizy.
EN
The assessment of the technical condition of the railroad crossing from the approach to the safety of passengers traveling by train plays a very janitorial role. Bearing in mind how quickly destructive or abrasive materials of which the teams included in the next turnout were made, an attempt was made to determine the list of allowed deviations on railroad switch segments and values occurring at railway turnouts and affecting the dynamics of the rail vehicle passing through the crossroads. Both size groups that characterize the crossover can be used to assess the turnout status and define the forces occurring when crossing the crossover of a rail vehicle. The results of the analysis carried out for the actual data included in the technical train turnout form are also presented. Conclusions from the analysis were also formulated.
8
Content available remote Experimental study of lubricants used in railway turnouts
EN
In this work presented the selected lubricants used to lubricate the rail seat. In order to minimize the wear and reduce the coefficient of friction during sliding in railway turnouts, the rail seat are lubricated. Tribological and metallographic studies were comparative and allowed to determine the intensity of wear by quantitative metallographic analysis of the obtained results. Quantitative metallographic analysis in an objective (numerical) way allowed to determine the dimension of wear by means of selected stereological parameters. High viscosity grease (lubricant 2 = 120 cSt) has a higher wear resistance, because has a increased resistance. With the increase the resistance also the distance between contacts surfaces increases, which leads to the appearance of fluid friction. Due to the very difficult conditions of the test, a ball-on-disc contact was used. The proposed kinematic pair and the applied research equipment allowed to conduct tribological studies in extreme operating conditions.
PL
W pracy przeprowadzono badania wybranych smarów stosowanych do smarowania siodełek podiglicowych. W celu zminimalizowania zużycia i obniżenia współczynnika tarcia podczas przesuwania się i wyciszenia pracy całej zwrotnicy, siodełka podiglicowe są smarowane. Badania tribologiczne oraz metalograficzne miały charakter porównawczy i pozwoliły na określenie intensywności zużywania poprzez ilościową analizę metalograficzną uzyskanych wyników. Ilościowa analiza metalograficzna w sposób obiektywny (liczbowy) pozwoliła wyznaczyć wymiar zużycia za pomocą wybranych cech stereologicznych. Smar o większej lepkości (smar 2 = 120 cSt) posiadał większą odporność na zużycie, co skutkowało zwiększeniem wartości rezystancji. Wraz ze wzrostem rezystancji odległość pomiędzy współpracującymi powierzchniami wzrasta co prowadzi do pojawienia się tarcia płynnego. Ze względu na bardzo trudne warunki przeprowadzenia badań zastosowano skojarzenie kulka-tarcza (ball-on-disc). Zaproponowany węzeł tarcia oraz zastosowana aparatura badawcza pozwoliła na przeprowadzenie badań tribologicznych w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych dla zjawisk zachodzących na rozjeździe kolejowym w chwili przejazdu pojazdu kolejowego. Główny nacisk położona na uzyskanie przebiegów wszystkich trzech sił występujących w obszarze punktu kontaktowego koło-szyna. Testy przeprowadzono dla różnych prędkości pojazdu szyna-tor. Ponadto zaprezentowano również modele matematyczne opisujące ruch przejazdu pociągu przez rozjazd kolejowy oraz omówiono rozważania matematyczne opisujące ugięcie belki pod wpływem toczącego się po niej koła. Na samym końcu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych symulacji.
EN
The article presents of simulations carried out for the developments on the railway junction in the instantaneous passage of a rail vehicle. The main focus lies on getting runs all three forces present in the area of the point of contact wheel-rail. Tests carried out for different vehicle speed rail-track. In addition, also presented mathematical models. describing the motion of the train to pass through the railway track and discusses the mathematical considerations describing the deflection of the beam under the influence of rolling wheels on it. At the end shows the conclusions of the simulations.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu jakości nawierzchni rozjazdów kolejowych. W referacie przedstawiono zagadnienie jakości nawierzchni kolejowej w aspekcie rozjazdów kolejowych z podkładami pod podkładowymi. Przedstawiono wyniki badań z odcinka badawczego z rozjazdami z materiałami wibroizolacyjni w podrozjazdnicach zlokalizowanego na stacji Siedlce. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, numerycznych i terenowych obrazujące wpływ podkładek pod podkładowych na trwałość rozjazdu.
EN
Research quality railroad crossing with under sleeper pad. The quality of the railway track is influenced by a number of factors, such as durability, reliability, swelling and cost. The article made use of impact assessment under sleepers pad (USP) on the quality of rail track. The author has presented laboratory research, computer research and dynamic study of turnouts with USP. The impact of the USP on the quality of turnouts was assessed. Research results have shown an increase in the quality of turnouts with USP.
PL
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę konstrukcyjną prototypowych rozjazdów kolejowych krzyżowych podwójnych zabudowanych na stacji "Świdnik" linii nr 007. Rozjazdy wyprodukowane przez trzech polskich producentów, zbudowano w celu przeprowadzenia badań eksploatacyjnych i wydania odpowiednich świadectw dopuszczenia do prędkości eksploatacyjnej 120 km/h.
EN
The paper presents a brief characterization of construction of prototype railway double cross turnouts mounted on the station "Swidnik" on line 007. The switches produced by three Polish manufacturers, are built for the purpose of carrying out field tests and issue the relevant certificates of release to service speed of 120 km / h.
12
Content available remote Analysis of resistive and inductive heating of railway turnouts
EN
Electric heating of railway turnouts is a significant technical and economic problem. For these reasons, research is needed to optimise the heating system of railway turnouts. This paper presents a comparative analysis of energy loss during heating of railway turnouts performed using two different methods. The analysis of the heating of railway was carried out using the ANSYS computer simulation software.
PL
Elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych jest istotnym problemem technicznym i ekonomicznym. Z tych względów potrzebne są badania w celu optymalizacji systemu ogrzewania rozjazdów kolejowych. W artykule przedstawiono analizę porównawczą strat energii podczas ogrzewania rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem dwóch różnych metod. Analiza ogrzewania rozjazdów przeprowadzono w programie ANSYS.
13
Content available Track Tec – innowacyjność w kolejnictwie
PL
Track Tec SA już od wielu lat z dużymi sukcesami przygotowuje swoje wyroby pod kątem budowania w Polsce najnowocześniejszej infrastruktury kolejowej. Obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne dostarczane przez Track Tec SA pozwalają na zastosowanie tych wyrobów do całej sieci PKP PLK SA, jak również do planowanych modernizacji linii dużych prędkości. Najnowszym osiągnięciem spółki są wagony do przewozu bloków rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych, zapewniające nie tylko zwiększenie efektywności procesów logistycznych, ale także szybszą zabudowę samych rozjazdów, a dzięki skróceniu czasu robót – oszczędność czasu i pieniędzy przewoźników.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3758--3766, CD 1
PL
W referacie przedstawiono modele współpracy rozjazdu kolejowego z napędem dla kolei dużych prędkości na przykładzie rozjazdu zwyczajnego eksploatowanego na stacji Strzałki. W pracy dokonano klasyfikacji przykładowych rozwiązań geometrycznych stosowanych rozjazdów kolejowych w Polsce oraz przyrządów pomiarowych sił przestawiania ruchomych elementów w rozjeździe dużych prędkości. Oceniono obecnie stosowane metody pomiarowe, podjęto badania wtórne nad koniecznością zmian i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych dla skrócenia czasu i zwiększeniu dokładności pomiarów w liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN
The paper presents models of cooperation between railway turnout and point machine for high speed railways for example, turnout which is operated on Strzałki station. The paper presents the classification of the sample geometries used in railway turnouts in Poland and measuring devices adjustment forces moving parts in high speed turnouts. To judge from the facto of current measurement method, used secondary research on the need of change and the use of innovative technical solutions for time reduction and increase precision of measure in PKP Polish high speed railways.
PL
W celu poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do transportu samochodowego i lotniczego, rozwijane są linie dla kolei dużych prędkości, które cechuje m.in. wysoka jakość zabudowy toru, a w szczególności rozjazdów. Dbając o spełnienie wysokich wymagań, a głównie ze względu na bezpieczeństwo, przystępuje się do projektowania specjalistycznych systemów transportowych w procesie załadunku, logistyki, wyładunku i zabudowy rozjazdów w liniach kolejowych. W artykule przedstawiono wykorzystywane obecnie na polskim rynku technologie zabudowy rozjazdów kolejowych. Sprecyzowano wynikające z błędnej technologii zabudowy zagrożenia i ryzyka. Przedstawiono zarys założeń do zaprojektowania nowatorskiej, kompleksowej technologii produkcji transportu i zabudowy rozjazdów kolejowych.
EN
The high-speed lines are developed in order to improve railway transport competitiveness in relation to road transport and air transport. The high-speed lines characterize high quality railway track and particularly turnouts. Caring for the fulfilment of high expectations, mainly because of the safety of the rail transport, we proceed to design of specialized transport systems in the process of loading, logistics, unloading and installation of railway turnouts in railway lines. The currently used technologies in the Polish turnouts market have been resented in the article. The threats and risks due to incorrect technology are clarified. The outlines of assumptions for design of comprehensive and innovative transport production technology and for building of railroad turnouts have been presented.
PL
W referacie przedstawiono modele współpracy rozjazdu kolejowego z napędem dla kolei dużych prędkości na przykładzie obowiązujących prawnych wymagań krajowych oraz europejskich w tym technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura. Techniczne rozwiązania zostały więc zaprezentowane jako konsekwencja przyjętych uwarunkowań organizacyjnych i prawnych stanowiących podstawę dla rozwoju europejskiej sieci kolei dużych prędkości. W pracy dokonano klasyfikacji przykładowych rozwiązań geometrycznych stosowanych rozjazdów kolejowych i napędów zwrotnicowych. Pokazuje ona - na ww. przykładach - jak w praktyce przebiega proces technicznej unifikacji rozwiązań, który ewidentnie stymuluje kierunki rozwoju technologii i konstrukcji rozjazdowych. Referat poddaje również analizie wpływ czynnika sprawności układu rozjazd – napęd na niezawodność i bezpieczeństwo całego systemu infrastruktury dedykowanej kolejom dużych prędkości.
EN
The paper presents models of cooperation between railway turnout and point machine for high speed railways for example, the applicable national legal requirements and European including the technical specification for interoperability subsystem infrastructure. Technical solutions are therefore presented as a consequence of the adopted organizational and legal conditions giving rise to the development of the European high speed railways network. The paper presents the classification of the sample geometries used in railway turnouts and point machines.It show, examples how in practice is the process of unification of technical solution, which development trends of technology and design turnout. The paper shall also examine the impact factor of system efficiency turnout - the point machine for reliability and security of the entire infrastructure system dedicated high-speed railways.
PL
Prowadzenie ruchu pociągów w warunkach zimowych jest utrudnione. Śnieg, wiatr oraz niskie temperatury wpływają na stan drożności rozjazdów kolejowych, które są newralgicznymi elementami drogi kolejowej. W celu utrzymania sprawności ruchowej rozjazdów w warunkach zimowych ,a. stosowane jest ich ogrzewanie. W Polsce najczęściej stosuje się metodę elektrycznego ogrzewania a rozjazdów.
PL
W artykule poruszono zagadnienia diagnostyki nawierzchni i podtorza kolejowego w zakresie codziennej praktyki zawodowej. Tematyka obejmuje tylko wybrane aspekty procesu diagnostycznego, z przedstawieniem różnic pomiędzy obowiązującymi regulacjami prawnymi a ich codziennym praktycznym zastosowaniem. Wieloletnie autorskie obserwacje, konsultacje oraz prace badawcze pozwoliły wykazać różnice między praktyką a przepisami, wraz z możliwością zniwelowania tychże różnic.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności systemu rozjazdowego. Wykorzystano wnioski z projektu Innotrack oraz projektów badawczych realizowanych przez OBB, SBB i DB, a także doświadczenia PKP.
EN
There were presented in the paper the selected issues concerning the reliability of a turnout system. The conclusions from the Innotrack project and research projects accomplished by OBB, SBB and DB, as well as the experience of PKP have been used.
PL
Rozjazdy kolejowe i skrzyżowania torów stanowią nierozerwalny element składowy sieci kolejowej. Sieć kolejowa jest układem połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei [8]. Na sieci kolejowej ogólnoświatowej (nie tylko w Polsce) występuje duża różnorodność rozjazdów i skrzyżowań, wynikająca z dostosowywania się do warunków eksploatacyjnych, w jakich one są stosowane.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.