Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozdzielczość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Regulacje prawne oraz zalecenia obligujące do tworzenia systemu kontroli jakości w medycynie nuklearnej mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości badań diagnostycznych. Podstawowe testy kontroli jakości są ważną częścią rutynowej pracy klinicznej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procedur testów podstawowych kontroli jakości dla planarnych kamer scyntylacyjnych oraz systemów SPECT i SPECT/CT.
EN
Regulations and recommendations that oblige to create a system of quality assurance in nuclear medicine, provide a sufficient level of quality diagnostic tests. The basic quality control tests are important part of routine clinical work. The aim of the work is to present quality control procedures for planar cameras and SPECT and SPECT/CT systems.
PL
W artykule przedstawiono dwa różne podejścia do zagadnienia zwiększania rozdzielczości danych sejsmicznych. Pierwsze, omówione szczegółowo w artykule pt.: Dobór optymalnej rozdzielczości sekcji sejsmicznej na drodze analizy i modyfikacji charakterystyk spektralnych danych sejsmiki powierzchniowej i otworowej, pokazuje możliwości poszerzenia charakterystyki spektralnej pola falowego na drodze modyfikacji zapisu sejsmicznego z wykorzystaniem danych otworowych, natomiast drugie wykorzystuje możliwości manipulacji i doboru parametrów akwizycji, a szczególnie parametrów (krotności) sumowania.
EN
In the paper two different approaches to the issue of seismic resolution enhancement are presented. The first approach is discussed in detail in the paper: The choice of optimal resolution of seismic data for given geological objects through the application of borehole velocity measurement for spectral modification – where the possibility of broadening of wave field spectral characterization via modification of seismic data with the use of well log was presented. The second approach, utilizes the possibility of tuning of acquisition parameters, especially fold-coverage stacking parameters.
PL
Wykonanie prawidłowych i wartościowych pod kątem interpretacji podwodnych zdjęć cyfrowych do celów archeologicznych, ze względu na specyficzne warunki fotografowania, nie jest łatwe. Należy mieć na uwadze liczne ograniczenia charakterystyczne wyłącznie dla tego typu ośrodka obrazowania. Dlatego też Autorzy podjęli się próby opisu zmian jakości zdjęć fotogrametrycznych, które zachodzą w dwóch różnych ośrodkach fotografowania. W pierwszej kolejności przeanalizowano zdolność rozdzielczą kamery cyfrowej INTOVA IC500 oraz dokładność geometryczną pozyskanych zobrazowań. Następnie określono, jak zmiana ośrodka fotografowania wpływa na rozdzielczość radiometryczną oraz odwzorowanie barw na analizowanych obrazach. W ostatnim etapie pozyskane zobrazowania zastosowano w praktyce - do oceny stopnia zniszczeń obiektu archeologicznego, a także wykonano jego dokumentację w postaci rysunku wektorowego z dokładnością mxy = ±2 piksele.
EN
Archaeological data are usually inherently incomplete, heterogeneous, discontinuous and require frequent updates and possible adjustments. It is important to constantly create detailed documentation, which will precisely represent the actual situation. However, even the most precise figure is only an estimated representation of the documented object. Therefore, it is necessary to collect fully metric documentation and its professional archaeological interpretation. Acquiring correct and valuable underwaterdigital images for the archaeology purposes is not easy due to specific shooting conditions. It should be noted a number of limitations are unique to this type of imaging environment - the apparent extension of the focal length, the “disappearance” of colours, as well as a significant reduction in the transparency of the water environment. Therefore, the authors have made attempts to describe changes, in a much broader sense, in the quality of photogrammetric images that had been taken in various shooting conditions. Underwater and aerial images of two test fields were tested. First, the ground sampling distance of the INTOVA IC500 digital camera and the geometric accuracy of the acquired images were examined. Then, the impact of changes to the imaging conditions on the radio-metric resolution and colour projection were designated. In the last stage, the acquired images were used in practice - to assess the progress of the erosion process of an archaeological object, and also to comply its documentation in the form of vector drawing with the accuracy of mxy = ±0.5 mm.
EN
This article provides description of new achievements in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the field of photogrammetry and remote sensing related to laser scanning technology. Platforms equipped with laser scanners are becoming a growing trend in UAV mapping. Two perspectives of development, which use laser sensors, as payload are described in this paper. The first solution is related to application of advanced LiDAR sensor, which collects data with simulated Beyond Visual Line Of Sight UAV (BVLOS UAV) platform from high altitude. The second development was less expensive UAV laser scanning system that acquires data from low-altitude Visual Line Of Sight (VLOS) platform. Additionally, state-of-art of LiDAR sensors, which can be mounted on UAVs, is presented, including categorization of ultralight laser scanners, legal restriction related to operating UAVs equipped with LiDAR system. In the experiment described in the article two datasets are introduced, one collected with Riegl VUX-1 UAV mounted on the first platform and the second with YellowScan Mapper that is a part of second UAV system. Captured datasets are evaluated concerning point density, spatial resolution, vegetation penetration and noise of laser beam assessment. The comparison indicates the differences between the platforms, what determines fields of their application. Therefore, conclusion related to the presented perspectives of development of UAV laser scanning can be drawn and possible future applications of both platforms are discussed.
PL
Artykuł zawiera opis koncepcji rozwoju bezzałogowych statków latających (UAV) w dziedzinie fotogrametrii i teledetekcji związanych z technologią skanowania laserowego. Platformy wyposażone w skanery laserowe stają się coraz bardziej zauważalnym trendem w wykorzystaniu UAV w geodezji i kartografii. W niniejszym artykule opisano dwie perspektywy rozwoju tej branży, które wykorzystują sensory laserowe. Pierwsze rozwiązanie jest związane z zastosowaniem zaawansowanego skanera, który zbiera dane z symulowanej w doświadczeniu platformy poza zasięgiem wzroku (BVLOS UAV) z dużej wysokości. Drugą koncepcją rozwoju rynku jest pokazanie przykładu systemu skanowania laserowego UAV, który pozyskiwał dane z platformy w zasięgu wzroku (VLOS) na małej wysokości. Ponadto w artykule przedstawiono najnowocześniejsze skanery LiDAR, które mogą być montowane na UAV, w tym kategoryzację ultralekkich skanerów laserowych oraz prawne ograniczenia związane z eksploatacją UAV wyposażonych w system LiDAR. W opisanym eksperymencie w artykule analizowano dwa zestawy danych: jeden zebrano za pomocą UAV Riegl VUX-1 zamontowanego na platformie w postaci załogowego płatowca i drugiego za pomocą YellowScan Mappera, który jest częścią systemu UAV z platformą wielowirnikową. Przechwycone zestawy danych są oceniane pod względem gęstości punktów, rozdzielczości przestrzennej, możliwości penetracji roślinności i obserwowanego szumu wiązki laserowej. Porównanie wskazuje różnice między platformami, a tym samym koncepcjami i ich możliwymi zastosowaniami w perspektywie rozwoju skanowania laserowego UAV.
PL
Jednym z podstawowych parametrów opisujących metodę obrazowania jest jej rozdzielczość. W pracy podjęto próbę wyznaczenia rozdzielczości i kontrastu proponowanej metody. W tym celu do przygotowanego fantomu jednorodnego wprowadzano zaburzenie absorpcyjne w postaci stalowych prętów o różnych średnicach. Przeszkody umieszczano w określonych konfiguracjach przestrzennych względem siebie. Pomiary powtarzano odtwarzając ułożenie prętów dla różnych grubości warstwy badanej (różnych poziomów cieczy).
EN
The resolution is one of the basic parameters describing the imaging method. This paper attempts to determine the resolution and contrast for the proposed method. Steel rods of various diameters were placed in the homogeneous phantom. The barriers were placed relatively to each other, in a specific spatial configuration. The measurements were repeated for different thickness of the tested layer (different levels of liquid).
PL
W artykule omówiono założenia metodyczne systemu LOFRES do pomiaru metodą niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej. System ten służy do badania budowy i właściwości przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego z wykorzystaniem szumu sejsmicznego. Badania są wykonywane za pomocą dwóch metod: sondowania mikrosejsmicznego i interferometrii sejsmicznej. W artykule przedstawiono ich podstawy metodyczne oraz algorytmy przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych. Przedstawiono również przykłady wyników badań. W podsumowaniu wskazano na zalety i ograniczenia sejsmiki pasywnej. Podkreślono większe znaczenie metody interferometrii sejsmicznej w rozwiązywaniu zagadnień w geoinżynierii.
EN
This paper presents the methodological assumptions of the system LOFRES adapted for the low frequency passive seismicity. This system is used to study the structure and properties of subsurface layers of geological medium by seismic noise. The system uses two methods: microseismic sounding and seismic interferometry. The paper describes the methodological basis and the algorithms of processing and interpretation of seismic data. It also presents examples of research results. The summary points to the advantages and limitations of the passive seismics. Greater importance of seismic interferometry methods in solving problems of geoengineering was highlighted.
PL
W publikacji zaprezentowano metodę zwiększenia rozdzielczości zarejestrowanego pola falowego sejsmiki powierzchniowej, wprowadzając do tras sekcji sejsmicznej częstotliwości wyższe pochodzące z pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego PPS. Zastosowana procedura dekonwolucji typu shape filter do poprawy rozdzielczości sekcji sejsmicznej była realizowana w oparciu o obliczony operator z danych pionowego profilowania sejsmicznego PPS i aplikowana do rzeczywistych profili sejsmicznych 2D. Zaimplementowanie do sejsmiki powierzchniowej dodatkowych informacji zawartych w polu falowym PPS pozwala na odtworzenie wysokich częstotliwości, niezbędnych do opisu budowy geologicznej o dużym stopniu szczegółowości.
EN
This article presents a method of increasing the resolution of a recorded seismic wave field by introducing higher frequencies into the traces of the seismic section, derived from measurements of the Vertical Seismic Profiling (VSP). Application of shape filter deconvolution to improve the resolution of seismic data was realized based on the calculated operator from VSP and applied to real 2D seismic section. Implementation to seismic surface of additional information included in VSP wave field allows the restoration of high frequencies necessary to describe the geological structure with a high degree of detail.
PL
Dwuwymiarowa chromatografia gazowa jest prężnie rozwijającą się techniką analityczną, charakteryzuje się zwiększoną zdolnością rozdzielczą oraz większą czułością w porównaniu do standardowej jednowymiarowej techniki chromatografii gazowej, co pozwala na znaczne obniżenie granicy wykrywalności analitów. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku analiz skomplikowanych próbek o złożonym składzie. W pracy scharakteryzowana została zasada, w oparciu o którą funkcjonuje dwuwymiarowa chromatografia gazowa, ze szczególnym uwzględnieniem budowy modulatorów jako istoty całego systemu. Omówiony został sposób prezentacji wyników oraz etap ich wizualizacji. Technika dwuwymiarowej chromatografii gazowej wykorzystywana jest coraz powszechniej, między innymi w analizie produktów ropopochodnych, analizie środowiskowej do oznaczania związków toksycznych dla organizmów, w analizie produktów żywnościowych oraz w kryminalistyce. W artykule przedstawiono wybrane przykłady aplikacyjne omawianej techniki.
EN
Two-dimensional gas chromatography is rapidly developing analytical technique, which is characterized by an increased resolving ability and higher sensitivity compared to standard technique of one-dimensional gas chromatography, which allows for a significant reduction in the limit of detection of analytes. This technique is ideally suited for the analysis of complicated samples with complex composition. The paper characterizes the principle of functioning of the two-dimensional gas chromatography, with particular emphasis on the construction of modulators, which are the essence of the system. Presentation of the results and the step of visualization were explained. Two-dimensional gas chromatography technique is increasingly popular, inter alia, in the petroleum products analysis, environmental analysis for the determination toxic compounds to the organisms, in the food products analysis and in the criminology. The article presents some examples of application of the technique.
PL
Przedstawiona analiza wybranych parametrów metrologicznych mikrometrów laserowych stanowi wstęp do dalszych artykułów omawiających zasadę optycznych pomiarów bezdotykowych. Na podstawie pomiarów kontrolnych wybranego mikrometru laserowego omówiono możliwości pomiarowe tych urządzeń oraz wskazano na ograniczenia w zakresie zmniejszania niepewności pomiaru. Pokazano występującą często niezgodność między podawanymi przez producentów rozdzielczościami a rzeczywistymi parametrami.
EN
This analysis of selected properties of metrological laser micrometers is an introduction to further articles in which principles of optical touchless measuring would be discussed. Basing on control measuring of a selected laser micrometer, measuring possibilities of these units have been discussed, also some restrictions concerning limitation of uncertainty of measuring have been indicated. Frequently appearing discrepancy between resolutions, presented by the producers, and real capabilities have been shown.
EN
The second part of this article will discuss mass spectrometer's analyzers and application of high resolution spectrometry to identification and separation of complex mixtures [1]. Today's mass analyzers with resolution to fifth decimal point are quite common and offer unusual ability to analyze complex mixtures without prior separation. Separation techniques are required when low resolution equipment is used. Modern MS analyzers can assess components in complex mixture without prior isolation from the matrix, only limitation is ability to ionize those compounds. Additionally detecting system lowered detection limit of MS to the level of femtograms and for some systems even lower.
PL
W drugiej części niniejszego artykułu charakteryzowane są spektrometryczne analizatory mas i opisywane jest zastosowanie wysokorozdzielczej spektrometrii mas do rozdzielania i identyfikacji składników złożonych mieszanin [1]. Współcześnie analizatory z rozdzielczością określaną piątym miejscem po przecinku są powszechnie stosowane i dają niezwykłą możliwość analizy złożonych mieszanin bez wcześniejszego ich rozdzielania innymi metodami. Jedynym ograniczeniem jest możliwa trudność jonizacji tych składników. Dodatkowo, układy detekcji mają tak małą granicę detekcji, że możliwe jest wykrywanie femtogramowych a nawet mniejszych iości związków chemicznych.
PL
Zwiększanie pionowej rozdzielczości zapisu sejsmicznego, pomimo długiej historii doskonalenia metod przetwarzania danych sejsmicznych, pozostaje jednym z najważniejszych zadań do rozwiązania. Prezentowane są analizy porównawcze paru metod dostępnych obecnie w warsztacie geofizyka przetwarzającego przemysłowo dane sejsmiczne. Prezentowana jest również nowa metoda, od nazwiska autora nazwana HJT, stwarzająca nowe możliwości w porównaniu do technik dotychczas stosowanych.
EN
Inspite of long-time record of developments in seismic data processing, attempts to enhance vertical resolution of recorded seismic data remains one of tasks to be solved. Presented are results of comparative analysis of several methods available today in industrial-level workshop of seismic data processor. Moreover, the new method is being presented, called HJT from the name of its developer. That seems to open new opportunities when comparing it to the other available methods.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki zastosowania opracowanego w INiG sposobu zwiększenia rozdzielczości sejsmicznego pola falowego (patent nr 394446). Efekty realizacji pokazano na dwóch różnych obiektach (z USA i Polski), w odniesieniu do dwóch różnych zadań geologicznych. Celem prezentowanego rozwiązania jest: a) zwiększenie rozdzielczości zapisywanych krzywych pomiarowych, co pozwoli odkrywać znacznie mniejsze obiekty geologiczne; b) eliminacja efektu zaniku energii drgań sprężystych, proporcjonalnego w realiach propagacji drgań do długości przebytej drogi, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie głębokości propagacji fali sejsmicznej. Dotychczas stosowane sposoby, wykorzystując zabiegi o nazwach filtracja (w domenie częstotliwości) oraz dekonwolucja (w domenie czasu), bazowały wyłącznie na zapisach drgań sprężystych dokonywanych na powierzchni ziemi. Zaproponowany sposób rozpoznania ośrodka geologicznego wykorzystuje dodatkowe źródło informacji w postaci krzywych pomiarowych zapisanych w otworach wiertniczych, do określenia niezbędnego zakresu częstotliwości umożliwiających dokładną analizę i opis ośrodka. Aktualnie, niezwykle wygórowane wymagania i wyzwania dotyczące efektywności metody sejsmicznej, związane z nowymi geologicznymi celami poszukiwań (np. złoża niekonwencjonalne typu shale gas i tight gas) spowodowały, iż znane, stosowane dotąd metody przetwarzania sygnałów nie spełniają oczekiwanej roli.
EN
In publication theoretical and practical results of seismic data resolution improvement are presented (Patent No. 394446). Various techniques and technologies have been implemented in geological exploration. One technique commonly referred to as the "seismic method", includes generating vibrations in the earth and recording reflected signals. Generally, attempts to improve the seismic methods for geological exploration have been aimed at increasing the resolution of recorded measuring curves. In particular, filtration (in the frequency domain) and deconvolution (in the time domain) were used and based exclusively on the recordings of elastic vibrations made on the surface of the Earth. Presently, strict requirements and challenges related to the efficiency of the seismic method with new geological targets of exploration (for example, unconventional deposits of shale gas and tight gas) have exposed previously used methods of signal processing/conversion as less effective at locating such targets.
PL
W artykule przedstawiono metodę uzyskania termogramów o wysokiej rozdzielczości wykorzystującą sekwencję termogramów przesuniętych podpikselowo. W artykule została opisana metodologia uzyskiwania termogramów. Opisana został użyta aparatura oraz zbudowane stanowisko do uzyskiwania termogramów. Zaprezentowane zostały wyniki jakie uzyskano przy użyciu zastosowanej metody.
EN
This paper presents a method for obtaining high-resolution thermal images based on thermal images of low resolution. A series of low-resolution images was made using the shifted pixels method. In the paper there are described the most common methods for reconstructing high resolution images from low-resolution images. They use transformations in the frequency domain which combine the discrete Fourier transform coefficients of low-resolution images with the continuous Fourier transform of an unknown high-resolution image. There is described and implemented the reconstruction method that uses transformations in space - iterative back-projection. There was constructed a stand for obtaining thermograms. It contains a thermal imaging camera VarioCAM Head placed on precision guiding devices (rotation stage and linear stage). The real-time controller - cRIO 9022 with software written in LabVIEW 2009 is used for control of turntable motors and a linear displacement system. There are given the results obtained with use of the presented method.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie oraz cechy woltomierza napięcia stałego zbudowanego w oparciu o 22-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy Δ - Ε MCP3550 firmy Microchip. Jak podają dane katalogowe, element ten cechuje się nieliniowością całkową charakterystyki wynoszącą maksymalnie š 6 ppm [3]. Wartość ta została zweryfikowana w trakcie analizy dokładności układu. Do układu przetwornika MCP3550 dobudowano system mikroprocesorowy. wyświetlacz alfanumeryczny LCD, klawiature, wzmacniacz wejściowy, zewnętrzne źródło napięcia odniesienia oraz zasilacz.
EN
The digital voltmeter with 22-bit analog to digital converter MCP3550 type sigma-delta by Microchip is presented in this paper. As it is presented in application note this element is characterized by nonlinearity which equals š6ppm. The value was venfied during the precise analyzes of this circuit. To MCP3550 circuit microprocessor system was built, which is responsible for connecting with LCD display. The amplifier input was used in order to increase input impedance. Battery power was used to eliminate the mistakes of measurements. The measurement averaging method was used to stabilize the final result. Several laboratory tests have been carried out that allow to determine real resolution, precision and nonlinearity of converter. The presented tests have been used to determine usability designed voltage converter.
17
Content available Uzyskiwanie termogramów o wysokiej rozdzielczości
PL
W artykule przedstawiono sposób uzyskania termogramów z kamery wyposażonej w teleobiektyw, pozwalający uzyskać rozdzielczość 16-krotnie większą od standardowego. Korzystając z kamery o matrycy 320x240 pikseli uzyskano termogram o rozdzielczości 1,3 MPix w sposób zbliżony do tworzenia zdjęć typu panorama. Zautomatyzowany pomiar uzyskano przy pomocy precyzyjnej dwuosiowej obrotnicy, na której zainstalowano kamerę. Opracowano aplikację w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem sterownika CompactRIO Real-Time Controller. W artykule przedstawione zostały wyniki działania programu.
EN
The highest-resolution of matrices in thermovision cameras are 0.3 Mpix. One company offers a camera with a resolution of 1280x960 (1.3 megapixel) which was achieved by installing matrix on the micro-positioner. The paper describes how to obtain thermal images from a camera equipped with telephoto field of view 16-fold greater than the standard lens and shows a distortion correction process which exists in the lenses. Using the camera with a matrix of 320x240 pixels there was obtained a thermogram with a 1.3 megapixel camera in a similar way to creation of panorama images. The automated measurement was obtained using a biaxial turntable on which the camera was installed. There was worked out the application in LabVIEW environment with use of a controller CompactRIO Real-Time Controller for controlling stepper motors. The application allows connecting sequences of thermograms. The composed thermograms can be analyzed by the software that come with the camera. The results of the program running are presented in the paper.
18
Content available Wyznaczanie rozdzielczości pomiarów widm Ramana
PL
Opisano parametry wpływające na rozdzielczość pomiarów widm Ramana. Następnie przedstawiono sposób wyznaczania rozdzielczości dla przykładowego układu spektrometru, wykorzystywanego w projekcie badawczym budowy przenośnego spektrometru Ramana. Wyniki analizy przeprowadzonej na podsta-wie prążków występujących w kilku pomierzonych widmach potwierdziły zgodność obliczeń z obserwowaną rozdzielczością pomiarów w przedziale 8,5÷10,5 cm-1.
EN
The Raman phenomenon and its prospective application to chemistry are described in detail in the paper. The parameters that determine the Raman spectra resolution are given. The method for estimation of the Raman spectra resolution with use of an exemplary spectrometer is presented. The method called a Full Width at Half Maximum was applied to determine the spectra resolution. The spectrometer QE65000 by Ocean Optics company is used in a portable Raman spectrometer being under construction. The spectrometer component elements are presented as well. The equations describing the spectra resolution according to the used grating, CCD sensor and input light slit are enclosed The results, obtained for a few selected spectra lines of diamond, silicon and the applied calibrating lamp confirmed the accuracy of the calculated values that belong to a range of 8,5÷10,5 cm-1. The paper shows how the spikes observed in the Raman spectra of selected chemicals were approximated by Lorentz or Gauss functions to find the spike maximum that, in general, can be placed at Raman shift somewhere between the available CCD pixels. It can be concluded that the estimated resolution is close to the value predicted by theoretical considerations and is sufficient for the portable device.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie, budowę oraz właściwości woltomierza cyfrowego w oparciu o 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy AD7731 typu Σ-Δ firmy Analog Devices. Jak podają dane katalogowe element ten cechuje się nieliniowością charakterystyki wynoszącą ±15 ppm [4], co ponad stukrotnie przekracza jego rozdzielczość. Wartość ta została zweryfikowana w trakcie analizy dokładności układu. Do układu przetwornika AD7731 dobudowano system mikroprocesorowy, wyświetlacz graficzny, klawiaturę, wzmacniacz wejściowy, zewnętrzne źródło napięcia odniesienia, optoizolację oraz rozbudowany zasilacz.
EN
The digital voltmeter with 24-bit analog to digital converter AD7731 type Σ-Δ by Analog Devices is presented in this paper. As it is presented in application note this element is characterized by nonlinear-ity which equals ±15ppm [4], that exceeds hundred times its resolution. The value was verified during the precise analyzes of this circuit. To AD7731 circuit microprocessor system was built, which is responsible for changing parameters of AD7731, connecting with display and changing the range of measurement. LSD display was used to present results of measurements, for the user communication with the circuit a simple keyboard was used. The amplifier input was used in order to increase input impedance. The opto-isolation was used to eliminate the mistakes of measurements, but this was connected with extending of the voltage power. The voltmeter makes possible of working on two measurements and makes it possible to change parameters of AD7731. The measurement averaging method was used to stabilize the final result [1]. Several laboratory tests have been carried out that allow to determine real resolution, precision and nonlin-earity of converter. The presented tests have been used to determine usability designed voltage converter.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.