Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolnictwo ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The described research dealt with the viability of insecticidal nematodes contained in the spray liquid flowing through filters used in spraying machines. Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes were used in the research. The liquid was filtered using two filters mounted in spraying machines with 50 and 100 mesh number. Concentration of nematodes in the liquid was: 1 million and 2 million in 1 dm3 water. The liquid flowed at three pressure values: 1x105, 2×105 and 4×105 Pa. Significance of nematodes loss with the following liquid flow was observed: through 50 mesh filter (at pressure 4×105 Pa) and through 100 mesh filter (at all flow pressure values).
PL
Opisano badania nad zmianami przeżywalności owadobójczych nicieni zawartych w cieczy opryskowej przepływającej przez filtry stosowane w opryskiwaczach. Do badań użyto nicieni owadobójczych gatunku Steinernema feltiae. Ciecz filtrowana była za pomocą dwóch filtrów montowanych w rozpylaczach o liczbie mesh 50 i 100. Koncentracja nicieni w cieczy wynosiła: 1 mln i 2 mln sztuk w 1 dm3 wody. Przepływ cieczy odbywał się przy trzech wielkościach ciśnienia: 1x105, 2×105 i 4×105 Pa. Stwierdzono istotność strat nicieni przy przepływie cieczy: przez filtr mesh 50 (przy ciśnieniu 4×105 Pa) i przez filtr mesh 100 (przy wszystkich wartościach ciśnienia przepływu). Wyniki pokazały, że na straty nicieni istotny wpływ miały: numer siatki filtra i ciśnienie cieczy wewnątrz instalacji.
EN
Grasslands, with about 40% coverage of entire Earth’s surface as a source of valuable animal food in situation of still increasing cost of production are in need of special care concerning its performance, conservation and productivity. In times of intensive production and decreasing arable areas and increasing costs of animal production, diversified and quality management is required for grasslands. Highly developed precision farming tools, commonly used in cereals crops, especially remote sensing, allowing nondestructive, fast and accurate monitoring during grow season, can be adopted to grasslands in the framework of organic animal husbandry as well. Aim of this article was attempt to check remote sensing of grassland biomass as precision, high-performance and low-cost substitute of currently developed method with use of handheld biomass meter-herbometer. Research has shown that there is possibility to find mathematical relationship between the NDVI values and the grass height in the pasture.
PL
Pastwiska, stanowiące około 40% pokrycia Ziemi jako źródło wartościowej paszy dla zwierząt hodowlanych w sytuacji rosnących kosztów produkcji wymagają szczególnej uwagi odnośnie ich wydajności i jakości. W obliczu intensywnej produkcji zwierzęcej, zmniejszaniu powierzchni upraw i rosnących kosztów, pastwiska wymagają poszerzonego i wysokiej jakości zarządzania. Wysoce rozwinięte narzędzia rolnictwa precyzyjnego, powszechnie stosowane w uprawach zbożowych, a szczególnie zdalna detekcja, umożliwiająca bezinwazyjny, szybki i dokładny monitoring w czasie sezonu wegetacyjnego, mogą być również zaadaptowane do pastwisk w ramach ekologicznego chowu zwierząt. Celem artykułu była próba sprawdzenia metody teledetekcji biomasy łąkowej jako precyzyjnego, wysokowydajnego i taniego zamiennika obecnie stosowanego sposobu do pomiaru biomasy łąkowej z wykorzystaniem ręcznego herbometru. Badania wykazały, że istnieje możliwość znalezienia zależności matematycznej między wartościami współczynnika NDVI a wysokością trawy na pastwisku.
EN
Mycotoxin contamination of food and feed is a big problem, also with regard to cereal products from organic farming. For that reason screening of mycotoxins occurrence in cereal grains from organic farming after prolonged storage was performed. The work presents monitoring of the contamination of organic spring wheat, spelt, oat, rye and spring barley harvested in 2017, by the most important mycotoxins: deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA), ochratoxin A (OTA), sum of aflatoxins (AFL) and the sum of T-2 and HT-2 toxins after nine months of grain storage in different storage systems. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay ELISA. Concentration of mycotoxins was very diverse and high in relation to OTA in spring barley and rye and in relation to Fusarium toxins (DON, ZEA, T-2/H-T2) despite low moisture of the grains (below 15%). Among analyzed cereals samples, rye was the grain that was the most frequently contaminated with all kinds of mycotoxins.
PL
Zanieczyszczenie żywności i pasz mikotoksynami stanowi duży problem, również w odniesieniu do produktów zbożowych pochodzących z rolnictwa ekologicznego. Z tego powodu przeprowadzono monitoring występowania mikotoksyn w ziarnie zbóż z upraw ekologicznych po dłuższym okresie jego przechowywania. W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń pięciu najważniejszych mikotoksyn: deoksyniwalenolu (DON), zearalenonu (ZEA), ochratoksyny A (OTA), sumy aflatoksyn (AFL) oraz sumy toksyn T-2 i HT- 2 w pszenicy jarej, orkiszu, owsie, życie i jęczmieniu jarym po dziewięciu miesiącach przechowywania ziarna w różnych systemach magazynowych. Zawartość mikotoksyn została określona za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Stężenie mikotoksyn było bardzo zróżnicowane i wysokie w odniesieniu do ochratoksyny A w jęczmienu jarym i życie oraz w odniesieniu do toksyn fuzaryjnych (DON, ZEA, T-2/HT-2), pomimo niskiej wilgotności składowanego ziarna (poniżej 15%). Spośród przebadanych zbóż, próbki żyta były najbardziej zanieczyszczone wszystkimi oznaczanymi mikotoksynami.
EN
The paper presents tests on the pressure agglomeration process of horse manure with the addition of chopped barley straw in order to produce fertilizer granules for fertilizing small crops as part of home grown organic vegetable growing. The granulation process was carried out on a laboratory pelletizer. The experiment was carried out with the dry matter content of chopped barley straw in relation to the total dry mass of the mixture containing a straw and a horse manure, amounting to 0; 16,6; 32,7%. Middle relative humidity of the raw material was 15,2; 23,6; 30,4%. The influence of addition of a chopped barley straw and substrate relative humidity on the selected properties of the obtained granulate was determined.
PL
Opisano badania procesu aglomeracji ciśnieniowej obornika końskiego z dodatkiem sieczki słomy jęczmiennej w celu wytworzenia granulatu nawozowego do nawożenia małych upraw w ramach przydomowej ekologicznej uprawy warzyw. Proces granulacji przeprowadzono w granulatorze laboratoryjnym. Doświadczenie wykonano przy zawartości suchej masy sieczki słomy jęczmiennej w stosunku do całkowitej suchej masy mieszaniny zawierającej słomę i koński nawóz, wynoszącej 0; 16,6; 32,7%. Średnia wilgotność względna surowca wynosiła: 15,2; 23,6; 30,4%. Określono wpływ dodatku zawartości sieczki słomy jęczmiennej i wilgotności względnej substratu na wybrane właściwości otrzymanego granulatu.
EN
The objective of the research was to establish the ranking of the usefulness of winter wheat varieties (Triticum aestivum L.) for cultivation in organic farming, taking into account their competitive ability against weeds, leaf infestation by fungal pathogens and yielding. The study was conducted in the period 2014-2016 in 3 locations in Poland: Experimental Stations of The Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Osiny (Lublin province) and Chwałowice (Masovian province) and private organic farm in Chomentowo (Podlasie province). Twelve winter wheat varieties were sown in a randomized complete block design with four replications. Weed density and their dry matter as well as biometric features of wheat varieties influenced the competitive ability against weeds, such as the height, number of tillers, wheat plant density and dry matter of wheat were assessed at a dough stage. Leaves were scored for infestation rate with fungal pathogens at milky-dough stage. Grain yield and thousand grain weight were estimated after wheat harvest. The results showed that different morphological features and canopy parameters influenced the competitive abilities of the winter wheat varieties tested. A set of varieties with the largest competitive ability and the highest yield: Julius, Skagen, Sailor, Jantarka, Smuga was established as the most suitable for organic agriculture. Muszelka, Banderola, Bamberka and KWS Ozon were characterized by the smallest competitive abilities against weeds. Arkadia, Ostroga and spelt Rokosz were the lowest yielders. For Arkadia variety leaf infestation by pathogens was a factor that limited the yield.
PL
Celem badań była ocena przydatności odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) do uprawy w systemie ekologicznym biorąc pod uwagę ich zdolności konkurencyjne w stosunku do chwastów, podatność na choroby grzybowe i plonowanie. Badania przeprowadzono w latach 2014-2016 w trzech lokalizacjach w Polsce: w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Osinach (woj. lubelskie) i Chwałowicach (woj. mazowieckie) oraz w indywidualnym gospodarstwie ekologicznym w Chomentowie (woj. podlaskie). Dwanaście odmian pszenicy ozimej wysiewano w układzie całkowitej randomizacji w 4 powtórzeniach. Liczebność chwastów i ich sucha masa, jak również cechy biometryczne odmian pszenicy ozimej wpływające na konkurencyjność w stosunku do chwastów: wysokość, rozkrzewienie, obsada roślin i sucha masa części nadziemnych łanu były oceniane w fazie dojrzałości. Plon ziarna i masa tysiąca nasion były określane po zbiorze pszenicy. Wyniki wykazały, że różne cechy morfologiczne i parametry łanu wpływały na zdolności konkurencyjne testowanych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów. Wyróżniono grupę odmian o największej konkurencyjności i plonach: Julius, Skagen, Sailor, Jantarka, Smuga, najbardziej przydatne dla rolnictwa ekologicznego. Odmiany Muszelka, Banderola, Bamberka i KWS Ozon cechowały się najmniejszymi zdolnościami konkurencyjnymi w stosunku do chwastów. Odmiany Arkadia, Ostroga i orkisz Rokosz plonowały na najniższym poziomie. Przyczyną niskich plonów odmiany Arkadia było porażenie liści przez patogeny grzybowe.
EN
Dynamic optimum planning and forecasting of rational combination of agricultural sectors allows to execute transition from traditional to ecological andorganic management at the least costs and risks. The gradation of ecological compatibility of agricultural enterprises is shown in the article. It includes main criteria of the model of balanced development of agricultural manufacture. The efficiency of transition to the highest levels of agriculture ecologization was proved with the use of mathematical programming. The automated model of agricultural manufacture development and easures to increase the level of its ecologization were provided. Presented model is universal and may be applied to any enterprise of the Left-bank Forest steppe zone.
PL
Dynamiczne optymalne planowanie i prognozowanie racjonalnego połączenia sektorów rolniczych pozwala przy najniższych kosztach i ryzyku dokonać przejścia od tradycyjnych form działalności do rolnictwa ekologicznego lub organicznego. Artykuł naświetla kwestię gradacji ekologiczności gospodarstwa rolnego, która obejmuje podstawowe kryteria zrównoważonych modeli rozwoju rolnictwa. Za pomocą programowania matematycznego udowodniono skuteczność zwiększenia poziomu ekologizacji. Przedstawiono zautomatyzowany model rozwoju gospodarstwa rolnego oraz sposoby zwiększenia bezpieczeństwa produkcji. Model jest uniwersalny i może być stosowany w przedsiębiorstwach lasostepu Ukrainy Lewobrzeżnej.
PL
Praca przedstawia ujęcie ekologiczności produktu w odniesieniu od jego jakości, skupiając się na niezbędnych ku określeniu tego terminu w poparciu o aspekty prawne, opiewa w czynniki definiujące jakość produktu ekologicznego wyróżniając je oraz skupia się na ekologiczności jako zagadnieniu jakościowym.
EN
The article presents the approach towards product greenness, in reference to its quality, focusing on essential notions in order to define this term. Based on legal aspects, it tackles the factors defining the quality of an ecological product and distinguishes them. It also concentrates on the greenness as a matter of quality.
PL
Ekstrakty roślinne są źródłem cennych składników, które mogą być wykorzystane w wielu gałęziach przemysłu. Związki bioaktywne wyodrębniane z surowców pochodzenia naturalnego wykazują, oprócz właściwości leczniczych, również potencjał do wzrostu i rozwoju roślin, chroniąc je przed stresem biotycznym i abiotycznym. Zainteresowanie ekstraktami roślinnymi nieustannie wzrasta w związku z tendencjami nowoczesnego rolnictwa, które biorą pod uwagę efektywność, niskie koszty, ale przede wszystkim ochronę środowiska. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono preparatom powstałym na bazie naturalnych substancji i możliwości ich zastosowania w uprawie roślin. Dlatego też poszukuje się surowców, których ekstrakty mogą pełnić funkcję biostymulatorów oraz środków ochrony roślin i mogą być wykorzystane jako komponenty „naturalnych” nawozów.
EN
A review, with 36 refs., of the title compds. and their applications as biostimulators, plant protection agents and natural fertilizers.
EN
A specific objective of this paper was to evaluate a quality of the fruit of individual cultivars Rubus taking into account their usefulness to organic farming. The berry fruits belong to different botanical groups. Type of the fruits is common feature of those fruits. To this fruit group belongo: raspberry (Rubus idaeus), tayberry (Rubus fruticosus x Rubus idaeus), black raspberry (Rubus occidentalis L.), malina kanadyjska (Rubus canadensis), jeżyna bezkolcowa (Rubus fruticosus). The berry fruits contain a lot of bioactive compounds, which are well known as antioxidants. Those compounds belong mostly to polyphenols group. Polyphenols are characterized by a potent antioxidant and anticancer properties. The experimental material was composed of the fruits of individual cultivars Rubus obtained from Polish Academy of Sciences Botanical Garden, Center for Biological Diversity Conservation in Powsin. The content of dry matter, vitamin C and polyphenols was measured in fruits. The obtained results showed that the cultivar has an impact on the nutritional value and the content of bioactive compounds in the berry fruit. The highest contents of dry matter, total flavonoids and anthocyanins were found in black raspberry fruit. Rubus canadensis fruit contained the highest content of vitamin C. The highest content of total polyphenols was observed in fruits of Rubus idaeus. In contrast, the highest content of total phenolic acids and quercetin was found in tayberry fruit. In conclusion, berry fruits can be used as good sources of antioxidants in diet and may have relevance in the prevention of diseases in which free radicals are implicated. They are easy in cultivation and can be recommended to organic cultivation.
PL
Celem tego badania była ocena jakościowa owoców różnych gatunków Rubus we względu na ich przydatność do upraw ekologicznych. Owoce jagodowe należą do różnych grup botanicznych. Ich wspólną cechą jest rodzaj owoców. Do tej grupy owoców należą: malina, malinojeżyna, czarna malina, jeżyna kanadyjska, jeżyna zwyczajna, jeżyna bezkolcowa. Owoce jagodowe zawierają duże ilości związków biologicznie czynnych o charakterze antyoksydacyjnym, zwłaszcza polifenoli. Polifenole wykazują właściwości przeciwnowotworowe. Materiał do badań stanowiły owoce poszczególnych gatunków Rubus. Owoce były analizowane pod kątem zawartości suchej masy, witaminy C i polifenoli. Uzyskane wyniki wykazały, że gatunek ma wpływ na wartość odżywczą i zawartość związków bioaktywnych w owocach jagodowych. Najwyższą zawartość suchej masy, flawonoidów ogółem i antocyjanów stwierdzono w owocach maliny czarnej. Owoce jeżyny kanadyjskiej zawierały największą zawartość witaminy C. Najwyższą zawartość polifenoli ogółem zaobserwowano w owocach jeżyny zwyczajnej. Natomiast w owocach malinojeżyny stwierdzono najwyższą zawartość kwasów fenolowych ogółem i kwercetyny. Podsumowując, owoce jagodowe mogą stanowić dobre źródło przeciwutleniaczy w diecie i mogą zapobiegać chorobom powodowanym przez wolne rodniki. Omówione krzewy owoców jagodowych są łatwe w uprawie i mogą być hodowane w systemie rolnictwa ekologicznego.
EN
Intensification of agriculture is one of the threats to the environment. Large amounts of applied mineral fertilizers and chemical plant protection products cause soil pollution, as well as pollution of surface and ground waters. Some of the harmful substances get into the human digestive tract through plants and animals. Therefore, more and more people introduce organic food into the menu in the care of health and safety. Organic farming is both safe for the environment and it allows the production of food, which is free of impurities (residues of plant protection products).Consumers are increasingly demanding for quality food, so sale of organic products continues to increase. The aim of this study was to select and prioritize criteria of the decision-making process related to the selection of organic food on the example of vegetables and fruits with the use of the Analytic Hierarchy Process (AHP). For the purpose of the study, 20 consumers were surveyed to purchase organic food. They determined specific criteria that have (in their belief) a significant impact on the decision to purchase organic vegetables and fruits. Researches have shown that during the selection of organic food, consumers pay a lot of attention to the look and taste of the purchased products.
PL
Intensyfikacja rolnictwa jest jednym z zagrożeń dla środowiska. Duże ilości stosowanych nawozów mineralnych i chemiczne środki ochrony roślin powodują zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Część substancji szkodliwych poprzez rośliny i zwierzęta dostaje się do ludzkiego przewodu pokarmowego. Dlatego też coraz więcej osób w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wprowadza do jadłospisu żywność pochodzącą z produkcji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne jest bezpieczne zarówno dla środowiska jak również pozwala na wytwarzanie żywności pozbawionej zanieczyszczeń (pozostałości środków ochrony roślin). Konsumenci są coraz bardziej wymagający, dlatego też sprzedaż ekologicznych produktów żywnościowych wciąż wzrasta. Celem pracy była selekcja i hierarchizacja kryteriów procesu decyzyjnego wyboru żywności ekologicznej na przykładzie warzyw i owoców z wykorzystaniem metody Analitycznej Hierarchizacji Procesu (Analytic Hierarchy Process - AHP). Dla zrealizowania celu pracy przeprowadzono badania wśród 20 konsumentów, którzy dokonują zakupu żywności ekologicznej. Określali oni kryteria szczegółowe, które ich zdaniem mają istotny wpływ na decyzję zakupu ekologicznych owoców i warzyw. Badania wykazały, że konsumenci podczas wyboru żywności ekologicznej zwracają dużą uwagę na wygląd i smak kupowanych produktów.
PL
Celem artykułu było przedstawienie i ocena stanu oraz perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w porównaniu z sytuacją w Niemczech. Korzystano z danych wtórnych pochodzących z ogólnopolskich raportów polskich i niemieckich, które dotyczyły lat 2011-2014 oraz dostępnych fragmentarycznych danych z lat późniejszych.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 can be used in the protection of organic crops. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States vary widely. The paper presents data collected in 2017. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of products containing plant oils to protect organic crops has been approved in Germany, the Czech Republic and Luxembourg. No products containing plant oils are approved for use in organic farming in Croatia, Lithuania, Poland and United Kingdom. Pinole and rapeseed oil have the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Plant oils most frequently registered in the products approved for use in organic farming include rapeseed oil, mint oil and orange oil. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. W artykule zaprezentowano dane zebrane w roku 2017. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej środków zawierających oleje roślinne dopuszczonych jest w Niemczech, Czechach oraz Luksemburgu. W Chorwacji, Litwie, Polsce i Wielkiej Brytanii brak jest środków zawierających oleje roślinne dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych. Olejki pozyskiwane z sosny i olej rzepakowy posiadają najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Oleje roślinne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to olej rzepakowy, olejek miętowy i olejek pomarańczowy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
EN
These studies are based on a field experiment carried out in the years 2011-2016 at RZD IUNG-PIB in Grabów. The experiment consisted of three crop rotations differing with respect to leguminous crops included in these rotation, reflecting three different types of ecological (organic) farms. Crop rotation A, representing a dairy farm, consisted of: maize - cerealpulse mixture (undersown with grass-red clover) - grass-red clover ley (year I) - grass-red clover ley (year II) - winter wheat. Crop rotation B, representing a pig farm, included: maize - spring barley - cereal-pulse mixture - pea - winter wheat. Crop rotation C, representing a farm without livestock, consisted of: maize - cereal mixture - spring wheat (undersown with red clover) - red clover - winter wheat. The objective of this study was to assess the presented crop rotations with respect to their productivity and effects on yields of particular crops and basic soil fertility indicators. Among the compared rotations the highest productivity in terms of cereal units was obtained in the case of crop rotation A representing the dairy farming system, and the lowest productivity in the case of rotation B representing the livestock (pig) farming system. During the 6-year experimental period no significant differences were found between the compared rotations with respect to phosphorus content in the soil. Potassium contents in the soil of rotations A and C were lower than in rotation B. The compared ecological farming systems had minor effects on soil microbial activity indicators. Dehydrogenase activity and glomalin contents were lowest while hot water extracted C was highest in the soil of rotation B as compared to the soil of rotations A and C.
PL
Badania polowe prowadzono w latach 2011-2016 w RZD IUNG - PIB w Grabowie. Schemat doświadczenia uwzględniał trzy zmianowania zawierające wybrane gatunki roślin bobowatych. Oceniane zmianowania reprezentowały jednocześnie różne typy gospodarstw ekologicznych. Zmianowanie A - odpowiadające modelowi gospodarstwa mlecznego: kukurydza ++ - mieszanka zbożowo - strączkowa + wsiewka - koniczyna czerwona +trawa I rok - koniczyna czerwona +trawa II rok - pszenica ozima. Zmianowanie B - reprezentujące model gospodarstwa z chowem trzody: kukurydza ++ - jęczmień jary - mieszanka zbożowo-strączkowa - groch - pszenica ozima. Zmianowanie C - reprezentujące model gospodarstwa bezinwentarzowego: kukurydza ++ - mieszanka zbożowa - pszenica jara + wsiewka - koniczyna czerwona - pszenica ozima. Celem badań była ocena zmianowań reprezentujących różne typy gospodarstw ekologicznych obejmująca: plonowanie roślin, produkcyjność zmianowań oraz podstawowe wskaźniki żyzności gleb. Spośród porównywanych zmianowań największą wydajność w jednostkach zbożowych uzyskano w zmianowaniu A reprezentującym model gospodarstwa mlecznego, a najmniejszą w zmianowaniu B odpowiadającym modelowi gospodarstwa z chowem trzody chlewnej. W okresie 6 lat badań we wszystkich ocenianych zmianowaniach nie stwierdzono istotnych zmian zasobności gleb w fosfor. W glebie zmianowania A i C odnotowano największy spadek zawartości potasu. Porównywane sposoby gospodarowania w niewielkim stopniu wpływały na wskaźniki aktywności mikrobiologicznej. W glebie zmianowania B w porównaniu do pozostałych zmianowań stwierdzono najmniejszą aktywność dehydrogenazy, największą ilość C org. w ekstraktach gorącą wodą oraz najmniejszą zawartość glomalin.
EN
The aim of the study was to perform a quantitative and qualitative analysis of epigeic beetles assemblages of family Carabidae recorded in different crops within Norfolk crop rotation managed organically. Collecting of arthropods was made using soil traps in 2014-2016, at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located in Kamieniec Wrocławski. In both sites the lowest number and the lowest species diversity of ground beetles was observed in potato crop. In remaining crops beetles were relatively abundant and numerous species were identified. On the basis of the results it may be assumed that organic management within Norfolk crop rotation creates favorable conditions for the development of studied organisms, and as a consequence increases their number, thus contributing to the increase in biological diversity of agroecosystems.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań epigeicznych chrząszczy z rodziny Carabidae występujących w różnych uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metodą ekologiczną. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w latach 2014-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu lokalizacjach najmniejszą liczebność i zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy odnotowano w uprawie ziemniaka. W pozostałych uprawach biegacze występowały stosunkowo licznie i w dużej liczbie gatunków. Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że zastosowanie płodozmianu typu norfolskiego, w warunkach gospodarowania ekologicznego, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju badanych organizmów, a w konsekwencji zwiększa ich liczebność i przyczynia się do zwiększenia różnorodności biologicznej agrocenoz.
EN
The aim of the research conducted in an organic field was to assess the productivity and composition of the sward renewed with the method of full tillage after ploughing and top soil loosening to the depth of 5 cm using a compact harrow. In addition, the studies verified the suitability for renovation of two commercial original legume-grass mixtures. The field experiment was carried out in the years 2013-2016 at the Agricultural Experimental Station of IUNG-PIB in Grabów (Mazowickie voivodeship, Poland) on lessive soil formed on light loam. The experimental factors were: two ways of grassland renovation: A - after ploughing, and B - after loosening the topsoil to the depth of 5 cm using a compact harrow and three legume-grass mixtures. Two of these mixtures are available on the market (Krasula + 3,5 kg white clover, Cent 4) while the third one is original. Due to the higher dry matter yields and feed taken by cows under the conditions of the research, the simplified method which involves loosening the topsoil to the depth of 5 cm by a compact harrow was found to be better for grassland renovation (treatment B) than ploughing (treatment A). Among the compared mixtures, Cent 4 yielded the lowest. To be used for grassland renovation, multi-species mixtures should include alfalfa, red clover, and orchard grass in their composition.
PL
Celem badań przeprowadzonych na polu ekologicznym była ocena produktywności i składu gatunkowego runi odnowionej metodą pełnej uprawy roli po orce i po powierzchniowym spulchnieniu gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową. Ponadto w badaniach weryfikowano przydatność do renowacji dwóch mieszanek bobowato-trawiastych dostępnych w handlu i mieszanki autorskiej. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnych IUNG-PIB Grabów (woj. mazowieckie), na glebie płowej wytworzonej na glinie lekkiej (pgl. gl). Czynnikami doświadczenia były: dwa sposoby renowacji użytku zielonego: A - po orce i B - po powierzchniowym wzruszeniu gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową, oraz trzy mieszanki bobowato-trawiaste. Dwie z nich dostępne w handlu (Krasula + 3,5 kg koniczyny białej, Cent 4) i mieszanka autorska. Ze względu na wyższe plony suchej masy i paszy pobranej przez krowy w warunkach badań lepszym sposobem renowacji użytku zielonego okazała się uproszczona metoda polegająca na powierzchniowym wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową (obiekt B) niż orka (obiekt A). Spośród porównywanych mieszanek najsłabiej plonowała mieszanka Cent 4. Mieszanki wielogatunkowe stosowane do renowacji użytku zielonego powinny zawierać w składzie lucernę siewną lub mieszańcową i koniczynę łąkową oraz kupkówkę pospolitą.
EN
The interest in organic farming, due to the increasing demand for food free of residues of plant protection chemicals, mineral fertilizers and heavy metals, is getting bigger and bigger. However, it should be remembered that in addition to avoiding the use of chemical methods for plant protection and care, as well as growth stimulators and antibiotics in animal breeding, it is also important to reduce the negative effects on the natural environment. Therefore, the use of energyefficient machines, which additionally do not pollute the environment excessively, is one of the elements of organic farming. In recent years, the issue of reducing nitrogen oxides and particulate solids emitted by engines in agricultural tractors is considered more and more rigorously. The aim of this study was to analyze motor agricultural machines used in farms in Krotoszyn County in terms of exhaust emission standards. The researches covered 30 randomly selected farms, in which 12 agricultural tractors were used. Analysis of the results showed that the majority of tractors used in agriculture in Krotoszyn County do not meet any exhaust emission standards and that these machines are obsolete.
PL
Zainteresowanie rolnictwem ekologicznym, dzięki coraz większemu popytowi na żywność wolną od pozostałości środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i metali ciężkich jest coraz większe. Należy jednak pamiętać, ze poza unikaniem stosowania chemicznych metod ochrony i pielęgnacji roślin oraz stymulatorów wzrostu i antybiotyków przy chowie zwierząt, ważne jest również ograniczenie wywierania negatywnych skutków na środowisko naturalne. Dlatego jednym z elementów rolnictwa ekologicznego jest stosowanie energooszczędnych maszyn, które dodatkowo nie zanieczyszczają nadmiernie środowiska. W ostatnich latach coraz bardziej rygorystycznie podchodzi się do kwestii ograniczania tlenków azotu i cząstek stałych emitowanych przez silniki w ciągnikach rolniczych. Celem pracy była analiza silnikowych maszyn rolniczych użytkowanych w gospodarstwach rolnych powiatu krotoszyńskiego pod kątem norm emisji spalin. Badaniami objęto losowo wybranych 30 gospodarstw rolnych, w których użytkuje się 112 ciągników rolniczych. Analiza wyników wykazała, że większość ciągników w badanych gospodarstwach nie spełnia żadnych norm emisji spalin i są to maszyny przestarzałe.
EN
Soil and some plant products are still found to be contaminated by DDT residues or metabolites 30 years after its total ban. In order to ensure high quality of organic products and their compliance with the EU rules, following a monitoring carried out to assess DDT and its metabolites residues level in different soils, we started a research program to test some methods of soil remediation, using fungal and bacteria consortia in association with Cucurbita pepo L. var. Zucchini - giromontiina plants. Results of the monitoring program showed that about 80% of the soil samples collected from eight Voivodeships contained DDT residues. The consortia utilized in the bioremediation trials showed to favor DDT uptake by the plants and its translocation to above ground organs. Rhizoremediation strategy seems thus to better sustain the uptake and accumulation of DDT residues by plants.
PL
Gleba i niektóre produkty roślinne nadal mogą być zanieczyszczone pozostałościami lub metabolitami DDT po upływie 30 lat od całkowitego zakazu jego stosowania. Aby zapewnić wysoką jakość produktów ekologicznych i ich zgodność z przepisami UE, po przeprowadzeniu monitoringu w celu oceny zawartości pozostałości DDT i jej metabolitów w różnych glebach, rozpoczęliśmy program badawczy w celu przetestowania niektórych metod ich ekstrakcji z gleby przy zastosowaniu konsorcjów mikroorganizmów (bakterie i grzyby mikoryzowe) w połączeniu z uprawą roślin cukinii odm. Soraya. Wyniki monitoringu wykazały, że około 80% próbek gleby pobranych na terenie ośmiu województw zawierało pozostałości DDT. Konsorcja mikroorganizmów wykorzystywane w próbach bioremediacyjnych wykazały korzystny wpływ na pobieranie DDT przez rośliny i ich przemieszczanie się do części nadziemnych. Strategia rizomediacji wydaje się wspomagać pobieranie i akumulację pozostałości DDT przez rośliny.
PL
Celem badań było sprawdzenie wiedzy mieszkańców wsi na temat roli zadrzewień śródpolnych w kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Badania ankietowe przeprowadzono na przypadkowo wybranej grupie mieszkańców wsi w gminie Lubaczów. Zdecydowana większość (50% badanych) wyraża opinię, że obecność zadrzewień powoduje wzrost plonów z wyłączeniem pasa bezpośrednio przylegającego do nich. Blisko połowa ankietowanych (47%) jest przekonana o pozytywnym oddziaływaniu tych wysp środowiskowych na mikroklimat rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Najczęściej dostrzeganymi funkcjami ochronnymi zadrzewień śródpolnych są: obniżanie prędkości wiatru (wskazana przez 40% badanych), wzrost różnorodności biologicznej (30%) oraz ochrona gleb terenów przyległych (30%). Uwagę zwraca bardzo wysoki odsetek badanych (34%), którzy nie potrafią wskazać funkcji, jaką pełnią te zbiorowiska roślinne. Głównym źródłem wiedzy o zadrzewieniach śródpolnych wskazanym przez ankietowanych (39%) są własne obserwacje i doświadczenia. W pracy wykazano istotny statystycznie związek między występowaniem zadrzewień w danej okolicy a wiedzą jej mieszkańców na temat roli tej roślinności w kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na ogół mieszkańcy terenów obfitujących w zadrzewienia wykazywali się większą wiedzą. Da się natomiast zauważyć stosunkowo mały wpływ edukacji na stan tej wiedzy. Jeżeli wiedza mieszkańców wsi na temat pozytywnego oddziaływania zadrzewień śródpolnych na rolniczą przestrzeń produkcyjną nie będzie większa, to nadal, zamiast utrzymywać istniejące wyspy środowiskowe i zakładać nowe, rolnicy będą raczej skłonni do ich likwidowania w celu usprawnienia prac agrotechnicznych i zwiększenia areału upraw.
EN
The study was designed to assess the knowledge of rural populations related to the importance of mid-field woodlots for the properties of farming lands. A survey was conducted among randomly selected group of rural residents of the Lubaczów Municipality. A significant majority, i.e. over half of the respondents, believe that presence of woodlots leads to increase in crop yield, except in the area adjoining the woodlots. Likewise, nearly half of the respondents (47%) are convinced woodlots favourably affect the microclimate of farming lands. The most commonly recognized protective functions of woodlots include: decrease in wind speed (indicated by 40% of the subjects), increase in biodiversity (30%) and protection of soils in adjoining areas (30%). Notably, the findings show a very high percentage (34%) of those who are unable to name the role of woodlots. The main sources of knowledge related to woodlots reported by the respondents (39%) include their own observations and experience. The study shows a statistically significant relation between the presence of woodlots in an area and the relevant population’s awareness of their role for the properties of the farm land. Generally, those living in areas with numerous woodlots presented with better knowledge. On the other hand, education seems to have little impact on the state of knowledge. If the awareness of the positive effects of woodlots among rural populations is not higher, then rather than sustain the existing and establish new clusters of vegetation farmers will be more inclined to eliminate them in order to facilitate agrotechnical works and increase the area designated for crops cultivation.
19
EN
Agricultural biodiversity should be considered as a key resource and the most important human heritage. Biodiversity of farm animals and plants gives the foundation to food production that ensures the existence and future of contemporary civilizations. Rapid economic development, unfortunately, does not facilitate the preservation of biodiversity and organisms characterised by many desirable properties and features are perishing. Economic progress forces humans to abandon traditional, safe and more varied species, and to switch to monocultures and those non-native to specific habitats, but which are more productive. In this way mankind had lost forever a large part of this living deposit of the past times, and this process continues. Probably, in some cases, this results simply from the pure ignorance of local keepers concerning traditional varieties and breeds. Therefore, it is worth promoting and encouraging the efforts of both individuals and institutions in terms of a better understanding of this subject, and to seek support in the interests of present and future mankind.
PL
Bioróżnorodność rolną należy traktować jako podstawowy zasób i najważniejsze dziedzictwo ludzkości. Na zróżnicowaniu biologicznym hodowanych zwierząt i roślin opiera się produkcja żywności zapewniająca byt i przyszłość współczesnym cywilizacjom. Gwałtowny rozwój gospodarczy niestety nie sprzyja utrzymywaniu bogactwa form. Znikają zatem organizmy kryjące w sobie wiele pożądanych właściwości i cech. Progres ekonomiczny zmusza do porzucania tradycyjnych, bezpiecznych i bardziej zróżnicowanych gatunków na rzecz ujednoliconych i obcych danemu miejscu, ale bardziej wydajnych. W ten sposób bezpowrotnie ludzkość utraciła już sporą część tego żywego depozytu przeszłości i wyzbywa się go nadal. Prawdopodobnie, w niektórych wypadkach, wynika to po prostu ze zwykłej niewiedzy depozytariuszy lokalnych i tradycyjnych odmian czy ras. Warto zatem propagować i promować wysiłki zarówno ludzi jak i instytucji zmierzające do pogłębienia wiedzy na ten temat oraz szukania wsparcia w interesie dzisiejszego i przyszłego człowieka.
EN
The aim of this study was to evaluate the yielding of selected quality varieties of winter wheat grown in organic farming in different regions of Poland. The field trials were performed in the years 2014-2015. The analyses included grain yield, its structure, nitrogen nutritional status and presence and intensity of fungal diseases. The results showed that, regardless of locality, Sailor, KWS Ozon and Muszelka gave the largest and the most stable yields. The mass of 1000 grains was the main factor responsible for this. Arkadia, Ostroga and spelt wheat Rokosz varieties gave the smallest yields. There was a lack of correlation between the yields and the nitrogen nutritional status of tested varieties. The results indicate the need to develop new critical nitrogen concentrations better tailored to the specifics of organic farming.
PL
W latach 2014 - 2015 przeprowadzono badania polowe, których celem była ocena plonowania wybranych jakościowych odmian pszenicy ozimej uprawianych w gospodarstwach ekologicznych w różnych rejonach kraju. Zakres badań obejmował plon ziarna i cechy jego struktury, stan odżywienia roślin w azot oraz występowanie i nasilenie chorób grzybowych. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie niezależnie od warunków siedliskowych odmian, które charakteryzowały się dużymi i stabilnymi w latach plonami ziarna, były to: Sailor, KWS Ozon, Muszelka. Cechą charakterystyczną struktury plonu decydującą o większej wydajności w tej grupie była głównie masa 1000 ziaren. Do grupy odmian o najmniejszej wydajności zaliczono odmiany: Arkadia, Ostroga oraz pszenicy orkisz Rokosz. Stwierdzono brak zależność pomiędzy uzyskanymi plonami a stanem odżywienia badanych odmian w azot. Wynik ten wskazuje na potrzebę wypracowania w warunkach produkcji ekologicznej nowych zawartości krytycznych azotu lepiej dopasowanych do specyfiki tego systemu.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.