Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling bearing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the results of studies on the impact of a combined load of a radial cylindrical roller bearing for its predicted fatigue life. The distributions of maximum equivalent subsurface stresses and their depths, necessary during calculations of fatigue life, were determined using the finite element method, using the basic package of the ANSYS program. The calculations took into account the geometrical parameters of the bearing, including radial clearance and the shape of the rolling elements generators. The calculation results showed that the axial load of the radial cylindrical roller bearing and the tilt of the rollers associated with its operation reduces fatigue life. The obtained results were compared with the results of calculations according to the SKF catalogue method, obtaining satisfactory compliance.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu złożonego obciążenia promieniowego łożyska walcowego na jego prognozowaną trwałość zmęczeniową. Rozkłady maksymalnych zastępczych naprężeń podpowierzchniowych oraz głębokości ich występowania, niezbędne podczas obliczeń trwałości zmęczeniowej, określono za pomocą metody elementów skończonych, z wykorzystaniem pakietu podstawowego programu ANSYS. W obliczeniach uwzględniono geometryczne parametry łożyska, w tym luz promieniowy i kształt tworzących elementów tocznych. Wyniki obliczeń wykazały, że obciążenie osiowe promieniowego łożyska walcowego i przechylenie wałeczków towarzyszące jego działaniu powoduje zmniejszenie trwałości zmęczeniowej. Otrzymane wyniki porównano z wynikami obliczeń według katalogowej metody firmy SKF, otrzymując zadowalającą zgodność.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami lotniczych zespołów wirnikowych, a w szczególności ich łożysk tocznych i elementów przekładni zębatych. Opisano również podstawy teoretyczne badań i analizy zjawisk rezonansowych, identyfikowanych przy pomocy metod diagnostycznych FAM-C i FDM-A. Metody te oparte są na analizie modulacji napięcia wyjściowego prądnic i zapewniają monitorowanie zjawisk dynamicznych wszystkich podzespołów występujących w lotniczym zespole napędowym.
EN
The article presents the issues related to the research of aerodynamic rotor assemblies, in particular their rolling bearings and toothed gear components. The theoretical foundations of research and analysis of resonance phenomena, identified using the FAM-C and FDM-A diagnostic methods are also described. These methods are based on the analysis of generator output voltage modulation and provide monitoring of dynamic phenomena of all components found in the aviation power unit.
3
Content available remote Zabezpieczenie drganiowe łożyskowań silników elektrycznych
PL
Awaria łożyska w silniku elektrycznym może mieć różne skutki. W najlepszym przypadku będzie konieczna wymiana tylko samego łożyska. Jest tu mowa o awarii łożyska, a nie o planowanej wymianie łożyska wskutek wyników prowadzonego monitoringu stanu łożyska. Chociaż często zdarzają się awarie łożysk niewynikające ze złego stanu łożyska, lecz z innych przyczyn, co będzie zobrazowane przykładami awarii w dalszej części artykułu. W najgorszym przypadku awaria łożyska może prowadzić do zniszczenia łożyska, elementów łożyskowania i zatarcia wirnika o stojan.
EN
The paper presents result of the research on influence of internal radial clearance in radial cylindrical roller bearing on its fatigue durability. By solving the Boussinesq problem for the elastic half-space and finite elements method, stress distributions were determined, necessary to estimate predicted fatigue life of the bearing. The calculations took into account geometrical parameters of the bearing: its radial clearance and shape of rolling parts. Predicted radical clearance was computed by using the Lundberg and Palmgren model. ANSYS program allowed to introduce the analysis of von Mises stress distribution in any plane of cooperating components. The outcome revealed, radial cylindrical roller bearing will have highest endurance with slight radial clearance.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wewnętrznego luzu promieniowego w promieniowym łożysku walcowym na jego prognozowaną trwałość zmęczeniową. Wykorzystując zagadnienie Boussinesqa dla półprzestrzeni sprężystej i metodę elementów skończonych, określono rozkłady naprężeń podpowierzchniowych niezbędne do oszacowania prognozowanej trwałości zmęczeniowej łożyska. W obliczeniach uwzględniono geometryczne parametry łożyska: jego luz promieniowy i kształt części tocznych. Do określenia wartości luzu promieniowego wykorzystano model Lundberga i Palmgrena. Zastosowanie programu ANSYS pozwoliło na przeprowadzenie analizy rozkładu naprężeń von Misesa w dowolnej płaszczyźnie współpracujących ze sobą elementów tocznych łożyska. Analiza obliczeń wykazała, że promieniowe łożysko walcowe będzie miało najwyższą wytrzymałość z niewielkim luzem promieniowym.
EN
The article presents the currently valid regulations concerning axle boxes, bearings and greases for running gear systems of rail vehicles in the aspect of operational safety, running in the domestic and cross-border traffic. The article deals with the significant problems regarding the approval process of individual components, i.e. bearing greases, bearings and axle boxes. The new European standards are an important guarantor of the comprehensive safety of wheelsets and running gear systems of railway vehicles. This article deals with rolling bearings greases used in the country.
PL
W artykule przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące maźnic, łożysk oraz smarów dla układów biegowych pojazdów szynowych w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, kursującym w ruchu krajowym oraz transgranicznym. Artykuł porusza istotne problemy dotyczące procesu homologacji poszczególnych elementów tzn. smarów łożyskowych, łożysk oraz maźnic. Nowe normy europejskie są istotnym gwarantem kompleksowego bezpieczeństwa zestawów kołowych oraz układów biegowych pojazdów szynowych. W tym artykule zajęto się smarami do łożysk tocznych, używanymi w kraju.
PL
Powszechnie wiadomo, że na niezawodną pracę i dużą trwałość łożysk tocznych ważny wpływ mają prawidłowy montaż i właściwa obsługa polegająca na dosmarowywaniu odpowiednim gatunkiem smaru pozbawionym zanieczyszczeń, usuwaniem nadmiaru zużytego smaru, okresową wymianą całości smaru z łożysk na nowy.
7
Content available remote Badania porównawcze wybranych systemów pomiarowych drgań łożysk tocznych
PL
Producenci łożysk tocznych mają własne systemy kontroli drgań łożysk, składające się z kilku kluczowych podzespołów. Chociaż zasada działania tych systemów jest taka sama, różnią się one od siebie niektórymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, z kolei rodzaj zastosowanej konstrukcji ma wpływ na dokładność pomiaru drgań łożyska tocznego.
EN
Roller bearing manufacturers have individual bearing vibration monitoring systems, consisting of several key components. Despite the fact that the principle of operation of these systems is the same, they differ from each other with some constructional solutions, whereas the type of construction used has an impact on the accuracy of measuring vibrations of a rolling bearing.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie metody elementów skończonych (MES) w badaniu łożysk tocznych. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych na modelu najbardziej zbliżonym do rzeczywistej konstrukcji elementów łożyska tocznego w warunkach jego pracy. Obliczenia wykonano, stosując profesjonalny pakiet ANSYS.
EN
The paper presents the application of FEM in the research of rolling bearings. The exemplary results of numerical calculations are presented on the model closest to the real design of rolling bearing elements in the operating conditions. Presented modeling integral part of the contact zone reinforcement using MES, professional package ANSYS.
EN
There are several methods of automotive diagnostics used in services to detect a large variety of faults and damages of various parts of engines of internal combustion. Undoubtedly, they are effective, but they are simply unable to find all types of mechanical faults occurring during the operation. This is the reason why authors of this paper tried to use a special tool, which has been proven for years for detecting faults of rolling element bearing in rotating machinery. During their research, the authors tried to find valuable results by measuring vibration of various parts of engines. Three items were tested, a Diesel engine and two Otto motors. A large number of measurements have been taken at various speed, at different points, in different directions, with different parameter setup, etc. However, there was one setup which has been applied to all three engines. It is the measurement setup of vibration velocity, in the frequency range of 2 Hz-300 Hz. Valuable consequences have been found regarding the clogging of the air filters and the exhaust systems. As a conclusion the authors expressed their opinion, that, apart from the traditional diagnostic methods used in services, vibration measurements can also be useful, especially for detecting faults of rolling element bearings.
EN
The article presents research methods of rolling bearing vibration level measurement and evaluation of vibration measurement capability of Anderon meter STPPD developed at the Kielce University of Technology. In order to assess the measuring ability of Anderon meter STPPD comparative studies were performed. In these studies the noise tester MVH900 SKF - a standard instrument for measuring vibration, was adopted as a professional device. Analysis of the test results allow to reliably assess that both devices have comparable measurement capabilities.
PL
W artykule przedstawiono metody badań poziomu drgań generowanych przez łożyska toczne oraz dokonano oceny zdolności pomiarowych stanowiska badawczego Anderometr STPPD opracowanego na Politechnice Świętokrzyskiej. W celu oceny zdolności pomiarowych Anderometru STPPD zostały przeprowadzone badania porównawcze. W badaniach tych za przyrząd wzorcowy przyjęto profesjonalne urządzenie do pomiaru drgań: noise tester MVH900 firmy SKF. Analiza wyników badań pozwoliła stwierdzić, że oba urządzenia dysponują porównywalnymi możliwościami pomiarowymi.
EN
The article discusses the design and principles of operation of three diagnostic testers constructed by the authors of this study, intended for three, different aircraft propulsion units. These design have one common way of processing the original diagnostic signal - they use one FAM-C method. This method is based on natural processing of the rotational speed fluctuations of individual kinematic cells of the propulsion unit, by the on-board generator into frequency modulations. The method, thanks to its properties, is extremely beneficial for the automatic digital diagnostic processing. The tester can be connected at any, convenient for the crew, location of the power grid, away from dangerous zones of the aircraft.
PL
W artykule omówiono konstrukcję i zasadę działania trzech testerów diagnostycznych skonstruowanych przez autorów niniejszego opracowania przeznaczonych do trzech różnych lotniczych zespołów napędowych. Konstrukcje te łączy jeden wspólny sposób przetwarzania pierwotnego sygnału diagnostycznego - wykorzystują one metodę FAM-C. Metoda ta bazuje na naturalnym przetwarzaniu wahań prędkości obrotowej poszczególnych ogniw kinematycznych zespołu napędowego przez prądnicę pokładową na modulacje częstotliwości. Metoda dzięki swym szczególnym właściwościom jest wyjątkowo korzystna dla cyfrowego automatycznego przetwarzania diagnostycznego. Tester może być przyłączony w dowolnym, dogodnym dla obsługi miejscu sieci elektroenergetycznej, z daleka od niebezpiecznych stref statku powietrznego.
EN
An automatic fault diagnosis method for rolling bearing is proposed in this paper. Partially ensemble empirical mode decomposition (PEEMD) is developed to solve the problem of mode mixing existing in empirical mode decomposition. Compared with the ensemble empirical mode decomposition, PEEMD generates much more accurate intrinsic mode functions (IMFs) and the decomposing results are complete and orthogonal. Therefore, PEEMD is utilized to preprocess the vibration signals of rolling bearing. Moreover, the features in time, frequency domains of IMFs and ones of original data in time–frequency domain are extracted to reflect the change of fault information. To avoid the high dimension of features, Laplacian score for feature selection is utilized to sort the initial features according to their significances. The pattern recognition method, variable predictive model-based class discrimination (VPMCD) is introduced to achieve an automatic fault diagnosis. Finally, the proposed fault diagnosis method for rolling bearing is applied to analyze the experimental data and the result indicates that the proposed method can effectively diagnose the fault categories and severities of rolling bearings.
PL
Dobór, montaż i smarowanie łożyska są podstawowymi warunkami wpływającymi na jego prawidłową i długotrwałą pracę bez zatarcia. Temperatura prawidłowo zamontowanych i smarowanych łożysk nie powinna przekraczać 70°C, a w czasie eksploatacji powinna ustalić się na niższym poziomie. Zatarcie wraz z uszkodzeniem łożyska może nastąpić między innymi na skutek zbyt dużego obciążenia, nieskutecznych uszczelnień lub za ciasnego pasowania powodującego zbyt mały luz łożyska. Badając i prowadząc szczegółowe oględziny zatartego i uszkodzonego łożyska, można wyciągnąć wnioski co do wartości prawdopodobieństwa zatarcia. Wartości te są bardzo istotne dla eksploatacji maszyny. Literatura techniczna opisująca powyższy problem bardzo obszernie wskazuje przyczyny i skutki zatarcia łożyska, natomiast bardzo sporadycznie przyporządkowuje prawdopodobieństwa zatarcia dla badanych uszkodzeń. Prawie nie znajdujemy w literaturze analizy prawdopodobieństwa zatarcia przyporządkowanego ilościom uruchomień łożyska i ilościom występującego zatarcia. Niniejsza praca na podstawie badań doświadczalnych najpierw przyporządkowuje odpowiednie prawdopodobieństwa zatarcia poszczególnym przyczynom uszkodzeń. Następnie w pracy na drodze analizy probabilistycznej podano prognozę prawdopodobieństwa zajścia jednego i kilku przypadków zatarcia. Ponadto wyznacza się najbardziej niekorzystne przypadki, przy których dla danej ilości uruchomień i ilości zatarcia prawdopodobieństwo ich występowania przyjmuje wartości największe. Praca podaje konkretne przykłady obliczeniowe.
EN
Selection, montage, and lubrication are the fundamental conditions, which have an influence on the correct and long-lasting work of bearing without seizure. The temperature of a correctly assembled and lubricated bearing cannot exceed 70°C, and lower temperatures are recommended during extended operation. The seizure can be caused by excessive load from poor seals or insufficient bearing clearance. After considerations about the seized and damaged bearings, we can estimate the probabilistic values of seizing. Technical literature describes this problem very widely and indicates the reasons for seizures. However, this literature rarely indicates the probabilities for seizures and the related damage, and no probabilities are related to the number of starts of the engine. In this paper, the probabilities of seizing are attributed to the causes of damage using experimental results. The paper also presents a probability analysis of the prognosis of the chance of seizing. Moreover, the highest number of starts of the machine that produced the most expensive losses due to seizing was determined by probability, and numerical examples are given.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4207--4213, CD 1
PL
Łożyska toczne należą do jednych z najczęściej wymienianych elementów maszyn w toku eksploatacji. W wyniku, najczęściej subiektywnej oceny rzeczywistego ich stanu technicznego, blisko 34% łożysk tocznych jest złomowanych zbyt wcześnie. Optymalizacja kosztów eksploatacji maszyn oraz uwarunkowania ekologiczne wymuszają konieczność opracowania nowych metod badawczych umożliwiających, przed decyzją dotyczącą naprawy lub wymiany, identyfikacji rzeczywistego stanu technicznego łożysk tocznych. W artykule przedstawiono sposób identyfikacji stanu technicznego łożysk tocznych metodą quasi-dynamiczną, w której jako narzędzie badawcze zastosowano wahadło fizyczne. Dla prezentowanej metody wyróżniono dynamiczne i energetyczne charakterystyki procesów tarcia, jako cechy sygnału diagnostycznego umożliwiającego ocenę stanu technicznego łożysk tocznych w toku eksploatacji. W pracy wskazano na przebieg zmiany: przyśpieszenie, moment i moc tarcia w ruchu oscylacyjnym, jako uogólniony parametr diagnostyczny przydatny w ocenie stanu technicznego łożysk tocznych.
EN
Rolling bearings belong to the group of the most often replaced elements of machines during operation. Usually, due to a subjective evaluation of their real technical state almost 34 % of rolling bearings is eliminated too early. Optimization of the operation costs of machines and environmental protection circumstances make work out new research methods enabling identification of the actual technical state of bearings prior to a decision of a repair or scraping. The paper presents the quasi-dynamic method of identification of the technical state of rolling bearings where a physical pendulum is used as an investigative tool. For the method the dynamic and energy characteristics of the friction process were distinguished as attributes of the diagnostic signal. The signal enables evaluation of the technical state of rolling bearings during operation. Acceleration, momentum and friction power under oscillating motion were identified as generalized diagnostic parameters in evaluation of the technical state of rolling bearings.
PL
Celem artykułu jest opracowanie algorytmu służącego do oceny trwałości zmęczeniowej typowych łożysk tocznych. Proponowane podejście wykorzystuje uznane hipotezy wieloosiowego zmęczenia materiału stosowane w obliczeniach inżynierskich. W pierwszej części pracy porównano rozwiązania teoretyczne i numeryczne wybranych problemów kontaktowych charakterystycznych dla współpracy elementów tocznych w łożyskach tocznych. Rozwiązania numeryczne zostały uzyskane za pomocą systemu MES ANSYS. Następnie podano propozycję algorytmu służącego do oszacowania trwałości zmęczeniowej. Oszacowane na podstawie proponowanego algorytmu wartości trwałości zmęczeniowej porównano z wartościami podanymi w katalogu łożysk.
EN
The aim of the work is to create an algorithm of fatigue life prediction for typical rolling bearings. The proposed approach makes use of various, well established hypothesis for multiaxial fatigue applied in engineering calculations. In the first part of the work the theoretical solutions for different contact problems are compared with the numerical ones. The respective numerical results are obtained with the use of finite element modelling (ANSYS software). Then, an algorithm for fatigue life prediction is demonstrated. The results of the proposed analysis are compared with those given in rolling bearings catalogue.
16
Content available remote Metody diagnozowania łożysk tocznych w oparciu o sygnały drganiowe
PL
W artykule zostanie przedstawiona metoda diagnozowania łożysk tocznych w oparciu o sygnały drganiowe. Jak powszechnie wiadomo, o niezawodności całego zespołu bądź pojedynczej maszyny często decyduje aktualny stan techniczny jej najsłabszego ogniwa. W czasie eksploatacji maszyn łożyska toczne należą do najczęściej wymienianych elementów. Na skrócenie okresu użytkowania łożyska tocznego mogą mieć wpływ takie czynniki, jak: zbyt ubogie smarowanie, zanieczyszczenia, błędy montażowe i eksploatacyjne, w tym niewspółosiowość, erozja elektryczna, niewłaściwy montaż, jak również drgania występujące w czasie postoju, wywołane przez sąsiadujące maszyny lub urządzenia. Powszechnie stosowaną metodą zapobiegania tego typu awariom jest planowa wymiana łożysk, które przepracowały założoną liczbę cykli. Praktyka pokazuje jednak, że większość łożysk jest demontowana zbyt wcześnie ze względu na brak rzeczywistej oceny ich stanu, gdy tymczasem mogłyby one pracować jeszcze od 2 do 5 razy dłużej.
PL
Coraz większy stopień skomplikowania konstrukcji pojazdów samochodowych wymaga coraz szerszego zastosowania łożysk tocznych w pojazdach samochodowych. Łożyska te występują w wielu podzespołach i często mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Analiza stosowanych metod diagnozowania łożysk tocznych w warunkach warsztatowych wskazuje na ich subiektywny, a co za tym idzie zawodny charakter Autor artykułu wskazuje na konieczność stosowania bardziej niezawodnych metod związanych z diagnostyką wibroakustyczną.
EN
The increasing complexity of the design of motor vehicles entails the increase in the use of rolling bearings in motor vehicles. These bearings are found in many components, and often have a fundamental impact on driving safety The relevant analysis methods of diagnosis of rolling bearings in the workshop indicate their subjective and hence unreliable nature. The author of the article implies the need to use more reliable methods of vibroacoustic diagnosis.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z procesem technologicznym i sterowaniem w produkcji łożysk tocznych. Omówiono proces produkcji łożysk tocznych dotyczący fazy obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem oraz montażu łożyska. Przedstawiono linię transportową która może być w dowolny sposób skonfigurowana za pomocą odpowiedniego połączenia rozdzielaczy współpracującymi z dowolną liczbą obrabiarek w procesie toczenia, szlifowania i dogładzania. Omówiono również układ pomiarowo - sterujący w procesie montażu łożysk tocznych.
EN
In this article, an issue connected with the manufacturing process and controlling in the manufacturing of rolling bearings has been presented. The process of manufacturing rolling bearings concerning the phase of plastic forming, machining and assembling has been described. The transport line which can be configured in any way by using a suitable connection of dividers and cooperating with any number of machine tools in the process of turning, grinding and super finishing has been presented. The control measuring system in assembly process of ball bearings has been also described.
PL
W artykule przedstawiono metodykę diagnozowania wad materiałowych w elementach stalowych produkowanych masowo jakimi są pierścienie łożysk tocznych. Omówiono zastosowaną do tego celu technikę defektoskopii nieniszczącej wykorzystującą metodę prądów wirowych oraz aparaturę wiroprądową z pomiarem w tzw. polu dalekim RFEC (ang. Remote Field Eddy Current). Zaprezentowano system do detekcji wad w pierścieniach łożysk tocznych pozwalający na 100%-ową, międzyoperacyjną kontrolę produktów na linii produkcyjnej w systemie „zero braków. Opisano urządzenie do kontroli pierścieni i zaproponowano miejsce jego funkcjonowania w ciągu technologicznym. Pokazano algorytm pracy urządzenia oraz ogólną procedurę usuwania braków z technologicznego procesu wytwarzania łożysk tocznych. Wskazano możliwość adaptowania w procesach kontroli technicznych innych wyrobów o zbliżonych wymiarach gabarytowych wykonanych z materiałów ferromagnetycznych.
EN
The article is devoted to the methods used for the detection of material defects in mass-produced steel elements, i.e. roller bearing rings. The authors focus on the non-invasive detection of defects using eddy current inspection methods and employing specialist apparatus for the Remote Field Eddy Current (RFEC) 4196 measurement. The system for the detection of defects in roller bearing rings allowing full product inspection between the operations carried out on the production line (i.e. zero defects detection system) is presented. The authors describe the device for the inspection of roller bearing rings, suggest in which part of the technological series it could be applied, and present its operation algorithms and the general procedure for the elimination of faulty elements from the technological process of roller bearing manufacture. Additionally, the possibilities of adapting in technical inspection processes other products of similar sizes and made of ferromagnetic materials are indicated.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod bezstykowych w aplikacjach zapewniających kontrolę jakości łożysk tocznych na różnych etapach realizacji procesu wytwarzania. W przedstawionych rozwiązaniach wykorzystano rezultaty prac badawczo rozwojowych prowadzonych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu we współpracy z Fabryką Łożysk Tocznych w Kraśniku. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej zaprezentowano także przegląd najnowszych rozwiązań alternatywnych, opracowanych w innych ośrodkach naukowych. Obiektem badań są złożenia łożyskowe oraz pojedyncze elementy łożysk tocznych. Metody bezstykowe zastosowane w procesie kontroli jakości obejmują inspekcję wyrobów za pomocą technik wizyjnych, laserowych, metody prądów wirowych oraz tomografii rentgenowskiej. Techniki wizyjne umożliwiają kontrolę wad powierzchniowych występujących w postaci błędów geometrycznych, kierunkowości obróbki oraz korozji. Ponadto metody wizyjne umożliwiają kontrolę poprawności montażu elementów konstrukcyjnych łożyska. Do oceny poprawności montażu stosowane są także metody laserowe wykorzystujące głowice triangulacyjne. W przedstawionych rozwiązaniach metoda prądów wirowych została zastosowana do wykrywania wad podpowierzchniowych w elementach metalowych. Tomografię komputerową wykorzystano do obrazowania wad struktury wewnętrznej, szczególnie w obiektach wykonanych z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the application of selected contactless methods for the inspection of quality of roller bearings at different stages of the development process. The paper is based on the results of research conducted at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in close cooperation with the FŁT Kraśnik – a manufacturer of roller bearings located in Kraśnik, Poland. Following an in-depth literature review, the authors present alternative solutions, also by other R&D centres. The object of research are compound bearing solutions as well as individual components of roller bearings. The contactless methods for quality inspection used include, e.g. visual and laser techniques, eddy current methods, and X-ray tomography. Visual techniques enable the control over surface defects in form of geometrical defects, incorrect directionality of processing, or corrosion. Moreover, such methods are also useful when verifying the correctness of the assembly of the components of a bearing. Additionally, laser methods, particularly laser triangulation ones, can also be used in this case. In solutions presented by the authors the eddy current inspection method was used for the detection of surface defects of metal elements, whereas computer tomography – for internal defects,, particularly in plastic elements.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.