Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rodzaj
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Nest Box Use for Winter Roosting within a Flock of Tits
EN
Roosting in various shelters allows saving energy, especially in winter, thus hole nesting birds, like tits, search for places suitable to spend cold nights. Because the environment probably does not provide enough shelters for all birds from a winter flock to roost, a competition for best sites, as nest boxes, probably occurs. Therefore, the aim of this study was to describe the pattern of using the nest boxes by birds for roosting during three consecutive winter seasons and to determine the structure of a group of roosting birds in relation to the winter flock. Tits were captured and marked; daily controls of nest boxes were performed to find out which of them the tits used for roosting and subsequently, birds entering these boxes were caught at night. Great tits Parus major were the most abundant species roosting in the studied boxes with proportion of blue tits Cyanistes caeruleus differed between years. Young individuals prevailed among the birds roosting in nest boxes. However the age and sex structure of great tits roosting in nest boxes was similar to that observed in winter flocks, which was in contrast to earlier studies that found that the males and older individuals, high in the social hierarchy of the flock, will take over these boxes. The size of winter flock differs strongly among winters, thus it is possible that the level of competition for these roosting sites also varies between the years.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oceny przydatności następujących kruszyw lekkich: granulat polistyrenowy, perlit, szkło ekspandowane, keramzyt oraz popiołoporyt, pod kątem ich przydatności do produkcji drobnokruszywowych betonów izolacyjno-konstrukcyjnych. Uzyskane betony lekkie miały gęstość w stanie suchym od 520 kg/m3 do 1320 kg/m3 oraz wytrzymałość na ściskanie od 3 MPa do 31 MPa. Wyniki doświadczeń wykazały, że w przypadku betonów drobnokruszywowych izolacyjno-konstrukcyjnych, których wytrzymałość na ściskanie nie musi przekraczać 10 MPa, celowe jest stosowanie bardzo lekkich kruszyw, a w szczególności szkła ekspandowanego, natomiast przydatność kruszyw keramzytowych lub popiołoporytowych nie jest uzasadniona.
EN
In the paper the results of the application of the following lightweight aggregates: polystyrene granules, perlite, expanded glass, expanded clay and sintered fly ash, for the production of the insulating-structural fine-aggregate concrete was presented. The produced lightweight concretes had the density in oven-dried density ranging from 520 kg/m3 to 1320 kg/m3 and compressive strength of 3 MPa ÷ 31 MPa. The experimental results have shown that, in the case of insulating-structural concretes, for which the strength lower than 10 MPa is required, the application of expanded clay or sintered fly-ash were considerably less effective in comparison to ultra-lightweight aggregates, especially to expanded glass.
EN
The paper presents a neutronic analysis of the battery-type 20 MWth high-temperature gas cooled reactor. The developed reactor model is based on the publicly available data being an ‘early design’ variant of the U-battery. The investigated core is a battery type small modular reactor, graphite moderated, uranium fueled, prismatic, helium cooled high-temperature gas cooled reactor with graphite reflector. The two core alternative designs were investigated. The first has a central reflector and 30×4 prismatic fuel blocks and the second has no central reflector and 37×4 blocks. The SERPENT Monte Carlo reactor physics computer code, with ENDF and JEFF nuclear data libraries, was applied. Several nuclear design static criticality calculations were performed and compared with available reference results. The analysis covered the single assembly models and full core simulations for two geometry models: homogenous and heterogenous (explicit). A sensitivity analysis of the reflector graphite density was performed. An acceptable agreement between calculations and reference design was obtained. All calculations were performed for the fresh core state.
4
Content available Nawierzchnie lotnisk
PL
Nawierzchnie lotnisk muszą bezpiecznie przejąć obciążenia użytkowe pochodzące od ciężaru samolotu oraz zapewnić ich odpowiednią redystrybucję w poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, bez destrukcji tych warstw oraz z zachowaniem bezpieczeństwa poruszającego się po niej lub stojącego statku powietrznego. Ze względu na szczególny charakter muszą one spełniać wysokie wymagania zwłaszcza w zakresie odpowiedniej nośności, równości i szorstkości.
5
Content available Nawierzchnie betonowe
PL
Wykonywanie nawierzchni betonowych ma w Polsce długoletnią tradycję. Dowodem na to są istniejące do dziś drogowe nawierzchnie betonowe, których jakość i stan techniczny dają możliwość ciągłego użytkowania, mimo dużego wzrostu natężenia ruchu pojazdów i ich ciężaru. Współcześnie dostępne technologie, w połączeniu z fachową wiedzą, pozwalają na budowanie nawierzchni betonowych, których prawidłowe utrzymanie zapewni trwałość na lata.
PL
Ile korzyści daje stosowanie domieszek do betonu? Nie sposób ich wszystkich wymienić z racji wielkiej różnorodności chemicznej domieszek oraz zróżnicowanego i skomplikowanego charakteru ich oddziaływania na poszczególne składniki mieszanki betonowej. Pewne jest to, że dzięki domieszkom właściwości betonu są stale modyfikowane i ulepszane, co stwarza coraz większe możliwości w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego.
EN
How many benefits from the use of concrete admixtures? It is impossible to list them all because of the great variety of chemical additives and the diverse and complex nature of their impact on individual components of a concrete mix. What is certain is that with additives the properties of concrete are constantly being modified and improved, thus creating more and more opportunities for architectural design and construction.
7
Content available Genus-level versus species-level extinction rates
EN
The average extinction rates of index species per m. y. are computed by means of a count-of-biozones metric (Trammer 2014). These rates and the average extinction rates of genera belonging to biostratigraphically important groups, calculated according to three different methods, show congruent rises and falls from the Cambrian to the Neogene. The extinction rates of genera are, thus, a relatively good predictor of species extinction rates.
PL
W artykule poddano ocenie wpływ takich czynników, jak wielkość i rodzaj powstałego zagrożenia oraz liczba poszkodowanych osób na zachowanie ratowników w czasie akcji W analizie uwzględniono ratowników pełniących dyżur w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Analizę przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów z osobami pełniącymi nadzór nad zastępami.
EN
The article assesses the impact of such factors as the magnitude and type of a hazard that occurred and the number of affected persons upon the behavior of rescuers during rescue operations. The analysis includes rescuers who are on stand-by duty in the Regional Mine Rescue Station in Bytom. The analysis was conducted based on the information obtained during interviews with persons supervising the rescue teams.
9
Content available Technologie naprawy nawierzchni bitumicznych
PL
Nawierzchnie asfaltowe, tak jak każdą konstrukcję, cechuje określona trwałość, co oznacza, że ustalone dla nich funkcje są spełniane w konkretnym lub prognozowanym okresie ich użytkowania. Już na etapie projektowania konstrukcji drogi uwzględnia się tzw. cykl życia obiektu, który obejmuje m.in. określone warunki ekspozycji czy działanie czynników zewnętrznych. Przeciętnie okres użytkowania nawierzchni asfaltowej w Polsce przyjmuje się na ok. 20 lat, przy czym okres eksploatacji, utrzymania i rozbiórki ustala się dzięki specjalnym systemom oceny stanu nawierzchni.
10
Content available Betonowe nawierzchnie drogowe
PL
Program budowy dróg krajowych zakłada, że w latach 2014–2023 powstanie 2,2 tys. km dróg krajowych, w tym 35 obwodnic o długości ponad 360 km. Planowane drogi będą kosztować prawie 93 mld zł, przy czym ok. połowa tej kwoty będzie pochodziła ze środków unijnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że 810 km nowych dróg powstanie w technologii betonowej, stawiając tym samym na dywersyfikację działań obu branż – betonowej i asfaltowej.
EN
National road construction program stipulates that in the years 2014-2023 2.2 thousand km of national roads will be built, including 35 ring roads with a total length of over 360 km. The planned roads will cost nearly PLN 93 billion, approx. half of this amount to come from ED funds. The General Directorate for National Roads and Motorways announced that 810 km of new roads will be built in concrete technology, thereby diversifying the activities of both sectors - concrete and asphalt industries.
11
Content available remote Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu zaprawy na wytrzymałość na ściskanie oraz moduł sprężystości muru z bloczków z betonu komórkowego (ABK). Badaniu poddano mury z 4 typami zapraw oraz bez zaprawy. Łącznie przebadano 26 modeli zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1052-1.Wykazano, że zmiana zaprawy wpływa istotnie na wytrzymałość i odkształcalność muru.
EN
In the article research of the influence of mortar on the AAC masonry compressive strength and a modulus of elasticity of were described. The tests of masonry samples with 4 types of mortars and without mortar were made. Including 26 models were tested according to guidelines of the standard PN-EN 1052-1. The investigations showed that the change of mortar influenced on the compressive strength and deformability of wall.
PL
Rusztowania są nieodłącznym elementem wielu robót budowlanych. Autorka opisuje typy rusztowań i ich nakłady rzeczowe i wynikające z nich koszty bezpośrednie. Podaje także przykładowe kalkulacje pracy rusztowań (z uwzględnieniem kosztów robocizny, materiałów oraz sprzętu montażowego).
EN
Scaffolding is an indispensable element of numerous building works. The author describes types of scaffolding, its units cots and consequent direct costs. He also gives examples of work calculations of scaffolding (considering the cost of labour, materials, assembly and disassembly).
14
Content available remote Habitat preferences of some neophytes with a reference to habitat disturbances
EN
The spread of species far from their native range is an important component of global changes. Investigating the ability of alien plants to invade different habitats is one of the most important approaches in the analysis of biological invasion mechanisms. The study was based on floristic research carried out in 1998–2002 in the north-western part of Poland. The habitats sampled were classified according to the EUNIS classification. A dataset of 2638 naturalized neophyte records was compiled based on a total of 2132 floristic lists. Species entries were supplemented with data on taxonomic position (family), origin, frequency, life form and number of habitats a particular species colonises. Ordination analyses showed the level of disturbance in individual habitats to be important in species-habitats relationships. Some of the species (e.g. Chamomilla suaveolens, Galinsoga parviflora, Veronica persica) occurred mainly in man-made, heavily disturbed habitats, while others (e.g. Impatiens parviflora, Padus serotina, Quercus rubra) were present primarily in natural habitats, less affected by humans. The species with the broadest habitat ranges identified included, i.a. Conyza canadensis, Impatiens parviflora, Epilobium ciliatum, and Oxalis fontana. Most of them, however, had different “core” habitats. Some species, e.g. Juncus tenuis, Elodea canadensis, Veronica persica were associated with one or a few habitats. The ability of species to invade numerous habitat types did not depend on their invasive status. The most successful aliens are those which spread dynamically along forest paths as well as those penetrating forest communities. The phytocoenotic role of each naturalized neophyte in plant communities requires a detailed study.Each individual habitat supports well-established alien species whose traits fit its characteristics and the disturbance intensity. Analysis of alien species traits, local distribution, habitat preferences and range makes it possible to reliably assess potentially successful invaders.
15
Content available remote Cementy specjalne - rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania
PL
Artykuł zawiera wymagania, wg aktualnych norm, dotyczące cementów specjalnych. Ten rodzaj cementów spełnia dodatkowe wymagania, które są istotne dla praktyki budowlanej: niskie LH i bardzo niskie ciepło hydratacji VLH, odporność na agresję siarczanową SR i HSR oraz niewielka zawartość aktywnych alkaliów NA (odporne na korozję alkaliczną). Stosowanie w wykonawstwie konstrukcji betonowych cementów specjalnych pozwala uniknąć wad betonu, a tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości konstrukcji betonowej (wydłużenie cyklu życia).
EN
The paper presents the requirements set for special cements in the current standards. This type of cement, in addition to the basic features, meets the additional essential requirements of the building practice: low LH and very low heat of hydration VLH, resistance to sulphate attack SR and HSR, and a low content of active alkali NA (alkaline corrosion resistant). The application of special cements in the performance of concrete structures avoids the disadvantages of the concrete, and thus contributes to the durability of the concrete structure.
EN
Cloud detection is an important field in meteorology and remote sensing, due to clouds role in meso- and macroscale weather processes. Most of the dangerous weather events, such as hail fall, strong wind or severe storm can be forecasted or predicted using satellite imagery. MODIS data are very useful in nephological analysis as they cover vast majority of Earth surface and provide hiperspectral images with a short revisit time. Tests of RGB compositions of MODIS bands were performed, to look for model compositions for cloud detection. Three best compositions have been chosen: RGB 17/18-6-26, RGB 30-23-8, RGB 34-1-17. They allow to delimitate clouds and identify their family, type and (in some cases) specie. MODIS cloud masks accuracy has been checked, based on model RGB compositions. Results show that each mask detects different family or type of clouds, and accuracy and precision of this process depends on the mask parameters. For proper cloud delimitation an assistance of a qualified meteorologist is required.
18
Content available remote Tynki mozaikowe
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.