Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rodzaj paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch pomp wysokiego ciśnienia stosowanych w zasobnikowych układach wtryskowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem oleju napędowego i probierczego oraz mieszanin oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych w różnych proporcjach. W trakcie badań realizowano pomiary wydatku pompy w zależności od ciśnienia panującego w układzie wtryskowym. Celem badań było określenie zmian w pracy badanych pomp zasilanych paliwami różnego typu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno wydatek, jak i poziom pulsacji ciśnienia badanych pomp zasilanych olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi mieści się w granicach dopuszczalnych tolerancji.
EN
The article presents the study results of two high pressure pumps used in common rail injection systems. The study was carried out using a standard diesel fuel, test oil and diesel/RME (rapeseed methyl ester) blends at various proportions. In this study, there were carried out measurements of pump flow rate depending on the pressure in the injection system. The aim of the study was to determine the changes in operation of tested pumps fueled with various fuels. The results showed that the flow rate and the level of pressure pulsations of tested pumps fueled with diesel fuel and alternative fuels is within acceptable tolerances.
EN
Contemporary engines allow controlling the fuel injection process, which should be adjusted to a given fuel. On test bench the engine was fuelled by diesel oil, RME or its blends with diesel oil. In this paper selected artificial intelligence methods are used to build classifiers which recognize type of fuel using cylinder pressure curves recorded and averaged for 20, 30, 40, or 50 consecutive engine working cycles. The accuracy of these methods is compared. There is presented the estimation of the minimum number of consecutive engine cycles during which the pressure curves are recorded, required for recognition of type of fuel by a classifier.
PL
Silniki o zapłonie samoczynnym mogą być zasilane różnymi paliwami. Współczesne silniki pozwalają na sterowanie procesem zasilania, który powinien być przystosowany do danego paliwa. Na stanowisku badawczym, silnik był zasilany olejem napędowym, paliwem RME (estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego) oraz mieszankami tych paliw. W artykule zastosowano wybrane metody sztucznej inteligencji w celu zbudowania klasyfikatora, który rozpoznaje typ paliwa na podstawie przebiegów ciśnienia w cylindrze zarejestrowanych i uśrednionych dla 20, 30, 40 oraz 50 kolejnych cykli roboczych silnika. Przedstawiono porównanie dokładności zastosowanych metod (sztuczne sieci neuronowe oraz drzewa decyzyjne CART i CHAID, zaimplementowane w pakiecie Statistica Data Mining, a także drzewo decyzyjne See5). Przedstawiono oszacowanie minimalnej liczby kolejnych cykli pracy silnika, podczas których rejestrowane są przebiegi ciśnienia, niezbędnej do rozpoznania typu paliwa przez klasyfikator. Zaproponowano również implementację klasyfikatora na mikrokontrolerze, pozwalającą na rozpoznawanie typu paliwa w czasie rzeczywistym.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badania wpływu sposobu zasilania i rodzaju paliwa na bilans cieplny silnika ZI. Przeprowadzone badania obejmują pomiar temperatury cieczy chłodzącej w czasie nagrzewania silnika oraz szczegółową analizę przemian termodynamicznych zachodzących w zamkniętej komorze spalania. Analizy składników bilansu energii dokonano wykorzystując program o nazwie "EnComOne", który realizuje założenia matematycznego modelu jednostrefowego. Obiektem badań był silnik Zł oznaczony kodem X16SZR w samochodzie Opel Astra I. W trakcie badań silnik był zasilany dwoma rodzajami paliwa poprzez następujące systemy zasilania: - Benzyna Pb 95 - system jednopunktowego wtrysku paliwa; typu Multec, - LPG - nadciśnieniowy system sekwencyjnego zasilania w fazie gazowej; firmy Tartarini.
EN
The results of research an influence of feeding system and fuel kind on thermal balance in SI engine, are presented in this paper. The tests leaded are included measurement results of cooling fuel temperature during warm, as well as the detailed analysis of thermodynamic processes inside closed chamber. The application "EnComOne", which resolves assumptions of mathematical model, was used in analysing of engine thermal balance. An object of research was SI engine X16SZR in Opel Astra I. The engine during tests was fueled with two kinds of fuel in proper feeding systems: - Gasoline Pb 95 - system SPI; Multec type, - LPG - sequentional injection system of gaseous made by Tartarini.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.