Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available Analysis of road traffic safety in the Piła poviat
EN
Every year, a lot of people lose their lives and health on Polish roads, which at best ends up damaging the car. Resultantly, the high rate of accidents prompted this study in conjunction with the Poviat Police Headquarters in Piła to analyse road traffic safety in the Piła poviat. To this end, road events occurring in Poland and in the Piła poviat were analysed. In addition, the most common types of road incidents were identified alongside the main reasons for their occurrence. By analysing traffic incidents, a map of the most dangerous streets in Piła was created. A survey was conducted to verify the statistical data presented on the state of safety in the Piła poviat. The survey on road safety in the Piła poviat was created in cooperation with the Poviat Police Headquarters in Piła and was conducted among the residents of the Piła poviat. Inhabitants of the Piła poviat feel safe on the roads along the roads of their poviat.
PL
Bezpieczeństwo pieszych w Polsce, mimo prowadzonych wielu działań systemowych, nadal pozostawia wiele do życzenia i jest na niepokojąco niskim poziomie. W roku 2018 prawie 24% wypadków stanowiły wypadki z pieszymi, a udział ofiar śmiertelnych w nich stanowi od wielu lat niezmiennie około 30% pieszych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych znajdujących się na jezdniach o przekroju 2×2 zaczęto niedawno stosować rozwiązanie polegające na zastosowaniu gumowych słupków na jezdni przed przejściem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania zachowań pieszych i kierowców przed i po wykorzystaniu takiego rozwiązania na jednej z ulic w Gdańsku. Jako metodę badawczą użyto wideorejestrację wraz z cyfrową i wzrokową analizą obrazu oraz badania ankietowe. Z analiz wynika, że kierowcy zredukowali swoją prędkość na dojeździe do przejścia o 15%, jednak nadal pojawiały się sytuacje wyprzedzania jednego pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego, przez drugi pojazd. Wykonana modernizacja zniechęciła wyraźnie pieszych do przekraczania jezdni poza przejściem „na ukos” i zwłaszcza młodzi piesi ocenili badane rozwiązanie za poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
EN
Pedestrian safety in Poland, despite many systemic activities, still remains a lot to be demanded and it is at an alarming poor level. In 2018, almost 24% of accidents occurred with pedestrians, and the share of fatalities in these accidents for many years has invariably been about 30% of pedestrians. In order to increase safety at crosswalks on 2 x 2 roads, the solution of using rubber bollards on the roadway before the crossing has recently been introduced. This article presents the results of a study on the behavior of pedestrians and drivers before and after the application of such a solution on one of the streets in Gdansk. Video recording together with digital and visual image analysis and surveys were used as a research method. The analysis shows that drivers have reduced their speed on the access road by 15%, however, there were still situations of overtaking of the vehicle, which stopped to let the pedestrian pass through by the other vehicle. The modernization performed discouraged pedestrians from crossing the road beyond the diagonal crossing, and young pedestrians in particular assessed the solution under study as improving pedestrian safety.
EN
Unsignalized intersections belong to the most common ways of traffic management at intersections. The capacity of the minor entries depends on many factors. One of them is the traffic flow pattern on the major street. In the case of slow-moving queue of vehicles on the main street caused by a downstream traffic signal, the capacity of movements on the minor street joining the queue of vehicles on the main street is significantly reduced. The surveys of traffic parameters were performed in three Polish cities: Wroclaw, Opole, and Krakow. On the basis of these studies, a simulation model representing the traffic conditions at such an intersection was developed. The influence of pedestrian traffic and the number of storage spaces in the median on the possibility of vehicles from the minor entries joining the queue of vehicles on the main street was examined.
PL
Skrzyżowania bez sygnalizacji są jednym z najczęściej występujących sposobów organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Przepustowość wlotów podporządkowanych uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest sposób poruszania się pojazdów na jezdni głównej. W przypadku obecności poruszającej się powoli kolejki pojazdów spowodowanej przez oddziaływanie skrzyżowania z sygnalizacją, przepustowość relacji włączających się do kolejki z wlotów podporządkowanych jest znacznie ograniczona. Pomiary parametrów ruchu przeprowadzono w trzech miastach: Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Na podstawie badań opracowano model symulacyjny odzwierciedlający warunki ruchu na skrzyżowaniu takiego typu. Przeanalizowano wpływ ruchu pieszego oraz pojemności powierzchni akumulacji w pasie rozdziału ulicy głównej na przepustowość pojazdów z wlotów podporządkowanych dołączających się do kolejki na jezdni głównej
PL
Ochrona bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego stanowi przedmiot uprawnień wielu różnych organów państwowych funkcjonujących w oparciu o konstytucyjną zasadę działania na podstawie prawa i w granicach prawa. Przedmiotową ochronę państwo realizuje poprzez działalność ustawodawczą, wykonawczą oraz wymiar sprawiedliwości. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego – zgodnie z Konstytucją RP – należy do władzy ustawodawczej, Prezydenta RP, administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych. W artykule wskazano organy administracji publicznej oraz wykorzystywane przez te organy narzędzia do walki z zagrożeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których skutkiem są zdarzenia drogowe w szerszych lub węższych rozmiarach, ofiary śmiertelne, osoby ranne oraz straty materialne na różną skalę.
EN
Protection of road traffic safety and order is the subject of powers of many different state bodies functioning on the basis of the constitutional principle of operation on the basis of the law and within the limits of the law. This protection is carried out by the state through legislative, executive and judicial activities. According to the Constitution of the Republic of Poland, road traffic safety and order is ensured by the legislative authority, the President of the Republic of Poland, government administration, self-government administration and social organizations. The paper indicates public administration authorities and tools used by these authorities to fight against threats to road traffic safety, which result in wider or narrower road accidents, fatalities, injured persons and material losses on a different scale.
5
Content available remote Metoda przeprowadzania GPR 2020 na drogach wojewódzkich
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 28 tys. km została podzielona na ok. 3000 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów: automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach wojewódzkich będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the regional road network of approx. 28,000 km has been divided into approx. 3000 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
6
Content available remote Metoda przeprowadzania generalnych pomiarów ruchu GPR 2020 na drogach krajowych
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 18 tys. km została podzielona na ok. 2300 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów, automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach krajowych będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the national road network of approx. 18,000 km has been divided into approx. 2300 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
EN
Introduction: Pedestrians aged over 65 are known to be a critical group in terms of road safety because they represent the age group with the highest number of fatalities or injured people in road accidents. With a current ageing population throughout much of the developed world, there is an imminent need to understand the current transportation requirements of older adults, and to ensure sustained safe mobility and healthy. Objectives: The aim of this study is to capture and analyze the key components that influence the identification of design solutions and strategies aimed at improving the safety of pedestrian paths for elderly. Method: A survey was conducted in 5 different locations in Catania, Italy. The locations were specifically chosen near to attraction poles for elderly pedestrians (e.g. centers for the elderly, squares, churches). Participants were recruited in person, so as to select exclusively people over 70. The sample comprised 322 participants. Both Hierarchical and K-Means clustering were used in order to explore which solutions elderly pedestrian propose for improving the safety of pedestrian path. Results: The results show that the judgment expressed by the elderly on the solutions for improving pedestrian safety is linked to the gender, to the experience as road users, and to mobility and vision problems. All solutions proposed regard road infrastructure (improvement of pedestrian crossings and of sidewalks, implementation of traffic calming measures, improvement of lighting), except for police supervision. Conclusion: This study has identified the factors that influence the identification of the best solutions to increase the safety level of pedestrian paths for elderly people. The aspects related to human factors considered were the gender, the factors associated with the experience as road users and the factors related to age related problems (mobility, vision and hearing problems). The results of this research could support traffic engineers, planners, and decision-makers to consider the contributing factors in engineering measures to improve the safety of vulnerable users such as elderly pedestrians.
EN
Acoustic barriers which are positioned along traffic lanes are designed to protect the surroundings from excessive noise. Such structures are to reverberate, diffract and damp the propagating acoustic waves. However, this method of shielding has some disadvantages which include constraint visibility and structure-born noise. The interaction between traffic-caused movement of air mass and acoustic barriers may generate infra noise waves. That is undesirable and should be estimated. The authors undertook the research to diagnose the plausible side effect of structure-born noise of such barriers because it may influence human body (Kasprzak, 2014). As a mechanical structure, the acoustic barrier is characterized by mechanical parameters which, in the field of modal analysis, are made up of natural frequencies, damping factors and mode shapes. In this paper the authors investigated the acoustic pressure distribution in the neighborhood of a real acoustic barrier in the scope of infra noise propagation. The methods of modal analysis were used to identify natural frequencies of the barrier and dominating frequencies of propagating waves in the far field. The correlation between observed vibration and acoustic signals is presented.
9
Content available remote Przewozy ładunków niebezpiecznych a bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce
PL
Analiza dotyczy przewozów ładunków niebezpiecznych w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Celem jest wskazanie na związek przewozów ładunków niebezpiecznych z bezpieczeństwem drogowym. W artykule wykazano, że przewozy ładunków niebezpiecznych stwarzają realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, co uzasadnia ingerencję ze strony państwa w dziedzinie prawnej regulacji takich przewozów. W Polsce w ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw naruszało przepisy umowy ADR, co powodowało wzrost zagrożeń bezpieczeństwa drogowego. To ostatnie zależy także od rozwoju infra-struktury drogowej.
EN
The analysis concerns the transport of dangerous goods for road safety in Poland. The purpose is to indicate the connection of dangerous cargoes with road safety. The article shows that the transport causes a real threat to road users, which justifies interference by the legislator in that field. More and more enterprises have violated ADR agreement in Poland in recent years, which led to an increase in road safety hazards. Road safety depends also on the development of road infrastructure.
EN
The concentrations of eight trace elements (As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn) in the soil near a traffic way of Suzhou, Anhui province, China have been determined for the pollution assessment and source identification (along with quantification). The results indicate that Fe is the most abundant element followed by Mn, Zn, Cr, Pb, Cu, Co and As. These elements have low-medium coefficients of variation (0.059–0.293), indicating that some of them might have multisources. The combination of single pollution, geoaccumulation and the Nemerow composite indices suggest that the soils in this study are slightly polluted. Based on multivariate statistical analyses (including correlation, cluster and factor analyses), three sources responsible for the trace elemental concentrations in the soils have been identified, including geogenic, agricultural and traffic-related sources. Their mean contributions calculated based on the Unmix model are 35.9, 31.8 and 32.4%, respectively.
PL
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest problemem złożonym badawczym, a ze względu na różne przyczyny i okoliczności – zagadnieniem interdyscyplinarnym. Istota jego tkwi w intensyfikacji motoryzacji, która obok wielu korzyści, jest także źródłem negatywnych zjawisk i niebezpiecznych zagrożeń. Ich najistotniejszym skutkiem są wypadki drogowe, których liczba, rodzaje oraz następstwa dla uczestników ruchu uzależnione są od wielu odmiennych czynników. Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz zdarzeniom drogowym i ich skutkom w Polsce.
EN
Road safety is a complex research problem and, due to different causes and circumstances, an interdisciplinary issue. Its essence lies in the intensification of the automotive industry, which, apart from many benefits, is also a source of negative phenomena and dangerous threats. The most important consequences are road accidents, whose number, types and consequences for traffic participants depend on many different factors. This paper is devoted to the issues of safety and order in road traffic as well as road incidents and their consequences in Poland.
PL
Wymagania dotyczące obszarów ruchu w strefie miejskiej są różnorodne i stale rosną. Zmniejszenie obszarów wysp ciepła, które niekorzystnie wpływają na klimat miejski ze względu na panującą w nich podwyższoną temperaturę, ma znaczenie dla mieszkańców. Badania przedstawione w pracy pokazały, że jasne nawierzchnie mogą znacznie obniżyć temperaturę zarówno samej powierzchni jak i ogólną temperaturę w obszarach miejskich, co pokazano na przykładzie Wiednia, jak również poprawić widoczność uczestników ruchu przy niezmienionym natężeniu oświetlenia w nocy. Metoda Whitetopping jest prostą i efektywną ekonomicznie metodą remontu nawierzchni prowadzącą do poprawy nośności i jasności w strefach ruchu miejskiego. Modelowe symulacje temperatury powietrza na jednorodnym obszarze o wymiarach 150×150 m pokrytym nawierzchnią w technologii Whitetopping pokazują, że zastąpienie dróg asfaltowych drogami z nawierzchnią betonową, takimi jak Whitetopping, z albedo 0,5, doprowadziłoby do zmniejszenia latem średniej dziennej temperatury powietrza o około 1°C. Wyniki te zgadzają się z wynikami opisanymi w literaturze. Ponieważ drogi stanowią 10% całkowitej powierzchni miasta, można podjąć skuteczne i długoterminowe działania w celu poprawy mikroklimatu i ułatwienia dalszego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The requirements for traffic areas in the urban zone are manifold and continuously increasing. The reduction of the heat islands, which adversely affect the urban climate due to their increased temperature, is of importance for the residents. An investigation revealed that light-coloured traffic areas can significantly reduce the surface temperature and overall temperature levels in urban areas, as illustrated by the example of Vienna, and improve the visibility of traffic participants at unchanged illumination levels at night. Whitetopping method is a simple and cost effective restoration method for improving the load bearing capacity and brightness characteristics of urban traffic zones. Model simulations of the air temperature over a 150×150 m homogeneous area with Whitetopping show that replacing asphalt roads with roads with a concrete topping, such as Whitetopping, with an albedo of 0.5 would lead to a daily air temperature reduction of approximately 1°C in summer. These findings agree with results from literature. Since roads represent 10% of the total area of a city, efficient and long-term measures to improve the microclimate and facilitate further increase in traffic safety can be taken.
PL
W artykule omówiono istotne źródła hałasu w pojazdach samochodowych w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca zawiera wyniki badań i analiz poziomu hałasu w wybranych miejscach w Jeleniej Górze. W opracowaniu wskazano wpływ poziomu hałasu na bezpieczeństwo.
EN
The article discusses important sources of noise in automotive vehicles in relation to road safety. The work contains the results of research and analysis of noise levels at selected locations in Jelenia Góra. The study indicates the impact of noise level on safety.
PL
Węzły drogowe stanowią jeden z najważniejszych elementów infrastruktury drogowej. Są to szczególne typy skrzyżowań, których budowa powoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarach dróg szybkiego ruchu i autostrad. Błędnie zaprojektowany czy też niedostatecznie oznakowany i oświetlony węzeł drogowy może wprowadzać uczestników ruchu w błąd i powodować niebezpieczne sytuacje. W artykule przedstawiono autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród kierowców na temat oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarach węzłów drogowych.
EN
Road junctions constitute one of the most important elements of road infrastructure. These are the special types of intersections, the construction of which results in an increase in the level of road safety in the areas of expressways and motorways. A wrongly designed or insufficiently marked and illuminated road junction may is lead participants and cause dangerous situations. The article presents author's surveys conducted among drivers on the subject of road safety assessment in the areas of road junctions.
PL
Zanieczyszczenie powietrza w miastach jest odczuwalnym problemem, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej. Szkodliwe związki, takie jak tlenki węgla, azotu oraz pyły zawieszone PM10 i PM2.5 emitowane są przez różne źródła: punktowe i liniowe, a jednym z nich jest nadmierny ruch samochodowy. Pomimo tego, iż pojazdy spalinowe emitują głównie tlenki, to ich wzrastająca liczba powoduje, iż udział w zanieczyszczeniu powietrza pyłami również jest istotny.
EN
Air pollution in the cities has become a significant problem, especially in the autumn and winter seasons. Harmful compounds such as carbon monoxide, nitrogen oxides and particulate matter PM10 and PM2.5 are emitted by different sources, and one of them is excessive road traffic. Although the combustion vehicles emit mainly oxides, their increasing number resultes with significant impact on the share in air pollution by particle matter.
EN
The paper presents the issue of vibrations in residential buildings located near roads. It describes the measurement methodology and criteria for assessing the impact of vibrations generated by passing trucks. The article specifies a method to establish the impact on the operation of the examined facilities and it promotes the idea of employing a Bayesian network to determine probabilistically the level of risk to single-family houses.
PL
Opierając się o model infrastruktury drogowej rozwiniętej w publikacjach [3, 5, 11], dysponując danymi uzyskanymi ze źródeł – punktów obserwacyjnych - zestawionych w [2, 6], a przekazanych dzięki technikom telekomunikacyjnym analizowanym w [4], możliwe było odzwierciedlenie komponentów ruchu drogowego i jego monitorowania na badanym obszarze w rzeczywistości wirtualnej. Metodą symulacyjną zagadnienie ruchu drogowego transformowane zostało w analogiczne zagadnienie monitorowania trajektorii w adekwatnym modelu komputerowym. W artykule rozpatrzono warstwę analityczną systemu.
EN
Based on the road infrastructure model developed in the publication [4], having data obtained from sources - observation points - in [6], and transferred thanks to telecommunications techniques analyzed in [8], it was possible to reflect traffic components and its monitoring on the examined virtual reality area. Using the simulation method, the problem of road traffic was transformed into the analogical problem of monitoring the trajectory in an computer model. This article considers the system's analytical layer.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z hałasem, w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca dotyczy zagadnień szerzej przeprowadzonych badań poziomu hałasu we Wrocławiu oraz kliku miejscowościach województwa dolnośląskiego. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań poziomu hałasu oraz ich omówienie na jednym ze skrzyżowań we Wrocławiu.
EN
The article discusses issues related to noise in relation to road safety. The work concerns issues of broadly conducted noise level research in Wrocław and in several cities of the Lower Silesia Voivodeship. This study contains the results of noise level tests and their overview at one of the intersections in Wrocław.
EN
The paper highlights possible directions in the development of sustainable public transport solutions. When appropriately identified and implemented, such solutions can contribute to improved quality of urban life by reducing the adverse effects of transport on human health and the natural environment. The paper also raises questions about implementing pedestrian traffic zones, expanding the level of cycling, and introducing a workable parking policy, congestion charges, electromobility and intelligent systems for road traffic management in conurbations.
PL
Transport drogowy, dzięki wielu zaletom, stał się powszechnie wykorzystywaną gałęzią transportu. Niestety, charakteryzuje się on także wysokim współczynnikiem wypadków, których konsekwencjami są ofiary śmiertelne, a także ranni oraz straty społeczne, moralne i materialne. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym od lat jest priorytetem krajowej i unijnej polityki transportowej, a podejmowane działania mają charakter wielowymiarowy. Warto zauważyć, że jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest infrastruktura transportowa. Jej rozbudowa i modernizacja mogą w znaczący sposób ograniczyć negatywne skutki rozwoju motoryzacji. Szczególne znaczenie mają także wdrażane innowacje, zapobiegające popełnianiu błędów przez uczestników ruchu drogowego.
EN
Road transport has become a commonly used transportation sektor, thanks to its many advantages. Unfortunately, it is also characterized by a high accident rate, with the consequences of fatalities and injuries, as well as social, moral and material losses. Aspiration to improve road safety has been a priority for national and EU transport policy for years. What is more, the actions which have been taken are multidimensional. It is worth to note that one of the factors affecting traffic safety is transport infrastructure. Its expansion and modernization could significantly reduce the negative effects of automotive development. Particular importance has got implemented innovations, which aim is to avoid mistakes by road users.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.