Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i wymagania związane z doborem cementu do samozagęszczalnych betonów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym. Wykazano możliwość stosowania szerokiej gamy cementów, co pozwala dobrze dostosować właściwości betonu samozagęszczalnego do warunków jego wykonania i eksploatacji.
EN
The article presents the conditions and requirements related to the selection of cement for self-compacting structural concretes used in road infrastructure and bridge construction. The possibility of using a wide range of cements has been demonstrated, which enables to adapt the properties of a self-compacting concrete to the conditions of its fabrication and service.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżującego istotnym elementem jest nie tylko to, jak jeździmy, ale również to, jakie mamy możliwości odpoczynku. Miejsca Obsługi Podróżnych pojawiły sie w Polsce w momencie intensywnej rozbudowy infrastruktury drogowej.
EN
The efficiency of maintaining road pavements in good condition in Poland, and, in particular, maintaining their good technical condition, depends mainly on the availability of financial resources and conducting ongoing works related to road operation and maintenance. Selected European countries, including Poland, reactivated the concept of reconstruction and use of highway landing strips. Based on the analysis of the technical parameters of a newly built highway landing strip, this publication presents, using the finite element method (FEM), the verification of the technical parameter values potentially resulting from the maximum load caused by a C-130 Hercules aircraft.
PL
Transport to ważna gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transportowe ma charakter trwały i nieograniczony. Transport samochodowy w Polsce stanowi ważny sektor gospodarki krajowej, dla którego funkcjonowania niezbędna jest właściwa infrastruktura. Niejednokrotnie potrzeby i zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej czy awarii technicznej zostaje uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa. W takich przypadkach można stosować rozwiązania tymczasowe i prowizoryczne. Celem artykułu jest wykazanie, iż tradycyjne metody budowania czasowych dróg lądowych oparte są o płyty betonowe i żelbetowe. Mogą one być zastąpione efektywniejszymi płytami z zagęszczonego tworzywa polietylenowego, które są lżejsze, trwalsze i mniej podatne na uszkodzenia, co ułatwia ich składowanie, przechowywanie, transport, załadunek i rozładunek. Wielokrotne układanie płyt kompozytowych odbywa się bez szczególnego wyrównania powierzchni, co skraca czas i koszty ich montażu. Na potrzeby artykułu dokonano analizy publikacji, informacji ze stron internetowych i wyników badań laboratoryjnych.
EN
Transport belongs to important economic categories. The demand for transport services is permanent and unlimited. Road transport in Poland is an important sector of the national economy. The proper infrastructure is necessary for the smooth functioning of road transport. Often the needs and transport orders go beyond the area of road infrastructure. Sometimes as a result of a natural disaster or technical failure road infrastructure is damaged or destroyed. In such cases temporary and provisional solutions may be used. The purpose of the article is to indicate that traditional methods of building the temporary land roads are based on concrete and reinforced concrete slabs that can be replaced by more effective plates of compacted polyethylene, which are lighter, more durable and less susceptible to damage, which facilitates their storage, transport, loading and unloading. Repeatedly, laying composite panels happens without particular leveling of the surface, which reduces time and costs of their installation. For the purposes of the article, publications, website information and laboratory results were analyzed.
PL
W artykule podjęto próbę oceny potencjalnego wpływu pojazdów autonomicznych na projektowanie infrastruktury drogowej oraz na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych poziomów automatyzacji oraz wyposażenie pojazdów samosterujących. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z rozwoju systemów komunikacji pomiędzy pojazdami a otoczeniem. Zauważono możliwy negatywny wpływ pojazdów częściowo zautomatyzowanych na przepustowość dróg w przypadku występowania ruchu mieszanego, tj. pojazdów zautomatyzowanych i konwencjonalnych. Przedstawiono także potencjalne potrzeby w dostosowaniu infrastruktury drogowej do ruchu pojazdów zautomatyzowanych. Bliżej przedstawiono rozwiązanie zakładające wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów zautomatyzowanych, jako elementu poprawiającego płynność i bezpieczeństwo ruchu, przy wysokim udziale tych pojazdów.
EN
The article evaluates the impact of autonomous vehicles on road infrastructure design, road traffic conditions and safety based on a review of existing literature. Levels of driving automation and equipment of self-driving vehicles were presented. Attention was drawn to the benefits of developing communication systems between vehicle and the environment. The possible negative impact of autonomous vehicles on mixed traffic capacity was noted. The potential needs to adapt the road infrastructure to the traffic flow of automated vehicles were also presented. Separation of the lane, dedicated to self-driving vehicles, with a high share of these vehicles was presented as an element that improves the flow of traffic and safety.
PL
Jeszcze do niedawna wszystkie elementy wyposażenia obiektów mostowych – bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady czy latarnie – mocowane były za pomocą kotew pętlicowych, wykonywanych na etapie kształtowania elementów chodnikowych. To właśnie one przejmują obciążenia pochodzące od tych elementów podczas wykonywania i eksploatacji obiektu. Oczywiście takie systemy zakotwień z powodzeniem są i będą nadal stosowane. Należy jednak zauważyć, że udział alternatywnych rozwiązań, opartych przede wszystkim o zakotwienia wklejane, stale się zwiększa.
EN
Until quite recently all elements of bridge structures – traffic barriers, noise barriers, rails or lamp posts – were fitted with loop anchors, fabricated at the stage of pavement elements structuring. The loop anchors take load from these elements during the construction and service of the structure. Obviously such anchor systems have been successfully used and will still be applied. It has to be noted that the share of alternative solutions, based primarily on chemical anchors, is increasing.
PL
Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez siły zbrojne działań. Ważne miejsce w procesie dowodzenia zajmuje kierowanie ruchem wojsk, które jest integralną częścią procesu dowodzenia obejmującą planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie realizowane przez zespół sił z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów dla zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego ruchu wojsk. Posiadanie możliwości przemieszczania sił w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa. Celem artykułu jest identyfikacja zasad oraz procedur przemieszczania wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w czasie pokoju.
EN
The transport and the movement of forces are the elements of all sorts of the armed forces activities. The movement control plays a significant role in the command and control (C2) process. It is an integral part of C2 process and it consists of planning, organizing, leadership and control realised by a set of forces using all available resources for assuring the safe, efficient and economical movement. The ability of forces movement, in order to fulfil the whole spectrum of their functions and tasks, is crucial for the efficiency of future national and multinational operations. The ability of transport and movement regards the whole set of the Polish Armed Forces tasks in both contemporary and expected security environment. The aim of this paper is to identify the rules and procedures of the Polish Armed Forces movement on the public roads in the peacetime.
EN
The objective of the present work is to analyse the environmental impact assessment of the project consisting in the construction of the Tuchów bypass (Tarnów district of the Małopolska Region, Poland) as well as to verify the correctness of the report on the impact of the said project on the environment. The paper presents issues related to environmental impact assessment and a detailed analysis of the impact of the planned project on particular elements of the natural environment, including soil and water conditions, land surface, surface and underground water, atmospheric air, acoustic climate, as well as waste management. The conclusions are based on the results of the research and descriptive analysis. It has been demonstrated that the report on the impact of the Tuchów bypass road construction project on the environment has been prepared correctly, and the investment project in question will not have a negative impact on the environment or human health.
PL
Celem pracy jest analiza oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Tuchowa (powiat tarnowski, Małopolska, Polska), a także weryfikacja poprawności sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko oraz szczegółowa analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, w tym: warunki gruntowo-wodne, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, a także gospodarkę odpadami. Wnioski oparto na podstawie wyników analizy opisowo-badawczej. Wykazano, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia budowy obwodnicy Tuchowa na środowisko został sporządzony poprawnie, a przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
12
Content available Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce
PL
W artykule omówiona została infrastruktura drogowa i jej rozwój, a także plany dotyczące dalszej rozbudowy zarówno sieci dróg publicznych, jak i sieci dróg krajowych do roku 2020/2030.
EN
The article discusses road infrastructure and its evolution to this day, as well as plans for further expansion of the public road network and the national road network until 2020/2030.
PL
W artykule omówione zostały kwestie lokalizacji wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w odniesieniu do sieci dróg Polski Wschodniej. Infrastruktura drogowa jest jednym z najistotniejszych czynników lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych. W sytuacji gdy zakłady produkcyjne z różnych powodów funkcjonują w oddaleniu od drogi najwyższej klasy technicznej, przedsiębiorcy starają się jak najlepiej wykorzystać istniejącą już infrastrukturę drogową. Celem artykułu jest uwypuklenie wpływu dobrej jakości infrastruktury drogowej na działalność przedsiębiorstw, co objawia się m.in. przez redukcję kosztów transportu. Ostatnia dekada to prężny rozwój dróg najwyższej klasy technicznej, jednak na wschodzie kraju przemiany te następują wolniej. Polska Wschodnia jest właściwym regionem do analizy tego typu zagadnień, ponieważ z różnych względów, kumulują się tutaj problemy infrastrukturalne, zwłaszcza w odniesieniu do sieci dróg. W pierwszej części artykułu opisany został czynnik transportu, jako jeden z grupy czynników lokalizacji i krótko omówiono istniejącą sieć podstawowych dróg w regionie Polski Wschodniej. Druga część artykułu to opis trzech przedsiębiorstw produkcyjnych z tego regionu i analiza ich lokalizacji w odniesieniu do obecnej i przyszłej sieci podstawowych dróg.
EN
The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of enterprises. During its activity, entrepreneurs must use existing road infrastructures. The aim of the article is to emphasize the impact of good quality road infrastructure on business operations, which is revealed, among others by reducing transport costs. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.
14
Content available remote Korytarz Północny w Częstochowie - przykład inwestycji drogowych w Polsce
PL
W pracy przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju dróg na obszarze Polski w różnych okresach dziejów. Omawiając rozwój infrastruktury drogowej XXI wieku w Polsce, zaprezentowano priorytetowe dla kraju inwestycje, których wykonanie poprawi komunikację oraz płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ułatwi dojazd i transport do terenów inwestycyjnych i stref ekonomicznych. Szczegółowo opisano jedną z wielu ważnych inwestycji drogowych na terenie Częstochowy, która w ostatnim czasie poprawiła komunikację między dzielnicami. Inwestycja ta jest jednym z etapów niezakończonego nadal łącznika, który w niedalekiej przyszłości znacząco wpłynie na rozwój i ułatwi komunikację między dzielnicami Częstochowy i okolicznymi miejscowościami. Na całościowy kształt infrastruktury drogowej Polski oprócz ogromnych budów typu autostrady czy drogi szybkiego ruchu wpływ mają nawet małe inwestycje w skali poszczególnych gmin, powiatów i miast.
EN
A short historical outline of road development in Poland in various periods of history is presented at the paper. Discussing the development of the 21st century road infrastructure in Poland, the country's priority investments is described, the implementation of which will improve communication, traffic flow and safety, facilitate access to and transport to investment areas and economic zones. One of many important road investments in Czestochowa has been presented in details, which has recently improved communication between the districts. This investment is one of the stages of the still unconnected link, which in the near future will significantly affect the development and facilitate communication between the districts of Czestochowa and surrounding towns. The overall shape of Poland's road infrastructure, in addition to huge motorway type constructions or highways, is even affected by small investments in the scale of individual municipalities, districts and cities.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
EN
The most important piece of road infrastructure is bridges. Wooden bridges have advanced constantly during the past decades. The trend began in Scandinavian countries but has also now gained significant ground in Russia. This research studies experimental endurance potential of the joints of the wooden beam while considering the coefficient of asymmetry of the cycle, which corresponds to the actual operating conditions. Performance analysis of the composite bars is carried out based on the experiment; the development of a special methodology for calculating the joints of wooden elements with the dowel plates for their better endurance is also introduced in this paper. The results of experimental studies on the performance of bending composite wooden bridge bars based on dowel plates operating under cyclic influences thus determine the endurance limit of wood for composite wooden bridge beams based on dowel plates. The calculation technique and interdependence of the endurance coefficient affecting the asymmetry coefficient of the bent composite wooden bridge bars on the dowel plates under cyclic loading are considered. The experimental data on the endurance of composite wooden bridge beams have been obtained, and separate analysis has been made of the compounds under cyclic loading performance; a method has been developed for calculating the bent composite wooden bridge bars reinforced by the dowel plates under cyclic influences.
EN
The article analyzes contemporary road infrastructure solutions in the context of the smart city development model for medium-sized European cities. The case study for Szczecin presents the most characteristic investments that can be part of the smart city concept, with the exception of the traffic management system and the information collection and processing system unavailable to users.
PL
W artykule przeanalizowane zostały współczesne rozwiązania infrastruktury drogowej w kontekście modelu rozwoju smart city dla średnich miast europejskich. W studium przypadku dla Szczecina przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne inwestycje, które mogą wpisywać się w ideę miasta inteligentnego, z wyłączeniem systemu zarządzania ruchem drogowym i niedostępnym dla użytkowników systemem zbierania i przetwarzania informacji.
PL
Rozwój sieci dróg krajowych, ich stała rozbudowa i modernizacja jest podstawą długofalowego rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego kraju. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Polska miała najsłabiej rozwiniętą infrastrukturę drogową pośród ówcześnie wszystkich państw kandydujących. Od 25.05.2003 r. w krajowym obrocie prawnym obowiązuje ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Celem ustawodawcy było uproszczenie procedur dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych umożliwiające stworzenie sprawnych połączeń transportowych za pomocą nowoczesnej sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg innych kategorii. Specustawa drogowa jest obecnie instrumentem prawnym przy pomocy którego można w sposób sprawny i uproszczony rozwijać infrastrukturę drogową państwa.
EN
The development of the national road network, its constant expansion and modernization is the basis for the long-term economic and civilization advancement of the country. Before accession to the European Union in May 2004. Poland had the least developed road infrastructure among all the candidate countries. From 25.05.2003 in polish legal system is in force the Act concerning the preparation and implementation of investment in public roads. The intention of the legislature was to simplify the procedures for the preparation and realization of investments in public roads to enable creation of efficient transport connections via a modern network of highways, expressways and roads of other categories. Special road act is a legal tool by which the national road network can be developed efficiently and in a simplified way.
EN
The paper contains analysis of the problems of sustainable development in terms of road infrastructure development in environmentally valuable areas. We have seen a dynamic development of roads and related engineering objects in the last several years. The aim of the paper is to discuss the issues of sustainable development (and inaccuracies in terms of environmental conditions) influencing on the solution of engineering objects of road infrastructure, including bridges, carried out in the areas of National Parks and Natura 2000 areas. The article presents problems associated with a number of road investments designed and implemented in North-Eastern Poland, for which the authors developed Reports on the environmental impact. They also referred to the road building on protected areas from other countries. Problems arising from the lack of understanding of the preconditions for sustainable development, and on the other hand, construction and building conditions, have been presented. Differences between the approaches of road construction engineers and the requirements deriving from environmental regulations in these areas, have been also elucidated. Solutions making possible to reconcile designers with environmentalists have been pointed out. Analysis of these investments gave the plane to formulate questions and key comments for the solution of problems at the stage of road designing in protected areas. A proper understanding of these issues provides an opportunity to design the environmentally friendly, and at the same time, functional and safe road facilities.
PL
W artykule przeprowadzono analizę problematyki zrównoważonego rozwoju w kontekście budowy infrastruktury drogowej na obszarach cennych przyrodniczo. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój dróg i związanych z nimi obiektów inżynierskich. Celem pracy jest dyskusja, jak perspektywa rozwoju zrównoważonego wpływa na przyjmowane rozwiązania odnoszące się do obiektów inżynieryjnych infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem mostów, na obszarach parków narodowych i obszarów Natura 2000. Przedstawiono problemy dostrzeżone przy wielu inwestycjach drogowych zaprojektowanych i realizowanych w płn.-wsch. Polsce, dla których autorzy przygotowali Raporty o wpływie na środowisko. Omówiono także podobne przypadki z innych krajów. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z niezrozumienia uwarunkowań rozwoju zrównoważonego, a także konstrukcji i warunków budowlanych. Ukazano różne podejścia do inżynierii budowy dróg i wymagania wynikające z regulacji ochrony przyrody. Analiza tych inwestycji umożliwiła sformułowanie pytań i kluczowych wyjaśnień odnoszących się właściwego rozwiązywania problemów na poziomie projektowania dróg na obszarach chronionych. Właściwe zrozumienie tych spraw daje szansę na projektowanie prośrodowiskowych, a zarazem funkcjonalnych i bezpiecznych dróg.
20
Content available remote Ryzyka kontraktowe w umowach typu „utrzymaj standard”
PL
Nowoczesne utrzymywanie dróg publicznych odbywa się obecnie w Polsce za pomocą umów performance-based contracts, które w naszym kraju zyskały nazwę „utrzymaj standard”. Ryzyka kontraktowe, obciążające strony tych umów, nie są jednakże dostatecznie sprecyzowane, w związku z czym rekomendowane jest ulepszenie kontraktów w tym zakresie.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.