Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rośliny uprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Magnezyt jako źródło magnezu dla roślin
PL
Przedstawiono wyniki badań przyswajalności magnezu zawartego w nawozach mineralnych oferowanych przez krajowe wytwórnie, przyjmując za miarę przyswajalności rozpuszczalność w wodzie oznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem WE. Badania przeprowadzono dla próbek nawozów zawierających magnez, a także próbek rozdrobnionych minerałów magnezowych, do których dodano azotan amonu, siarczan amonu, fosforan monoamonowy lub nawozy typu NPK, które nie zawierały magnezu. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu sposobu wytwarzania nawozu i jego składu na przyswajalność magnezu zawartego w nawozach.
EN
Bioavailability of Mg contained in Polish mineral fertilizers was studied by detn. of its soly. in water. For comparison Mg-free NH4NO3, (NH4)2SO4 and NPK fertilizers-contg. fragmented carbonate minerals were also studied. The numerical data were tabula
PL
Badano wpływ nawożenia siarką na plony słomy oraz nasion/ziaren pszenicy jarej, rzepaku jarego, jęczmienia jarego, gorczycy białej i kupkówki pospolitej w 3-letnich próbach wazonowych. Siarkę stosowano w postaci roztworu saletrzano-mocznikowego z dodatkiem siarki, siarczanu amonu, siarczanu potasu, siarczanu sodu, siarki elementarnej, gipsu i kwasu siarkowego. Najlepsze efekty w pierwszym roku dało stosowanie kwasu siarkowego, siarczanu amonu, siarczanu potasu i roztworu saletrzano-mocznikowego z dodatkiem siarki.
EN
Wheat, barley, cocksfoot as well as rape and mustard were grown sep. in pots with fawn soil (dry soil mass 3 kg), each using one type of S fertilizer (doses 0.075 g/pot for cereals and grass or 0.150 g/pot for other plants) or without any fertilizer to det. their effectiveness on seeds and straw yields. The use of (NH4)2SO4, K2SO4, Na2SO4, Ca2SO4·2H2O, H2SO4, Na2S2O3·5H2O as well as elementary S resulted in a significant increase of yields of tested plants. Na2S2O3 was the least effective fertilizer at cultivation of wheat, rape and cocksfoot and K2SO4 at barley growing.
PL
Dokonano oceny wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych. Badania oparto na czteroletnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na glebie ciężkiej należącej do II klasy bonitacyjnej. W ramach eksperymentu przygotowano i przeanalizowano 5 zestawów nawozowych. Zawartość Na i Cl oznaczono metodą ASA. Stwierdzono istotne różnice w zawartości badanych pierwiastków pod wpływem czynników doświadczalnych. Brak azotu, magnezu, potasu lub siarki w nawożeniu powodował w większości obiektów zmniejszenie zawartości sodu. Brak potasu wiązał się ze spadkiem zawartości sodu oraz chloru w większości roślin testowych, a pominięcie siarki powodowało odwrotną zależność. Lata badań istotnie wpływały na zawartość obu pierwiastków w roślinach, ale wpływ ten nie był jednoznacznie ukierunkowany.
EN
Five field expts. with winter, rape winter wheat, spring barley and sugar beet were carried out in 2005–2007 after application of complex N, P, K, Mg and S-contg. fertilizers to det. the accumulation of the fertilizers did not contain N, Mg, K or S, the content of Na was low. The low Cl and Na contents were obsd. when the fertilizer did not contain K (except for barley). An increased content of Cl was found when the fertilizer did not contain S.
EN
The problem of water scarcity is unfavourable for the economy, with the most significant water deficits felt by agriculture. In Poland water deficits in agriculture are occurring more frequently, causing losses in yield, not only in the Lowland areas but also in the Uplands. This paper presents an assessment of the water deficits at various excedance probability levels for four varieties of field crop and for soil types with various water retention capacity, which occur in the Małopolska Upland. Calculations were performed by balancing the amount of available soil water in the root zone. The study was based on the meteorological data from the Institute of Meteorology and Water Management for the years 1971–2010. Daily precipitation data from six rainfall stations: Borusowa, Igołomia, Książ Wielki, Miechów, Olewin and Sielec was utilised as well as average decadal air temperature, water vapour pressure, wind speed and sunshine hours from the meteorological station at Kraków– Balice. The water deficits at an excedance probability level of 20% fluctuated during the growing season from 5 mm (Phaeozems) to 190 mm (Leptosols). In the Małopolska Upland in soils with a medium capacity to retain water (110–160 mm), water deficits have occurred even in years of average rainfall (with probability 50%). This study confirms the considerable impact of the high variability of the soil and pluvial conditions in the region on the water deficits of the field crops.
PL
Problem niedoboru wody jest niekorzystny dla całej gospodarki, jednak najbardziej i najszybciej niedobory wody odczuwane są w rolnictwie. Na terenie Polski coraz częściej występują braki wody w rolnictwie, i nie tylko, na obszarach położonych na Niżu Polskim, powodując straty w plonach. W pracy przedstawiono ocenę niedoborów wodnych o różnym prawdopodobieństwie przewyższenia, dla czterech gatunków roślin: buraka cukrowego, kukurydzy na ziarno, pszenicy ozimej, ziemniaka późnego oraz na glebach o zróżnicowanych zdolnościach retencyjnych występujących na Wyżynie Małopolskiej. Obliczenia przeprowadzono metodą bilansowania zapasu wody użytecznej w warstwie korzeniowej gleby. W pracy wykorzystano dane meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z lat 1971–2010 – dobowe sumy opadów z sześciu stacji (Borusowa, Igołomia, Książ Wielki, Miechów, Olewin i Sielec) oraz średnie dekadowe wartości temperatury powietrza, ciśnienia pary wodnej, prędkości wiatru i usłonecznienia ze stacji meteorologicznej Kraków-Balice. Niedobory wody obliczono metodą bilansowania zapasu wody użytecznej w warstwie korzeniowej gleby za pomocą metody Penmana–Monteitha (ewapotranspiracja wskaźnikowa) [ALLEN et al. 1998; ŁABĘDZKI et al. 2011; 2014]. Badania potwierdziły dużą zmienność warunków glebowych i pluwialnych w tym regionie oraz ich wpływ na niedobory wodne upraw polowych. Niedobory o prawdopodobieństwie przewyższenia 20% wynosiły w okresie wegetacji od 5 mm (na czarnoziemach – Phaeozems) do 190 mm (na rędzinach – Leptosols). Na glebach Wyżyny Małopolskiej o średnich zdolnościach do retencjonowania wody (110–160 mm) niedobory wodne wystąpiły nawet w latach przeciętnych pod względem ilości opadów (o prawdopodobieństwie 50%). W uprawie pszenicy ozimej na czarnoziemach, glebach brunatnych i madach na Wysoczyźnie Proszowickiej niedobory wody nie wystąpiły. Jednocześnie niedobory wody (o prawdopodobieństwie 20%) w uprawie ziemniaka późnego w okresie wegetacyjnym wynoszą od 106 mm (czarnoziemy) do 156 mm (rędziny).
5
Content available remote Chwasty segetalne we współczesnym krajobrazie otwartym gminy Markowa
PL
Celem pracy była charakterystyka zbiorowisk segetalnych pod względem składu gatunkowego i walorów krajobrazowych. Gmina Markowa wyróżnia się wysokim poziomem produkcji rolnej i intensywną chemiczną ochroną pól przed chwastami. Krajobraz otwarty jest monotonny, pozbawiony barwnych akcentów. Gatunki chwastów o okazałych, kolorowych kwiatach i kwiatostanach, które decydują o walorach estetycznych pól, m.in. Papaver rhoeas, Centaurea cyanu, rosną tu nielicznie. Aktualne zbiorowiska to zubożałe postaci klasycznych zespołów: Vicietum tetraspermae w zbożach, a Echlnochloo-Setarietum w kukurydzy i okopowych. Na polach uprawnych gminy Markowa dominuje w zbożach ozimych Apera spica-venti, w jarych Avena fatua, a w okopowych i kukurydzy Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, a więc głównie trawy o małych walorach estetycznych. We florze analizowanych zbiorowisk udział gatunków z klasy Stellarietea nie przekraczał na ogół 50%. Pozostałe stanowiły gatunki wywodzące się z siedlisk łąkowych, ruderalnych i innych.
EN
This study aims to describe segetal communities in terms of the composition of species and landscape value. The municipality of Markowa has a high level of agricultural production and the fields are intensively chemically treated for weeds. The open landscape is uninteresting and devoid of colorful accents. There are only a small number of weed species that brighten the appearance of the fields with pleasingly colorful flowers and inflorescences, like for example, Papaver rhoeas Centaurea cyanus. The existing communities are poor versions of the classic associations: Vicietum tetraspermae in cereal crops and Echilnochloo-Setarietum in corn and root crops. Agricultural fields in the municipality of Markowa are primarily dominated by the presence of grasses of low aesthetic value, Apera spica-venti in winter cereal crops, Avena fatua in summer cereal crops and Echinochloa crus-galli and Chenopodium album in root and corn crops. Communities of species from the class of Stellarietea constituted no more than 50% of the analyzed flora.
6
PL
Herbicydy są obecnie powszechnie stosowane w produkcji roślinnej. Stwarza to ryzyko obecności pozostałości substancji aktywnych między innymi w glebie i płodach rolnych. Substancje aktywne zalegające w glebie mogą powodować uszkodzenia wrażliwych roślin następczych lub zostać wymyte do wód gruntowych. Pozostałości obecne w plonie mogą wywierać niekorzystny efekt na zdrowie konsumentów. Pomimo, że w Polsce notowane są przypadki wykrywania pozostałości herbicydów w płodach rolnych to w zdecydowanej większości przypadków nie przekraczają one dopuszczalnych wartości. Niemniej jednak niezbędny jest stały i regularny monitoring prowadzony zgodnie ze standardami unijnymi.
EN
Currently, herbicides are widely used in plant production. This leads to the risk of the occurrence of the active ingredients in the residues in the soil and in agricultural products. The presence of the active ingredients in the soil can cause damage to sensitive successive crops or may leach into groundwater. Residues in crops may have a detrimental effect on the health of consumers. Although in Poland there are cases of tracing the residuals of herbicides in agricultural products, in the great majority of cases, they do not exceed the acceptable values. However, constant monitoring of herbicide residuals is necessary, should be performed regularly and should meet EU standards.
EN
Research for the present paper was carried out in field experiment localized in the vicinity of the municipal landfill site in Tarnow. In designated areas 8 plots were established, in which horse bean ‘Nadwislanski’ var., spring wheat ‘Zura’ var. and potatoes ‘Kuklik’ var. were cultivated in 2006 and 2007 using the same agricultural technology. Additional plot was located in restored sector of the landfill. On the basis of the obtained results it can be concluded that in soil under cultivation of various agricultural plants, microscopic fungi – Micromycetes occurred with frequency from 8440 to 179150 cfu g–1 of soil dry mass. The abundance of fungi in soil on the plots with spring wheat was lower than under other agricultural plants (potatoes, horse bean). Based on the analyses it was also found that the occurrence of fungi in tested soils was influenced by plot location in relation to the landfill and type and period of growth of the cultivated plant.
PL
Badania do niniejszej pracy zostały przeprowadzone w doświadczeniu polowym zlokalizowanym wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie. W wyznaczonych strefach założono 8 poletek doświadczalnych, na których uprawiano w latach 2006 i 2007 bobik odmiany 'Nadwiślański', pszenicę jarą odmiany 'Żura' oraz ziemniaki odmiany 'Kuklik' przy zastosowaniu tej samej agrotechniki. Dodatkowe poletko zlokalizowano w sektorze zrekultywowanego składowiska. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w glebie na poletkach pod uprawą różnych roślin rolniczych grzyby mikroskopowe - Micromycetes występowały od 8440 do 179150 jtk g -1 s.m. gleby. Stwierdzono, że liczebność grzybów w glebie na poletkach w uprawie pszenicy jarej była mniejsza niż pod pozostałymi ujętymi w doświadczeniu roślinami rolniczymi (ziemniaki, bobik). Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono także, że występowanie grzybów w badanych glebach było zależało od miejsca położenia poletka doświadczalnego względem składowiska oraz rodzaju i okresu wzrostu uprawianej rośliny rolniczej.
PL
Celem doświadczenia było określenie przydatności wybranych olejków roślinnych do zaprawiania nasion. Badaniami objęto nasiona rzodkiewki odmiany Lucynka, marchwi odmiany Nantejska, pietruszki korzeniowej odmiany Cukrowa oraz buraka cukrowego odmiany Kujawska. W doświadczeniu polowym badano wpływ olejków: tymiankowego w stężeniu 3% i 9%, z drzewka herbacianego w stężeniu 30% i 60% oraz cynamonowego w stężeniu 10% i 25% - na wschody i plon wybranych gatunków roślin. Kombinację kontrolną stanowiły nasiona niezaprawione, a także dla porównania skuteczności działania, nasiona potraktowane chemiczną zaprawą Funaben T. W badaniach polowych oznaczono: polową zdolność wschodów, średni czas wschodów i równomierność wschodów oraz wysokość plonu. Na podstawie wyników stwierdzono, że zaprawianie nasion naturalnymi olejkami roślinnymi dało odmienne wyniki w przypadku różnych gatunków roślin. Jedynie zaprawianie olejkiem cynamonowym w stężeniu 25% nie pogorszyło istotnie wschodów polowych oraz plonów wszystkich badanych roślin.
EN
Some plant oils were examined regarding their suitability for seed dressing. Seeds of radish (variety Lucynka), carrot (variety Nantejska), parsley (variety Cukrowa) and sugar beet (variety Kujawska) were treated with thyme oil (concentrations 3% and 9%), tea tree oil (30% and 60%) and cinnamon oil (10% and 25%). Untreated seeds and seeds treated with conventional mordant Funaben T were the control combinations. The influence of method of treatment on the percentage of emerged plants, speed and spread of field emergence were assessed. The number of plants and the yield during the harvest were also measured. Seed treatment with plant oils showed different influence on field emergence and yielding of different crops. Only cinnamon oil in concentration of 25% caused a significant decrease in field emergence and yield of all examined plant species.
PL
W pracy przedstawiono częstości występowania niekorzystnych sytuacji opadowych (do których zaliczono nadmiary i niedobory opadów większe od podwójnego odchylenia standardowego) obliczonych w procentach lat z okresu 30-lecia 1971-2000, w Polsce Północno-Wschodniej, w stosunku do zapotrzebowania żyta na wodę na glebach lekkich oraz pszenicy ozimej na glebach średnich i ciężkich. Na wszystkich badanych glebach najmniej korzystne warunki opadowe dla badanych roślin występowały w maju, przy czym na glebach lekkich, na większości badanego obszaru, częstości występowania niekorzystnych sytuacji opadowych dla żyta wynosiły od 45% do ponad 60%. Na glebach średnich w tym miesiącu (dla pszenicy ozimej) niekorzystne sytuacje opadowe o częstości występowania od ponad 35% do ponad 40% wystąpiły w zachodniej i północnej części obszaru. Na glebach ciężkich średnie wieloletnie częstości występowania niekorzystnych opadów dla pszenicy ozimej były o około 5-10% mniejsze niż na analogicznych obszarach na glebach średnich.
EN
The paper presents results of analysis of the effects of water supply on rye (light soils) and winter wheat (medium heavy and heavy soils) in northeastern Poland based on meteorological dataset (monthly sums of precipitation) covering the period from 1971 to 2000. The highest risk of extreme situations (total surplus of precipitation and its deficits) with respect to cereal species demands occurred in May irrespective of the soil type. The frequency of occurrence of extreme situation was estimated at 45-60 % on light soils. For winter wheat, cultivated on medium soils, unfavorable precipitation values of the frequency from over 35 % to over 40 % were noticed in northwestern and western part of the study area. Long term mean frequencies of unfavourable precipitation were lower by 5-10% on heavy than on medium soils.
EN
Plants are one of the oldest inhabitants of the planet. Among 400 thousands of plant species occurring in the world, about 10% show a therapeutic action. Only a small part from those is exactly described and investigated in respect of their chemical composition. In a process of synthesis these plants produce organic compounds with a different composition and action. In order to use their exceptional properties broad investigations should be carried out. It will indicate a proper preparation and application and the factors influenced a therapeutic value of these plants. It has a special significance in view of an increased need of an environment protection and the use of plant extracts means taking of advantage of that what is created by nature. They could be used as preventive or therapeutic means in protection of cultivated plants. But before their use in a practice, for instance as alternative seed dressing, their toxicity in relation to the protected plant should be examined. The aim of presented experiments was the examination of an antibiotic action of the plant extracts determined by seed vitality and plant sprouts development, as well as their impact on plant healthiness. Results of investigations carried out may be useful for selection of some "producers" of chemical compounds which may find its application in decreasing of harmfulness of some phytopathogens and replace in some extent fungicides used in plant protection.
PL
W pracy analizowano wpływ wyciągów wodnych sporządzonych z 20 gatunków roślin: Sambucus nigra L.; Betula verrucosa Ehrh.; Artemisia vulgaris L.; Allium sativum L.; Aesculus hippocastanum L.; A. hippocastanum L.; Mentha piperita L.; Saponaria officinalis L.; Urtica dioica L.; Equisetum arvense L.; Marrubium vulgare L.; Acorus calamus L.; Crataegus oxyacantha L.; Frangula alnus Mill.; Zea mays L.; Melissa officinalis L.; Taraxacum officinale Web.; Inula helenium L.; Matricaria chamomilla L.; Rosa canina L. na zdrowotność i żywotność nasion: Triticum aestivum L; Secale cereale L; Triticosecale Wittm. Wykazano, że wyciągi sporządzone z poszczególnych gatunków roślin, a także przygotowane wg odmiennych procedur, istotnie różnicowały energię i zdolność kiełkowania oraz zdrowotność nasion Triticum aestivum, Secale cereale i Triticosecale. Energię kiełkowania nasion T.aestivum stymulowały najsilniej napary z kwiatów A.hippocastanum (+10,6%), korzeni S.officinalis (+9,4%) i liści M.piperita (+9,1%); S. cereale - napary z kwiatostanu C.oxyacantha (+8,7%) i znamion Z.mays (+7,3%); Triticosecale - napary ze znamion Z.mays i liści M.officinalis (po +22,1%) oraz kory F.alnus (+19,3%). Wpływ wyciągów na energię i zdolność kiełkowania nasion zbóż był ze sobą pozytywnie skorelowany. Wartości współczynników korelacji wynosiły 0,919** dla T.aestivum; 0,975** - S.cereale i 0,902** - Triticosecale. Również zmienność (V%) reakcji roślin zbożowych na testowane wyciągi była niewielka i do siebie zbliżona (od 15,2% do 22,5%). Najkorzystniej na zdolność kiełkowania nasion T.aestivum działały napary z kwiatu i kory A.hippocastanum (+21,0; +19,4%), cebul A.sativum (+19,4%) i liści M.piperita (+19,4%), podczas gdy w przypadku Triticosecale były to napary z liści M.officinalis (+26,1%) i z kory F.alnus (+25,3%). Kiełkowanie nasion S.cereale stymulowały natomiast macerat z korzenia T.officinale (+8,1%), napar z kwiatostanu C.oxyacantha (+8,1%) oraz macerat z kory F. alnus (+7,0%) i napar ze znamion Z.mays (+7,0%). Oddziaływanie wyciągów na zdrowotność nasion zbóż było bardziej zróżnicowane aniżeli na energię i zdolność kiełkowania. Współczynniki zmienności (V%) wynosiły 65,7% (pszenica); 91,1% (żyto) i 58,5% (pszenżyto). Ich wpływ na liczbę porażonych nasion oraz na energię i zdolność kiełkowania był ujemnie skorelowany. Współczynniki korelacji wynosiły -0,720** i -0,907** dla T.aestivum; -0,774** i -0,771** dla S.cereale oraz -0,572** i -0,528** dla Triticosecale. Oznacza to, że im silniej badane wyciągi ograniczały porażenie nasion roślin zbożowych przez mikroorganizmy, tym większa była ich żywotność. Liczbę chorych nasion T.aestivum ograniczały zatem napary z korzeni S.officinalis (-83,9%) i kwiatu A.hippocastanum (-71,3%), macerat z liści M. piperita (-70,1%) i B.verrucosa (-66,7%), podczas gdy w przypadku S. cereale był to macerat z korzenia T.officinale (-81,4%) i napar kory F.alnus (-56,6%); a Triticosecale - maceraty z korzeni T.officinale (-82,6%), kwiatostanu C. oxyacantha (-68,0%), macerat i napar z korzeni I.helenium (-74,4; -63,4%).
PL
Odpad pochodzący z przemysłu ziemniaczanego składa się z części ziemistych, które uzyskuje się podczas płukania ziemniaków i stanowi to w większości część mineralną odpadu. Na część organiczną składają się resztki ziemniaków, obierki i kiełki. Wcelu utrzymania właściwego pH dodawane jest wapno hydratyzowane w ilości 400 kg w ciągu doby produkcyjnej. Badania oparto na analizie chemicznej odpadu i powszechnie przyjętymi metodami oznaczono: makroelementy, pierwiastki śladowe (metale ciężkie) a także suchą masę, popiół, pH i C organiczny. Na podstawie składu chemicznego odpadu proponuje się stosowanie go przed siewem bądź sadzeniem większości roślin, z wyjątkiem ziemniaków, aby nie przenosić ich chorób. Ilość odpadu wniesiona z proponowanymi dawkami pod poszczególne rośliny pozwala pokryć zapotrzebowanie na ten składnik w pierwszych ich stadiach rozwojowych. Dawka fosforu wnoszona z tym odpadem tylko częściowo pokrywa zapotrzebowanie roślin na ten składnik, a minimalna ilość potasu w nim wskazuje na to, że składnik ten musi być wnoszony w postaci nawozów mineralnych. Analizowany odpad zawierał niewielkie ilości metali ciężkich, które nie przekraczały przyjętych norm. Stosunkowo duża zawartość wapnia i magnezu pozwala proponować ten odpad do stosowania głównie na gleby lekkie i bardzo lekkie celem poprawy ich właściwości fizykochemicznych.
EN
Waste materials from potato industry consist of mineral and organic particles. Mineral fine particles are obtained after potato washing, while organic parts comprise potato residues, peelings and shoots. In order to maintain proper pH, hydrated lime is added in amount of 400 kg within 24 hrs after production. The studies are based on chemical analyses of wastes, carried out according to common analytical methods. The following were determined: trace elements (heavy metals), dry mass, ash content, pH and organic carbon. It was assumed that very light and light soils (soil complexes 7, 6, 5), as well as medium and heavy soils (soil complexes 4, 3, 2, 1) can be amended with potato wastes. Nutrition and fertilisation requirements, related to potential yields, were estimated according to fertilisation recommendations elaborated by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) in Puławy. On the basis of chemical composition of the wastes tested, it is proposed to add it into the soil before sowing or planting of almost all the plants except potato, to avoid the transfer of potato diseases. The calculated doses of potato wastes ensure enough nitrogen for plants during initial growth phases, while the requirements for phosphorus are only coverd partly. Low content of potassium in the wastes tested should be supplemented with mineral K fertilisation. The wastes contained trace amounts of heavy metals which did not exceed permissible levels. Relatively high amounts of calcium and magnesium in the potato waste tested justify its application in light and very light soils, in order to improve their chemical properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.