Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 751

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
EN
The presented paper considers a comparison of the traditional methods for the state maximal probability determination to the proposed hybrid probabilistic and variational concept. It is shown the advantages of the described multi-optional hybrid-effectiveness functions uncertainty measure conditional optimization doctrine in the sense of avoiding the traditional ways analytical complicatedness concerning the maximal probability of the possible state determination. The results of the numerical example are presented.
PL
W prezentowanym artykule rozważono porównanie tradycyjnych metod określania maksymalnego prawdopodobieństwa stanu systemu dynamicznego z zaproponowaną hybrydową koncepcją probabilistyczną i wariacyjną. pokazano zalety opisanej wielo opcjonalnej funkcji hybrydowo-efektywnościowej niepewności pomiaru i zasadę optymalizacji warunkowej w tym sensie, że prezentowana koncepcja unika tradycyjnych metod analitycznych dotyczących maksymalnego prawdopodobieństwa możliwego określenia stanu układu dynamicznego. Niezawodność urządzeń technicznych w dużym stopniu zależy od stanu systemu utrzymania ruchu i konserwacji. Entropia określenia stanu pozwala na uwzględnienie czynników niepewności działających podczas eksploatacji, obsługi technicznej i naprawy wszelkiego rodzaju obiektów inżynieryjnych, na przykład statków powietrznych. W końcowej części przedstawiono wyniki przykładu numerycznego.
EN
The article aimed to analyze the effectiveness of investment funds and to create a ranking of investment funds with the highest economic efficiency. The scope of selection of the test sample is presented. The effectiveness of investment funds was assessed using various measures of their assessment. Comparing the obtained rates of return and risk, measured with a standard deviation, with the rate of return from the stock exchange, the most profitable funds were selected. As a result, it has been shown that the desire to invest in mutual funds does not have to end with investing in those that seem viable, but independent analysis can be done.
PL
Celem artykułu było przeanalizowanie efektywności funduszy inwestycyjnych i stworzenie rankingu funduszy inwestycyjnych o najwyższej efektywności ekonomicznej. Przedstawiono zakres wyboru próbki testowej. Skuteczność funduszy inwestycyjnych oceniono za pomocą różnych miar ich oceny. Porównując uzyskane stopy zwrotu i ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym, ze stopą zwrotu z giełdy, wybrano najbardziej rentowne fundusze. W rezultacie wykazano, że chęć inwestowania w fundusze inwestycyjne nie musi kończyć się inwestowaniem w te, które wydają się opłacalne, ale można przeprowadzić niezależną analizę.
EN
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
PL
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
EN
Scientific evidence of climate change has never been more profound. Activists around the world now demand climate action from global leaders on almost a daily basis. Yet, decision makers are not in a rush to deal with the climate emergency. The present article looks at the politics of climate change through the lens of decision-making under uncertainty to understand whether uncertainty and risk can explain the lack of decisive action on the part of the global leadership and posits that the politics of climate change reflect the climate system itself: complex, multi-layered, driven by many inter-related elements and diverse in its manifestations.
PL
Naukowe dowody odnoszące się do zmian klimatu są niepodważalne. Aktywiści na całym świecie wymagają od globalnych liderów działań klimatycznych niemal codziennie. Jednak decydenci nie spieszą się z rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. W niniejszym artykule przyglądamy się polityce zmian klimatu przez pryzmat podejmowania decyzji w warunkach niepewności, aby zrozumieć, czy niepewność i ryzyko mogą wyjaśnić brak zdecydowanych działań ze strony światowego przywództwa i zakładamy, że polityka zmian klimatu odzwierciedla system klimatyczny sam w sobie: złożony, wielowarstwowy, napędzany przez wiele powiązanych ze sobą elementów i różnorodny w swoich przejawach.
EN
Human capital is considered to be leading to the growth of innovation and it plays an important role in economic development and firms’ competitiveness. For this reason, the perception of different human resource (HR) risks and establishing a suitable and effective HR risk management system is an up-to-date issue. The aim of this paper is to evaluate the most important sources of HR risks in the V4 countries and to find out the statistically significant differences in the perception of HR risk sources between the V4 countries. To collect the data in the years 2017 and 2018, an online questionnaire was used. To evaluate the intensity of the HR risk sources and to find out the differences between the V4 countries, the methods of Chi-square test and Z-score of P-value were used. The results showed that a high employee turnover rate, insufficient employee qualification, low work morale and discipline are perceived relatively most intensely in Hungary compared to other V4 countries, when “low work morale and discipline” is perceived most intensely out of all four HR risk sources studied. „Employee mistakes” are perceived statistically significantly more intensely in Poland compared to the Czech Republic and Slovakia.
PL
Uważa się, że kapitał ludzki prowadzi do wzrostu innowacyjności i odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym i konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego powodu postrzeganie różnych ryzyk związanych z zasobami ludzkimi (HR) oraz ustanowienie odpowiedniego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem HR jest aktualną kwestią. Celem tego artykułu jest ocena najważniejszych źródeł ryzyka HR w krajach V4 i znalezienie statystycznie istotnych różnic w postrzeganiu źródeł ryzyka HR między krajami V4. Do zbierania danych w latach 2017 i 2018 wykorzystano kwestionariusz online. Aby ocenić intensywność źródeł ryzyka HR i znaleźć różnice między krajami V4, zastosowano metody testu Chi-kwadrat i Z-score wartości P. Wyniki pokazały, że wysoki wskaźnik rotacji pracowników, niewystarczające kwalifikacje pracowników, niskie morale i dyscyplina pracy są postrzegane relatywnie najczęściej na Węgrzech w porównaniu z innymi krajami V4, kiedy „niskie morale i dyscyplina pracy” są postrzegane najczęściej spośród wszystkich czterech ryzyk HR badane źródła. „Błędy pracowników” są postrzegane statystycznie znacznie bardziej intensywnie w Polsce niż w Czechach i na Słowacji.
EN
The paper focuses on a critical infrastructure reliability and resilience to its operation process and particularly is devoted to critical infrastructure reliability and resilience indicators. First, the model of critical infrastructure reliability without considering outside impacts is proposed and applied to determine the port oil terminal reliability indicators. In the next step, the operation impact model of critical infrastructure reliability is created and applied to reliability and resilience analysis of the port oil terminal. The comparison of the port oil terminal critical infrastructure reliability indicators without considering outside impacts with indicators considering impact of its operation process is performed. A significant influence of the operation process on the port oil terminal reliability is proved.
PL
Artykuł koncentruje się na niezawodności i odporności infrastruktury krytycznej w procesie eksploatacji, proponując wskaźniki niezawodności i odporności tej infrastruktury. Najpierw zaproponowano model niezawodności infrastruktury krytycznej bez uwzględnienia oddziaływań zewnętrznych oraz zastosowano go do wyznaczenia wskaźników niezawodności portowej bazy paliw. Następnie utworzono model wpływu eksploatacji oraz zastosowano go do analizy niezawodności i odporności portowego terminala transportu paliwa. Porównano wskaźniki niezawodności infrastruktury krytycznej terminala bez uwzględnienia wpływów zewnętrznych ze wskaźnikami uwzględniającymi wpływ jej procesu eksploatacji. Wykazano istotny wpływ procesu eksploatacji na niezawodność portowego terminala transportu paliwa.
EN
Criteria of occupational injuries potential risk in the machine-building industry are described in the article. Systemic analysis of the structure of the measures to prevent occupational injuries is given. Main tasks to reduce the risk of industrial injury at the machinebuilding enterprise are analysed. The methodology for optimal planning of accident prevention measures at the machine-building enterprise is described. A mathematical interpretation of the problem is given. The objective function is an argument of the maximum integral effectiveness for the set of planned measures to prevent occupational injuries. Constraint set of the optimization model describes the impossibility to exceed the allowable limit of cost, the feasibility and the possibility of implementing the measure’s plan reasoning from the technological and construction requirements of existing production engineering.
PL
W artykule opisano kryteria potencjalnego ryzyka urazów w pracy w przemyśle maszynowym. Podano analizę systemową struktury środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Dokonano analizy głównych zadań mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów w przedsiębiorstwach budowy maszyn. Przedstawiono matematyczną interpretację wspomnianego problemu. Funkcja celu jest argumentem maksymalnej integralnej skuteczności w odniesieniu do pakietu środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Ograniczony pakiet modelu optymalizacyjnego opisuje niemożność przekroczenia dozwolonego limitu kosztów, wykonalność oraz możliwość wdrożenia uzasadnionego planu działania na podstawie wymagań technologicznych i konstrukcyjnych istniejącej technologii produkcji.
8
Content available remote Sposoby wyznaczania ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod oceny ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych w odniesieniu do dwóch parametrów tzn. prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przewodów oraz konsekwencje ich występowania. Omówiono czynniki brane pod uwagę oraz sposoby wyznaczania obu parametrów. Rezultatem prowadzonych prac jest wskazanie różnic w określaniu poziomu ryzyka oraz poszczególnych jego parametrów w przedstawionych metodach. Metody wyznaczania ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych są przydatne w planowaniu działań związanych z bezwykopową rehabilitacją, wymianą lub na przykład w planowaniu czyszczenia wnętrza przewodów z osadów.
EN
The aim of the article was to present the selected method of risk assessment of sewer failures based on two parameters, i.e. probability of sewer failures and consequences of their occurrence. Factors that were taken into account and methods of determining both parameters were discussed. The result was to indicate differences in determining the risk level and some risk parameters in the presented methods. Determining the risk of sewer failure is a useful method in planning activities related to their trenchless rehabilitation, replacement or, for example, planning of cleaning the pipes from deposits.
9
Content available remote Pojęcie ryzyka – zagrożenie i szansa
PL
Ryzyko wiąże się z działaniem, którego efekt możliwy jest do skwantyfikowania za pomocą miary prawdopodobieństwa i skutków. W pracy zaproponowano nowe podejście do ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń (zdarzenia niepożądane) i szans (zdarzenia pozytywne). Zaproponowano wykorzystanie metody Bow Tie, zarówno do analizy zagrożeń, jak i szans. Wskazano strategie reakcji na ryzyko związane z zagrożeniami i szansami. W temacie pracy odniesiono się do aktualnych standardów zarządzania ryzykiem. Zagrożenia zwiększają ryzyko, a szanse je zmniejszają. Zależność między szansami a zagrożeniami może być określona poprzez różnicę ryzyka. Zaprezentowano zmodyfikowaną formułę ryzyka i na jej podstawie opracowano nową matrycę. Dla pokazania zalet metody przedstawiono przykład aplikacyjny. Końcowy fragment pracy dotyczy badań ankietowych na temat postrzegania zagrożenia i szansy w przedsiębiorstwie wodociągowym i jego otoczeniu zewnętrznym. Treść pracy potwierdza znany paradygmat, że niewykorzystane szanse stają się zagrożeniami.
EN
Risk is associated with an action whose effect can be quantified using a measure of probability and effects. The paper proposes a new approach to risk, using threats and opportunities. The Bow Tie method has been proposed for threat and opportunity analysis. Strategies for responding to risks related to threats and opportunities were indicated. The subject of the work refers to current risk management standards. Threats increase risk and opportunities reduce it. The relationship between opportunities and threats can be determined by the risk difference. A modified risk formula was presented and a new matrix was developed based on it. To show the advantages of the method an application example is shown. The final fragment of the thesis concerns surveys on the perception of threat and opportunity in a water supply company and its external environment. The content of the work confirms the well-known paradigm that missed opportunities become threats.
PL
W artykule omówiono metodę oceny ryzyka eksploatacji sieci gazowych. Jakość opracowanej metody weryfikowano na rzeczywistych gazociągach. Uzyskane wyniki potwierdzają poprawność metody.
EN
The article discusses the method of risk level assessment of gas network operation. The quality of the developed method was verified on real gas pipelines. The results confirm the correctness of the method.
PL
Systematyczne ocieplanie klimatu znajduje potwierdzenie w statystykach - rośnie średnia roczna temperatura, zmienia się rozkład opadów, mniej jest dni śnieżnych, więcej letnich, obniża się poziom wód gruntowych. Na to nakłada się specyficzny klimat miasta, gdzie jest cieplej niż na terenach niezabudowanych, bo budynki kumulują ciepło; inne są też kierunki i siła wiatru, inny system wodny, bo urbanizacja oznacza konieczność odprowadzania większej ilości wód. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów kanalizacji deszczowej to ich przeciążanie hydrauliczne oraz przeciążanie hydrauliczne odbiorników wód płynących (rzek miejskich). Zarządzanie wodami opadowymi praktycznie w mieście jest ściśle powiązane z trzema aspektami: środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. W artykule zarysowano kwestie ryzyka, bezpośrednio związanego z zawodnością bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej oraz prezentacje procedury procesu modelowania ryzyka, umożliwiającą jego liczbową analizę przy zastosowaniu odpowiednich ich wag - częstości i skutków.
EN
Climate change and global warming have been confirmed by statistic observations such as: increase of the average annual temperatures, changes in precipitation distribution, fewer snowy days and more summer days a drop of the groundwater level. Additionally, a specific climate of the city has to be considered, usually warmer than the one in undeveloped areas, because buildings accumulate heat; also wind speed and direction are different, as well as a water system because urbanization requires more water draining. One of the most important problems related to the functioning of modern storm water drainage systems is their hydraulic overloading as well as a hydraulic overloading of receiving water bodies (city rivers). Practically, stormwater management in the city is closely related to three aspects: environmental, economic and social. The article outlines risk issues directly related to unreliability of stormwater drainage and presents a procedure of a risk modeling process; the procedure enables its numerical analysis using appropriate weights for frequency and effects.
PL
W artykule omówiono zagadnienie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, który został wprowadzony 1 listopada 2019 r. w branżach szczególnie podatnych na nadużycia. Zastąpił on funkcjonujący w ustawie o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Po wprowadzeniu obowiązkowego split payment podmioty świadczące usługi budowlane wystawiają faktury z podatkiem VAT, natomiast usługobiorcy zobowiązani są do zapłaty tych faktur, stosując mechanizm podzielonej płatności.
EN
The article discusses the issue of the mandatory mechanism for split payment of VAT, which was introduced on November 1, 2019 in industries particularly susceptible to fraud. It replaced the reverse charge mechanism functioning in the VAT Act in domestic traffic. After the introduction of obligatory split payment, entities providing construction services issue invoices with VAT, while recipients are obliged to pay these invoices using the split payment mechanism.
EN
An information model has been carried out, with the help of which it is possible to implement methods that ensure the growth of competitiveness of IT companies. Growth conditions for companies provide mergers and acquisitions (M&A). The analysis of the data obtained as a result of the P&L financial report is mainly based on current indicators and can be partially used to prolong economic indicators for a certain (most often limited) period. The authors propose using methods for assessing stochastic indicators of IT development processes based on the solution of a number of problems: (1) Development of models to assess the impact of indicators in the analysis of the financial condition of companies; (2) Creation of an information model and methods for processing current stochastic data and assessing the probability of the implementation of negative and positive outcomes.
PL
W artykule opisano uwarunkowania prawne i proceduralne dotyczące zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności. W pierwszej części scharakteryzowano obowiązującą procedurę opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. W części drugiej zaprezentowano zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem w perspektywie wymagań Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, opracowane w konsultacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
EN
The article presents legal and procedural conditions for risk management in the crisis management system in Poland. The deliberations present the still applicable procedure for the preparation of a partial report to the report on threats to national security. The second part of the paper presents changes in the approach to risk management in the perspective of requirements of the Decision 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the EU Civil Protection Mechanism.
15
PL
Otoczenie przedsiębiorstwa stwarza szanse i zagrożenia dla organizacji. Przedsiębiorstwa identyfikują możliwości rynkowe w celu tworzenia i dostarczania wartości interesariuszom przez realizację projektów przyszłościowych. Jednym ze sposobów uzyskania korzyści w otoczeniu rynkowym jest wykorzystanie okazji. Okazja to sytuacja występująca w otoczeniu organizacji, sprzyjająca osiągnięciu jej celów z wykorzystaniem dostępnych zasobów. W pracy przedstawiono studium przypadku dotyczące wykorzystania okazji związanej z krótkim cyklem życia na podstawie wybranego projektu z branży deweloperskiej. W pierwszej części artykułu omówiono koncepcję ryzyka i okazji związanych z krótkim cyklem życia. W drugiej części artykułu zaprezentowano poszczególne rodzaje ryzyka związane z różnymi fazami cyklu życia okazji na przykładzie branży deweloperskiej.
EN
The business environment creates both opportunities and threats for an organization. Enterprises identify market opportunities in order to create and deliver value to stakeholders through the implementation of future-oriented projects. An opportunity is a situation arising in an organization’s environment, that is conducive to achieving its goals using the available resources. Taking advantage of a business opportunity is associated with achieving benefits which are accompanied by a risk. The short life cycle of a business opportunity forces enterprises to make decisions regarding their use without detailed analyses of the project. The paper presents a case study on taking advantage of a short life cycle business opportunity based on the real estate market. The first part of the paper presents the concept of risk and business opportunity with a short life cycle. The second part of the paper focuses on the specific risks associated with different phases of the life cycle.
EN
As changes do occur during project implementation, and each change is accompanied by uncertainty and the risk factor associated with it, undertaking risks in projects is inevitable. The aim of the study is to identify and analyze risk management products according to PRINCE2® methodology, determining effective risk management in projects. In the research, the following hypothesis has been adopted: achievement of the set project objectives depends on the effectiveness of risk management in the project as a factor determining the success of the investment implementation. The main hypothesis is verified in accordance with the research procedure, including literature research and case study. The results of the conducted research show that a correctly conducted process of risk management based on risk management products, is the sole foundation of effective project management.
17
Content available Stan bezpieczeństwa na kolei w Polsce i Europie
PL
W publikacji przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa kolei opracowaną na podstawie raportu Urzędu Transportu Kolejowego „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2017 r.”. Artykuł zawiera również opis analizy opracowanej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej na podstawie danych pozyskanych od krajowych organów ds. bezpieczeństwa (National Safety Authority -NSA) oraz krajowych organów dochodzeniowych (National Investigation Bodies – NIB) opublikowanej w dokumencie „Report on Railway Safety and Interoperability in the EU – 2018”.
EN
The publication presents an analysis of railway safety status prepared on the basis of the document “Report on the railway traffic safety in 2017” published by the Polish railway transport office. The article also contains a description of the analysis basis of data obtained from the National Safety Authority (NSA) and the National Investigation Bodies (NIB) pub-lished in the document “Report on Railway Safety and Interoperability in the EU - 2018” prepared by the European Union Agency for Railways.
18
Content available Operational control in the process safety assurance
EN
The need of ensure the safety in the realised industrial processes results directly from their negative influence both on environment and workers’ health, and, as a result - the associated material losses. Safety management must be based on the risk management, results of which are the basis of risk acceptability assessment and taking action of the systemic character directed on risk minimisation. Those actions should guarantee technical condition of the used technological installations and monitoring and control equipment as well as organisational solutions, which in the effective manner are going to minimise the probability of occurrence of environmental and occupational accidents, and - in the case of their occurrence - minimise the influences. Therefore research on the practical solutions of process safety assurance, both in the regular conditions of work and in the time of the emergency are of the crucial meaning. That is why the value of the paper is being constituted by the authorial model of operational control, which aim is to guarantee the process safety from the perspective of the both: technical and occupational safety. The worked out model is the systemic tool giving the guidelines of operational management and allowing for the homogeneous management in the range of environmental safety and occupational safety and on the basis of - being the fundamental element of the model - risk management. The worked out model can be implemented in case of any organisation which wants to assure the safety of the realised processes by risk and system management.
EN
The paper discusses options for assessing risks with a view to identifying the nature and scope of the impacts of non-conformities and defining improvement opportunities. Such options are described in terms of hazards and opportunities. The opportunities reflect the measures required to increase the chances of establishing more effective safety management systems. The hazards reflect the circumstances that may prevent organizations achieving the desired benefits and that must therefore be eliminated in the course of system deployment and operation. Once identified, the above will help build the capacity to improve the existing management system in any organization that seeks to systemically modify its occupational safety system. The paper invokes the requirements set forth in ISO 45001, which it cross-references with binding legislation (including Directive 89/391/EEC). The approach helps define the benefits to be derived from assessing risks with a view to identify improvement opportunities and hazards by methods best suited to an organization’s environment.
EN
The article reviews the safety and security aspects in the context of existing norms, standards, and international regulations in the field of transport of dangerous goods by air. By using the authorities' reports and commissions investigating aviation accidents, it pointed out that an essential factor contributing to tragic accidents resulting from the transport of dangerous goods in air transport was, among other things, non-compliance with the standards and regulations in force at that time. The natural need to improve air transport safety initially reflected in stricter rules and guidelines, but in the face of recurring accidents and incidents, it took a more systemic form. The article aims to present the issue of safe air transport of dangerous goods in the context of the modern approach to safety management. The concepts of compliance monitoring and the system approach, which based on proactive threat search and risk analysis reviewed. The current level of security of the transport of dangerous goods in air transport assessed.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.