Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 415

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
PL
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do analizy i prognozowania wybranych zagrożeń oraz przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Porównano wybrane programy komputerowe służące do modelowania skutków katastrof technicznych, a także dokonano analizy konsekwencji ataków za pomocą broni biologicznej lub chemicznej. Przedstawiono tezę, że przeprowadzenie analiz oraz modelowania skutków awarii przemysłowych znacząco zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych w ocenie, potencjalnych zagrożeń wynikających z awarii technicznych oraz daje wsparcie przy projektowaniu lub modernizacji instalacji procesowych.
EN
A review, with 17 refs. of the leading software for simulation of the effects of tech. disasters and analyzing the consequences of attacks using biolog. or chem. weapons.
EN
The subject of the article is the time-cost analysis of the risk of actions taken in the reconstruction of technical infrastructure (in particular housing) in the areas after the disaster on the example of Syria. As a result of the analysis of actions taken at the reconstruction of the technical (housing) infrastructure in the areas after the disaster, an attempt was made to identify the inconveniences in the management of the risk of targeted activity after the incident. Requests for efficient planning of technical (residential) infrastructure projects have been developed, including foreseeable future natural hazards.
PL
Przedmiotem artykułu jest czasowo-kosztowa analiza ryzyka działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (w szczególności mieszkaniowej) na terenach po katastrofie na przykładzie Syrii. W rezultacie analizy znanych z literatury działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) na terenach po katastrofie, dokonano próby identyfikacji zaistniałych niedogodności w zakresie zarządzania ryzykiem aktywności celowej po zdarzeniu. Opracowano wnioski w zakresie skutecznego planowania projektów infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia przyszłych zagrożeń typu naturalnego.
EN
The aim of this study was to look at the risk of community around the battery recycling plant in terms of the exposure to lead dust. The number of respondents amounted to 60 people from an industrial area and a residential area. The sample of the industrial area included 30 respondents with a composition of 15 men and 15 women. The same number of respondents was also examined in the residential area as a control area, located 5 km from the industrial area. Respirable dust was measured using a personal dust sampler, the concentration of lead in dust was measured using GF-AAS, while as a biomarker of exposure, the lead content in urine was measured using GF-AAS. The average values for respirable lead in industrial and residential areas are 0.92 μg/m3 and 0.92–1.34 μg/m3. The analysis of the lead content in urine for the industrial and residential areas produced an average value of 119 ppb and 123 ppb. The average value of HI for the lead exposure on the industrial and residential areas are in danger (HI > 1) which is 3.6 ± 1.94 and 2.18 ± 1.49. The OR values for the respondents in the industrial area compared to the residential areas amounting to 1.17 for the category of HI lead exposure and 1.22 for the category of lead in urine.
EN
Risk is an inherent element of business operations. In the case of production enterprises, the risk can be considered in the area of material, machine, man and process organization. PN ISO 31000:2018 recommends integrating the risk management system with other management systems within a company, pointing to the significant role of understanding the external and internal context of the organization and identifying the needs of stakeholders. The risk management process consists of two steps: identification and analysis affecting the risk factors and quantitative measurement of its level. The article proposes a risk management model for a production enterprise, making a theoretical analysis. The proposed model and procedure are based on the guidelines of PN ISO 31000:2018. The proposed procedure for risk management includes the stage of hazard identification in a selected area, setting criteria and levels of admissibility of individual threats, risk analysis and evaluation of risk levels in relation to the adopted criteria.
EN
The paper describes an assessment of the possibilities of selected Polish-language computer applications of estimating the risk of physical workload of employees at production workplaces (on-line application “IRYS” by CIOP-PIB, “BHP - Ocena ryzyka zawodowego” by PENTA Soft, application by alumni of Lodz University of Technology), with special consideration of static workload. The research questions have been formulated, physiological and legal guidelines have been presented, which served to develop assessment criteria. The results of the evaluation carried out by the authors have been presented. The analysis indicates deficiencies in existing software, which can be the basis for developing guidelines for newly created applications.
7
Content available Maritime security and threat assessments
EN
Maritime security is still a challenge in international trade. In this case-study we analyze how the Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association (DNK) provides Norwegian maritime companies with regional assessments of threat-levels. Through a survey and a series of interviews, we study factors that affect the communication and perception of threats, in addition to how maritime companies make security decisions regarding operating in different areas. The study concludes that the DNK and maritime companies largely have a common assessment of threat levels. Though communication between DNK and its member companies has challenges, the members largely consider DNK threat assessments to be reliable. Security decisions in maritime companies typically involve multiple actors, considerations of economy versus security, and multiple sources of security intelligence information.
EN
Risks in the maritime domain have various sources, of which the transportation of oil and other noxious products is one of key concern to industry and public stakeholders. Operational or accidental releases of oil or other pollutants from ships or offshore facilities into the marine environment can have disastrous effects on the marine ecosystems, while also leading to very significant economical losses. Therefore, national states have implemented various mechanisms for preventing and responding to pollution in the maritime domain, with activities which are often embedded in regional cooperation frameworks clustered around certain sea areas. To support collaborative, harmonized, and risk-informed oil spill Pollution Preparedness and Response (PPR) planning for response authorities, the Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM), together with its research partners, and with extensive end-user and stakeholder inputs, have developed the OpenRisk Toolbox. This toolbox includes several risk assessment tools and techniques, which can assist in providing answers to a range of PPR risk management questions in a range of organizational contexts. To better understand and ensure the applicability and usefulness of the OpenRisk Toolbox, a workshop was organized where some of these tools were tested. Selected end user and stakeholder views on the perceived usefulness of the tools were collected and analyzed. Another workshop focused on further development needs to implement the tools in organizational practices. This paper first presents the OpenRisk Toolbox, then describes the settings of the workshops. Finally, a summary of the end-user and stakeholder views on the tested tools, and on future development needs, is given.
EN
This paper presents the application of failure mode and effects analysis (FMEA) for the risk assessment of changes in the maintenance system of railway vehicles based on the example of the 6Dg type shunting locomotive. The application example is preceded with an introduction to the methodological basis of FMEA, which is specified in literature and standards. In order to ensure the comparability of the analysis results with vehicles of a similar type and to quantify the risk components (the probability of hazard occurrence, the consequences of the occurrence of a hazard and the possibilities of hazard detection) the classification which applies to shunting locomotives was used. Based on the conducted analysis, the possibility to make changes to the maintenance plan for 6Dg locomotives which would not be in breach of the acceptable safety level was demonstrated and preventive safety measures were determined.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) do oceny ryzyka zmian w systemie utrzymania kolejowych środków transportu na przykładzie lokomotywy manewrowej typu 6Dg. Przykład aplikacyjny poprzedzono wprowadzeniem do podstaw metodycznych analiz FMEA, które są precyzowane w licznej literaturze i normach. W celu zapewnienia porównywalności wyników analizy z pojazdami podobnego typu do kwantyfikacji składowych ryzyka: prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, skutków zagrożenia i możliwości wykrycia zagrożenia, zastosowano klasyfikację odnoszącą się do lokomotyw manewrowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano możliwość wprowadzenia zmian w planie utrzymania lokomotyw, jak również określono prewencyjne środki bezpieczeństwa.
10
Content available Ex-ante risk estimation in the production project
EN
Identification and evaluation of risk in the production project in the preliminary phase of its realization has important influence on manager’s decision about the project continuation, the reduction of project realization or the stop of project realization. The method of the quantitative ex-ante risk estimation in the project is proposed in the paper. The aim of the paper is to blow the whistle on importance of the ex-ante identification and estimation of the risk in the production project, as the factor which has positive influence on the project realization and implementation. In the article the following thesis is proposed: the ex-ante identification and estimation of risk in the project contributes to its efficient realization and increase possibility of obtaining the originally defined results.
EN
Aim: The purpose of this article is to review the literature on the risks associated with the transport, storage and processing of liquefied natural gas, and to lay a foundation for developing an LNG risk assessment methodology and the related State Fire Service response procedures. The authors focused on analysing the risks associated with the physicochemical properties of LNG. The reviewed publications explored scenarios related to the operation of LNG terminals. Introduction: The construction of the LNG terminal in Świnoujście, the constantly growing global LNG industry, and the increasingly widespread use of LNG-fuelled vehicles increase the associated risks. Therefore, it is extremely important to recognise these risks. All preventive and corrective measures require a thorough knowledge of the issues they designed to address. This article is the first step towards the development of fire department procedures to manage LNG risks. It includes a summary of the main risks faced by emergency services and scenarios that could be useful for developing a methodology for LNG risk assessment. Methodology: The analysis presented in the article is based on a review of selected Polish and foreign literature. We provide a general discussion of the global LNG industry and its history, and of the physicochemical properties of liquefied gas. Furthermore, we identify the risks associated with the physicochemical properties of LNG, and discuss scenarios involving LNG risks in the supply chain, as provided in the reviewed literature. Conclusions: Based on a synthetic review of the literature, it can be concluded that the risks associated with the use of LNG have been thoroughly described in international literature. Polish publications on the subject are scarce. Awareness of LNG-related risks is crucial for the work of State Fire Service officers, as it is the basis for any preventive measures. Risk identification is the first step in the assessment. Existing literature offers few descriptions of “micro-scale” risks, involving, for instance, the use of LNG-powered vehicles. Macro-scale risks, on the other hand – those involving the transport and storage of large quantities of LNG – have been described in great detail.
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń towarzyszących transportowi, magazynowaniu i przetwórstwu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz stworzenie podstaw do opracowania metodyki oceny ryzyka niebezpiecznych zdarzeń z udziałem LNG, a także procedur reagowania na nie przez Państwową Straż Pożarną. W artykule autorzy skupili się na przeglądzie zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych LNG. W publikacji przywołano także pojawiające się w literaturze scenariusze zdarzeń związanych z obsługą terminali LNG. Wprowadzenie: Budowa terminala LNG w Świnoujściu, stale rozwijający się światowy przemysł LNG oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie pojazdów zasilanych tym paliwem powodują, że prawdopodobieństwo pojawienia się związanych z nim zagrożeń nieustannie rośnie. Aby zapobiegać tym zagrożeniom i podejmować wobec nich działania naprawcze, należy najpierw dokładnie je poznać. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy etap prac ukierunkowanych na przeciwdziałanie niekorzystnym zdarzeniom związanym z LNG przez straż pożarną w ramach tworzenia procedur LNG. Autorzy zebrali główne zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia służby ratownicze, oraz scenariusze, które można wykorzystać do budowy metodyki oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG. Metodologia: Prezentowana w artykule analiza została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. Poruszono główne zagadnienia związane ze światowym przemysłem LNG i jego historią, a także właściwościami fizykochemicznymi skroplonego gazu ziemnego. Wskazano zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych LNG. Omówiono również pojawiające się w materiałach źródłowych scenariusze zagrożeń łańcucha dostaw LNG. Wnioski: Na podstawie syntetycznego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że zagrożenia związane z wykorzystaniem LNG zostały bardzo dokładnie opisane w literaturze międzynarodowej. Na polskim rynku wydawniczym temat pozostaje omówiony w nielicznych publikacjach. Świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z wykorzystaniem LNG, jest kluczowa dla pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, gdyż stanowi podstawę do podejmowania wszelkich środków zaradczych. Jednocześnie identyfikacja zagrożeń jest pierwszym punktem w ocenie ryzyka zagrożeń związanych z LNG. W literaturze (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) występują nieliczne opisy zagrożeń w tzw. skali mikro, czyli zagrożeń wynikających np. z używania pojazdów zasilanych LNG. Bardzo dokładnie zaś zostały opisane zagrożenia w skali makro, tj. te związane z transportem i magazynowaniem dużych ilości LNG.
EN
The process of construction involves a risk of non-compliance of the construction works with the basic requirements of both Polish and European regulations. In order to mitigate the consequences of events related to the above-mentioned risk the products are subject to standardisation or technical evaluation prior to their placement on the market. The risk assessment methods are designed to identify the essential characteristics of construction products by analysing their effect on compliance of the construction works in which they are incorporated with the basic requirements. This article presents risk assessment related to incorporation in the works of a set of corrugated metal sheet products designed for construction of road bridges, overpasses and tunnels. An original qualitative method of risk assessment related to incorporation of a construction product in the works was conceived and its usefulness was confirmed. It has been demonstrated that while it is indispensable to carry out the risk assessment at the technical assessment stage, it is not, however, sufficient for efficient managing the risk of placing construction product on the market.
PL
W procesie budowlanym występuje ryzyko niespełnienia przez wznoszone obiekty podstawowych wymagań przepisów prawa obowiązującego w Polsce i w Europie. Aby ograniczyć skutki zdarzeń związanych z tym ryzykiem wymaga się, aby stosowane w budownictwie wyroby podlegały normalizacji albo ocenie technicznej przed wprowadzeniem ich do obrotu rynkowego. Metody oceny ryzyka służą do wyselekcjonowania zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, na podstawie analizy ich wpływu na spełnienie podstawowych wymagań przez budowle, w które wyrób ma zostać wbudowany. W artykule przeprowadzono ocenę ryzyka stosowania zestawu wyrobów, wykonanych z metalowych blach falistych, przeznaczonych do budowy mostów, wiaduktów i tuneli drogowych. Opracowano autorską metodę jakościową oceny ryzyka w przypadku stosowania wyrobów budowlanych i potwierdzono jej przydatność. Wykazano, że ocena ryzyka na etapie opracowania oceny technicznej jest warunkiem koniecznym, jednak niewystarczającym do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z wprowadzaniem do obrotu rynkowego wyrobów budowlanych.
13
Content available Assessment of risk and looses in production system
EN
The article describes the course of the production process of furniture for a system with aserial structure. A two-month analysis of the production system was carried out, queues at individual machines during production, total time of execution of orders, use of machines, average production capacity have been determinded, as well as the factors that affect the delay in production were identified. A layout of the production hall was also made. All defects on machines within 2 months were also noted. The documentation and analysis of these activities allowed us to assess the risks and losses and propose a way to reduce the risk in order to improve the company's production system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody oceny i analizy ryzyka systemów sterowania ruchem kolejowym w odniesieniu do poziomu całego systemu kolejowego. Rozpatrywane są wybrane metody stosowane na początkowym etapie tworzenia wymagań bezpieczeństwa i odnoszące się do wstępnej definicji systemu określonej na dużym poziomie abstrakcji. Dyskutowane są także kwestie zastosowania podejścia holistycznego i zarządzania ryzykiem szczątkowym. Przedstawiono modele ryzyka oraz poszczególne kroki analizy, wyceny i oceny ryzyka obejmujące m.in. identyfikację zagrożeń, analizę skutków oraz wybór zasady akceptacji ryzyka. Kluczowym aspektem podjętym w artykule jest propozycja wyznaczania ilościowych celów bezpieczeństwa opartych o wskaźnik THR, jako istotnego parametru w dalszych analizach systemu w szczególności w zastosowaniach komputerowych. W rozważaniach uwzględniono aktualne podstawy normatywne oraz przepisy prawa regulujące obszar oceny ryzyka na kolei w tym dyrektywy i rozporządzenia dotyczące interoperacyjności i bezpieczeństwa.
EN
In the article the selected methods of the risk assessment and analysis of signalling railway systems in reference to the whole railway system were introduced. The selected methods applied at the very first stage of safety requirements definition within the preliminary system definition described at high level of abstraction will be considered. It will be discussed the application of holistic approach with management of residual risk. The risk models will be presented as well as steps of the assessment, analysis and evaluation of risk including hazard identification, consequences analysis and selection of risk acceptance principles. Key aspect in the article will be the determination of quantitative safety targets based on THR indicator as an important parameter for further hazard analysis of the system in particular in computer application. Normative and legislation requirements in scope of risk assessment for the railway system will be taken into consideration including the interoperability and safety directives and decrees regulations.
EN
The offshore Oil & Gas Industry is very important to the European Union economy. Therefore it must be properly monitored and protected, and legal regulations must be in place. Directive 2013/30/EU implemented on July 18, 2018 obliged EU Member States as well as operators and owners of oil and gas related activities in sea areas to implement solutions reducing the risk of major accidents, minor accidents and dangerous situations. The purpose of the article is to identify all the possible hazards that may occur during oil and gas operations in marine areas and attempt to assess the risk along with providing effective responses in the event of its occurrence by preparing appropriate plans for responding to the situation. For the completion of the main purpose of the work the provisions of Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on safety of offshore oil and gas operations were presented and analyzed using the Hazard Identification method, the analysis of available reports prepared by the European Commission, classification bodies and own experience obtained while working in the offshore industry during searching, drilling and oil and gas production located under the seabed at the Polish Economic Executive Zone. The study presents numerous analyses and comments, which were presented in the form of graphs and tables, based on international reports and own experience gained while working in an offshore company.
PL
Przemysł zajmujący się wydobywaniem oraz produkcją ropy i gazu na obszarach morskich jest ważny ze względów ekonomicznych dla Unii Europejskiej, dlatego działalność offshore musi być skutecznie uregulowana, monitorowania i zabezpieczana. Wprowadzona w życie Dyrektywa 2013/30/UE 18 lipca 2018 roku zobowiązała kraje członkowskie UE, jak i operatorów oraz właścicieli prowadzących działalność związaną z ropą i gazem na obszarach morskich do wdrożenia rozwiązań zmniejszających ryzyko wystąpienia poważnych awarii, wypadków i sytuacji niebezpiecznych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wszelkich możliwych zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzonej działalności związanej z ropą i gazem na obszarach morskich oraz próba oceny ryzyka jego wystąpienia wraz z podaniem sposobów skutecznego reagowania w przypadku jego wystąpienia poprzez przygotowanie właściwych planów reagowania na zaistniałe sytuacje. Dla realizacji założonego celu pracy posłużono się przede wszystkim przedstawieniem i analizą postanowień Dyrektyw 2013/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich, metodą identyfikacji zagrożeń (HAZID), analizie dostępnych raportów opracowanych przez Komisję Europejską, towarzystwa klasyfikacyjnego oraz własnym doświadczeniu uzyskanym podczas pracy w polskim przedsiębiorstwie zajmującym się poszukiwaniem, wydobywaniem i produkcją ropy i gazu spod dna morskiego w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej RP. Opracowanie przedstawia liczne analizy i wnioski umieszczone w tabelach i na rysunkach, opracowane na podstawie międzynarodowych raportów oraz własnym doświadczeniu.
EN
The detonation of an (hypothetical) improvised nuclear device (IND) can generate atmospheric release of radioactive material in the form of particles and dust that ultimately contaminate the soil. In this study, the detonation of an IND in an urban area was simulated, and its effects on humans were determined. The risk of solid cancer development due to radiation was calculated by taking into account prompt radiation and whole-body exposure of individuals near the detonation site up to 10 km. The excess relative risk (ERR) of developing solid cancer was evaluated by using the mathematical relationships from the Radiation Effects Research Foundation (RERF) studies and those from the HotSpot code. The methodology consists of using output data obtained from simulations performed with the HotSpot health physics code plugging in such numbers into a specific given equation used by RERF to evaluate the resulting impact. Such a preliminary procedure is expected to facilitate the decision-making process significantly.
EN
The global objective of this paper is to analyze engineering risk of series production in Automotive Industries based on problems caused by supplied chain of products when a strong process to avoid engineering risk problems is missing. Automotive Industries Companies in Romania use just some theoretical tools like as D-FMEA (Design – Failure Mode and Effect Analysis) for engineering risk in their design products in ADAS domein. The main causes appear after the production starts and sometimes it brings the production to a halt. The risks reveal details of different levels and high risk can be caused by unforeseen challenges during of series production. On this paper, the method for engineering risk of management used is based on project management guide by Paul Roberts adapted to causes identification and risk plan.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem - możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego - jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
EN
Background: Control plays the main role in ensuring the stability of production processes, while digital models of processes and methods of artificial intelligence are used more and more commonly in it. Production of highly diversified items in small lots at low inventory levels is characterised by a much lower stability as compared with largelot manufacturing. Additionally, innovations created for items or processes result in disturbances to current work. Although this turbulence is usually momentary, it may lead to a loss of function or manufacturing stability, which in turn translates into financial losses, as well as losing customers. This paper presents the potential of using simulation models and artificial neural network models to assess the stability of a reorganized production system. Methods: The problem analysed in the paper is that of merging a simulation model with an ANN model by designing a hybrid model. A direct connection of both types of models is not possible due to their various structures, specificity, and different purposes, as well as the various types of input and output data. Therefore, the idea of merging these two types of models through an expert knowledge base and fuzzy inference was proposed. The results from the simulation model and the ANN model were used to gather the knowledge on the production system being analysed. It has been proposed that the output from the simulation model provided knowledge of the risk level, while the output from the ANN model provided knowledge of process stability. Results: The paper presents the idea of projecting a hybrid model of the expert system in order to assess the stability of a reorganized production system. A model of a hybrid expert system was developed to assess the potential of executing the assumed production plans. The level of risk and the level of stability determined by the simulation model and the ANN model are entered into the system. The output from the expert model is the value of the variable determining the potential of achieving the goal. In the construction of the model, fuzzy inference was used, which uses linguistic variables and is characterized by a knowledge system in the form of fuzzy rules "if ... then ...". For both the independent variable and for the dependent variable, a set of membership functions representing accepted linguistic variables was proposed, and then decision rules were determined. The idea of merging simulation models with ANN models was tested on a practical example in production system that manufactures products for dishwashers. Conclusions: The potentiality to execute production plans depending on the level of risk and the level of stability of the production system is too complicated to be modelled mathematically, but based on the analysis of data from the simulation and ANN models, it is possible to obtain information concerning the relations between corresponding input and output values.
PL
Szybki rozwój nanotechnologii przyczynił się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w wielu obszarach, jednak wiąże się to z pewnym ryzykiem. Wysoce reaktywne nanocząstki mogą przedostawać się do środowiska wskutek niekontrolowanej emisji z zakładów produkcyjnych, ale również w wyniku użytkowania przedmiotów, w których są zawarte. I choć nanocząstki pochodzenia naturalnego towarzyszą ludziom od dawna, to stale rosnąca produkcja nanocząstek inżynierskich budzi niepokój wśród ekologów. Pomimo wielu badań, wiedza na temat losów nanocząstek w środowisku nie jest kompletna. Chcąc oszacować ryzyko stwarzane przez tego typu produkty, konieczne staje się opracowanie procedur badawczych, a w dalszej kolejności przepisów prawnych regulujących ich stosowanie i użytkowanie.
EN
The rapid expansion of nanotechnology has prompted innovations in diverse areas. Unfortunately this development is not free of risk. Highly reactive nanoparticles can enter the environment either via uncontrolled emission from production processes or as a consequence of nanoproducts usage until the final disposal. People have been exposed to natural nanoparticles for a long time, however the constantly growing amount of engineered nanoparticles in the environment has become a serious problem. Despite many studies, knowledge about the fate of nanoparticles in the environment is far from complete. In order to estimate the risk of engineered nanomaterials, it is crucial to develop well-established procedures supported by legal regulations.
EN
Real-time assessment of IT-related risks, performed at the national level, is very important due to the evolving nature of threats that may originate from individual hackers, organized cyber-criminal groups, as well as state activities. Evaluation of risk that is based on technical information, as well as on mutual relationships between various institutions and services, may result in very valuable situational awareness. The paper describes (in general) cyber risk analysis method which will be implemented in Polish National Cybersecurity Platform.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.