Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rheology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Pakowanie produktów w opakowania jednostkowe typu pouch to silny trend na rynku spożywczym, wpisujący się w zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wyprodukowanie opakowań pouch wymaga 4-krotnie mniejszej ilości materiału opakowaniowego niż w przypadku opakowań kartonowych o jednakowej pojemności [4], co przekłada się na ich lekkość i elastyczność, a więc łatwiejszy transport i magazynowanie. Te same cechy sprawiają, że opakowania pouch stanowią idealny materiał opakowaniowy do żywności wygodnej, ułatwiając konsumentom zabranie ze sobą przekąski, po którą mogą sięgnąć w każdej chwili. Oprócz wszystkich swoich zalet technologia pouch ma wadę – a mianowicie sprzedawany produkt, do którego ją wykorzystano, musi spełniać pewne wymagania reologiczne, mające znaczenie zarówno na poziomie procesowym, jak i użytkowym. W artykule przedstawiono cechy reologiczne, jakie powinien wykazywać produkt pakowany w opakowania typu pouch, jak również opisano metody pomiarowe wykorzystywane do ich oznaczania.
EN
Pouch packaging technology constitutes one of the strong trends on the food market, inscribing in the issues of sustainable development and ecology. Production of pouches requires 4 times less packaging material than for cartons of equal capacity [4], which translates into their lightness and flexibility, and thus easier transportation and storage. The same features make pouches an ideal packaging for convenient food, facilitating consumers to take a snack with them, so they can reach it at any time. With all its advantages, however, the pouch technology imposes certain rheological requirements and constraints, which are relevant at both – technological and functional level. This article distinguishes rheological features that a product packed in pouch should have, as well as measuring methods used for their determination.
EN
Environmental pollution by lead (Pb2+) and zinc (Zn2+) ions has become an important issue due to its harmful effects on human health and environment. This work aims to evaluate the application of surface modified Egyptian bentonite mineral by acid activation using H2SO4 and thermal treatment as an adsorbent to remove lead (Pb2+) and zinc (Zn2+) ions from aqueous solution. X-ray diffraction (XRD), Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscope (SEM) techniques were used to investigate the modified bentonite. The impact of organic and inorganic dispersants on rheological characteristics of bentonite suspensions was investigated. Adsorption of Pb2+ and Zn2+ ions using modified bentonite mineral was performed with different adsorbent doses and pH values. Removal efficiencies of lead and zinc are 99.67% and 99%, respectively with adsorbent dose of 25 g/l at pH of 6.2.
EN
In the present work, rheological behaviour of a fine particulate fly ash slurry suspension is studied with and without addition of an additive. Rheological experiments are performed for the range of shear rate from 50 to 200 s1.Sodium sulfate is used as an additive in the fraction of 0.2, 0.4 and 0.6% (by weight). Addition of sodium sulfate to the fly ash slurry suspension leads to an improvement of its rheological characteristics. A reduction in relative viscosity and pressure drop is more pronounced with the addition of sodium sulfate in proportion of 0.4%, while marginal with 0.2 and 0.6% (by weight). The analysis reveals that the fly ash suspension has a potential to for being transported in a slurry pipeline with higher concentration and minimum energy consumption.
EN
A constant increase in the production of plastic products is a major cause of general environmental pollution. The past decade recognized how significant recycling plastic waste and the development of biodegradable materials is. This paper takes a new look at reducing the amount of plastic waste in the environment. Plastic bottles are “dressed” in a special PE (polyethylene) foil before filling. After the content is consumed, the foil is removed of the bottle. Such foil can be used for transporting other products more than once. The work focuses on the investigation of the changes in properties of the light density polyethylene (LDPE) foils caused by forming during their application to the bottle. It was decided that the optimal method for this investigation was to compare the mechanical and rheological properties PE foils before and after their application to the bottle.
EN
The paper presents the effect of the addition of hydrocolloids – xanthan gum and guar gum – on the rheological properties of ovoalbumin-based food foams, produced by continuous method. The foaming was carried out in a column apparatus with additional aeration equipped with a paddle stirrer. In order to determine the rheological parameters, a hysteresis loop test was carried out. The results of the study were described using the Ostwald-de Waele equation. The effect of the addition of hydrocolloid on the rheological properties of the obtained foams was characterized, and the synergistic effects between the hydrocolloids used were described.
PL
Zbadano wpływ dodatku hydrokoloidów – gumy ksantanowej i gumy guar – na właściwości reologiczne wytwarzanych metodą ciągłą pian spożywczych na bazie albuminy jaja kurzego. Spienianie prowadzono w zaopatrzonym w mieszadło łopatkowe aparacie kolumnowym z dodatkowym napowietrzaniem. W celu określenia parametrów reologicznych wykonano test pętli histerezy. Wyniki badań opisano z zastosowaniem równania Ostwalda-de Waele. Scharakteryzowano wpływ dodatku hydrokoloidu na właściwości reologiczne otrzymanych pian oraz opisano efekty synergistyczne użytych hydrokoloidów.
PL
Procesy kształtowania stopów metali w stanie stało-ciekłym (ang. SSM-Forming – Semi-Solid Metal Forming) są często nazywane od zjawiska tiksotropii, kształtowaniem tiksotropowym (ang. thixoforming). Procesy te posiadają wybrane zalety klasycznych procesów kucia oraz odlewania, co daje im technologiczny oraz ekonomiczny potencjał do produkcji elementów o wysokich własnościach mechanicznych i jednocześnie skomplikowanym kształcie. W artykule omówiono warunki zapewniające poprawny przebieg procesów kształtowania tiksotropowego stopów żelaza. Wśród warunków tych kluczowy jest dobór stali najbardziej nadających się do kształtowania w oparciu o dostępne technologie oraz przygotowanie struktury globularnej, która powoduje zmniejszenie lepkości stali. W celu wykazania wagi zmian w strukturze wykonano pomiary reologiczne, w trakcie których zaobserwowano zjawisko tiksotropii oraz zostały wyznaczone parametry modelu umożliwiającego analizę zmian lepkości spowodowanych tym zjawiskiem dla stali X210Cr12.
EN
Metal forming processes in the semi-solid state (SSM-Forming) are often called, from the phenomenon of thixotropy, thixoforming processes. Many advantages of both classical metal forming and casting techniques characterize thixoforming processes and this is a reason of economical potential of producing elements having high mechanical properties and complicated shapes. The article discusses the conditions that ensure the correct course of the thixoforming of steel alloys. Among these conditions, the selection of the steel alloys, which are the best for thixoforming processes based on available technologies and the preparation of the globular structure, which reduces the viscosity during shaping, are crucial. In order to show the importance of changes in the structure, rheological measurements were made, during which the phenomenon of thixotropy was observed and the parameters of the model enabling the analysis of viscosity changes caused by this phenomenon for X210Cr12 steel were determined.
EN
The paper presents the impact of carrageenan addition on rheological characterisation of some hydrocolloid aqueous solutions during stirring with rotational speed changes. Carboxymethyl cellulose, guar gum and xanthan gum were used. Measurements were conducted in a vessel equipped with an anchor stirrer under rotational speed increase and decrease conditions, equivalent to a hysteresis loop rheological test. Rheological parameters were calculated using the power-law equation. It was found that a carrageenan addition generally causes a reduction of liquid apparent viscosity and time-dependent rheological behaviour intensification, with some exceptions.
EN
This study presents the rheological properties of sewage sludge after conditioning with the application of biomass ash. The impact of sewage sludge pre-treatment on its viscosity, flow curves and thixotropy was investigated. The increase of shear stress and the decrease of viscosity were observed with the increase of shear rate. Obtained results were compared with raw sewage sludge and the sludge after modification by means of polyelectrolyte in the dosage of 1.5 g‧(kg d.m.)-1. The findings proved that samples of raw and conditioned sewage sludge had thixotropic characteristics. The correlation between moisture content and capillary suction time reduction as well as selected rheological parameters were also determined. On the basis of the obtained results it was stated that the Ostwald de Vaele model best fits the experimental data.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu kondycjonowania osadów ściekowych z użyciem popiołów ze spalania biomasy na ich charakterystykę reologiczną. Zbadano lepkość oraz właściwości tiksotropowe osadów po ich kondycjonowaniu. Odnotowano wzrost naprężeń stycznych wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami badań dla surowego osadu, jak i dla osadu kondycjonowanego z użyciem polielektrolitu w dawce 1,5 g(kg s.m.)-1. Stwierdzono również, że próbki kondycjonowanych osadów ściekowych wykazują właściwości tiksotropowe. Wyznaczono również zależności pomiędzy uwodnieniem, czasem ssania kapilarnego oraz wybranymi parametrami reologicznymi osadów. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że najlepsze dopasowanie wykazuje model Ostwalda de Vaele.
EN
The article is an attempt to compare the impact of the use of various types of limestone as the main constituent of cement on selected mortar properties. Four different limestones were added in amount of 15, 30, 40% to CEM I 42.5 R to obtain limestone cemens. Rheological properties (yield stress, plastic viscosity) of fresh mortar, tensile and compressive mortar strength, early shrinkage, and drying shrinkage were tested. Obtained results indicate that both tensile and compressive strength decreases with the increase of the limestone content in cement. Limestone can worsen or improve workability, depending on distribution of limestone grains. The addition of limestone increases the early shrinkage, but reduces the shrinkage after 28 days. Studies show that the granulation of limestone plays an important role in determining the influence of limestone on mortar properties.
PL
Mączki wapienne są stosowane szeroko w budownictwie, między innymi jako składnik główny cementu. Mączki wapienne kształtują właściwości kompozytów cementowych poprzez kilka mechanizmów. Pierwszym jest efekt wypełnienia związany głównie z ich uziarnieniem. Oprócz tego zastąpienie części klinkieru wapieniem powoduje wzrost efektywnego stosunku wodno-cementowego, w efekcie czego ziarna klinkieru portlandzkiego (cementu) mają dostępne więcej wody do procesu hydratacji. Drobne ziarna wapienia zapobiegają także aglomeracji produktów hydratacji wokół ziaren klinkieru, w efekcie woda ma łatwiejszy dostęp do niehydratyzowanych części ziaren cementu przez dłuższy okres niż w przypadku cementów portlandzkich bez dodatku wapienia. Drobniejsze od klinkieru ziarna wapienia mogą także działać jako zarodki krystaliczne, które przyspieszają proces hydratacji, w głównej mierze glinianów wapniowych. Wapień nie ma właściwości pucolanowych czy hydraulicznych, a jego wpływ na wytrzymałość na ściskanie cementu jest niewielki. Generalnie wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się co jest związane z efektem rozcieńczenia. Wpływ wapienia na niektóre właściwości cementów wapiennych, m.in. czas wiązania oraz właściwości reologiczne, jest jednak niejednoznaczny. Celem przeprowadzonych badań było więc sprawdzenie jak różne rodzaje wapienia wpływają na wybrane właściwości zaczynów i zapraw z cementem z wapieniem jako składnikiem głównym.
EN
The paper presents the results of rheological research, conducted to examine how the properties and composition of cement affects the yield stress and plastic viscosity of Portland limestone cements. Portland limestone cements used in the research were obtained by mixing four Portland cements of various chemical and phase compositions with two limestones of different origin, in an amount of 6, 10, 20 and 30% of cement mass. The yield stress and plastic viscosity were determined using the Viskomat NT rheometer, after 5 and 60 minutes from combining the constituents. Obtained results indicate a significant effect of the C3A content in cement on the rheological properties of mortars, mainly yield stress. The specific surface area of the tested cements has a lesser effect on the rheological properties of mortars with Portland limestone cements.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta.
EN
The paper concerns problems of rheology in wood-based beams made of chipboard “PowerBoard” produced by SWISS KRONO. Theoretical models of the behaviour of chipboard and results of exploratory experimental relaxation tests are presented. Material of this beam is described with equations for linear viscoelastic media (three-, four- and five-parameter rheological models).
PL
W artykule pracy przedstawiono wstępne wyniki badań reologicznych zawiesin modelowych na bazie odpadowej gliny TG3 z dodatkiem węgla brunatnego (tak aby osiągnąć stałą zawartość węgla 10%), w obecności roztworów nasyconych chlorkami wybranych metali. Kopaliny ilaste często towarzyszą złożom węgla brunatnego, a jego stałe wydobycie pozwala na wykorzystanie najlepszych jakościowo kopalin ilastych w różnych celach, między innymi jako surowiec ceramiczny. Wykorzystanie tego typu kopalin może pozwolić na zmniejszenie ilości czynnych lub nowo uruchamianych wyrobisk górniczych i na zaoszczędzenie zawartych w nich złóż. Zagospodarowanie kopalin towarzyszących sprzyjać może także ożywieniu gospodarczemu na rynku, poprzez zwiększenie podaży tych surowców.
EN
Studies on rheological behaviour of TG3 clay suspensions was carried out. Brown coal was added into the slurries in 10%wt. The liqiud media were solutions of some metal chlorides such as Na, K, Mg, Ca i Fe (III). In this paper the pre-liminary results have been shown. The purpose of this experiment was suspension stabilization in case of using pollution water in a technological process. Flow curves, viscosity and thixotrophy of those slurries were determined. The obtained results indicate that there is a dependence between exchanging cation and rheological behaviour. Clay materials very often co-exist with brown coal deposites. Constant exploatation allowed to use this clay materials in many branches of industry, e.g. as ceramics raw material.
13
Content available remote Przegląd wybranych rozwiązań teoretycznych jednoosiowej konsolidacji gruntów
EN
This paper presents the review on available approaches to predicting consolidation settlement of cohesive soils. The progress of deformation in clays is visualized as the combination of hydrodynamic and rheological processes. The first part deals with infinitesimal consolidation theories. The second part is a review of finite strain solutions that describe consolidation of soils. Non-linear one-dimensional consolidation of a thin and thick clay deposit considering linear void ratiolog effective stress relationship, self-weight of soil, constant volume (1+void ratio), thickness of clay layer and coefficient of consolidation also were considered. This aspects was illustrated for different cases on the basis of variations of degree of consolidation obtained both for settlements and dissipation of excess pore water pressures. In addition attention was paid to non-linearity ofpermeability and compressibility during consolidation course, variablity of coefficient of consolidation and time-dependent soil response.
EN
Mixtures of hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) and dioctyladipate (DOA) as a plasticizer, which after crosslinking are applied as binders in heterogeneous propellants, were studied.The influence of mixture composition on rheological and thermal properties, important from technological and utility viewpoint were specified. The temperature dependence of prepared mixtures viscosity were studied. Systems were subjected to crosslinking and values of pot life (tpl) were determined. It was stated that tpl rose with increasing plasticizer content. Differential scanning calorimetry and thermogravimetry techniques were used toanalyze thermal stability of mixtures. It was concluded that applied component scould not decompose in the temperature range of 290–350 K and studied mixtures did not cause the hazard of thermal explosion.
PL
Zbadano mieszaniny polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi (HTPB) oraz adypinianu dioktylu (DOA) jako plastyfikatora, które po usieciowaniu wykorzystywane są jako lepiszcza w heterogenicznych paliwach rakietowych. Określono wpływ składu na reologiczne i termiczne właściwości mieszanin, mające istotne znaczenie z technologicznego i użytkowego punktu widzenia. Zbadano zależność lepkości przygotowanych mieszanin od temperatury. Badane układy poddano sieciowaniu i wyznaczono wartości czasu życia technologicznego (tpl).Wykazano, że tpl wydłuża się ze wzrostem zawartości plastyfikatora. Stabilność termiczną mieszanin zbadano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej i termograwimetrii. Stwierdzono, że zastosowane składniki nie ulegają rozkładowi w temperaturze od 290 do 350 K i badane mieszaniny nie powodują zagrożenia eksplozją.
EN
As is the case of other legumes lupins are characterized by several potential advantages, such as high-protein, dietary fiber and others valuable nutritional components content. The aim of this work was to assess the possibility of organic sourdough bread obtaining, made from lupin species, available in Poland, in terms of its physico-chemical properties and nutritional value. The lupin flours prepared from whole seeds of yellow lupin (Lupinus luteus) cultivar Bursztyn and narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius) cultivar Kurant were used. The rheological properties of the dough obtained from mixed wheatlupin flour were determined; organoleptic evaluation of obtained breads was performed. The evaluation of dough with lupin flours addition using a farinograph revealed that it had positive effect on water binding and rheological properties, – increases a water absorption, dough development time and stability. It has been found that the quality of the tested breads was high and the content of protein and dietary fiber was significantly higher than in wheat bread. It has been demonstrated that the lupine flour obtained from whole grain can be used to obtain sourdough bread. Lupin flour gives to bread functional features due to increased content of proteins and dietary fiber. Such bread can be recommended in a vegetarian diet as a source of protein.
PL
Podobnie jak w przypadku innych roślin strączkowych do zalet łubinu należy m.in. wysoka zawartość białka, błonnika pokarmowego i innych cennych składników pokarmowych. Celem pracy była ocena możliwości otrzymywania ekologicznego chleba wyprodukowanego z udziałem mączki z dwóch gatunków łubinu dostępnych w Polsce, na zakwasie pszennym, oraz ocena pieczywa pod względem jakości (właściwości fizyko-chemicznych i organoleptycznych) i wartości odżywczych. Wykorzystywano mączki przygotowane z całych nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus) odmiana Bursztyn i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) odmiana Kurant. Określono właściwości reologiczne ciasta otrzymanego z mieszanki mąki pszennej i mączki łubinowej; przeprowadzono ocenę organoleptyczną otrzymanych chlebów. Ocena farinograficzna ciasta z dodatkiem mączki łubinowej wykazała, że ma ona pozytywny wpływ na wodochłonność i właściwości reologiczne to znaczy zwiększa absorpcję wody, czas rozwoju i stałość ciasta. Stwierdzono, że jakość badanych chlebów była wysoka, a zawartość białka i błonnika pokarmowego była znacznie wyższa niż w chlebie pszennym. Wykazano, że mączka z łubinu otrzymana z całego ziarna może być stosowana do otrzymywania chleba na zakwasie. Nadaje ona pieczywu cechy funkcjonalne poprzez podwyższenie zawartości białka i błonnika pokarmowego w stosunku do pieczywa pszennego. Pieczywo takie może być polecane w diecie wegetariańskiej jako źródło białka.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było poszukiwanie nowych konstrukcji mieszalników zbiornikowych i dyspergatorów przepływowych używanych w procesie wytwarzania farb. Testowymi surowcami była woda oraz węglan wapnia o dwóch różnych rozmiarach cząstek. Nowe konstrukcje urządzeń opracowano za pomocą symulacji CFD badając różne parametry procesowe i geometrie aparatów. Nowe konstrukcje charakteryzują się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii. Wykazano jednocześnie możliwość rezygnacji z przegród w mieszalniku zbiornikowym oraz możliwość zwiększenia szybkości pompowania dyspergatora dzięki zmianie geometrii elementów aparatu.
EN
New, energetically-efficient designs of mixing tanks and in-line dispersing devices for paint production are presented. Water and calcium carbonate with two different particle sizes were used as raw materials. The new designs were found using CFD simulations. Different process parameters and device geometries were investigated. New devices consume less energy comparing to apparatuses presently used in paint industry. The simulations also showed that baffles have no influence on mixing efficiency in a new mixing tank and a proper change of the dispersing device geometry can increase pumping capacity without the increase of power consumption.
17
Content available remote Model reologiczny dla gęstych emulsji
PL
Przedstawiono metodę modelowania reologii gęstych, polidyspersyjnych emulsji oraz zastosowano tę metodę w kombinacji z CFD i równaniem bilansu populacji do modelowania przepływu emulsji i dyspersji kropel w mieszalnikach typu rotor-stator. Przedstawiono wpływ warunków formulacji emulsji na jej właściwości reologiczne. Zbadano wpływ obecności zaadsorbowanej na powierzchni kropel warstewki polimeru; efekt grubości warstewki jest znaczący tylko dla niskich szybkości ścinania. Określono również wpływ ułamka objętości fazy rozproszonej dla maksymalnego upakowania na lepkość emulsji.
EN
A method for modeling rheology of dense polydispersed emulsions is presented and applied in combination with CFD and population balance equation to model flow of viscous emulsion and drop dispersion in the high-shear rotor-stator mixer. Effect of process conditions during emulsion formulation on resulting emulsion rheology is presented. Effects on rheology of adsorbed polymer layer present on drop surface are investigated. It has been shown that these effects are significant at small shear rate. Effects of maximum packing volume on emulsion rheology are studied as well.
EN
Elastic waves in fluid-saturated granular media depend on the grain rheology, which can be complicated by the presence of gas bubbles. We investigated the effect of the bubble dynamics and their role in rheological scheme, on the linear Frenkel-Biot waves of P1 type. For the wave with the bubbles the scheme consists of three segments representing the solid continuum, fluid continuum and bubbles surrounded by the fluid. We derived the Nikolaevskiy-type equation describing the velocity of the solid matrix in the moving reference system. The equation is linearized to yield the decay rate λ as a function of the wave number k. We compared the λ (k) -dependence for the cases with and without the bubbles, using typical values of the input mechanical parameters. For both the cases, the λ(k) curve lies entirely below zero, which implies a global decay of the wave. We found that the increase of the radius of the bubbles leads to a faster decay, while the increase in the number of the bubbles leads to slower decay of the wave.
EN
In order to provide a theoretical basis for the preparation and spinnability of two-component materials, poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)(PHBV) and polypropylene grafting maleic anhydride (PP-g-MAH) blends were prepared by melt mixing with different ratios (100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100). Properties of the blends system were investigated by means of a mixed rheometer, scanning electron microscope, simultaneous thermal analyser, differential scanning calorimetry and X-ray diffraction. The results demonstrate that PHBV/PP-g-MAH blends exhibit different morphology of the sea-island with a change in the mix ratio. The initial thermal decomposition temperature of PHBV in the blending system is over 250 °C, which means the thermal stability of PHBV is markedly improved. The crystallisation of PHBV varied according to the blending process parameter. When the cooling velocity increases, the crystallisation peak becomes wide, the temperature of crystallisation decreases, and the crystallisation temperature of PHBV increases significantly. PHBV has a high sensitivity to variation in the shear rate, and PHBV/PP-g-MAH blends have the mixing characteristic of shear thinned liquid. There is no diffraction peak at 2θ = 22.8°, and this result certifies that PP-g-MAH changes the crystal form of PHBV. and that PP-g-MAH addition is beneficial to the spinnability of PHBV. Results show that the interplay between PHBV and PP-g-MAH is of great significance and universal for both plastics and fibres.
PL
Celem pracy było zapewnienia teoretycznych podstaw przygotowania i przędzenia materiałów dwuskładnikowych z mieszaniny poli (3-hydroksymaślan-co-3-hydroksywalerianian) (PHBV) i polipropylenu przy użyciu szczepów bezwodnika maleinowego (PP-g-MAH). Przygotowano mieszanki o różnych stosunkach: 100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100. Właściwości układu mieszanin badano za pomocą reometru, skaningowego mikroskopu elektronowego, analizatora termicznego, różnicowej kalorymetrii skaningowej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wyniki wykazały, że mieszanki PHBV/PP-g-MAH wykazują różną morfologię typu „wyspa morska” wraz ze zmianą proporcji mieszania. Początkowa temperatura rozkładu termicznego PHBV w układzie mieszania wynosiła ponad 250 °C, co oznacza, że stabilność termiczna PHBV została znacznie poprawiona. Krystalizacja PHBV zmieniała się zgodnie z parametrem procesu mieszania. Gdy prędkość chłodzenia wzrastała, pik krystalizacji stawał się szeroki, temperatura krystalizacji zmniejszałą się, a temperatura krystalizacji PHBV znacząco wzrastała. PHBV ma wysoką czułość na zmienność szybkości ścinania, a mieszanki PHBV/PP-g-MAH mają charakterystykę mieszania ścinanej cieczy. Nie wykryto piku dyfrakcyjnego przy 2θ = 22,8°, co poświadcza, że PP-g-MAH zmienia postać krystaliczną PHBV i że dodatek PP-g-MAH jest korzystny dla zdolności przędzenia PHBV. Wyniki pokazują, że wzajemne oddziaływanie pomiędzy PHBV i PP-g-MAH ma ogromne znaczenie i jest uniwersalne zarówno dla tworzyw sztucznych, jak i włókien.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.