Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rezonans
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule przedstawiono dwuczęstotliwościowy falownik o strukturze półmostka wykorzystywany powszechnie do wstępnego wygrzewania kół zębatych odbywającego się przed procesem hartowania. Na wstępie artykułu pokrótce omówiono problematykę związaną z odpowiednim doborem częstotliwości pracy układu w procesie nagrzewania kół zębatych. Następnie zaprezentowano laboratoryjny układ rezonansowego, jednoczesnego falownika dwuczęstotliwościowego (2F) oraz omówiono jego najistotniejsze elementy składowe. W dalszej części artykułu przedstawiono przebiegi czasowe prądu odbiornika i napięcia jednego z tranzystorów półmostka oraz zaprezentowano wyznaczoną analitycznie charakterystykę modułu impedancji |Z| i fazy ? szeregowo-równoległego obwodu rezonansowego. W końcowej części artykułu przedstawiono model komputerowy MES układu wzbudnik-wsad wykonany w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 3D oraz sprzęgnięty z nim model obwodowy przekształtnika. Opracowane modele komputerowe posłużyły do weryfikacji otrzymanych wyników badań oraz do zilustrowania rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w układzie wzbudnik-wsad w zależności od częstotliwości pracy układu, natężenia prądu wzbudnika oraz parametrów materiałowych wsadu. Dodatkowo, dla trzech typowych stopów stali C45, 41Cr4 i 42CrMo4 wykreślono charakterystyki zmian temperatury i gęstości energii na pojedynczym zębie w zależności od natężenia prądu wzbudnika i odległości od czoła zęba.
EN
This paper presents a FEM simulation of induction heating of gears. The induction heating of gears was made in used a simultaneous dual-frequency inverter with MOSET SiC transistors. A prototype inverter was built in a half-bridge structure with a series-parallel resonant circuit. The operating frequencies were 8 kHz and 267 kHz, output power of inverter were 3kW and the drain efficiency was equal to 96%. Additionally, this paper presents the analysis of series-parallel resonant circuit. In this chapter the characteristics of impedance module and phase of resonant circuit are posted. Also this article include two co-simulation models made in ANSYS software: a circuit model of the inverter made in Simplorer and a FEM model of coil and gear made in Maxwell 3D. The co-simulation of models was made for three alloy steel: C45, 41Cr4 and 42CrMo4. Simulated distributions of eddy currents and magnetic induction in the gear, as well as energy density and temperature profile in a single tooth are presented.
3
Content available remote Effect of magnetic and temperature variation on Al2O3 nanofluid convection
EN
Nonlinear dynamics of Aluminium Oxide (Al2O3) nanofluid convection under variation of the external magnetic field and temperature variation is studied using a system of partial differential equations arising from equations of conservation of momentum and energy. Applying Galerkin approximation the system of first-order ordinary differential equations is obtained. In the above system, by stability analysis, a critical condition for stability is obtained which is verified through numerical simulations. The influence of variation of magnetic field and temperature is examined through variation of Hartmann number Ha and Rayleigh number Ra As Ra increases, the system enters into a chaotic phase which can be transformed into a stable state of convection by the increase of the external magnetic field. Thus, the external magnetic field is useful in controlling the undesired chaotic state of nanofluid convection. The present study is significant in applications as nanofluids are used in medical treatment, coolants in nuclear reactors and engines, environmental engineering, industrial engineering, and many other applications in the industries.
PL
Artykuł poświęcony jest nieliniowej dynamice tlenku glinu (Al2O3). Konwekcja nanocieczy w warunkach zmienności zewnętrznego pola magnetycznego i zmian temperatury jest badana za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych wynikających z równań zachowania pędu i energia. Stosując przybliżenie Galerkina uzyskuje się układ równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. W powyższym systemie, za pomocą analizy stateczności, uzyskuje się krytyczny warunek stateczności, który jest weryfikowany za pomocą symulacji numerycznych. Wpływ zmienności pola magnetycznego i temperatury bada się na podstawie zmiany liczby Hartmanna Ha i liczby Rayleigha Ra. Wraz ze wzrostem Ra układ wchodzi w fazę chaotyczną, która może zostać przekształcona w stabilny stan konwekcji poprzez wzrost zewnętrznego pola magnetycznego. Zatem zewnętrzne pole magnetyczne jest przydatne w kontrolowaniu niepożądanego chaotycznego stanu konwekcji nanofluidu. Niniejsze badanie ma istotne znaczenie w zastosowaniach, ponieważ nanociecze są wykorzystywane w leczeniu, chłodziwach w reaktorach jądrowych i silnikach, inżynierii środowiska, inżynierii przemysłowej i wielu innych zastosowaniach przemysłowych.
4
Content available remote Odpowiedzi krótkich belek mostowych na przejazd pociągów szybkobieżnych
PL
W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi dynamicznych mostów o różnych charakterystykach dynamicznych na quasi-rzeczywiste obciążenie ruchome. Poddano analizie różne układy most – tor – pociąg poruszający się z dużą prędkością. Układ jest jednotorowy z nawierzchnią kolejową podsypkową. Modelem mostu jest 15 metrowa belka swobodnie podparta o konstrukcji stalowej. Model obciążenia odwzorowuje pociąg Shinkansen. Wyniki porównano z bardzo uproszczonymi modelami obciążeń, jak strumienie sił skupionych, mas skupionych, oscylatorów jednomasowych i oscylatorów dwumasowych.
EN
The paper presents a comparison of dynamic responses of bridges with different dynamic characteristics to a quasi-real mobile load. Different bridge – track – train (moving at high speed) systems were analyzed. The system is ballasted monotrack. The model of the bridge is a 15-meter beam simple-supported with a steel structure. The load model is represented by the Shinkansen train. The results are compared with very simplified load models, such as streams of concentrated forces, concentrated masses, one-mass oscillators and two-mass oscillators.
EN
The rational method of implementation of dual-frequency resonant systems with multiple eigenfrequencies of oscillations is considered. The efficiency of implementation of such operation modes is substantiated by the use of a pulsed electromagnetic drive with oscillations frequency of 50 Hz. The analysis of the vibrating system dynamics is carried out on the basis of numerical modelling of the system of nonlinear ordinary differential equations. The influence of inertia of auxiliary oscillating mass on the indexes of acceleration of the working device, namely on its maximum value and on the fundamental harmonics ratio, is investigated. The structure of a partial module, which is a means of modernization of single-frequency resonant systems, is proposed.
PL
Rozważana jest racjonalna metoda implementacji systemów rezonansowych o dwóch częstotliwościach z wieloma częstotliwościami drgań własnych. Efektywność realizacji takich trybów pracy jest uzasadniona przez zastosowanie impulsowego napędu elektromagnetycznego o częstotliwości drgań 50 Hz. Analiza dynamiki układu wibracyjnego przeprowadzana jest na podstawie numerycznego modelowania układu nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ bezwładności pomocniczej masy oscylacyjnej na wskaźniki przyspieszenia urządzenia roboczego, a mianowicie na jej wartość maksymalną i na współczynnik podstawowej harmonicznej. Zaproponowano strukturę modułu częściowego, który jest środkiem do modernizacji układów rezonansowych o jednej częstotliwości.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami lotniczych zespołów wirnikowych, a w szczególności ich łożysk tocznych i elementów przekładni zębatych. Opisano również podstawy teoretyczne badań i analizy zjawisk rezonansowych, identyfikowanych przy pomocy metod diagnostycznych FAM-C i FDM-A. Metody te oparte są na analizie modulacji napięcia wyjściowego prądnic i zapewniają monitorowanie zjawisk dynamicznych wszystkich podzespołów występujących w lotniczym zespole napędowym.
EN
The article presents the issues related to the research of aerodynamic rotor assemblies, in particular their rolling bearings and toothed gear components. The theoretical foundations of research and analysis of resonance phenomena, identified using the FAM-C and FDM-A diagnostic methods are also described. These methods are based on the analysis of generator output voltage modulation and provide monitoring of dynamic phenomena of all components found in the aviation power unit.
EN
A review of selected nonlinear phenomena which may occur in fixed or rotating structures has been presented in the paper. At first, a self, parametrically and externally exited oscillator with added time delay control has been studied. It has been shown that the interaction between different vibration types may produce an untypical resonance curve, with five solutions occurring, observed by an internal resonance loop. The existence of the loop may be controlled by adding a time delay input signal. A proper selection of the time delay may reduce the loop or eliminate it totally. In the second problem a rotating hub-beam structure has been studied. The blade, apart from passive layers, has been composed of two active PZT layers which enabled active vibration control. A nonlinear coupling of the structure (plant) and the controller resulted in the so called saturation phenomenon which has been effectively used for the vibration reduction.
PL
W artykule omówiono skutki obecności interharmonicznych, tj. częstotliwości wyższych od częstotliwości podstawowej harmonicznej, niebędących jej całkowitą krotnością, w napięciu zasilającym silnik indukcyjny. Pojawienie się interharmonicznych w sieci trójfazowej jest głównie skutkiem kołysania się wartości szczytowych napięć sieciowych. W maszynach indukcyjnych powoduje to przepływ prądów o częstotliwościach interharmonicznych i subharmonicznych, generację momentów przemiennych, kołysania prędkości wirnika i zmianę wartości skutecznej prądu podstawowej harmonicznej. W artykule zbadano te zjawiska symulacyjnie, z uwzględnieniem efektu wypierania prądów w klatce wirnika. Badania przeprowadzono zarówno dla interharmonicznych o zgodnej kolejności faz, jak i o kolejności przeciwnej.
EN
The paper discusses the effects of interharmonics, i.e. frequencies higher than the fundamental frequency, not being its total multiplicity, in the voltage supplying the induction motor. The emergence of interharmonics in a three-phase grid is mainly the result of the swinging of peak mains voltages. In induction machines, this results in the occurrence of currents with interharmonic and subharmonic frequencies, the generation of alternating moments, the swinging of the rotor speed and the change in the RMS value of the current of the fundamental frequency. The paper explores these phenomena simulation, taking into account the skin effect of currents in the rotor cage. The research was carried out both for interharmonics with a positive sequence of phases as well as for the negative sequence.
PL
W artykule przedstawiono strukturę pojedynczego szeregowego dwuczęstotliwościowego jednoczesnego falownika do nagrzewania indukcyjnego. Zaprezentowano metody sterowania mocy wyjściowych poszczególnych składowych. Dokonano analizy komutacji występujących przy pracy dwuczęstotliwościowej. Wykazano występowanie komutacji twardych D → sT.
EN
The paper presents topology of single simultaneous dual frequency serial inverter for inductive heating. The principles of power regulation control methods for each frequencies are presented. Commutation analysis of dual frequency operation is presented and illustrated by simulation tests. Occurrences of hard switching D→sT are shown.
PL
W artykule przedstawiono falownik napięciowy o strukturze półmostka wraz z szeregowym obwodem rezonansowym, jako układ testowy do pracy podczas komutacji twardych. Dokonano pomiarów dla trzech typów tranzystorów MOSFET o zbliżonych parametrach prądowonapięciowych. Wykazano możliwość pracy z dużą sprawnością falownika opartego o tranzystory SiC MOSFET przy komutacjach twardych D→sT.
EN
The paper presents half bridge, voltage source inverter with series RLC, as a hard switching test circuit. Three types of similar (voltagecurrent class) MOSFET transistors were implemented and measured. The conducted research proved the possibility of highly efficient operation of hard switching D→sT inverter based on SiC MOSFET
PL
W artykule przedstawiono półmostkowy, rezonansowy falownik dwuczęstotliwościowy wykorzystywany powszechnie do hartowania indukcyjnego kół zębatych. Na wstępie pokrótce omówiono problematykę związaną z hartowaniem obwiedniowym kół zębatych, następnie zaprezentowano laboratoryjny układ rezonansowego, jednoczesnego falownika dwuczęstotliwościowego (2F) oraz omówiono jego najistotniejsze elementy składowe. W dalszej części artykułu przedstawiono przebiegi czasowe prądu odbiornika i napięcia na tranzystorze T1 oraz zaprezentowano charakterystykę modułu impedancji |Z| i fazy Θ szeregowo-równoległego obwodu rezonansowego. W końcowej części artykułu zaprezentowano model MES układu wzbudnik-wsad wykonany w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 3D oraz sprzęgnięty z nim model obwodowy przekształtnika rezonansowego wykonany w ANSYS Simplorer. Opracowane modele komputerowe posłużyły do weryfikacji otrzymanych wyników badań oraz do zilustrowania rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w układzie wzbudnik-wsad.
EN
This paper presents a simultaneous dual-frequency inverter used for induction hardening of gears. A prototype inverter was built in a halfbridge structure using two SCH2080KE SiC MOSFETs with a series-parallel resonant circuit. The control system was based on a MAX10 FPGA. The operating frequencies were 8 kHz and 267 kHz. The output power of the prototype was 3 kW and the drain efficiency was equal to 95%. Additionally, this paper presents two co-simulation models made in ANSYS software: a circuit model of the inverter made in Simplorer and a FEM model of coil and gear made in Maxwell 3D. Simulated distributions of eddy currents and magnetic induction in the gear, as well as energy density in a single tooth are presented.
PL
W artykule przedstawiono falownik napięcia o strukturze półmostka tranzystorowego SiC MOSFET wraz z dwuczęstotliwościowym szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym. Przedstawiono sposób realizacji układu sterowania z cyfrowym modulatorem MSI zaimplementowanym do układu FPGA. Dokonano laboratoryjnego wyznaczenia charakterystyki sprawności drenowej badanego układu w funkcji mocy szyny DC metodą skalowania temperaturowego.
EN
The paper presents a SiC MOSFET half bridge voltage source inverter with capacitive divider, loaded with a dual-frequency series resonant circuit. FPGA-based digital PWM control scheme is presented. Converter’s efficiency as a function of active power (DC bus) was measured by relying on transistors’ cases temperature increase as a function of power loss.
13
Content available remote Rezonans drgań masztu rurowego elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu
PL
Głównym problemem projektowym elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu jest zapobieżenie występowaniu rezonansu drgań skrętnych i giętnych masztów. Analiza drgań skrętnych jest szczególnie trudna w przypadku zestawów wirników o dwuspójnych łopatach planetarnych silników wiatrowych. Przedstawiona metoda wyznaczenia momentu obrotowego, mocy oraz prędkości kątowej silnika wiatrowego pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań wymuszonych, a zatem umożliwia prawidłowe zaprojektowanie masztu.
EN
The prevention of the torsional and bending vibrations resonance is the main design problem of the wind power plant with vertical rotation axis. The torsion vibrations analysis is especially difficult for two – coherent cross – section blade of wind rotor with vertical axis, and planetary rotation of blades. The presented determination method of the wind turbines torque, power and angular speed enables the assessment of forced vibrations frequency and consequently for the mast proper design.
PL
W artykule omówiono skutki obecności subharmonicznych, tj. częstotliwości niższych od podstawowej 50Hz, w napięciu zasilającym silnik indukcyjny. Pojawienie się subharmonicznych w sieci trójfazowej jest skutkiem kołysania się wartości szczytowych napięć sieciowych. W maszynach indukcyjnych powoduje to przepływ prądów częstotliwości subharmonicznych i interharmonicznych, generację momentów przemiennych, wzrost wartości skutecznej prądów podstawowej harmonicznej i kołysania prędkości wirnika. W artykule wyprowadzono wyrażenia na dopuszczalną termicznie obciążalność silnika momentem i mocą, w sytuacji zasilania go napięciem trójfazowym zawierającym subharmoniczne o zgodnej kolejności faz. Przedstawiono przeszkody do wyprowadzenia analogicznych wyrażeń dla zasilania napięciem zawierającym subharmoniczne o kolejności przeciwnej.
EN
The paper discusses the effects of the presence of subharmonics (i.e. frequencies lower than the basic 50 Hz) in the voltage supplying the induction machine. Subharmonics in a three-phase grid are the result of the oscillations of peak values of the voltages. In induction machines, this results in the subharmonic and interharmonic currents, the generation of alternating moments, the increase in the rms value of the current of the fundamental harmonic and the oscillations of the rotor speed. In the paper is derived expression on the thermally acceptable load of the motor (by torque and power), in the case of supplying it by three-phase voltage containing a positive sequence of subharmonics. It presented the obstacles to derive the analogical expression for power supply containing a negative sequence of subharmonics.
PL
Artykuł przedstawia problematykę rezonansu pomiędzy pojemnością linii wysokiego napięcia a indukcyjnością dławika kompensacyjnego, którego punkt neutralny jest uziemiony przez powietrzny dławik zerowy. Obecnie w Polsce nie są stosowane takie układy, jednakże ich analiza jest istotna z punktu widzenia rozwoju sieci pod kątem uniknięcia rezonansowych stanów pracy, a także zapewniania skutecznego gaszenia prądu zwarciowego podczas błędnego zadziałania wyłącznika liniowego (otwieranie jedno- lub dwu-biegunowe). Opisano zjawiska uwzględniające wpływ dławika zachodzące w przykładowej sieci oraz metody ich analizy.
EN
This paper presents the topic of resonance between the high voltage overhead line capacitance and inductance of shunt reactor earthed through neutral grounding reactor (NGR). Currently the NGR are not present in the national polish transmission grid, however it is likely that in the future the grid development plans may need to include such solution as a must, mainly due to need for improvement of secondary arc current extinguishing conditions (also during stuck breaker conditions). Critical configurations as well as methods of their analysis are presented in this paper. Additionally examples of simulated voltage traces for various types of resonance are presented.
16
Content available remote Sposoby poprawy właściwości eksploatacyjnych obrabiarek ciężkich
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych korpusu ciężkiej frezarki. Celem modelowania było znalezienie takiej struktury obrabiarki lub zastosowanie korpusu hybrydowego, który pozwoliłby na znaczące obniżenie poziomu drgań w istniejącej obrabiarce. W istniejącej ciężkiej frezarce zaobserwowano występowanie drgań, których poziom nie gwarantuje osiągnięcie zadowalającej jakości powierzchni obrabianej i które ograniczają możliwość pełnego wykorzystania zainstalowanych mocy. Przeanalizowano możliwe do wprowadzenia zmiany konstrukcyjne oraz ewentualne wypełnienie korpusu polimerobetonem. Kryterium oceny jakości obrabiarki była odległość częstotliwości rezonansowej od częstotliwości wymuszeń dynamicznych od sił skrawania oraz obniżenie amplitudy drgań wymuszonych w obszarze częstotliwości rezonansowych.
EN
The paper presents some results of modeling of heavy machine tool frames using Finite Element Method. The main goal of the modeling was finding such a structure of the machine tool or application of hybrid frame, which make possibly on significantly decreases of vibration level in existed machine tool. In the existed heavy milling machine tool a high level of vibration was observed which makes inaccessible to achieve satisficed quality of cutting surface and which doesn’t allowed to use full installed power. Possible variations of design changes were analyzed and application of hybrid frame was verified. The main criterions of machine tool quality were the distance between the resonance frequency and the excited frequency of dynamic cutting forces and decreasing of excited magnitude of displacement in the field of resonance frequency.
EN
In this paper, dynamic response of non-prismatic elastic beam resting on elastic foundation and subjected to moving distributed masses is investigated. To obtain the solution of the fourth order partial differential equations with singular and variable coefficients governing the motion of the structural member, an elegant mathematical procedure involving the Mindlin and Goodman's technique, the generalized Galerkin method and the asymptotic Struble's technique with the series representation of the Heaviside function. Various results obtained from the analysis of the closed form solutions are presented in plotted curves and fully discussed.
EN
The paper presents results of dynamic researches conducted on test bed of rotor system. The aim of research was to identify the impact of damping washers to natural frequency of the system. The first part of paper treats with measurements of rotor system in non-stationary states and the second one is about vibration performances parameters in stationary states. Article presents an example of approach to the problem conducted in laboratory conditions, the results of which can be easily transferred on board of a ship or vessel.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku modelowym układu wirującego. Celem badań było zidentyfikowanie wpływu podkładek tłumiących na częstotliwość rezonansową systemu. W pierwszej część pracy zaprezentowano wyniki uzyskane podczas pomiarów parametrów drganiowych w czasie pracy układu wirnikowego w stanach nieustalonych, natomiast druga dotyczy parametrów drgań w stanie ustalonym. Artykuł przedstawia przykład podejścia do problemu prowadzonego w warunkach laboratoryjnych, którego wyniki można łatwo zaimplementować podczas pomiarów na okrętach lub innych jednostkach pływających.
EN
This work deals with investigation of influence of flow pulsation on the accuracy of gas flow rate and volume measurement by means of the differential pressure flow meters. Experimental studies of the step response curves of an impulse line with a pressure transducer (PT) were carried out with application of a high-frequency analog-to-digital converter of the pressure signal in the PT chamber. Mathematical model of an impulse line with a PT was built. This model provides simulation and investigation of the transient processes with high accuracy. The influence of the impulse line design (length, diameter) on the step response curves and on the frequency response curves as well as on the resonant frequency of the oscillating system (an impulse line with a PT chamber) was studied. The systematic errors of flow rate and volume measurement due to the resonance in the impulse lines which was caused by flow pulsation were simulated and studied for an acting differential pressure natural gas metering system. On the basis of the calculation results it was defined that amplification of the amplitude of the oscillating signal of the differential pressure due to the resonance may lead to a negative systematic error of gas volume measurement. The systematic errors of gas flow rate and volume measurement caused by the flow pulsation can be reduced by choosing the correct design of the impulse lines in order to avoid the resonance.
EN
This article discusses the issue of selecting a pick system for cutting mining machinery, concerning the reduction of vibrations in the cutting system, particularly in a load-carrying structure at work. Numerical analysis was performed on a telescopic roadheader boom equipped with transverse heads. A frequency range of the boom’s free vibrations with a set structure and dynamic properties were determined based on a dynamic model. The main components excited by boom vibrations, generated through the process of cutting rock, were identified. This was closely associated with the stereometry of the cutting heads. The impact on the pick system (the number of picks and their arrangement along the side of the cutting head) was determined by the intensity of the external boom load elements, especially in resonance zones. In terms of the anti-resonance criterion, an advantageous system of cutting head picks was determined as a result of the analysis undertaken. The correct selection of the pick system was ascertained based on a computer simulation of the dynamic loads and vibrations of a roadheader telescopic boom.
PL
W artykule zajęto się zagadnieniem doboru układu noży organów roboczych maszyn urabiających w aspekcie redukcji drgań występujące w układzie urabiania, a w szczególności w jego ustroju nośnym podczas realizacji procesu roboczego. Badania numeryczne zrealizowane zostały na przykładzie wysięgnika teleskopowego kombajnu chodnikowego wyposażonego w głowice poprzeczne. W oparciu o model dynamiczny określone zostały zakresy częstości drgań własnych wysięgnika o zadanej strukturze i własnościach dynamicznych. Dokonana została identyfikacja głównych składowych wymuszenia drgań wysięgnika generowanych procesem urabiania skały, które powiązane zostały ze stereometrią głowic urabiających. Określono wpływ układu noży (liczby noży oraz ich sposobu rozmieszczenia na pobocznicy głowicy urabiającej) na intensywność składowych obciążenia zewnętrznego wysięgnika, szczególnie w jego obszarach rezonansowych. W efekcie zrealizowanych badań określony został korzystny, ze względu na kryterium antyrezonansowe, układ noży na głowicy urabiającej. Poprawność doboru układu noży potwierdzona została w oparciu o symulację komputerową obciążeń dynamicznych i drgań wysięgnika teleskopowego kombajnu chodnikowego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.