Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reurbanizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents two examples of reclamation of riverside industrial spaces, in Frankfurt and Warsaw. The location of the analysed post-industrial land is extremely attractive and desired by investors due to the vicinity of the city centre and transport accessibility. The renewal of riverside land should occur in cooperation of private and public entities and the local community. Transformations of the existing post-industrial areas are in opposition to urban sprawl, corresponding with the rules of sustainable development and compact city. Reclaiming urbanised spaces counteracts the occurrence of crisis areas, neglected and omitted by residents because they are dangerous and unfriendly.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady odzyskania przestrzeni przemysłowej nadrzecznej, jeden we Frankfurcie nad Menem, drugi w Warszawie. Lokalizacja analizowanych obszarów poprzemysłowych jest bardzo atrakcyjna, pożądana przez inwestorów z racji bliskości do centrum czy dobrej komunikacji. Odnowienie terenów nadrzecznych powinno być dokonywane przy współpracy podmiotów prywatnych, publicznych i społeczności lokalnej. Przekształcenia istniejących obszarów poprzemysłowych są przeciwstawieniem się rozlewaniu miast, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i miasta zwartego. Odzyskiwanie zurbanizowanej przestrzeni miejskich jest słuszne, ponieważ przeciwdziała występowaniu obszarów kryzysowych, zaniedbanych, omijanych przez mieszkańców z racji iż są niebezpieczne i nieprzyjazne.
PL
Współczesne miasta trawią problemy degradacji, suburbanizacji i depopulacji, jednocześnie jako historycznie nawarstwione krajobrazy niosą w sobie istotne wartości: gospodarcze, społeczne i kulturowe. Rozwój reurbanizacyjny ma na celu odnowę przestrzeni, które utraciły dotychczasową funkcjonalną i formalną aktualność i atrakcyjność. Miejskie projekty inwestycyjne, które chronią i wykorzystują historyczne dziedzictwo, są jednym z narzędzi jego wdrożenia. Artykuł na przykładzie analizy wybranych inwestycji z zakresu infrastruktury kultury prezentuje reurbanistyczne skutki ich realizacji.
EN
Cities in recent times suffer from deterioration, suburbanization and depopulation, although as the historically evolved townscapes, they bring economic, social and cultural assets. The reurbanization activates and renews the areas, which lost their functional and formal attractiveness and actuality. The public investments, which protect and capitalize the historical heritage of the cities are the main tool to implement this vector of development. This paper, on the example of analysis of selected group of public investments, which took place in a historic townscape of Szczecin, focuses on significance of the cultural and historical values and presents their catalytic effect on further city development.
PL
Miasta budują tożsamość latami. W świadomości odbiorców zewnętrznych tworzy ją przede wszystkim „legenda" - wizerunek miasta wykreowany przez historię oraz medialny przekaz marketingowy. Mieszkańcy miasta gubią ten przekaz, postrzegając jego obraz w odniesieniu do tożsamości miejsca - wyglądu tkanki miejskiej, jakości architektury czy struktury rejonów. Jednym ze współczesnych zjawisk jest wypełnianie pęczniejącej tkanki miejskiej po¬dobnymi osiedlami mieszkaniowymi i powstawanie inwestycji punktowych, oderwanych od kontekstu miejsca, niezwiązanych z indywidualnym charakterem, dzielnicy czy rejonu. Często ta chaotyczna reurbanizacja polega na pozornej rewitalizacji przestrzeni przemysłowej, wypieranej na obrzeża miasta przez przypadkowe inwestycje destruujące istniejącą tożsamość przestrzeni. W artykule przedstawiono mechanizmy działań wpływających na zmiany odbioru wewnętrznej tożsamości miasta, rozumianej w kategoriach tożsamości miejsca, w odniesieniu do postępującej dezintegracji przestrzeni.
EN
Cities are building the identity during many years. In the minds of external audiences the identity is primarily built thanks to the "legend" - the city's image created by history and media marketing message. City residents lose this message, seeing it in relation to the space and location identity - the appearance of the urban fabric, the quality of architecture or structure of the regions.
4
Content available Jutro, dzień po dziś czy dzień przed pojutrzem?
PL
Nadchodząca zmiana pokoleniowa w obsadzie wszystkiego co dotyczy miasta spowoduje, że (ewentualne) miasta jutra, w tym domy jutra i osiedla mieszkaniowe, nie będą jedynie się polepszać, ale będą miastami innymi, przy czym ta spodziewana inność powoduje, że nie wiadomo czy ta nowość się nam spodoba a więc nie wiadomo czy przyszłe miasta będą lepsze (według dzisiejszych standardów) niż dzisiejsze. Właśnie, jakie mogą to być standardy, czego możemy się spodziewać po twórcach przyszłych miast, co sobie i współmieszkańcom zafundują, jak będą mieszkać? Można to zobaczyć na przykładach trzech prac dyplomowych wykonanych pod moim kierunkiem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorzy i tematyka prac: Jerzy Sołtyk (2012) – reurbanizacja modernistycznej dzielnicy mieszkaniowej, Maciej Olczak (2011) – nowa centralność, na przykładzie centrum dzielnicy Bielany w Warszawie, Tomasz Kamiński (2013) – recykling miejski, miasto na nowo, na przykładzie dzielnicy Wola w Warszawie.
EN
Because of the oncoming generational change in everything that concerns the city, tomorrow’s (possible) cities, including tomorrow’s houses and estates, will not just improve – they will be different but this expected distinctness will not determine if the future cities are better than today’s urban centres (according to the current standards). What could these standards be like, what can we expect from the creators of future cities, what will they offer to themselves and their cohabitants, how will they live? These issues can be exemplified by three diploma designs prepared under my supervision at the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology. The authors and themes of the works were as follows: Jerzy Sołtyk (2012) – the reurbanization of a modernistic residential district; Maciej Olczak (2011) – new centrality exemplified by the centre of the district of Bielany in Warsaw; Tomasz Kamiński (2013) – urban recycling and the city anew exemplified by the district of Wola in Warsaw.
PL
Bilbao, jeszcze nie tak dawno powszechnie uważane za jedno z najbrzydszych hiszpańskich miast, w ostatnich latach przechodzi prawdziwą metamorfozę. Ośrodek przemysłowy przemienia się w nowoczesną, zieloną metropolię.
PL
Pierwsze mieszkania komunalne w Wiedniu wybudowano na początku XX w. Obecnie w przybliżeniu czwarta część ogółu mieszkań to lokale komunalne, a ponad jedna trzecia wszystkich lokali mieszkalnych pochodzi sprzed pierwszej wojny światowej, z tego wiele wymaga natychmiastowej renowacji. Projekt obejmuje budowę nowych i renowację istniejących budynków, reorganizację i budowę nowych parkingów, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości w całej dzielnicy, utworzenie ciągu pieszego na obszarze rynku ulicznego, powiększenie przyległego parku i budowę nowych urządzeń do rekreacji na jego obszarze, budowę placu zabaw. Całość projektu przeprowadzana jest w porozumieniu z i przy udziale lokalnych mieszkańców i najemców. Poszczególne elementy projektu zostały sfinansowane przy udziale miasta, lokalnych grup interesów oraz z funduszy europejskich, a szacunkowy koszt prac remontowo-budowlanych przekroczył 25 milionów Euro. Wiedeński model rewitalizacji ukierunkowanej na mieszkańców został uznany za przykład najlepszej praktyki przez ONZ.
EN
The background evidence for this paper is provided by a 2006 completed research project funded by the EU's Fifth Framework Programme. The project, titled 'Reurbanisation under conditions of demographic change' (RUM) examined the sociological, demographic, economic, legal, architectural and environmental aspects of reurbanisation in Leipzig (Germany), in addition to those in three other cities: Bologna (Italy), Leon (Spain), and Ljubljana (Slovenia). In each urban area, the project focused on two case-study districts in or near the historic core of the city. Our work package-work package 5: Economics, Law and Governance (WP5) — used both qualitative methods to interrogate the available on-site evidence, including: analyses of partnerships and policy networks; information on the economic base and prospects compiled from the city authorities, a questionnaire survey of the population in the case-study areas, as well as semi structured interviews with local residents and decision makers. Although the interviews have not been cited in this paper, they formed an important part of its background analyses-key quotes can be found in the appendix. In addition, we also relied on a range of secondary literature, much of which has been published locally.
PL
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o projekt badawczy "Reurbanizacja w warunkach zmian demograficznych", który analizował socjologiczne, demograficzne, gospodarcze, prawne, architektoniczne, i środowiskowe aspekty reurbanizacji w Lipsku (Niemcy), Bolonii (Włochy), Leon (Hiszpania) i Ljubljanie (Słowenia). W każdym mieście projekt obejmował dwie dzielnice śródmiejskie. Koordynatorzy projektu nazwali przekształcenia zachodzące w badanych obszarach rewitalizacji mianem "reurbanizacja", które najlepiej oddaje wszechstronny, dynamiczny wzrost atrakcyjności obszarów śródmiejskich dla szerokiej gamy społecznej. Przyjęta definicja reurbanizacji brzmi: "proces optymalizacji warunków gospodarczych, prawnych, socjalnych, lokalowych i środowiskowych w celu stworzenia tętniącej życiem przestrzeni mieszkalnej w obrębie serca miasta (z uwzględnieniem tożsamości i spuścizny kulturowej), w której chcą, mieszkać jednostki i gospodarstwa domowe i która przyciąga nowe inwestycje". Reurbanizacja nie może się dokonać bez wykorzystania potencjału gospodarczego miasta, regulacji prawnych i koniecznej integracji z polityką i sytuacją gospodarczą, na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.
PL
Celem artykułu jest ukazanie rewitalizacji przyrodniczej jako jednego z instrumentów zarządzania miastem, szczególnie istotnego dla fazy jego reurbanizacji. Zagadnienie to zilustrowane zostało na przykładzie Łodzi. Scharakteryzowano jej rozwój przestrzenny i relacje tego procesu ze stanem przyrody, a następnie opisano podejmowane dotychczas inicjatywy rewitalizacyjne, poddając je ocenie z punktu widzenia znaczenia dla ochrony przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej. Na tej podstawie autorzy przedstawiają rekomendacje odnośnie przyszłych, potencjalnych działań w zakresie rewitalizacji przyrodniczej Łodzi.
EN
The aim of this paper is to show nature revitalization as a tool of city management, especially important for re-urbanisation processes. A case study of such issue is the city of Lodz. Firstly, spatial development of Lodz and its relationship to the problems of nature conservation are described. Secondly, revitalization's project which have been done, are characterised and evaluated, focusing on its aspects in the field of nature conservation within the urban environment. In the end authors try to make some conclusion and recommendations for further nature revitalization initiatives in municipality of Lodz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.