Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Pseudomonas poprzez swoje rozpowszechnienie w środowisku naturalnym (woda, gleba) uczestniczą w licznych procesach. m.in. mineralizacji materii organicznej i obiegu pierwiastków. Dzięki aktywności metabolicznej bezpośrednio oddziałują na wzrost wielu gatunków roślin, a także rozwój innych mikroorganizmów otaczających je w glebie. Pomimo swoich korzystnych właściwości stanowią one także zagrożenie dla niektórych roślin. Ponadto patogeny te prezentują naturalną oporność na wiele zróżnicowanych antybiotyków: niektórych β-laktamów, tetracyklin, chloramfenikolu i trimetoprimu oraz powodują nawet 70% infekcji układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę. Mechanizmami odpowiedzialnymi za to są: liczne pompy typu efflux oraz obecność genów odpowiedzialnych za kodowanie enzymów inaktywujących te leki, m.in. AmpC.
EN
Gram-negative bacilli of the genus Pseudomonas through their occurrence in the natural environment (water, soil) participate in numerous processes, including the mineralization of organic matter and the circulation of elements. Due to their metabolic activity, they affect the growth of many plant species as well as the development of other microorganisms surrounding them in the soil. Despite their beneficial properties, they also pose a threat to some plants. In addition, these pathogens have a natural resistance to many different antibiotics: some β-lactams, tetracyclines, chloramphenicol and trimethoprim, and cause up to 70% respiratory infections in cystic fibrosis patients. The mechanisms responsible for this are numerous efflux pumps and the presence of genes responsible for the coding of enzymes that inactivate these drugs, including AmpC.
PL
Scharakteryzowano zagadnienia związane z oceną nośności elementów ściskanych i zginanych eurokodową metodą ogólną. Omówiono kwestie związane z efektami wpływającymi na sprężysty stan krytyczny elementów ściskanych i zginanych. Przedstawiono ogólną zależność stanu krytycznego, która pozwala na bardziej ekonomiczne projektowanie elementów stalowych o przekrojach szerokostopowych. Zamieszczono jej zastosowanie w ocenie nośności prętów realnych. Podano wnioski praktyczne dotyczące normowej weryfikacji nośności wyboczeniowej.
EN
Problems related to the evaluation of beam-column resistance with the use of Eurocode's General Method are dealt with in this paper. Issues related to effects influencing the elastic critical state of beam-columns are discussed. The general relationship for the critical state is presented that allows for more economical design of steel elements of wide flange sections. Its application in the resistance evaluation of real members is presented. Practical conclusions are drawn with regard to codified verification of the buckling resistance.
PL
Pokrycia dachowe głównych budynków elektrowni narażone są na różne niekorzystne oddziaływania mechaniczne i termiczne. W wielu przypadkach pokrycia te ulegają dość szybkiemu zużyciu lub różnorodnym uszkodzeniom. W pracy zaprezentowano niektóre przypadki uszkodzeń dachowych pokryć papowych oraz pokryć z pianki poliuretanowej (PUR) w budynkach kotłowni i maszynowni oraz w innych budynkach. Szczególną uwagę zwrócono na dużą wrażliwość pokryć z pianki PUR na czynniki mechaniczne i termiczne. Wskazano na potrzebę badań odporności pianek poliuretanowych na specyficzne czynniki występujące w dachach budynków elektrowni.
EN
Roof coverings of the main power plant buildings are exposed to various adverse mechanical and thermal impacts. In many cases, these coverings wear out quite quickly or are damaged in various ways. The paper presents some cases of damage of tar paper coverings and polyurethane (PUR) foam coverings in boiler room and engine room buildings and other buildings. Special attention was paid to high sensitivity of PUR foam coverings to mechanical and thermal factotors. The need to test the resistance of polyurethane foams to specific factors occurring in the roofs of power plant buildings was indicated.
EN
The study of the wear resistance of photopolymer material for screen printing plates manufacturing by laser engraving has been done to obtain the main results to determine its performance in this work. As a result of the research of the wear of the developed photopolymer material, it has been established that it has the necessary properties and can be used as a basis for the printing plate manufacturing for screen printing method. A statistical model of the material wear has been constructed. The adequacy of the model has been confirmed by comparing the results of the calculations with the experimental data. The suggested model allows predicting the wear resistance of the polimer material. The simulation results can be used later in the study of other plate materials.
PL
Przeprowadzone zostało badanie odporności na zużycie płyt sitodrukowych wykonanych z materiału fotopolimerowego, sporządzonych metodą grawerowania laserowego. Celem badania było określenie charakterystyk wydajności płyt. W badaniach zużycia materiału fotopolimerowego ustalono, że ma on niezbędne właściwości i może być wykorzystywany jako podstawa do produkcji płyt do sitodruku. Skonstruowano model statystyczny zużycia materiału. Adekwatność modelu potwierdza się w porównaniu z wynikami obliczeń przeprowadzonych na danych eksperymentalnych. Proponowany model pozwala przewidzieć odporność na zużycie materiału polimerowego i można go wykorzystać w badaniach również innych materiałów do produkcji form.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności taśm przenośnikowych na ścieranie. Badania ścieralności wykonano w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego w różnych laboratoriach wykonujących badania ścieralności tej samej taśmy często dochodzi do sytuacji, w której otrzymuje się wyniki odbiegające od siebie? Badania ścieralności wykonano w trzech laboratoriach: laboratorium akredytowanym, akademickim oraz producenta taśm przenośnikowych. W celu zachowania poufności danych nie podano nazw laboratoriów. Laboratoria oznaczono symbolami 1, 2 oraz 3, nie podając, który numer odpowiada konkretnemu laboratorium. Aby ograniczyć wpływ błędów, wynikających z czynników ludzkich, które popełniane są przez laborantów w trakcie wykonywania badań ścieralności, zdecydowano, że badania wykona jedna osoba we wszystkich trzech laboratoriach [1]. W celu porównania wyników badań ścieralności uzyskanych w różnych laboratoriach poddano je wielokryterialnej analizie statystycznej przy pomocy programu Statgraphics.
EN
The paper presents the results of testing the resistance of conveyor belts to abrasion. Abrasion tests were carried out in order to obtain an answer to the question: why in various laboratories performing abrasion tests of the same belt many times results deviate from each other? Abrasion tests were carried out in three laboratories: an accredited, academic laboratory and a manufacturer of conveyor belts. In order to keep data confidential, the names of the laboratories were not given. The laboratories are marked with the symbols 1, 2 and 3 without stating which number corresponds to a specific laboratory. In order to limit the impact of errors resulting from human factors that are committed by laboratory technicians in the course of abrasion tests, it was decided that one person would perform tests in all three laboratories [1]. In order to compare the results of abrasion tests obtained in different laboratories, they were subjected to multicriteria statistical analysis using the Statgraphics program.
PL
W artykule zostanie omówiony wpływ temperatur pożarowych na najważniejszy kompozyt cementowy, jakim jest beton. Badania własne wykazały, że uszkodzenia powstałe w stadium początkowego twardnienia kompozytów cementowych przed użytkowaniem, jak i w jego trakcie, propagują pod wpływem wysokich temperatur i wpływają na właściwości fizykochemiczne, strukturalne oraz mechaniczne tych kompozytów, a ich wielkość może być oceniana za pomocą krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie.
EN
The aim of this article is to discuss the effect of fire temperatures on the most important cement composite, which is concrete. The author’s research has indicated that damage caused at the stage of initial hardening of cement composites before and during their use, propagates at high temperatures and affects the physicochemical, structural and mechanical properties of these composites, whereas their size can be assessed using the critical stress intensity factor KIC, which constitutes a measure of resistance to cracking.
PL
Wszystkie organizmy żywe, a więc wszystkie pojedyncze komórki, posiadają swoje idealne optimum warunków zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na ich prawidłowy oraz ukierunkowany rozwój. Manipulując obecnością lub brakiem różnych stresorów chemicznych albo czynników fizycznych, można zaobserwować ciekawe, niekiedy trwałe zmiany w metabolizmie komórek prokariotycznych i eukariotycznych, które mogą przyczynić się do aktywacji mechanizmów obronnych, do których można zaliczyć: formowanie endospor przez bakterie Gram-dodatnie, syntezę trehalozy przez komórki grzybów lub aktywny transport substancji szkodliwych poza komórkę prowadzony przez specjalne transportery błonowe.
EN
All living organisms, and therefore all individual cells, are equipped with their best optimal external and internal conditions affecting their appropriate and targeted development. By manipulating the presence or absence of various chemical stressors or physical agents, interesting, sometimes permanent changes in the metabolism of prokaryotic and eukaryotic cells can be observed, which may contribute to the activation of defence mechanisms, including: the formation of endospores by Gram-positive bacteria, the synthesis of trehalose by fungi cells or the active transport of harmful substances out of a cell conducted by special membrane transporters.
EN
Sufficient conditions are given under which the controllability and observability of linear electrical circuits is independent of their resistances. In some particular cases the observability depends only on the capacitances or inductances of the electrical circuits.
PL
Bezpieczeństwo jest pierwszoplanową kategorią funkcjonowania współczesnych systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Wieloaspektowa analiza bezpieczeństwa wymaga rozpatrzenia pojęć podatności i odporności systemu na zagrożenia. Odporność jest to cecha systemu związana z wrażliwością na zagrożenia a także zdolności ochronne po wystąpieniu zagrożenia. Przez podatność systemu należy rozumieć jego cechę związaną z interakcją na zagrożenia. Ryzyko można zdefiniować jako resztkową podatność po uruchomieniu się mechanizmów związanych z odpornością. W pracy przedstawiono metody matrycowe szacowania podatności i odporności SZZW. Zaproponowano klasyfikację czterech kategorii systemów ze względu na podatność i odporność.
EN
Safety is the prime category of the functioning of modern collective water supply systems (CWSS). The multi-aspect analysis of safety requires consideration of the concepts of vulnerability and resistance of the system to the threats as well as protective abilities after the occurrence of a threat. The vulnerability of the system should be understood as its feature related to the interaction to threats. The risk can be defined as residual vulnerability after the activation of resistance-related mechanisms. The paper presents matrix methods for estimation of vulnerability and resistance of CWSS. The classification of four categories of systems is proposed for vulnerability and resistance.
EN
The article presents results of studies on metal resistance to erosive damage taking place under the influence of hydraulic cavitation. On the basis of earlier research, a hypothesis on fatigue character of erosive wear and a dependence of metal resistance to erosive damage on its crystalline lattice structure has been assumed. To verify this hypothesis, metals with different crystalline lattice structures like steel 45 (flat-centred structure), nickel 200/201 and nickel alloy Monel 400 (hexagonal structure) have been tested at a cavitation-strike stand. Results obtained there confirmed the assumed hypothesis, at the same time justifying the use of nickel protective coatings in fluid-flow machines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności metali na uszkodzenia erozyjne zachodzące pod wpływem kawitacji hydraulicznej. Na podstawie wyników wcześniejszych badań, przyjęto hipotezę o zmęczeniowym charakterze zużycia erozyjnego oraz zależności odporności metali na zniszczenia erozyjne od struktury ich sieci krystalicznej. Dla potwierdzenia przyjętej hipotezy na stanowisku kawitacyjno-udarowym sprawdzono metale z różnymi sieciami krystalicznymi: stal 45 (sieć płasko centralna), nikiel 200/201 oraz stop niklu Monel 400 (sieć heksagonalna). Otrzymane wyniki badań potwierdziły przyjętą hipotezę, wskazując tym samym na zasadność stosowania niklowych powłok ochronnych w maszynach przepływowych.
EN
Iron production’s waste materials include significant quantities of blast furnace slag (BFS) which could potentially be used as a substitute for natural aggregates in hot mix asphalt (HMA) used in highway projects. Although many of properties of slag are interesting, its porosity and absorption rate would lead to greater consumption of asphalt. For this study, a Portland cement (PC) paste was used to reduce the porosity of a BFS. This PC treated BFS (called BFS-C) was then used in an HMA to replace the coarse fraction of a natural aggregate. Marshall, Indirect Tensile Strength (ITS), resilient modulus and Cantabro tests were then carried out on different HMA mixtures that included BFS-C. Using BFS-C, HMA’s resistance under monotonic loading, stiffness under cyclic loading, and resistance to moisture damage increased remarkably. In addition, the Cantabro abrasion resistance of BFS-C improved was better than that of the HMA mixture produced with untreated BFS.
12
Content available remote Cavitation erosion resistance influence of material properties
EN
The cavitation erosion is the phenomena that causes degradation of fluid flow machinery components due to repetitive implosion of cavitation bubbles adjacent to the solid surface. Cavitation erosion is a complex phenomenon, which includes not only hydrodynamic factors of liquid, but also properties of erodible material e.g. microstructure, hardness or Young modulus. In order to reduce the negative impact of erosion on machine components, there are many methods to increase cavitation erosion resistance. The paper discusses the correlations between structural and mechanical properties and the resistance to cavitation erosion (CER) of pure materials, their alloys and coatings. Methods to increase CER have also been described - using heat / thermo-chemical treatment and application of coatings by various methods.
EN
The degradation of materials due to slurry erosion is the serious problem which occurs in the power industries. The paper presents actual knowledge about an influence of individual factors connected with flow conditions, particles and material properties on the slurry erosion resistance. Among the factors connected with operating conditions, an influence of impact angle, and velocity of impact, particle concertation and liquid temperature have been described. In case of the factors connected with solid particle properties, an influence of the size, shape and hardness have been discussed. In the part devoted to the impact of material properties, due to different types of materials, the issues of resistance to erosion of slurries related to the properties of steel, ceramics and polymers are discussed separately. In the paper has been shown that a change of any of mentioned factors causes a change in the erosion rate due to the synergistic effects that accompany to slurry degradation.
PL
Rezystancja układu człowiek-podłoże jest parametrem ważnym z kilku powodów. Z jednej strony jej odpowiednio wielka wartość odpowiada za ochronę człowieka przed rażeniem prądem elektrycznym na drodze ręka-noga, noga-noga, głowa-noga. Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że wielka wartość tej rezystancji utrudnia bieżące odprowadzanie ładunków elektrycznych z człowieka, co prowadzi do pojawienia się zjawiska elektryczności statycznej i w konsekwencji powoduje powstawanie niekontrolowanych wyładowań elektrycznych. Zaistnienie takiego wyładowania w niesprzyjających okolicznościach może spowodować pożar lub wybuch. Ponadto, elektryczność statyczna może powodować zakłócenia procesów technologicznych, zakłócenia w działaniu przyrządów pomiarowych i automatyki, pogorszenie stanu zdrowia ludzi. Ważnym zatem jest, aby wybór obuwia był przemyślany, a samo obuwie dobrane stosownie do warunków przebywania i pracy człowieka (obuwie elektroizolacyjne, obuwie antyelektrostatyczne). Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na dwóch grupach obuwia, to znaczy obuwia codziennego użytku oraz obuwia roboczego. Badanym parametrem była rezystancja układu człowiek-podłoże.
EN
Human-ground resistance is an important parameter for several reasons. On the one hand, its great value corresponds to the protection of man from electric shock on the hand-leg, legt-leg, head-leg way. On the other hand, the great value of resistance impedes the current discharge of electrical charges from the human being. It leads to the appearance of static electricity and as a consequence produces uncontrolled electrical discharges. The occurrence of such discharge under unfavorable circumstances may result in fire or explosion. Additionally, static electricity can interfere with technological processes, disturbance in the operation of measuring instruments and automation, deterioration of human health. It is important that the selection of proper footwear and the footwear chosen in accordance with the conditions of hazards at the workplace (electrical insulating footwear, antistatic footwear). This article presents the results of a study for two groups of footwear (ordinary footwear and proffessional working footwear). The measured parameter was the resistance of the human-ground system be thought over.
PL
Znakowanie dokumentów jest jednym z najważniejszych sposobów ochrony praw autorskich. W niniejszym artykule zaprezentowano badania odporności wybranych algorytmów podpisywania dokumentów cyfrowych.
EN
Watermarking information is one of the most important applications of copyright protection. In this article we test resistance of several document watermarking algorithms.
EN
The article presents a method to determine the route of a sailing vessel with the aid of deterministic algorithms. The method assumes that the area in which the route is to be determined is limited and the basic input data comprise the wind vector and the speed characteristic of the vessel. Compared to previous works of the authors, the present article additionally takes into account the effect of sea waves with the resultant resistance increase on the vessel speed. This approach brings the proposed model closer to real behaviour of a sailing vessel. The result returned by the method is the sailing route, optimised based on the multi-criteria objective function. Along with the time criterion, this function also takes into account comfort of voyage and the number of performed turns. The developed method has been implemented as simulation application SaillingAssistance and experimentally verified.
EN
Disruptions occur in all distribution centres which work in nowadays market and participle in processes connected with goods flows. Due to this, the skill of detecting and dealing with disruptions is a very important issue. Disruptions could make impossible to correct actions of processes and have disaster financial or organisational effects. Distribution centres should look for and implement methods to effect disruption reducing, so they should improve their resistance. Article includes distribution centres description in the perspective of their meaning of disruptions compensation nodes in distribution network. Interpreting the concept of disruptions starts with the problem of compensation, resistance and risk and risk factors of disruptions. Main goal of article is a conceptualization of disruptions compensation model for regional distribution centre. Proposed disruptions identification and analysis procedure includes elements such as: diary method, disruption measurement card, FMEA, weighted average and Ishikawa Diagram. Procedure should be used for identification, measurement and propose preventive actions for all types of distribution centres.
18
EN
The indicator of the quality of modern turbomachines is only the coefficient of efficiency, which characterizes the ratio of the useful work of compressors or fans to the energy expended on the drive. For the analysis of the quality of the motion, processes in flow parts, the values of resistances are used which are difficult to be considered as an indicator of the efficiency of dynamic processes. The report presents the results of visual diagnostics of the structure of flows during the movement in the elements of turbomachines, as well as options for improving the geometry of the flow parts - in the inlet pipes, impellers. For the analysis of the efficiency of the motion of liquids and gases in flowing parts, a calculated index is proposed - the coefficient of hydraulic efficiency of dynamic processes. The joint use of two indicators - the efficiency of transformation of different types of energy (efficiency of turbomachines) and the efficiency of dynamic processes in flowing parts allows us to develop and to analyze the results of reconstruction of turbomachines. Reconstruction of turbomachines with the purpose of improving the geometry of the flow parts provides an increase in productivity of turbines, compressors, fans and pumps, while reducing the specific energy consumption for the processes of compression and transport of liquids and gases. Optimization of turbomachines flow parts based of flow structure visual diagnostics allows to reduce noise and vibration, as well as to solve other problems.
PL
W artykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów farb różniących się technologią wytwarzania, właściwościami fizycznymi i użytkowymi, a także zastosowaniem. Ocenę farb przeprowadzono na podstawie takich wskaźników, jak: odporność powłok na szorowanie na mokro; zdolność krycia ścian farbą charakteryzowaną współczynnikiem kontrastu; współczynnik odbicia; odporność na brudzenie; ekwiwalentna grubość warstwy powietrza oraz współczynnik przenikania wody. Wielokryterialną ocenę scharakteryzowano za pośrednictwem wskaźnika przydatności użytkowej uwzględniającego wszystkie wymienione parametry. Stwierdzono, że największą przydatność użytkową wykazała lateksowa farba najnowszej generacji, wykorzystująca innowacyjną technologię z zastosowaniem żywic najwyższej klasy oraz wosków syntetycznych.
EN
The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation. The assessment of paints was carried out on the basis of such indicators as: resistance of wet scrubbing coatings, ability to cover walls with paint characterized by contrast ratio, reflection coefficient, dirt resistance, equivalent air layer thickness and water penetration coefficient. The multi-criteria rating was characterized by a usefulness index taking into account all of the mentioned parameters. It was found that the highest usefulness was demonstrated by latex paint of the latest generation, using innovative ceramic technology, based on the highest quality resins and synthetic waxes.
20
Content available Design Resistance of Welded Knees in Steel Frames
EN
The paper presents issues related to calculations of welded knee joints, in which the interconnected load-bearing elements, beams and columns, can be made from plate girders with slender webs. At the beginning, a typical knee joint of portal steel frame was characterized, along with presentation of calculations for the internal forces in characteristic zones of the knee, i.e. in tension, shear, and compression zone. Then, the checking procedures of resistance were presented in detail for each designated knee zone, paying particular attention to the influence of complex stresses state and loss of stability in the shear and the compression part of knee joint. The work also presents a comprehensive calculation example, which illustrates the described method usage in practical design of welded knees of steel frames.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.