Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reshoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Czynniki kształtujące łańcuchy dostaw w skali globalnej
PL
W ostatnich kilkunastu latach można było zaobserwować wzrost znaczenia niektórych czynników kształtujących łańcuchy dostaw. Stąd celem artykułu jest sformułowanie opisowego modelu hipotetycznego współczesnych łańcuchów dostaw w branżach konsumpcyjnych. Trzy najważniejsze czynniki to: oligopolistyczny charakter rynku, presja cenowa i zjawisko dominacji w łańcuchach dostaw. Duże znaczenie ma także to, iż obok deindustrializacji pojawiła się reindustrializacja, która może zmienić współczesne łańcuchy dostaw. W wyjaśnianiu omawianych zjawisk warto posługiwać się schematem eksplanacyjnym, a przede wszystkim rozumowaniem abdukcyjnym. Taką próbę podjęto w artykule. Duża liczba czynników i ich zmienność nie pozwalają bowiem na użycie w badaniach nad łańcuchami dostaw bardziej precyzyjnych sposobów wyjaśniania. Opisane rozważania doprowadziły do hipotezy o wzrostowej tendencji poziomu konkurencji, zarówno wewnątrz, jak i między łańcuchami dostaw jutra.
EN
In the last few years we have seen the growing importance of certain factors shaping the supply chains. Hence, the purpose of this article is to formulate a descriptive model of a hypothetical contemporary supply chains in the consumer industries. The three most important factors are: oligopolistic nature of the market, price pressure and the phenomenon of dominance in the supply chains. Great importance is also the fact that next to the deindustrialization appeared reindustrialization that could change the modern supply chains. In explaining the discussed phenomena, it is worth to use the explanation scheme and above all abduction. Such an attempt was made in the article. A large number of factors and their variability does not allow for the use in research on supply chains more accurate ways of explanation. Described considerations have led to the hypothesis of the upward trend in the level of competition between supply chains and within supply chains in the future.
2
Content available remote Reshoring: implementation issues and research opportunities
EN
At the beginning of the 21st century, we continuously observe shifts in supply chains configurations caused by differentiate trends in turbulent environment. The remarkable number of companies restructure supply chains in search for competitiveness and innovation on global market. On the one hand, some labourintensive industries are moving out of China to the next low-cost countries, on the other hand, some high-tech and innovative manufacturing companies are returning to the developed countries. The scientific purpose of the article is to set out the potential impact of reshoring on value creation in supply chains and to outline research opportunities in this field. Literature review and results of the questionnaire-survey on the Total Cost of Acquisition analysis are guidelines for considerations. Based on the analysis of reshoring drivers and benefits, it is clear that this strategy might have positive influence on the value creation in international and global supply chains management considering three dimensions of the value: economic, social and environmental from perspective of different stakeholders.
PL
Na początku XXI w. obserwujemy ciągłe zmiany w konfiguracji łańcuchów dostaw spowodowane różnymi trendami w turbulentnym otoczeniu. Znacząca liczba przedsiębiorstw restrukturyzuje łańcuchy dostaw w dążeniu do konkurencyjności i innowacyjności na globalnym rynku. Z jednej strony, niektóre pracochłonne branże przenoszą się z Chin do innych krajów niskokosztowych, z drugiej strony, zaawansowane technologicznie i innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne powracają z produkcją do krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest określenie potencjalnego wpływu reshoringu na wartość dostarczaną w międzynarodowych i globalnych łańcuchach dostaw oraz wskazanie kierunków badań w tym zakresie. Bazując na analizie przyczyn i efektów reshoringu, można stwierdzić, że niniejsza strategia może mieć pozytywny wpływ na tworzenie wartości w zarządzaniu międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw, w odniesieniu do trzech wymiarów wartości: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, z perspektywy różnych interesariuszy.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
313--320, CD 1
PL
Sprawność realizacji operacji logistycznych staje się coraz ważniejszym atrybutem sieci dostaw dążącej do budowy i utrzymania przewagi na konkurencyjnym rynku. Celem artykułu jest wskazanie jak strategia reshoringu wpływa na kształtowanie się łańcuchów dostaw. Odchodzenie od trendu offshoringu i zastępowanie go reshoringiem odbywa się na podstawie wielu racjonalnych przesłanek. Należą one do trzech obszarów: uwarunkowań rynkowych, wytwarzania i obsługi łańcucha logistycznego. Zmienne czynniki należące do nich wskazują na słuszność ponownej analizy decyzji lokalizacyjnych czynności wytwarzania. Automatyzacja produkcji, zmienne koszty pracy, konieczność szybkiej adaptacji do wymagań rynku sprawiają, że wiele przedsiębiorstw rozważa przeniesienie produkcji do krajów macierzystych znacznie bliżej rynku docelowego. W efekcie tego sieci logistyczne ulegają skróceniu i uproszczeniu. Dystans pomiędzy wytwarzaniem a klientem ulega skróceniu z korzyścią dla elastyczności łańcucha dostaw.
EN
The efficiency of the implementation of logistics operations is becoming an increasingly important attribute of supply networks aiming to build and maintain a competitive market advantage. The aim of this paper is to indicate how reshoring strategy affects the formation of supply chains. Moving away from the trend of offshoring and replacing it with reshoring is based on many rational. They fall into three areas: market conditions, manufacturing and service logistics chain. Variable factors belonging to them indicate a re-examination of the validity of location decisions of manufacturing operations. Automation of production, variable labor costs, the need to quickly adapt to market requirements, make companies considering moving production to the old country, much closer of the target market. As a result, logistics networks are shortened and simplified. The distance between the production and the customer is reduced to the benefit of supply chain flexibility.
PL
Zmienne warunki funkcjonowania światowych łańcuchów dostaw zmuszają przedsiębiorstwa do wprowadzania strategii zwiększania ich odporności na wiele czynników zagrażających utrzymaniu ich równowagi. Celem artykułu jest wskazanie na strategię reshoringu jako na jeden ze sposobów zwiększenia elastyczności w łańcuchu dostaw. Czynnikami utrudniającymi funkcjonowanie łańcuchów dostaw są wysoka konkurencja, rosnące wymagania rynków, zmienne warunki polityczno-ekonomiczne w różnych regionach świata, długotrwały transport towarów w rozciągniętych geograficznie łańcuchach dostaw. Analiza podstawowych filarów elastycznych łańcuchów dostaw oraz zarys kosztów logistycznych związanych z działaniem globalnych łańcuchów dostaw potwierdza, że reshoring może być jedną ze strategii usprawnienia łańcucha dostaw na wiele zagrażających mu czynników.
EN
Changing conditions of the world's supply chains are forcing companies to implement strategies to increase their resistance to a number of factors affecting the maintenance of balance. The purpose of this article is to identify reshoring strategy as one of the ways to increase the flexibility in the supply chain. Factors hindering the functioning of supply chains are highly competitive and growing market requirements, variable political and economic conditions in various regions of the world, long-term transport of goods in geographically stretched supply chains. Analysis of the basic pillars of flexible supply chain and an outline of logistics costs combined with the performance of global supply chains confirms that reshoring may be one of the strategies to improve the supply chain to many factors threatening him.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.