Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reservoir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Aby ograniczyć tworzenie się osadów dennych w Jeziorze Kórnickim zastosowano dwojakiego rodzaju biopreparaty mikrobiologiczne. Bioremediacja mikrobiologiczna doprowadziła do stopniowej poprawy jakości i czystości wody.
EN
The water in a Polish lake was microbiol. treated to limit the formation of bottom sediments. Two microbiological bioremediation preparations were used for bioremediation. Their use resulted in a stable improvement of the water quality and in an increase of water purity.
EN
Following flood events and cloudbursts alternating with long drought periods, interest grew in the reservoirs, lakes and water basins in the Tuscany region. In-depth studies are needed to understand the role of water bodies in territorial resilience to climate change. Water volume is the main information to be collected to quantify and monitor their capacity. In this study, a methodology was developed for the estimation of water volume, based on depth measurements taken by sensors with low detection time and costs that can quantify the resource on a regional scale. The depth measuring instrument was a portable sounder with 95 satellite positioning system (Deeper Smart Sonar PRO + (WI-FI + GPS). 204 water bodies were measured. The results indicate that depth is a fundamental parameter to be detected in the field, to obtain the volume with automatic and precise tools. The calculated volume correlates well with the real volume with an R2 = 0.94. Elaboration of the results led to a model being developed to estimate the volume, knowing only the lake surface area. The database created can be used to conduct future studies on the dynamics of water resources in relation to climate change. It will also be possible to make comparisons with data obtained from satellite and LiDAR (light detection and ranging) surveys.
EN
Reservoirs have a very important function in providing multi-sector water requirements. In the future, reservoirs not only serve to store and available water can also be used as disaster mitigation instruments. The completeness of hydrological measurements in reservoirs can be expanded more widely for climate change mitigation. The reliability of the reservoir capacity varies greatly depending on the El-Nino character that occurs among them El-Nino is weak, moderate, strong and very strong. The El-Nino characteristic is very influential on the period of water availability, the increase of evaporation capacity and decrease of reservoir capacity. Analysis of the reliability of the reservoir volume due to El-Nino using the Weibull equation. The deficit reservoir was calculated using the concept of water balance in the reservoir that is the relationship between inflow, outflow, and change of storage at the same time. Based on the results of the analysis showed that the evaporation increase and the decrease of reservoir capacity had a different pattern that is when the evaporation capacity started to increase at the same time the reservoir capacity decreased significantly. The correlation coefficient between evaporation capacity increase and decrease of reservoir water capacity are consecutively –0.828, –0.636, and –0.777 for El- Nino weak, moderate and very strong respectively. At the reservoir capacity reliability of 50% reservoir has a significant deficit. When weak El-Nino the deficit is 2.30∙106 m3, moderate: 6.58∙106 m3, and very strong 8.85∙106 m3.
PL
Trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w budownictwie wodnym uwarunkowana jest nie tylko ich składem, strukturą i sposobem wbudowania, ale także warunkami pracy, tj. stałym lub okresowym kontaktem z wodą pod ciśnieniem oraz ekspozycją na czynniki atmosferyczne. Ostatnie z wymienionych czynników są szczególnie ważne, gdy uszczelniony ekranem asfaltobetonowym górny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej znajduje się wysoko w górach, gdzie panują surowe warunki atmosferyczne. W pracy omówiono zmiany stanu technicznego przykładowego ekranu asfaltobetonowego pracującego w takich właśnie warunkach.
EN
The durability of bituminous mixtures used in water engineering does not depend solely on their composition, structure and method used for embedding, but also their working conditions, such as constant or periodic contact with water under pressure and exposition to atmosphere. The latter factors are especially important when asphalt-concrete is used for impervious facing (lining) of the embankments of upper reservoirs in pumped-storage power plants located high in mountainous regions, where severe atmospheric conditions are present. The paper discusses changes in the technical condition of asphalt concrete slope facing working in such environments.
PL
W Katowicach trwa realizacja inwestycji polegającej na przebudowie odcinka DK81. Jednym z elementów drogi będzie tunel, którego długość wraz z murami oporowymi wynosi ponad 560 m. Celem realizacji przedsięwzięcia jest udrożnienie ruchu w jednym z najbardziej korkujących się w mieście miejsc. W ramach tego samego projektu powstanie także zbiornik retencyjny, pod który wykop został zabezpieczony ścianami oporowymi w technologii CSM.
6
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
PL
Intensywny rozwój polskich miast wywiera rosnący wpływ na przyrodę, a jednocześnie kształtuje środowisko naszego życia.
EN
The paper presents the results of changes of water quality parameters in a two-stage reservoir, observed in the period 2015-2016. The primary objective of the study was to analyse the spatial changes of the water quality parameters in the two-stage reservoir Jezioro Kowalskie. The second purpose was to assess the dynamics of the vegetation process on the basis of Sentinel-2 satellite data. The study adopts the following research hypotheses: 1) the pre-reservoir limits the inflow of the biogenic compounds to the main reservoir, 2) the vegetation process in the pre-dam reservoir is greater than in the main reservoir. The Jezioro Kowalskie reservoir has two-stage construction – the main and the pre-dam zone. The main role of the pre-dam reservoir is to store sediments and water pollutants. In this study, 13 water quality parameters were analyzed: electrical conductivity (EC), chlorides (Cl-), calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), iron (Fe3+), hardness (Hard), pH, total alkalinity (TAl), total acidity (TAc), ammonium nitrogen (N-NH4), nitrate nitrogen (N-NO3), nitrite nitrogen (N-NO2), phosphate (PO43-). The samples were collected from 4 points, including two points in the pre-reservoir and two points in the main part. In order to determine parts of the reservoir which are exposed to the degradation process, the spatio-temporal changes were analyzed on the basis of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) spectral index. The analyses showed that the NDVI values in the period 2015-2018 in the pre-dam reservoir were higher than those recorded in the main reservoir. In the main reservoir, NDVI values were lower and characterized by similar variability. The study confirms the research hypothesis: the pre-reservoir protects the main part, limiting inflow of biogenic compounds which have an impact on the degradation process (overgrowth, eutrophication). The obtained results confirm that Sentinel-2 satellite imagery allows analysis of the vegetation process in retention reservoirs in terms of time and space.
PL
W pracy przedstawiono zmiany wartości parametrów jakości wody w dwustopniowym zbiorniku retencyjnym w latach 2015-2016. Podstawowym celem pracy była analiza przestrzennych zmian jakości wody zachodzących w zbiorniku Jezioro Kowalskie. Drugim celem była ocena dynamiki degradacji zbiornika (zarastania, eutrofizacji) na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2. W pracy przedstawiono hipotezy badawcze: 1) zbiornik wstępny ogranicza dopływ zanieczyszczeń do głównej części, skupiając związki biogenne we wstępnej części, 2) procesy degradacji (zakwitów, eutrofizacji) występują w zbiorniku wstępnym. Zbiornik Jezioro Kowalskie ma dwustopniową konstrukcję, wydzielono w nim część główną oraz wstępną. Do podstawowych zadań zbiornika wstępnego należy ograniczenie dopływu związków biogennych oraz sedymentacji do części głównej. Przeanalizowano wartości 13 parametrów jakości wody: przewodność elektr. (EC), chlorki (Cl-), wapń (Ca2+), magnez (Mg2+), żelazo (Fe3+), twardość og. (Hard), pH, zasadowość og. (TAl), kwasowość og. (TAc), azot amonowy (N-NH4), azot azotanowy (N-NO3), azot azotynowy (N-NO2), fosforany (PO43-). Próbki pobierane były łącznie z 4 punktów pomiarowo-kontrolnych, dwa z nich zlokalizowane były w części wstępnej oraz dwa w zbiorniku głównym. Woda dopływająca do zbiornika retencyjnego charakteryzowała się wysokimi stężeniami związków biogennych. W celu dokładnego określenia części zbiornika narażonych na proces degradacji, do analizy zachodzących zmian wykorzystano indeks NDVI obliczony na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2. Przeprowadzone analizy wykazały, że wartości wskaźnika NDVI w miesiącach wegetacyjnych 2015-2018 były wyższe w zbiorniku wstępnym. Część główna zbiornika charakteryzowała się niższymi wartościami i większą stabilnością wskaźnika NDVI. Na podstawie uzyskanych wyników, potwierdzono, że część wstępna pełni funkcję ochronną zbiornika głównego, m.in. ogranicza dopływ związków biogennych, powodujących procesy degradacji (zarastania, eutrofizacji). Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość zastosowania danych satelitarnych Sentinel-2 do analizy procesu wegetacji w zbiornikach retencyjnych w ujęciu czasowym i przestrzennym.
PL
Artykuł opisuje wpływ wody gruntowej na parcie gruntu na obudowę wykopów płytowych. Jak pokazano, zakłócenia w pracy pomp odwodnieniowych mogą być przyczyną awarii konstrukcji.
EN
The article talks about the influence of water on the lateral earth pressure on retaining walls, meaning temporary shoring shields. As demonstrated, an interruption in the operation of dehydration pumps can cause a construction disaster.
PL
Przedstawiono wyniki badań zamulania zbiorników retencyjnych. Projekt objął badaniami 51 polskich zbiorników retencyjnych o pojemności powyżej 5 mln m3. W wyniku zamulania, zbiorniki straciły około 168 mln m3 swojej pojemności początkowej, przy średnim czasie ich eksploatacji około 45 lat. Stanowi to 6,27% ich pojemności początkowej.
EN
The article presents the results of research on damming reservoirs siltation. The project covered 51 Polish retention reservoirs of the joint capacity exceeding 5 million m3. As a result of silting, the reservoirs lost around 168 million m3, that is 6.27% of their initial capacity, with an average period of operation of around 45 years.
EN
Three models of release rule for operating a large reservoir for irrigation water supply are discussed in this paper. The models are a 50-grid storage continuous line restricted release rule, a single rule curve release rule, and a multi 4 rule curves release rule. These three models are to be optimized by stochastic simulation using 30 year inflow data with the maximization of the average monetary annual production in the irrigation area as the objective function. The purpose of this study is to look for the proper release rule for operating the Sutami Reservoir. The optimization is done first by the random search stochastic simulation model to generate a number of alternative solutions. Using these solutions as a generation of solutions, the genetic algorithm model is the applied to improve the solution. Afterward the best of solutions are checked by the Add-Ins Solver of MS-Excel 2010 to see if they can still be improved further. The results show that the 4 rule curves model gives the best solution with the average monetary annual production in the irrigation area of USD 72.248 million.
PL
W pracy omówiono trzy modele zasad eksploatacji dużego zbiornika, którego wody są wykorzystywane do nawodnień. Są to: zasada pięćdziesięcioelementowej ciągłej linii pojemności zbiornika, zasada pojedynczej krzywej i zasada czterech krzywych pojemności zbiornika. Wymienione trzy modele były optymalizowane przez losową symulację z użyciem danych o dopływie z 30 lat z zastosowaniem maksymalizacji wartości średniej rocznej produkcji w nawadnianym obszarze jako funkcji obiektywnej. Celem prezentowanych badań było poszukiwanie odpowiednich zasad eksploatacji zbiornika Sutami. Optymalizację realizowano wstępnie poprzez losowe poszukiwanie stochastycznego modelu symulacji dla uzyskania szeregu alternatywnych rozwiązań. Rozwiązania te ulepszano, stosując model genetycznego algorytmu. Następnie najlepsze rozwiązania sprawdzano, stosując Add-Ins Solver programu MS-Excel 2010, by sprawdzić, czy można je jeszcze usprawnić. Wyniki dowiodły, że model czterech krzywych dawał najlepsze rozwiązania przy rocznej produkcji w nawadnianym obszarze o wartości 72,248 miliona dolarów.
EN
Saguling Reservoir has a potential to be used as a raw water supply for Bandung Metropolitan Area (BMA), with the discharge of 1.622 dm·s–1. However, further studies are needed to ensure that the water quality is in accordance with the government regulations. This study shows that the reservoir’s P concentration was 315.0 mg·m–3 on average in 1999–2013. This value only meets the class III of government standards of water quality for the cultivation of freshwater fish, livestock, and to irrigate landscaping, but does not belong to the class I standard of 200 mg·m–3 for drinking water. The total-P concentration in wet, normal, and dry years was 796.3, 643.8, and 674.8 mg·m–3, respectively. The pollution load was highest in wet years due to the high levels of sediment. The pollution load of the reservoir did not exceed the class III classification of 29 405.01 kg·year–1. The pollution load in wet, normal, and dry years was 38 790.1, 25 991.9, and 23 929.0 kg·year–1, respectively. The phosphorus pollution is caused by the use of floating net cages in the reservoir, which makes it difficult to meet the standards. In wet years, the pollution load was higher than in normal and dry years. The P load could be higher in the wet season due to dilution and could probably decrease the pollutant concentration in the reservoir.
PL
Zbiornik Saguling z wielkością odpływu sięgającą 1622 dm3·s–1 może być źródłem wody dla zespołu miejskiego Bandung. Niezbędne są jednak badania, by stwierdzić, czy jakość wody spełnia krajowe normy. W przedstawionych badaniach wykazano, że średnie stężenie fosforu w latach 1999–2013 wynosiło 315,0 mg·m–3. Ta wielkość mieści się w III klasie rządowych norm i jest odpowiednia do chowu i hodowli ryb, pojenia zwierząt i nawadniania. Nie spełnia jednak norm I klasy (200 mg·m–3) dla wody pitnej. Stężenie całkowitego fosforu w latach wilgotnych, normalnych i suchych wynosiło odpowiednio 796,3, 643,8, i 674,8 mg·m–3. Ładunek zanieczyszczeń był najwyższy w latach wilgotnych z powodu dużej ilości osadów dennych. Ładunek zanieczyszczeń doprowadzanych do zbiornika nie przekraczał normy dla III klasy równej 29 405,01 kg·rok–1.W latach wilgotnych, normalnych i suchych ładunki te wynosiły odpowiednio 38 790,1, 25 991,9 i 23 929.0 kg·rok–1. Zanieczyszczenie fosforem spowodowane jest używaniem pływających sadzów na ryby, co utrudnia osiągnięcie norm jakościowych. Ładunek fosforu mógł być wyższy w deszczowej porze roku z powodu dużej ilości wody, co prawdopodobnie było przyczyną mniejszego stężenia zanieczyszczeń w zbiorniku.
EN
Long term and mid-term reservoir operation involves derivation of rule curves for optimal management of the available resource. The present work deals with reservoir operation in the Aurès arid region. As an example, Babar reservoir is selected to apply the proposed approach which estimates all the water balance terms, especially those which are random as water inflows. For each demand scenario a reservoir operation optimization model using Explicit Stochastic Dynamic Programming (ESDP) is performed, to derive optimal rule curves based on historical operating records (Jan 2002–Dec 2013) and using “Reservoir” R package®. Subsequently, risk analysis is conducted for these different demand scenarios rules by the RRV (reliability, resilience, vulnerability) metrics. Results show the advantage of using the “Reservoir” R package for a rapid and an easy analysis of the performance criteria jointly with the optimization algorithm to Re-operate Reservoir operation.
PL
Długo- i średnioterminowe działanie zbiornika obejmuje ustalenie reguł operacyjnych do optymalnego zarządzania dostępnymi zasobami. Przedstawiona praca dotyczy działania zbiornika w regionie Aurès znajdującym się na obszarze suchego klimatu. Jako przykład wybrano zbiornik Babar celem zastosowania proponowanego podejścia, w którym ustala się wszystkie warunki bilansowania wody, w tym czynniki losowe, np. dopływ wody. Dla każdego scenariusza zapotrzebowania na wodę opracowano dla zbiornika model optymalizacyjny z zastosowaniem stochastycznego programowania dynamicznego (ESDP), bazującego na historycznych zapisach operacyjnych z okresu styczeń 2002–grudzień 2013 i na pakiecie „Reservoir” programu statystycznego R. Następnie przeprowadzono analizę ryzyka dla różnych scenariuszy za pomocą miar RRV (wiarygodność, odporność, podatność). Wyniki wskazują na korzyści płynące z użycia pakietu „Reservoir” do szybkiej i łatwej analizy kryteriów operacyjnych w powiązaniu z algorytmem optymalizacyjnym.
EN
Hydrological drought index analysis has been widely developed and applied for the development of water resources. The island of Lombok, which is largely a dry land, requires a significant hydrological drought index to be sourced from measurable data analysis. This research focused aims to obtain hydrological drought index in Lombok Island using the capacity change of reservoir. The analysis includes reservoir data especially in the event of El-Nino. The main parameters analysed in this work are data homogeneity, decrease line of reservoir volume, increase in the line of reservoir volume, reservoir volume deficit, and hydrological drought index (RDI). The basic equation uses the water balance in the reservoir, which is the inflow–outflow and change of reservoir. The results of the analysis show that in the event of El-Nino, the drought hydrological index indicates different levels depending upon the water level of the reservoir. The criteria for the drought level are as follows: weak RDI = from −0.46 to −0.01 at an reservoir elevation of 90.88 to 92.33 m a.s.l, moderate RDI: from −0.59 to −0.46 at water level of reservoir from 90.27 to 90.88 m a.s.l, sever RDI: from −0.80 to −0.59 at water level of reservoir from 88.83 to 90.27 m a.s.l. and very severe RDI: from −0.89 to −0.80 at water level of water reservoir 87.78–88.83 m a.s.l. The duration of drought was 9 months, i.e., from February to November.
PL
Analiza wskaźnika suszy hydrologicznej ma szerokie zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi. Na ubogiej w wodę wyspie Lombok wskaźnik suszy powinien być określany na podstawie analizy mierzalnych danych. Przedstawione w niniejszej pracy badania miały na celu ustalenie wskaźnika dla wyspy z wykorzystaniem zmian pojemności zbiornika. Podstawą analiz były dane o zbiorniku, szczególnie podczas wystąpień El-Niño. Głównymi parametrami analizowanymi w tej pracy były: homogeniczność danych, linia spadku objętości zbiornika, linia wzrostu objętości zbiornika, deficyt objętości zbiornika i wskaźnik suszy hydrologicznej (RDI). Podstawowe równanie ujmuje bilans wody w zbiorniku, tzn. dopływ, odpływ i zmiany objętości. Wyniki analiz wskazują, że w trakcie trwania El-Niño wskaźnik suszy hydrologicznej przyjmował różne wartości w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Kryteria natężenia suszy były następujące: słaba susza – RDI od –0,46 do –0,01, gdy poziom wody w zbiorniku wynosił od 90,88 do 92,33 m n.p.m., umiarkowana susza – RDI od –0,59 do –0,46, gdy poziom wody od 90,27 do 90,88 m n.p.m., silna susza – RDI od –0,80 do –0,59, gdy poziom wody od 88,83 do 90,27 m n.p.m. i bardzo silna susza – RDI od –0,89 do –0.80, gdy poziom wody od 87,78 do 88,83 m n.p.m. Susza w trakcie bardzo silnego El-Niño trwała 9 miesięcy od lutego do listopada.
EN
The work detailed here concerned the CH4 and CO2 fluxes at the sediment-overlying water interface in Maziarnia and Nielisz Reservoirs, SE Poland. The research in question was conducted in the period of 2009-2011, the samples of sediment and overlying water were collected at two stations located in the upper and lower parts of each reservoir. The concentrations of CO2 and CH4 in pore water and overlying water were measured with the headspace method, using a Pye Unicam gas chromatograph (PU-4410/19) equipped with a methane analyzer allowing low CO2 concentrations to be detected. Diffusive fluxes of the analyzed gases at the sediment-overlying water interface were calculated on the basis of Fick’s first law, and were found to range from -0.01 to 3.48 mmol×m-2×d-1 for CH4 and from -1.27 to 47.02 mmol×m-2×d-1 for CO2. Comparable fluxes elsewhere typify the reservoirs experiencing far-reaching eutrophication. No dependent relationships were found between the values calculated for fluxes and either season of the year or sediment characteristics.
EN
There is a need to search for additional indicators allowing for more accurate identification of both the trophic status of waters as well as its chemical and biological consequences. The work detailed in this paper involved a preliminary analysis pertaining to the possibility of using an isotopic index in association with the values for trophic and saprobic indicators in describing a dam reservoir experiencing a far-reaching eutrophication. The water samples for the physicochemical analysis were collected from three sites along the axis of the dam reservoir in Rzeszów three times during the spring and summer of 2013. The results sustained the classification of the Reservoir's waters as hypertrophic, irrespective of the particular zone sampled. While phytoplankton blooms characterised by reference to the numbers of organisms per unit volume of water were also similar throughout the Reservoir, diversification in terms of taxonomic composition was to be noted, given the occurrence of cyanobacteria among the dominant diatoms in the area close to the dam. This presence was accompanied by enrichment of the Reservoir's suspended organic matter with carbon of the heavier 13C isotope. On this basis, the δ13C isotopic index can be regarded as a potentially useful indicator allowing for more accurate identification of both the level and the nature of the ongoing trophic degradation in bodies of water.
17
Content available remote Tunelem doprowadzają wodę do afrykańskich zbiorników retencyjnych
PL
The Lesotho Highlands Water Project to międzynarodowy projekt realizowany w partnerstwie przez rządy Lesotho i Republiki Południowej Afryki. Jego celem jest regulacja rzeki Oranje poprzez budowę tam i zbiorników retencyjnych, a także budowę odpowiedniej infrastruktury wodociągowej-w tym budowę tuneli wodnych.
PL
Artykuł zawiera zwięzły opis algorytmu metody oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych ze względu na zagrożenie zawodnieniami w warunkach naturalnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych. Przy opisie metody zdefiniowano szereg elementów hydromorfologicznych środowiska terenów górniczych, w tym 5 typów potencjalnych zbiorników na terenach górniczych, a także nowe elementy odniesienia dla badania zawodnień na mapach. Na koniec zaproponowano kategoryzowanie terenów górniczych w oparciu o zagrożenie zawodnieniami.
EN
This paper presents a brief description of an algorithm for an assessment method of artificially drained mining and post- -mining areas due to threat of flooding in conditions of natural flow of surface water and groundwater. The description of the method includes a number of defined hydromorphological elements of the mining areas environment, including 5 types of potential reservoirs in the mining areas as well as new elements of reference for the study of flooding on maps. Finally, the paper presents proposals for categorization of mining areas based on threat of flooding.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono ocenę zmienności natężenia przepływów charakterystycznych rzeki Sama przed (lata 1973–1983) i po (lata 2004–2012) wybudowaniu na rzece zbiornika retencyjnego Radzyny. Zlewnia rzeki o powierzchni 448,4 km2znajduje się na Pojezierzu Wielkopolskim. W latach 1998–2000 na rzece wybudowano dwie zapory, które utworzyły zbiornik wodny Radzyny o powierzchni 109,4 ha i pojemności 2,88 mln m3. Porównanie wielkości przepływów rzeki w latach 1973–1983 przed wybudowaniem zbiornika i w latach 2004–2012 po wybudowaniu wykazało, że piętrzenie wody w zbiorniku przyczyniło się do zmniejszenia przepływów zwłaszcza w półroczu zimowym. Pojemność czynna zbiornika wyniosła 2,3 mln m3 i stanowiła 7,8% średniego rocznego odpływu, a wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego wyniósł 29% przy wartości progowej 10%.
EN
This paper presents an assessment of water flow rates variability of the river Sama before (1973–1983) and after (2004–2012) the construction of the Radzyny reservoir on the river. The studied catchment, with an area of 448.4 km2, is located in the Pojezierze Wielkopolskie. During years 1998–2000, on the river two dams were built that formed the Radzyny water reservoir with an area of 109.4 hectares and a capacity of 2.88 mln m3. Comparison of the size of river flows during years 1973–1983, before reservoir building, and for period 2004–2012, after the construction, showed that damming a water in the tank has reduced flows, especially in the winter half-year. The active capacity of the reservoir was 2.3 mln m3 and accounted for 7.8% of the average annual runoff and the rate of abnormal hydrological regime amounted to 29% of a threshold of 10%.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania suchych zbiorników retencyjnych o pojemności około 100 tyś. m,sup>3, na obszarach silnie zurbanizowanych z przekształconymi antropogenicznie ciekami naturalnymi z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej i dużymi uszczelnionymi powierzchniami spływu. W szczególności przedstawiono problematykę hydrologicznych podstaw projektowania w oparciu o dane meteorologiczne w zlewniach niekontrolowanych posterunkami wodowskazowymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych narzędzi komputerowego wspomagania modelowania procesów hydrologicznych (HEC-Hms, HEC-Ras) oraz dostępnych do wykorzystania modeli matematycznych i statystycznych opad-odpływ, tu praktyczne zastosowanie metody SCS-CN oraz modelu liniowego kaskady zbiorników Nasha do transformacji opadu efektywnego w odpływ powierzchniowy.
EN
The paper presents the problem of designing an open reservoirs with a capacity of about 100 000. m3 in heavily urbanized areas of anthropogenically transformed natural watercourses with numerous outlets drainage and large sealed surfaces runoff. In particular the issues of the hydrological basics design based on the meteorological data in the catchment uncontrolled water level checkpoints with particular emphasis on the tools of computer-aided modeling of hydrological processes (HEC-HMS, HEC-RAS) and available for use mathematical models and statistical rainfall-runoff, this practical the method SCS-CN and linear model cascade tanks Nash to transform the effective precipitation in surface runoff.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.