Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 530

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
1
Content available remote Badanie wpływu konfekcjonowania na właściwości fizyczne emulsji kosmetycznych
PL
Określono gęstość, lepkość oraz właściwości reologiczne wybranej emulsji produkowanej w skali przemysłowej na dwóch etapach procesu jej konfekcjonowania (półprodukt oraz wyrób gotowy). Dozowanie półproduktu do opakowań końcowych nie wpływało na gęstość emulsji, ale zmieniało lepkość produktu końcowego i jego właściwości reologiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić optymalne parametry procesu konfekcjonowania.
EN
Five samples of semi-finished and 5 samples of final cosmetic emulsions were studied for rheol. properties at 2 stages of the confectioning process. D., viscosity and dynamic viscosity were detd. and used for establishing flow curves according to Ostwald-de Waele and Herschel-Bulkley models. The shearing stress increased and the dynamic viscosity of all emulsions decreased with increasing the shearing rate both for semi-finished and final emulsions.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące dziejów papierni w Czarnotrzewie i Chudku. Informacje pozyskiwano z akt urzędów stanu cywilnego, publikacji historyków papiernictwa i map z początku XIX wieku. Przedstawiono powiązania między tymi papierniami, wynikające z ich lokalizacji. Ujawnione nieznane dotąd fakty.
EN
The article presents study on history of paper mills in Czarnotrzew and Chudek. The information was got from the files of the registry offices, paper-making historians publications and maps from the beginning of 19th century. The connections between these paper mills are presented. They result from neighborhood of Czarnotrzew and Chudek. Unknown facts are revealed.
PL
W artykule omówiono założenia ramowego programu Horyzont Europa, ustanowionego przez Komisję Europejską na lata 2021–2027, w zakresie badań naukowych i innowacji. Konstrukcja tego programu oparta jest na trzech filarach, odpowiadających kolejno: za stworzenie odpowiednich warunków dla naukowców do zdobycia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, za wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy, za skoncentrowanie się na rozwoju kluczowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w wybranych obszarach. Przedstawiono grupy tematyczne programu Horyzont Europa, obejmujące m.in. zdrowie, cyfryzację, klimat, energię, przemysł, biogospodarkę. Zwrócono uwagę na organizację międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, w której szczególne miejsce w nadchodzącej perspektywie programowej zajmuje partnerstwo. Partnerstwo rozumiane tu jest jako współdziałanie zespołów badawczych państw członkowskich UE, sektora prywatnego, fundacji czy stowarzyszeń przy podejmowaniu i realizacji inicjatyw wspierających rozwój oraz przy wdrażaniu programu badań. Podkreślono miejsce technologii wodorowych w rozwoju różnych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi lądowej i morskiej, poprzez ogrzewnictwo i klimatyzację, po przemysł petrochemiczny, chemiczny czy stalowy. We wdrażaniu tych technologii ogromną rolę do spełnienia ma przemysł gazowniczy, dysponujący zarówno doświadczeniem, jak i infrastrukturą do transportu gazu ziemnego z dodatkiem wodoru czy gazu i wodoru, a także do magazynowania wodorowego nośnika energii. Przedstawiono korzyści wynikające z realizacji programu Horyzont Europa. Oprócz tych najważniejszych, związanych z głównym celem, jakim jest wspomożenie działań na rzecz uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., zwrócono uwagę na zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych wynikowych oraz na wzmocnienie międzynarodowej współpracy zespołów badawczych. Zaprezentowano główne założenia i cele programu Cyfrowa Europa oraz obszary objęte finansowaniem (m.in. sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w całej gospodarce). Obydwa programy, Horyzont Europa, jak i Cyfrowa Europa, są kompatybilne ze strategią UE Europejski Zielony Ład.
EN
The article discusses the objectives of the Horizon Europe framework programme, conceived by the European Commission for 2021–2027, for the purposes of research and innovation. This programme is structured around three pillars, focusing on: creating the right conditions for researchers to acquire a high level of knowledge and skills, harnessing Europe’s intellectual capital, development of key technologies and innovative solutions in selected areas. The thematic groups of Horizon Europe have been presented, including: health, digital solutions, climate, energy, industry, bioeconomy. Attention has been paid to the organisation of international cooperation in the scope of research and innovation, where partnership has a special place in the upcoming programme perspective. The partnership is understood here as cooperation between research teams from EU Member States, the private sector, foundations or associations in undertaking and carrying out initiatives to support the development and implementation of the research agenda. The place of hydrogen technology in the development of various sectors of the economy was emphasised – from energy, road, rail, air, inland and sea transport, through heating and air conditioning, to the petrochemical, chemical and steel industries. The gas industry has a great role to play in the implementation of these technologies, having both the experience and the infrastructure to transport natural gas with the addition of hydrogen or to store hydrogen as an energy carrier. The benefits of implementing Horizon Europe have been presented. In addition to the chief benefits, related to the main objective of helping to make Europe a climate-neutral continent by 2050, attention has been paid to ensuring open access to publications and raw research results as well as to reinforcing international cooperation between research teams. The main assumptions and objectives of the Digital Europe programme have been presented, as well as the areas covered by funding (e.g. artificial intelligence, advanced digital skills, wide use of modern digital technologies in the entire economy). Both Horizon Europe and Digital Europe are compatible with the European Green Deal strategy of the EU.
EN
Seventy years of research-and-development activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in the field of environmental protection are presented in this article. Special attention is paid to the projects oriented onto reducing noise emissions. Technical solutions in the field of noise control, developed at KOMAG and oriented onto passive acoustic baffles and noise silencers are discussed in the article. Some examples of research projects results and their successful implementation in the industry are described. A review of several projects relating to widely understood environmental protection, including work environment, reflect an interdisciplinary approach of KOMAG researchers to the issues of reducing hazards and increasing safety. There is also some information about innovative technical solutions, which obtained awards and were distinguished by domestic and foreign experts at fairs, exhibitions and competitions in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat działań badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na projekty dotyczące redukcji emisji hałasu. W artykule omówiono rozwiązania techniczne dotyczące zwalczania hałasu, opracowane w Instytucie, które są ukierunkowane na ekrany akustyczne oraz tłumiki hałasu. Podano przykłady wyników projektów badawczych i ich wdrożeń przemysłowych. Przegląd różnych projektów dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska , łącznie ze środowiskiem pracy, odzwierciedla interdyscyplinarne podejście pracowników badawczych KOMAG-u do zagadnień ograniczenia zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa. W artykule zawarto informację o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, które uzyskały nagrody i zostały wyróżnione przez ekspertów krajowych i zagranicznych podczas targów, wystaw i konkursów organizowanych w Polsce i za granicą.
5
Content available remote Projektowanie drzwi przeciwpożarowych - propozycja metody
PL
W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.
EN
The paper presents the method of design of single leaf fire resistant doors according to PN-EN 1363 and PN-EN 1634 standards. Basic heat transfer equations derived from the Peclet formula have been used. Statistical data resulting from fire resistance tests conducted by certified laboratories have been presented.
PL
W grudniu 2019 roku opublikowano nową, gruntownie przeredagowaną wersję normy PN-EN 13791 dotyczącej oceny betonu w konstrukcji. Jedną z możliwości jej wykorzystania jest ocena betonu wbudowanego w konstrukcję w przypadku wątpliwości dotyczących jego jakości. Zupełnie zmieniono zasady planowania tych badań, ale także zasady oceny. Z punktu widzenia użytkowników normy, konieczność ich wdrożenia może na początku wydawać się uciążliwa, ale niewątpliwą zaletą nowej wersji jest dużo większa jednoznaczność i precyzja proponowanych procedur badań i oceny.
EN
In December 2019, a new, thoroughly re-edited version of PN-EN 13791 standard regarding the assessment of concrete in construction was published. One of the possibilities of its use is the assessment of concrete embedded in the structure in case of doubts regarding concrete quality. The planning rules for these studies have been completely changed, as well as the evaluation rules. From the point of view of the users of the standard, the need to implement these new rules may seem burdensome at first, but the undoubted advantage of the new version is the much greater clarity and precision of the proposed testing and evaluation procedures.
EN
This article presents the results of experimental studies aimed at identifying the forces and acceleration during the riding and braking action of a suspended monorail. The tests were conducted under in situ conditions, in a dip-heading “B” ZG SILTECH in Zabrze. The paper also discusses a test stand, a metering system, and presents the impact of changes in speed on forces in slings of the suspended route. The measurements of selected parameters were performed for three variants: the route, the emergency haulage braking and the braking trolley set braking. The results include waveforms of forces in route slings, and acceleration values acting on the operator and transported load.
PL
Sposób przedstawienia wyników analiz bardzo często nie odzwierciedla jakości ich otrzymania. Nawet bardzo pobieżna analiza chemicznej literatury naukowej pozwala stwierdzić, że brak jest korelacji pomiędzy starannością otrzymywania wyników a formą ich prezentacji.
PL
Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na próbie 20 przedsiębiorstw. Miały one na celu ocenę stanu obecnego w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych. Badania rozszerzono o analizę dokumentacji projektowej w celu zweryfikowania, czy zawiera ona aspekty związane z bezpieczeństwem pracy. Zweryfikowano również pod kątem aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy oferty firm konsultingowych, wspierających przedsiębiorstwa w obszarze wprowadzania zmian.
EN
As Henry Ford once said, "Everything can always be done better than it is being done"13, and therefore the functioning and development of each enterprise is inextricably linked to the necessity of constant change. The article presents the results of research carried out on a sample of 20 companies aimed at assessing the current state in terms of maintaining safety rules during the implementation of organizational and technological changes. The research has been extended to the analysis of project documentation in order to verify whether it contains aspects related to work safety. Also, consulting companies supporting enterprises in the area of introducing changes were verified in terms of aspects related to work safety.
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
PL
Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
EN
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their impact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy miasta, coraz śmielej wychodzą z ofertą internetową przede wszystkim do osób z tego przedziału wiekowego, zachęcając do korzystania z takich narzędzi jak: strona internetowa, Facebook. Snapchat czy Instagram.
EN
The aim of the article is to present and evaluate the functioning of e-marketing at the City Hall of Lodz. The research is based on secondary sources and participant observations. The conclusion concerns the basic tools of internet marketing used by the City Hall of Lodz. Different reports show that confidence to online sources of information is growing considerably and the so-called Millenials (the age group from 21 to 34 years old ) are the most susceptible to be influenced over internet activities. That is why institutions such as city councils more and more often develop the internet activities primarily dedicated to people from this age group,encouraging the use of such tools as: website, Facebook. Snapchat or Instagram.
EN
Ensuring the safety of people that hold the most important state positions is one of the most important tasks that all institutions and those involved in securing the official activities of such people are involved in, including their mobility and movement by air. This requires undertaking actions aimed at eliminating security threats and thus minimising risk. Regulations contained in normative documents concerning the transport of the most important persons in the state by military aircraft are not only concerned with protection against the occurrence of human error, but also regulate the issues of additional requirements for aviation equipment used to carry out such transports and in-depth analysis of environmental factors.
EN
In the article, an analysis of the impact of outlays for R&D and intellectual property products on the GDP dynamics in European Union countries from 2009–2018 was made based on a theoretical foundation. Two hypotheses were formulated: (1) The higher the share of outlays for R&D in the GDP, the higher the GDP dynamics; (2) The higher the share of investments in intellectual property products in GDP, the higher the GDP dynamics. The hypotheses were not confirmed by statistical data analysis.
EN
This article will focus on an analytical framework as a research tool in design disciplines. Key problem for an analytical framework in landscape architecture is how to deal with the dynamics of landscape form, design and use in the design process. We start with a short overview will be given of analytical frameworks. In the second part some generic principles of analytical frameworks will be applied in three case studies of 19th century public parks. The third part will focus on how results of such an analysis can be used for the future and how results of people environment studies can be part of that. One of the conclusions is, that people-environment studies can play a role before, during and after the design process. In most cases results of people-environment studies cannot be applied directly but rather as part of an iterative process of research and design
PL
Artykuł skupia się na strukturach analitycznych jako narzędziach badawczych w dyscyplinach projektowania. Kluczowym problemem dla struktur analitycznych w architekturze krajobrazu jest sposób radzenia sobie z dynamiką formy krajobrazu i wykorzystania jej w procesie projektowania. Zaczynamy od krótkiego przeglądu struktur analitycznych. W drugiej części niektóre ogólne zasady struktur analitycznych zostaną zastosowane w trzech studiach przypadków dziewiętnastowiecznych parków publicznych. Trzecia część skoncentruje się na tym, w jaki sposób wyniki takiej analizy mogą być wykorzystane w przyszłości. Jednym z wniosków jest to, że badania ludzie-środowisko mogą odgrywać rolę przed, w trakcie i po procesie projektowania. W większości przypadków wyniki badań ludzie-środowisko nie mogą być stosowane bezpośrednio, ale jako część iteracyjnego procesu badań i projektowania.
EN
In the field of communication on land and in the air, there are already functioning fully or partially autonomous devices. However, it is difficult to point to similar solutions regarding autonomous systems, especially in military applications. The article formulates development perspectives for marine autonomous systems in military applications, taking into account achieved benefits, requirements and development restrictions. Many interesting places devoted to the security of autonomous systems, on the clear improvement of the security situation with the above-mentioned systems, equipment and machines for mainte-nance, management devices, autonomous systems, controls and controls, devices for carrying out operations. The recommendations indicate the need to implement joint projects in the field of the development of autonomous marine technologies and are critical in the previous activities undertaken in this field of research.
PL
W dziedzinie komunikacji na lądzie i w powietrzu stosuje się rozwiązania umożliwiające funkcjo-nowanie urządzeń w pełni lub częściowo autonomicznych. Trudno jednak wskazać na podobne wyniki w odniesieniu do morskich systemów autonomicznych, szczególnie w zastosowaniach militarnych. W artykule sformułowano perspektywy rozwoju morskich systemów autonomicznych w aplikacjach militarnych z uwzględnieniem osiąganych korzyści, wymagań i ograniczeń rozwoju. Szczególnie dużo uwagi poświęcono problemowi zapewnienia bezpieczeństwa morskich systemów autono-micznych. Wskazano na wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu, konieczność równoległego rozwoju technologii zabezpieczających funkcjonowanie morskich systemów autonomicznych oraz na brak międzynarodowych uregulowań prawnych umożliwiających imple-mentację tych technologii. Sformułowany w artykule katalog rekomendacji wskazuje na konieczność realizacji wspólnych międzynarodowych projektów cywilno-wojskowych w zakresie rozwoju autonomicznych tech-nologii morskich i w sposób krytyczny charakteryzuje dotychczasowe działania podejmowane w tym obszarze.
19
Content available Trade-off games and methods in participatory design
EN
Based on a widely recognized concept of simulation game, trade-off game methodology has been creatively developed in some architectural and urban citizen-initiated projects for educative goals or pre-design community activities. This method can also be a tool for design decision making because it enables effective measurement of users’ preferences in the process of simulating real constraints. The paper presents the state of knowledge and research experiment to show the actual expectations of users in the scope of the housing environment.
PL
Metody badawcze powstałe w oparciu o gry symulacyjne typu trade-off bywają twórczo rozwijane w niektórych architektonicznych i urbanistycznych projektach, inicjowanych „oddolnie”, gdzie służą realizacji edukacyjnych i przedprojektowych celów społecznych. Metoda ta może być także narzędziem podejmowania decyzji projektowych, gdyż umożliwia ona efektywny pomiar preferencji użytkowników w procesie symulacji rzeczywistych ograniczeń. W pracy zaprezentowano stan badań i eksperyment badawczy mający wykazać faktyczne oczekiwania użytkowników w zakresie środowiska mieszkaniowego.
EN
The paper highlights how the exhibition of design of urban rationalist spaces in Varese and Brescia called “Prospicĕre” tackled the topic starting from an idea coherently up to the results, inviting to 'look ahead'. This attitude not only as a physical action, but also as a stimulus to encourage the entrance of research on urban representation into the new channels of digital communication and networking, in order to transform architectural exhibitions into the tools for a cultural dissemination of architectural design. That is the path to join architectural heritage, communication and digital tools.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.