Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rescue operations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w placówkach opieki zdrowotnej. Jako przykład posłużył Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie. W artykule przedstawiono przede wszystkim warunki terenowe, sposób zaopatrzenia wodnego oraz występujące zagrożenia. Na terenie szpitala zlokalizowane zostały następujące budynki; budynek główny, budynek pawilonu zakaźnego, budynek pawilonu psychiatrycznego, budynek zakładu anatomii patologicznej, budynek centralnej sterylizatorni, budynek agregatu prądotwórczego, magazyn materiałów łatwopalnych, budynek portierni, budynek oczyszczalni ścieków, budynek tlenowni wraz ze zbiornikiem magazynowym ciekłego tlenu.
EN
The aim of the article is to present the basic fire safety management system in health care institutions as an example served by the Provincial Specialist Hospital in Czestochowa. The paper presents mainly the terrain, the way water supply and present danger. The hospital following buildings are located; main building, building of infectious pavilion, psychiatric pavilion building, pathological anatomy building, central sterilization building, power generator building, flammable materials warehouse, concierge building, sewage treatment plant building, oxygen building with liquid oxygen storage tank.
EN
Aim: During rescue operations, firefighters function in a social setting, and therefore they remain under social influence and exert it themselves. One of the subtle manifestations of social influence is the social facilitation effect in changing the speed and quality of operations as a result of being watched by other people. This phenomenon seems to be explained by the attentional model, which predicts that in the presence of third parties attention is narrowed, which may lead to deterioration of, or improvement in, task performance (depending on conditions). The authors addressed the research question whether firefighters are affected by to the phenomenon of social facilitation during rescue operations – the presence of bystanders affecting the performance of their tasks. Design and methods: To answer the question of whether, during rescue operations, firefighters may be subject to the phenomenon of facilitation induced by the presence of bystanders, we conducted an exploratory qualitative study based on 18 partially-structured interviews inspired by the phenomenological method, with rescuers from the State Fire Service. The interviewees’ responses were subjected to content analysis in terms of the behaviour of bystanders witnessing their activities. Interviews were analysed according to IPA with the use of qualitative data analysis software Atlas.ti. Results: Our analysis of the interviews suggests that social circumstances during rescue operations are conducive to the occurrence of the phenomenon of social facilitation. The collected data indicating the witnesses’ impact on firefighters allowed two different types of bystander behaviour, which impair the work of firefighters during operations: documenting actions of firefighters by witnesses (e.g. by recording) and conscious hindering of fire-fighting operations. The collected material also allows us to draw the conclusion that, for the rescuers in these situations, the presence of witnesses is emotionally charged – the witnesses evoke emotions (such as fear of consequences). Conclusions: The results suggest that the course of rescuers’ operations is influenced by bystanders. In addition, we identified some factors that especially hinder these activities. From a practical point of view, the filming of rescue operations by bystanders seems to be the most problematic. It is likely that this practice, which has a negative impact on the course of rescue activities, will intensify in the near future. Thus the system should be prepared for the increasing pressure from witnesses, and in particular should provide training to equip rescuers with the skills necessary to minimise the negative consequences of the audience effect.
PL
Cel: Strażacy podczas działań ratowniczych funkcjonują w otoczeniu społecznym, w związku z tym pozostają pod wpływem społecznym i sami go wywołują. Jednym z subtelnych przejawów wpływu społecznego jest efekt facylitacji społecznej polegający na zmianie w szybkości i jakości wykonania zadań w wyniku bycia obserwowanym przez inne osoby. Zjawisko to zdaje się wyjaśniać model uwagowy, który przewiduje, że pod wpływem obecności osób trzecich zawężeniu ulega uwaga, co może prowadzić do pogorszenia lub poprawy (w zależności od warunków) wykonania zadania. Autorzy postawili hipotezę, że strażacy podczas działań ratowniczych podlegają zjawisku facylitacji społecznej – obecność osób postronnych wpływa na przebieg wykonywanych przez nich zadań. Projekt i metody: Aby odpowiedzieć na pytanie, czy strażacy podczas działań ratowniczych mogą podlegać zjawisku facylitacji wywoływanemu przez obecność osób postronnych, przeprowadzono eksploracyjne badanie jakościowe oparte na osiemnastu inspirowanych metodą fenomenologiczną i częściowo-ustrukturyzowanych wywiadach z ratownikami Państwowej Straży Pożarnej. Wypowiedzi badanych analizowano pod kątem zachowań osób postronnych będących świadkami prowadzonych działań. Treść wywiadów była rozpatrywana zgodnie z wytycznymi IPA, przy użyciu oprogramowania wspomagającego analizę jakościową (Atlas.ti). Wyniki: Analiza wywiadów pozwala przypuszczać, że okoliczności społeczne podczas działań ratowniczych sprzyjają występowaniu zjawiska facylitacji społecznej. Zgromadzone dane, wskazujące na oddziaływanie świadków zdarzenia na strażaków, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup zachowań osób postronnych, które w szczególny sposób pogarszają funkcjonowanie strażaków podczas działań: dokumentowanie działań przez świadków (np. poprzez nagrywanie) oraz świadome utrudnienie działań. Zebrany materiał pozwala również na wyciągnięcie wniosku, że dla ratowników w tych sytuacjach obecność świadków jest nacechowana emocjonalnie – świadkowie wzbudzają emocje (np. lęk przed konsekwencjami). Wnioski: Uzyskane wyniki wspierają hipotezę o wpływie osób postronnych na przebieg wykonywanych przez ratowników działań. Dodatkowo wskazano czynniki, które w szczególny sposób te działania utrudniają. Z praktycznego punktu widzenia szczególną uwagę przyciąga problem filmowania akcji ratowniczych. Można przewidywać, że to negatywnie wpływające na przebieg działań zjawisko, będzie w najbliższym czasie się nasilać. Rodzi to konieczność przygotowania systemu na coraz większą presję ze strony świadków zdarzeń, zwłaszcza poprzez szkolenie ratowników w zakresie minimalizowania negatywnych konsekwencji efektu audytorium.
PL
Cel: Celem wykonanych badań była próba oceny świadomości strażaków Państwowej Straży Pożarnej na temat tego, jak stres wpływa na możliwość wystąpienia wypadków przy pracy w akcjach ratowniczych. Poddano również weryfikacji tezę, że wiek i doświadczenie strażaków wpływają na ocenę sytuacji zagrażającej zdrowiu ratownika w prowadzonych działaniach ratowniczych. Metody: W artykule zastosowano analizę i syntezę materiałów źródłowych związanych z charakterystyką środowiska pracy strażaka, wypadkowością w Państwowej Straży Pożarnej oraz wnioskowanie statystyczne z wyników przeprowadzonych badań ankietowych. Wyniki: Analiza literatury wskazuje na niepodważalny wpływ stresu na zachowanie strażaka. Zawód wykonywany przez funkcjonariusza PSP uznawany jest za jedną z niebezpieczniejszych i najbardziej stresujących profesji. To właśnie stres definiowany jest w teorii jako najczęstsza przyczyna wypadków wśród strażaków w akcjach ratowniczych. Wyniki z przeprowadzonych badań ukazują, że spośród czynników zagrażających zdrowiu strażaków związanych z charakterem pracy zależnych od specyfiki służby oraz od sposobu wykonywania pracy, na pierwszym miejscu respondenci wskazują na narażenie na stres. Istotność związku pomiędzy doświadczeniem ankietowanych a ich wskazaniami zbadano z wykorzystaniem testów chi-kwadrat. Wyniki obliczeń nie pozwalają na potwierdzenie związku pomiędzy doświadczeniem respondentów a ich oceną istotności zagrożeń. Wnioski: Stres jest niezwykle groźnym czynnikiem zagrażającym zdrowiu strażaków podczas akcji ratowniczych. Bardzo istotnie wpływa on na ryzyko zawodowe strażaków. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że już od początku służby strażacy prawidłowo postrzegają zagrożenia związane z charakterem pracy i wskazują stres jako na główny czynnik wpływający na wypadki przy pracy w akcjach ratowniczych.
EN
Aim: The aim of this study was to assess awareness among State Fire Service (PSP) firefighters of the impact of stress on accidents at work in rescue operations. The thesis that the age and experience of firefighters affect the assessment of the situation that puts at risk the health of the rescuer in rescue operations was also verified. Methods: The article uses the analysis and synthesis of source materials related to the firefighter’s work environment, accidents in the State Fire Service and statistical inference from the results of the survey. The analysis of the literature indicates a significant impact of stress on firefighter behaviour. The job of a PSP firefighter is considered one of the most dangerous and stressful professions. One of the most important causes of accidents among firefighters in rescue operations is stress. The results of the survey demonstrate that among the factors putting firefighters’ health at risk which are related to the nature of the work depending on the specificity of the service and the way in which the work is performed, the respondents point to exposure to stress. Further, they indicate physical exertion, work at height, the need for full psychomotor mobilisation and variable daily rhythm of work and other factors. The significance of the relationship between the experience of the respondents and their responses was examined by performing chi-square tests. The results of the calculations do not allow the rejection of the null hypothesis about the lack of connection between the respondents’ experience and their assessment of the indicated threats. Conclusions: Stress is an extremely dangerous factor threatening the health of firefighters during rescue operations, which significantly affects the occupational risk of firefighters. The survey results allow to state that from the very beginning of the service, firefighters correctly perceive threats related to the nature of their work and indicate stress as the main factor leading to accidents at work in rescue operations.
PL
Cel: Celem publikacji jest eksperymentalne określenie składników środków pianotwórczych mogących wpływać na zmniejszenie chłonności odpadów sztywnej pianki poliuretanowej względem odpadów poakcyjnych piany. Pozwoli to na określenie mechanizmu procesu powodującego ograniczenie skuteczności sorbentu w działaniach ratowniczych. Metoda: Wykorzystano zmodyfikowaną metodę Westinghousa oraz autorską metodę analizy wyników uwzględniającą ubytek masy powstający na skutek parowania sorbatu z przestrzeni sorbentu. W badaniach użyto jednolitego proszku sztywnej pianki poliuretanowej. Badaniu poddano wybrane kombinacje składników stanowiących koncentraty środków pianotwórczych: dodecylosiarczan sodu, 2-butanol i 1-undekanol. Wyniki i dyskusja: Wykreślono zależność masy sorbatu znajdującego się w porach sorbentu w funkcji czasu ociekania oraz wyznaczono maksymalną masę teoretyczną dla wszystkich badanych układów przez ekstrapolację prostej parowania do osi OY. Określenie wpływu wybranych składników środka pianotwórczego na sorpcję odniesiono do sorpcji wody. W tym celu porównywano przeciętne maksymalne masy teoretyczne otrzymane dla poszczególnych układów o różnych stężeniach i zbadano ich zgodność względem przeciętnej wartości otrzymanej dla wody. W tym celu skorzystano z kryterium porównawczego na poziomie istotności α = 0,1. Wnioski: Podczas badań wstępnych zauważono zdecydowanie mniejszą chłonność odpadów sztywnej pianki poliuretanowej względem roztworów środków pianotwórczych niż w przypadku wody. Badania wyraźnie wykazały, że czynnikiem odpowiedzialnym za pogorszenie się właściwości pochłaniających pumeksu jest obecność 1-undekanolu w środku pianotwórczym, który jest wykorzystywany jako stabilizator piany. Jest to oczywiście działanie synergiczne z dodecylosiarczanem sodu. O ile sam dedecylosiarczan sodu powodował niewielką zmianę w zasorbowanej masie sorbatu (ok. 2%), o tyle dodatek 1-undekanolu przyczynił się do zmiany aż w 43%. Dodatek rozpuszczalnika (2-butanolu) powodował już niewielką zmianę właściwości chłonnych, przy czym chłonność niezależnie od kombinacji nieznacznie się zwiększała. Otrzymane wyniki pokazują, że czynnikiem odpowiedzialnym za zmniejszenie się chłonności może być niskie napięcie powierzchniowe, które jest cechą charakterystyczną środków pianotwórczych zawierających anionowe środki powierzchniowo czynne. Spadek napięcia powierzchniowego powoduje zmniejszenie się wielkości sił kapilarnych, a co za tym idzie – ułatwia wyciek cieczy z porów sorbentu. Badania wskazują na pewne ograniczenia wykorzystania sztywnej pianki poliuretanowej w działaniach ratowniczych mających na celu usuwanie resztek roztworów środków pianotwórczych lub też roztworów wodnych zawierających ich ślady.
EN
Aim: The aim of this publication is to experimentally identify the components of foaming agents that may have an impact on reducing the absorbency of rigid polyurethane foam waste in relation to post-foaming waste. This will allow to determine the mechanism behind the process which limits the sorbent’s effectiveness in rescue operations. Method: The research methods used were a modified Westinghouse test and a proprietary method of analysis of results taking into account the loss of mass following the evaporation of sorbate from the sorbent space. The tests used rigid polyurethane foam in the form of a solid powder. The tests examined selected combinations of ingredients that concentrate foaming agents, including sodium dodecyl sulphate, 2-butanol, 1-undecanol. Results and discussion: The dependence of the mass of sorbate solution absorbed in the pores of the sorbent as a function of dripping time and the maximum theoretical mass was determined for all tested systems by extrapolation of evaporation line to the OY axis. The determination of the influence of chosen ingredients of foaming agents on sorption was related to water sorption. To this end, the average maximum theoretical masses obtained for individual systems with different concentrations were compared and their compatibility with the average value obtained for water was examined. For this purpose, the comparative criterion was used at the level of significance a = 0.1. Conclusions: During the preliminary tests, the sorptivity of rigid polyurethane foam was noticeably lower in the presence of foaming agents, as compared to water. The tests clearly show that the factor responsible for the deterioration of pumice absorption properties is the presence of 1-undecanol in the foam concentrate, which is used as a foam stabiliser. This is of course synergistic with sodium dodecyl sulphate. While sodium dedecyl sulphate alone caused a small change in the absorbed mass of sorbate (about 2%), the addition of undecan-1-ol caused as much as 43% change. The addition of a solvent (2-butanol), in turn, caused only a slight change in absorptive properties, with the absorbency being slightly increased irrespective of the combination. The obtained results indicate that the factor responsible for the drop in sorptivity may be the low value of surface tension, which is typical of foaming agents solutions containing anionic surfactants. The decrease in surface tension causes a reduction in the capillary force and, as a result, facilitates the leakage of liquid from sorbent pores. The results indicate some limitations in the use of rigid polyurethane foam in rescue operations aimed at removing residuals of foaming agent solutions or water solutions containing traces of such agents.
PL
W artykule omówiony został wielokryterialny wektor czynnika ludzkiego w aspekcie bezpiecznej eksploatacji statku i przetrwania na morzu. Dokonano próby oceny, które elementy czynnika ludzkiego mają największy wpływ na zachowanie marynarzy w sytuacji kryzysowej.
EN
The article discusses the multi-criteria vector of the human factor in the aspect of safe ship operation and survival at sea. An attempt was made to assess which elements of the human factor have the greatest impact on the behavior of seafarers in a crisis situation.
EN
The intense human activity determines the continuous development of systems and means of transport, which contributes to the intensification of existing road traffic risks and the emergence of new ones. Reduction in the number of fatalities of road accidents is dependent on investment in transport infrastructure, the development of safety systems for means of transport and the care for the technical condition of vehicles. Furthermore, the human factor is manifested in the growing awareness of hazards and improving skills of vehicle drivers. The article presents the construction, operating principles and technical capabilities of the most commonly used hydraulic rescue tools. All this was presented against the background of selected problems occurring during rescue operations while releasing victims caught in car wrecks.
PL
W artykule autorzy prezentują nowy system telekomunikacyjny przeznaczony dla zastępów ratowniczych. RESYS to system fonicznej łączności radiowej, transmisji danych oraz monitoringu ratowników biorących udział w akcjach ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych. Został on wykonany w ramach jednego z zadań projektu badawczego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach pt.: „Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego”.
EN
In the article the authors present a new telecommunications system designed for rescue teams. RESYS system provides: phonic radio communications, data transmission and monitoring of rescuers involved in the rescue operations in underground mines. It was made in the scope of one of the tasks of a research project which was related with improvement of work safety in mines, entitled: "Develop a functional system of wireless rescue communication with the possibility of use in mine excavation exposed to the risk of methane or/and coal dust explosion”.
PL
W artykule przedstawiono problematykę prowadzenia działań ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistycznego w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Zarządzanie logistyczne w trakcie działań ratowniczych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i bardzo złożonym ze względu na prowadzenie jednoczesnych działań przez kilka lub nawet kilkanaście podmiotów ratowniczych. W PSP doskonale sprawdza się stosowanie rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego z gruntu cywilnego, jak również z wojskowego. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich niebezpieczeństw oraz zagrożeń, nie jesteśmy również w stanie zabezpieczyć się przed ich nagłym wystąpieniem. Możemy natomiast w sposób poprawny przeprowadzić działania ratownicze bez względu na ich stopień trudności. Od sprawnego zarządzania logistycznego, zależeć będzie możliwość współpracy podmiotów ratowniczych uczestniczących na miejscu zdarzenia.
EN
The article presents the problem of conducting rescue operations with particular emphasis on logistics management at the State Fire Service (SFS). Logistic management during rescue operations is an extremely difficult and very complex undertaking due to simultaneous actions by several or even several rescue entities. The SFS is perfectly suited to the use of logistic management solutions from civilian land, as well as from the military. Because we are not able to anticipate all dangers and threats, we are also unable to protect ourselves from their sudden occurrence. We can and in the correct way to carry out rescue operations regardless of their degree of difficulty. Due to efficient logistic management, the possibility of cooperation of rescue entities participating at location of the incident.
9
PL
W artykule odniesiono się do wybranych problemów zarządzania logistycznego w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, na które składa się formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola procesów przepływu i magazynowania zapasów w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb i ich zaspokojenia, w funkcji skali rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa. Gotowość elementów systemu logistyki i sposób nimi zarządzania decyduje o skuteczności i efektywności działań ratowniczych w stanach zagrożenia osób, mienia i infrastruktury.
EN
In this article, reference is made to specific problems in the field of logistics management of internal security. Logistics management in the field of internal security consists of formulating the strategy, planning, control and process control flow and storage of stocks in order to adjust to the needs and satisfy them, as a function of the scale of the system components and how they manage to determine the effectiveness and efficiency of rescue operations in emergency of persons, property and infrastructure.
PL
W artykule omówiono funkcjonujące na poziomie wspólnotowym administracyjne sposoby (instrumenty) udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej w sytuacjach zagrożeń spowodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Szczególną uwagę poświęcono analizie nowego instrumentu (2016) przeznaczonego do udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii Europejskiej. Dokonano porównania nowego instrumentu z Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności oraz przeanalizowano polityczne i organizacyjne powody utworzenia nowych rozwiązań, służących de facto minimalizowaniu kryzysów humanitarnych związanych ze zjawiskiem migracji.
EN
The article discusses the European Union formal (administrative) instruments dedicated for civil protection and humanitarian support during the natural or man-made disasters. Particular attention was paid to analysis of the new instrument (2016) on the provision of emergency support within the Union. A comparison of the new instrument and EU Civil Protection Mechanism shows similarities and differences of those instruments. The author examines the political and organizational reasons for creation of new instrument, which was in fact designed to minimize humanitarian crises emanated from the migration.
PL
Rolą systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) jest świadczenie pomocy każdej osobie, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System funkcjonuje w oparciu o jednostki organizacyjne, do których zaliczmy szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, centra powiadamiania ratunkowego oraz centra dyspozytorskie. Dysponenci jednostek systemu wyłaniani są z konkursu ofert, a następnie zawierają umowę z właściwym dla danego województwa oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Rolą szpitalnego oddziału ratunkowego jest zapewnienie wstępnej diagnostyki oraz podjęcie leczenia stabilizującego funkcje życiowe osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zespoły ratownictwa medycznego pozostają w gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w warunkach przedszpitalnych i są dysponowane do miejsca zdarzenia przez dyspozytora medycznego. W przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, transportują pacjenta do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub innego szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora medycznego zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Istnieją dwa rodzaje naziemnych zespołów ratownictwa medycznego – specjalistyczne (z lekarzem) i podstawowe (bez lekarza), w których kierownikiem zespołu jest pielęgniarka lub ratownik medyczny. Ważna rolę w Systemie pełnią również zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego, w skład których wchodzi lekarz, ratownik medyczny i pilot. Zakres zadań poszczególnych zespołów uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju wezwania oraz od szacowanego czasu dotarcia do miejsca zdarzenia, który powinien być jak najkrótszy. System wspomagany jest przez jednostki współpracujące, w szczególności Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Policję, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także inne stowarzyszenia i organizacje, które wykonują działania ratownicze w ramach swoich zadań statutowych. Decyzją wojewody mazowieckiego – obszar Mazowsza podzielony jest na 6 rejonów operacyjnych określających obszar działania poszczególnych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach jest dysponentem 21 zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 14-04. Na przełomie ostatnich lat w rejonie 14-04 można zaobserwować wzrost liczby wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, w tym również wyjazdów nieuzasadnionych. Wskazuje to na konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, który nie powinien pełnić funkcji „przychodni na kółkach”. Problemem dysponentów jednostek jest również zbyt niskie finansowanie oraz samo istnienie procedury konkursowej z NFZ, która niekiedy powoduje sztuczne zaniżanie cen usług. Kontraktowanie umów na ratownictwo medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zbyt krótki okres czasu nie pozwala na pełen rozwój potencjału jednostki. Pomimo tego, na podstawie analizy dostępnych danych stwierdzić należy, że System Państwowe Ratownictwo Medyczne w rejonie 14-04 działa efektywnie, a jego organizacja zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne ludności.
EN
The role of Emergency Medical Services System (EMSS) in Poland is considered in this article, as a part of national emergency system. Its main purpose is to provide the qualified first aid to people being in life or health threatening conditions, either in traffic accidents, sudden diseases, catastrophes or potential and more common now, in dangers of terrorist attacks. The functioning of the system is determined by the Act on State Emergency Medical Services, signed on 8th September 2006 with its subsequent regulations. Implementation of tasks of the system is undertaken by system units such as the Hospital Casualty Departments, the Medical Emergency Teams (MET,) as well as the Emergency Communication Centre (ECC), accepting notifications and Dispatchers Centres. Owners of system units chosen in an open competition sign contracts with appropriate units of National Health Fund (NFZ) to provide quick and competent medical assistance in case of emergencies. One of the tasks of Hospital Casualty Departments is to supply preliminary diagnosis and treatment or to stabilize vital functions of people in sudden life or health threatening conditions. The division of Hospital Casualty Departments into well-equipped medical units with qualified staff helps in fulfilling the tasks. Most importantly, Medical Emergency Teams (MET) are dispatched to perform rescue operations in outof- hospital conditions such as the place of an accident. In life or health threatening conditions patients are taken to the nearest Hospital Casualty Department or another unit, as told by a dispatcher or a coordinating doctor accordingly with medical indications. Medical Emergency Teams (MET) are divided into two types: the first one with a doctor, and the second one with a paramedic or a nurse managing the actions. Moreover, the integral and significant part of the system also includes Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) with a doctor, a paramedic and a pilot. The range of tasks of the units is mainly determined by the type of a notification, and by approximated the shortest arrival time. The system is supported by cooperating units including The State/Volunteer Fire Brigade, the Police, Mountain Volunteer Search and Rescue (GOPR), Tatra Volunteer Search and Rescue (TOPR) and Volunteer Water Rescue Service (WOPR). Diversity of rescue operations is also performed by other units or social organisations qualified to take emergency actions defined in the Act. In practice, as the process is exemplified by author, due to Mazovian Voivode’s decision, the Mazovia Region is divided into six areas of operation determining the range of actions of particular dispatchers of Medical Emergency Teams chosen in an open competition organised by National Health Fund (NFZ). SPZOZ “RM-MEDITRANS” Emergency Medical Service and Sanitary Transport in Siedlce administers 21 Medical Emergency Teams in the 14-04 region. In recent years, in the mentioned region, the number of accepted notifications has significantly risen including the false ones. The constant necessity of educating society is proved essential to understanding the functioning of Emergency Medical Services that is commonly treated as a kind of “clinic on wheels.” Finally, the low level of financing by the owners of the system units, poses the main source of problems. Additionally, competitions announced by National Health Fund (NFZ) artificially make the prices of the services lower, and signing short-term contracts deprives the units of the capability of full development. Upon the analysis up to date, it can be affirmed that the Emergency Medical Services System (EMSS) in Poland, in the 14-04 region, functions effectively and its organisational scheme provides basic health security for population of the area.
PL
W artykule zawarto analizę głównych zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych przez służby ratownicze na miejscu wypadków drogowych. Przedmiotowa analiza dotyczy zagrożeń dla ratowników jak i samych ofiar wypadków. Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa biernego i czynnego stosowane w pojazdach samochodowych mają za zadanie w jak największym stopniu zabezpieczać użytkowników pojazdów przed skutkami wypadków drogowych jednak po zaistnieniu zdarzenia drogowego w wielu przypadkach mogą być przyczyną dodatkowych zagrożeń dla ratowników jak i osób ratowanych. W artykule wskazano także podstawowe zasady eliminacji przedmiotowych zagrożeń w odniesieniu do rozwiązań technicznych i organizacyjnych. w czasie prowadzenia działań ratowniczych
EN
The article presents the main risks encountered on the road while carrying out rescue operations during accidents. These risks relate to themselves as rescuers and victims. The contents are also basic tips on how to effectively eliminate these threats.
PL
W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przeprowadzanie dekontaminacji osób poszkodowanych oraz neutralizacji skażonego terenu, budynków i sprzętu. Zaprezentowano także typy urządzeń służących do wczesnego wykrywania substancji niebezpiecznych, oraz systemy umożliwiające wyznaczanie stref skażenia. Analizą objęto proces neutralizacji czynników zagrażających życiu, odbywający się w modułach mobilnych stacji dekontaminacyjnych.
EN
The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the victims and neutralization of contaminated land, buildings and equipment. It also presents the types of equipment used for early detection of hazardous substances, and systems that enable determination of zones of contamination. The analysis includes the process of neutralizing the factors threatening the life held in the mobile station modules decontamination.
14
Content available BHP przy przewozach materiałów niebezpiecznych
PL
W artykule omówiona została problematyka wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
EN
Since 2005, the transport of dangerous goods can be distinguished as a special group of goods called “large risk goods”. There are goods which can be used for terrorist purposes or contrary to their intended use, demonstrating a high risk of danger to people, propertyor the environment, eg. explosive substances and articles, poisonous, flammable or infectious.Special procedures must be used during the carriage of these goods. The carrier is required to develop and to implement a Protection Plan of Dangerous Goods of High Risk, in accordance with the rules of chapter 1.10. of ADR
PL
W artykule przedstawiono autorskie ujęcie ratownictwa i sposobów jego systemowej integracji w Polsce. Skupiono się na zdefiniowaniu Polskiego Systemu Ratownictwa (PSR), który szczelnie wypełnia domenę działań ratowniczych w stosunku do ludzi, mienia i środowiska. Dokonano ogólnego opisu elementów omawianego systemu, relacji zachodzących między nimi oraz celu wyodrębnienia PSR z systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Artykuł wzbogacono o treść wytycznych integracji PSR, uwzględniających jego sieciowy charakter oraz aktualne trendy transformacyjne systemu bezpieczeństwa narodowego RP.
EN
Nowadays, there is a lack of a coherent and holistic approach to all rescue types in Poland. Functioning, formalized rescue systems (National Firefighting and Rescue System – KSRG, the State Medical Rescue system) do not cover the whole domain of rescue operations carried in Poland, abroad and directed at people, property and environment. Considering the holistic approach to the rescue, there is a need to think about the system categories. As far as the Rescue System of the Republic of Poland (PSR) is concerned, the previous identification of the system elements, relevant relations and the reason of the system existence is necessary. The research results point out quantitative and qualitative complexity of the rescue subjects. The preliminary analysis of the relations between the subjects leads to justification of the PSR net structure. It is justified by the PSR domain – rescuing not only people, but also property and the environment. The PSR integration key is to build the system that hermetically fills the rescue domain, as well as the structure corresponding to the Polish rescue practices. Due to this assumption, the PSR net structure should allow to build hierarchy of the PSR subsystems, based on the trade rescue typology. The subjects performing rescue services should be able to participate in more than one PSR subsystems. Furthermore, the present transformation trends of the national security system of the Republic of Poland determine the necessity of integration the following PSR aspects as: notification, warning, organization and coordination of rescue operations, proceeding procedures, communication, equipment, documentation, data and information exchange, as well as rescue operations effectiveness.
PL
W artykule podjęto próbę odnalezienia najczęściej wskazywanych kontekstów użycia terminów „działanie ratownicze” i „działanie ratowniczo – gaśnicze”. Okazuje się bowiem, że możliwy zakres ich zastosowań w ratownictwie jest szeroki i wiele zależy od kontekstu wypowiedzi. Rozważania prowadzono w oparciu o zapisy regulacji prawnych z obszaru ratownictwa, przyjmując jako punkt wyjścia przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Poszukiwania przedmiotowych sformułowań prowadzono również w oparciu o wybraną literaturę odnoszącą się do problematyki ratownictwa. Wskazano na występujące rozbieżności w ujmowaniu pojęć. Jak się okazuje, brak uniwersalnych definicji prawnych w tym przedmiocie może powodować rozbieżności interpretacyjne i wątpliwości kompetencyjne w kwestii organizacji ratownictwa. Na podstawie przeprowadzonych rozważań dokonano próby usystematyzowania przynajmniej części możliwych kontekstów użycia przedmiotowej terminologii oraz zaproponowano własne definicje.
EN
In the article, the author tried to identify the most often used contexts of such terms as “rescue operations” and “fire rescue operations”, typically used in fire literature. It is relatively easy to figure out that these terms are applied very widely in recue world, however, a lot depends on the context in which they are used. The analysis was done on the base of legal regulations being in force and concerning the rescue while the fire protection law was considered as the starting point. Moreover the selected literature on the subject was taken into consideration. The article indicates existing differences in usage of the two terms. As it turned out, the lack of universal legal definitions could cause misinterpretation and misunderstanding as well as the problems concerning the competences of different agencies in the process of rescue system organization. The analysis enabled to systemize at least a part of the possible contexts of the terminology usage as well as to propose possible universal definitions.
PL
Artykuł stanowi kontynuację tematyki dotyczącej zagrożeń w górnictwie odkrywkowym i powstających zdarzeń wypadkowych. Zaprezentowano modele kopalń odkrywkowych oraz systemy ratownictwa w polskim górnictwie odkrywkowym z uwagi na rodzaje eksploatowanych kopalin, ukształtowanie (geometrię) wyrobisk górniczych oraz stosowane technologie eksploatacji złóż, odmienne dla wydobycia różnych kopalin. Podano ocenę wpływu ważnych czynników ograniczających prowadzenie w wyrobiskach górniczych akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych.
EN
This paper is the continuation of the topic concerning threats existing in surface mines and the accidents as their results. Models of surface mines and rescue systems were presented in Polish surface mining in terms of the types of the exploited minerals, shape (geometry) of mine pits and applied technologies of exploitation of deposits, different for the extraction of various minerals. Assessment of the impact of the important limiting factors of rescue operations management in open pits in case of an accidental event was given.
PL
Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń w tunelach drogowych zależy m.in. od: rodzaju, wielkości, miejsca i rozmiaru zdarzenia. Na działania ratownicze składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania zagrożenia i wszystkie czynności prowadzące do jego likwidacji. Opracowane procedury dla konkretnych obiektów budowlanych wynikają z ich specyfiki oraz przewidziane są dla konkretnych zdarzeń. Podstawowym celem wdrażanych procedur (algorytmów) postępowania jest: określenie sposobu prowadzenia działań ratowniczych oraz ujednolicenie postępowania ratowników biorących udział w likwidacji zdarzeń. Całkowite wyeliminowanie wypadków i pożarów w tego typu obiektach jest niemożliwe. Zatem konieczne jest prowadzenie corocznych ćwiczeń w tego typu obiektach, nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, ale również dla pracowników zarządzających tunelem, zespołów ratownictwa medycznego i Policji. W prezentowanym artykule na wybranym przykładzie tunelu drogowego „Emilia” w Lalikach omówiono ogólną koncepcję algorytmizacji procedur dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelach drogowych. Poruszone zostały również organizacyjne aspekty podejmowanych działań ratowniczych z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników i ratowników. Na przykładzie wybranych scenariuszy zdarzeń zostały omówione organizacyjne aspekty działań ratowniczych w tunelach oraz procedury dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelu drogowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz ćwiczeń w tego typu obiektach sformułowane zostały wnioski końcowe.
EN
The organization of rescue operations during accidents in road tunnels depends on: the type, location and size of the event. The operations consist of projects aimed to locate the risks and all the steps leading to its liquidation. Developed procedures for specific buildings due to their characteristics are intended for adequate events. The primary objective of implemented procedures is determination of conducting of rescue operations and standardization of the rescuers behavior involved in the liquidation of the event. The complete elimination of accidents and fires in this type of objects is impossible. Therefore, it is necessary to conduct annual trainings in this type of objects, not only for the State Fire Service, but also for employees who manage the tunnel, medical rescue teams and police. In this article on the example of chosen road tunnel "Emilia" in Laliki the general concept of algorithmization procedures to dispose of forces and means to events in road tunnels is presented. Organizational aspects of emergency actions taken due to the safety of users and rescuers are discussed. On the basis of analysis and trainings in this type of objects conclusions have been formulated.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3774--3781, CD 1
EN
Diminishing resources in traditional offshore oil and gas fields forced offshore industry to move into Arctic region. This area was known for vast hydrocarbons deposits but their exploration and exploitation were difficult due to extreme climatic conditions. Today necessary technologies have been developed and oil and gas production started even in ice covered Arctic lease areas. Typical offshore supply vessels evolved into class of Arctic multifunctional vessels. Arctic Ocean area comprises at least three distinctive environments with their specific climatic conditions. Depending on conditions different technologies and equipment are used in offshore supply operations.
PL
Kurczące sie zasoby tradycyjnych morskich pól naftowych zmusiły przemysł offshorowy do poszukiwania i wydobycia węglowodorów w obszarach arktycznych. Arktyka posiada duże złoża węglowodorów, ale ich poszukiwanie i wydobycie były trudne z powodu nadzwyczaj ciężkich warunków klimatycznych. Obecnie, po wprowadzeniu odpowiednich technologii rozpoczęto wydobycie ropy i gazu nawet w zalodzonych obszarach Arktyki. Typowe offshorowe statki zaopatrzeniowe przekształciły sie w jednostki wielofunkcyjne. Ocean Arktyczny obejmuje przynajmniej trzy obszary o różnych warunkach klimatycznych. W zależności od środowiska różne technologie i różny sprzęt jest wykorzystywany do offshorowych operacji zaopatrzeniowych.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7677--7681, CD2
PL
W prace przyprowadzono analizę możliwości wykorzystania modeli obliczenia ryzyka, które użytkuje się w zadaniach ubezpieczenia, dla oceny możliwości powstania nadzwyczajnych zdarzeń w środowisku fizycznym. Dzięki określeniu wielkości ryzyka powstania nadzwyczajnych zdarzeń, są możliwe efektywnie rozwiązanie zadań, które powstaję, łącznie zadań logistyki, przy organizacji prac ratowniczych.
EN
This work analyzes the possibility of using models of risk value evaluation to estimate the possibility of an emergency. Thanks to evaluation of such risk value it is possible to effectively solve problems related to organization of rescue operations when emergencies occur. Taking these estimations into account allows to effectively solve logistic problems related to providing necessary supplies during rescue operations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.